Ljubljana, 10. 3. 2021

O temeljnih vprašanjih plačnega sistema nujno soglasje

sporočilo za medije!


O TEMELJNIH VPRAŠANJIH PLAČNEGA SISTEMA NUJNO SOGLASJE


Za SVIZ bistveni primerljivost delovnih mest v različnih delih javnega sektorja in odprava sistematičnega povečevanja razlik med plačami posameznih delov javnega sektorja, ki se krepijo zlasti na račun vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture.


Ljubljana, 10. marca 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je včeraj popoldne na daljavo izpeljal sejo svojega najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) so se opredeljevali do vladnih predlogov ukinitve obstoječega plačnega sistema in v zvezi s tem do predvidenega novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Izmenjali so si tudi stališča o sodelovanju sindikata pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nacionalnem demografskem skladu.

Kar se tiče napovedane prenove plačnega sistema, SVIZ pričakuje, da bodo v pogajanjih o tem socialni partnerji enakopravni, da bodo spoštovani že podpisani dogovori med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter upoštevane mednarodne pogodbe, še zlasti konvencije Mednarodne organizacije dela o kolektivnem dogovarjanju. SVIZ bo ob tem skupaj z drugimi sindikati vztrajal pri pisni zavezi vlade, da bo o vseh temeljnih vprašanjih sprememb plačnega sistema doseženo soglasje med reprezentativnimi sindikati in Vlado RS. Pri konkretnih vprašanjih posegov v zdajšnjo ureditev SVIZ zagovarja odpravljanje anomalij in dograjevanje obstoječega plačnega sistema ter zavrača njegovo ukinitev, kot jo v svojih izhodiščih sicer napoveduje vlada. Za sindikat je bistveno, da plačni sistem temelji na primerljivosti delovnih mest v različnih delih javnega sektorja in da se odpravi sistematično povečevanje razlik med plačami posameznih delov javnega sektorja, ki se krepijo zlasti na račun vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture. Temu pritrjujejo tudi podatki iz Analize kariernega napredovanja javnih uslužbencev iz leta 2019.

Predlagana delitev plačnega sistema na dve skupini zaposlenih v javnem sektorju, ki se med seboj razlikujeta po fleksibilnosti oblikovanja plač, je za SVIZ v celoti nesprejemljiva in mora biti iz predloga umaknjena. Sindikat se prav tako ne strinja z zamislijo v vladnem predlogu, da bi lahko delodajalci enostransko in mimo sistema kolektivnih pogodb oblikovali in vrednotili delovna mesta. Tak predlog ni sprejemljiv, saj izključuje pravico delavcev, da se pogajajo o ceni dela, in vodi k nastanku vzporednega plačnega sistema, zato bo SVIZ vztrajal, da ga vlada umakne. Predlog povečanja sredstev za delovno uspešnost sindikat podpira, a pod pogojem, da se za to zagotovijo dodatna sredstva. Zamisel, da bi se dodatna sredstva za delovno uspešnost pridobila z upočasnitvijo napredovanj – da bi se torej vzelo vsem z namenom, da bi se zatem dalo le nekaterim – SVIZ kategorično zavrača. Če Vlada RS v pogajanjih ne bo spoštovala stališč sindikatov in osnovnih zahtev SVIZ ter bi poskušala pri bistvenih vprašanjih plačnega sistema uveljaviti zakon enostransko in brez soglasja sindikatov, bo GO SVIZ opredelil način in aktivnosti, da to prepreči.

Članice in člani GO SVIZ so na seji obravnavali tudi vsebino in način sprejemanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po intenzivni razpravi so soglasno sklenili, da se bo SVIZ skupaj s preostalimi sindikati, združenimi v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), in drugimi sindikalnimi centralami vključil v izvedbo postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar