Ljubljana, 11. 4. 2022

O visokem šolstvu in raziskovanju

Po tistem, ko smo iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) politične stranke in liste, ki kandidirajo na tokratnih državnozborskih volitvah, že konec marca povabili k opredelitvi o stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter nato nedavno še o trenutnem položaju kulturne dejavnosti v naši državi, smo jim pred dnevi posredovali še vprašanja o problematiki visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Stranke in liste smo povabili, da jasno odgovorijo, ali v luči sprememb v plačnem sistemu in porušitvi razmerij med posameznimi doslej primerljivimi poklici načrtujejo tudi izvzem dejavnosti visokega šolstva in znanosti iz sistema plač v javnem sektorju, kot se to že nekaj časa napoveduje za zaposlene v zdravstvu. V tem kontekstu je pomembno tudi vprašanjem strankam in listam, ali se strinjajo s primerljivostjo najvišjih nazivov in ustreznih delovnih mest (tj. izenačitvijo višine plač) v visokem šolstvu in znanosti s tistimi najvišjimi pri zdravnikih.

Ker sta visoko šolstvo in znanost soočena s pomanjkanjem zaposlenih, saj jih precej prehaja v zasebni sektor, kjer so za enako delo plačani precej bolje, na kandidate naslavljamo tudi vprašanje o njihovih predlogih za ustrezen dvig plač strokovnih delavk in delavcev v visokem šolstvu in znanosti.

V zadnjem času smo bili priča tudi ustanavljanju novih javnih raziskovalnih zavodov oziroma priključevanju obstoječih zasebnih na proračunska sredstva ter podeljevanju koncesij. Stranke in liste zato sprašujemo, kako nameravajo preprečiti neupravičeno trošenje sredstev iz proračuna RS za ustanavljanje novih javnih raziskovalnih institucij, ki niso ustrezno evalvirane in zanje ni znano, ali so skladne z zakonodajo in izpolnjujejo kriterije, ki jim morajo zadostiti že obstoječi javni raziskovalni zavodi.

V luči predhodnega vprašanja pa nas zanima še stališče strank in list, ki kandidirajo na tokratnih državnozborskih volitvah, do decentralizacije visokošolskih in raziskovalnih zavodov v Sloveniji – ali se z decentralizacijo strinjajo ali ji nasprotujejo in zakaj.

Z odgovori političnih strank in list na pomembna vprašanja, ki so aktualna v visokem šolstvu in znanstveni dejavnosti, bomo v SVIZ seznanili svoje članice in člane, zaposlene v omenjenih poklicih, ter javnost.