Ljubljana, 26. 9. 2017

Ob maternem jeziku tudi tuji

V Evropi na podlagi sklepa Sveta Evrope iz leta 2001 26. septembra oznamujemo evropski dan jezikov, ki kaže na to, da se Evropska unija zaveda pomembnosti jezikovnega izražanja in poleg znanja maternega jezika poudarja tudi učenje tujih jezikov.  

Ob letošnjem evropskem dnevu jezikov so v povezavi z učenjem tujih jezikov pripravili podatke tudi pri Statističnem uradu RS (SURS), ki kažejo, da se je v slovenskih vrtcih, na primer,  leta 2011 v okviru obogatitvenih oziroma dodatnih dejavnosti učilo tujega jezika 3.799 otrok ali približno kar štirikrat več kot leta 2006. Ob tem v SURS izpostavljajo, da obiskuje slovenske vrtce tudi čedalje več tujih otrok, kar je posledica selitev prebivalcev: leta 2006 je bilo vanje vključenih 77 tujih otrok (med temi jih je bilo 16 iz EU), do leta 2015 pa je to število naraslo na 905 (82 iz EU), kar pomeni, da se je pojav povečal za več kot enajstkrat.

Po zadnjih podatkih (ti so iz leta 2014) se je v okviru rednega osnovnošolskega programa učilo prvega tujega jezika 109.699 osnovnošolcev; 97 % teh otrok, torej velika večina,  se je učilo angleščine. Od tistih, ki so se učili tudi drugega tujega jezika, pa se jih je največ, 92 %, učilo nemščine. Med jeziki okolja je po številu tistih, ki so se jih učili,  izstopal italijanski jezik; učilo se ga je okoli 82 % od vseh, ki so se učili jezika okolja. Od učencev, ki so se učili tujih jezikov fakultativno, se jih je v letu 2014 učilo angleščine približno polovico;  41 % se jih je učilo nemščine, 3 % italijanščine, 2 % francoščine, preostali pa še drugih manj pogostih jezikov; 11 učencev se je v slovenskih osnovnih šolah v tem letu učilo latinščine.

V srednjih šolah se je v letu 2014 enega oziroma prvega tujega jezika učilo 72.414 dijakov, drugega oziroma dveh tujih jezikov 39.330 in tretjega oziroma treh tujih jezikov 4.173 dijakov. Prvi tuji jezik je bil tudi za veliko večino dijakov, za 95 %, angleščina. Od tistih, ki so se učili tudi drugega tujega jezika, so z 68 % prevladovali tisti, ki so se učili nemščine. Med tistimi, ki so se učili tudi tretjega tujega jezika, pa je bilo največ takih, ki so se učili latinščine, in sicer približno 28 %.

Tudi podatki  o jezikovnem izobraževanju odraslih iz let od 2013 do 2015 so pokazali, da tudi število odraslih, ki se učijo tujih jezikov, narašča: leta 2013 jih je bilo 22.266, naslednje leto za 1.212 več, leta 2015 pa 28.827 (ali skoraj za tretjino več kot v letu 2013).  Leta 2015 se je največ teh prebivalcev učilo angleščine (36 %), nato nemščine (28 %), slovenščine kot tujega jezika (15 %), italijanščine (7 %), francoščine (nekaj več kot 4 %) in drugih jezikov.

Kakšna pa je bila stopnja znanja tistega tujega jezika, ki ga je posameznik v RS najbolje obvladal, in kolikšni so bili odstotki prebivalcev s približno enakim znanjem? Leta 2011 je bilo po podatkih SURS sposobnih govoriti tuji jezik 30,8 % posameznikov v RS (povprečje za celotno EU: 20 %); 41,4 % jih je tuji jezik govorilo dobro (povprečje za EU: 35,1 %), 27,8 % pa pravilno (povprečje za EU: 44,9 %). Razveseljivo je, da se odstotek zadnjih dviga; v 2007 je znašal 21,5 %.

Kako pa se uvrščamo prebivalci Slovenije med drugimi Evropejci po številu tistih, ki obvladajo več tujih jezikov? Tudi število teh se po podatkih SURS povečuje: leta 2007 jih je tri ali več tujih jezikov govorilo 34,6 %, 2011 pa 44,9 %; s tem podatkom smo se uvrstili precej nad povprečje celotne EU (8,8 %). Med posameznimi državami članicami pa smo se s tem podatkom uvrstili na četrto mesto (za Luksemburžani, Finci in Norvežani),  saj je skoraj polovica Slovencev, starih od 18 do 69 let, govorila tri tuje jezike ali več. Tudi po odstotku tistih, ki so obvladovali  dva tuja jezika, smo bili z 32,6 % nad povprečjem celotne EU (21,1 %), to je za 11,5 odstotne točke. Visoko raven znanja tujih jezikov pri Slovencih potrjujejo tudi podatki o tem, kolikšen odstotek ljudi ne govori nobenega tujega jezika. V 2011 je bilo takih prebivalcev v Sloveniji 7,6 %, v celotni EU pa precej več (34,3 %).

Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6936 (pridobljeno 26. 9. 2017)