Ljubljana, 22. 11. 2021

Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah

Nedavno so bile v Uradnem listu (št. 178/21, od strani 10433 (oziroma strani 43 v dokumentu PDF)) objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja srednjega šolstva, in sicer:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, (pripombe SVIZ),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, (pripombe SVIZ),

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ).

Pravilniki so bili sprejeti v takšni obliki oziroma vsebini, kot jih je MIZŠ prvotno pripravilo in predlagalo/poslalo v javno razpravo. Mnenja in predlogi, ki jih je k posameznim osnutkom pravilnikov prispeval SVIZ, niso bili upoštevani. Naše predloge najdete s klikom zgoraj na povezavo »pripombe SVIZ«.

Izpostavljamo pomembnejše spremembe, kot so nižanja, tako z zmanjšanjem obsega pouka učiteljev (organizator šolske prehrane, športni koordinator itd.), kakor tudi z načinom določanja oddelkov na večini delovnih mest (nov »delilec« na 20) za delovna mesta pomočnika ravnatelja in pomočnika ravnatelja srednje šole kot organizacijske enote, svetovalnega delavca, knjižničarja, računovodskih delavcev (računovodja, knjigovodja), administrativnih delavcev (tajnik VIZ, poslovni sekretar, administrator), vzdrževalca učne tehnologije oziroma računalniške opreme itd. Za vsa zgoraj navedena delovna mesta in druga, opredeljena v posameznih členih, zavod - šola določa število oddelkov, ki so podlaga za določitev števila delavcev na posameznih delovnih mestih iz teh členov, in se določi tako, da število dijakov, ki so vpisani v vse izobraževalne programe, ki jih šola izvaja, deli z 20 (dijaki). Po zdaj veljavni ureditvi se je za programe nižjega in srednje poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja (NPI, SPI, SSI, GIM, PTI) uporabljal enoten »delilec« (26), za programe poklicnega in maturitetnega tečaja ter za dijake, ki se vzporedno izobražujejo, pa druga, različna, »delilca« (34; 54). Novost je delovno mesto tehniškega sodelavca, hišnika, perica in vratar v dijaškem domu. Prav tako je bila sprejeta sprememba pri vseh deležnih delovnih mestih v smislu povečanja deleža zaposlitve na minimalnih 0,5 DM, kar vsekakor omogoča zagotoviti ustreznejše pogoje za izvajanje vseh nalog, ki jih javni zavodi s področja srednjega šolstva morajo izvajati v skladu s predpisi iz različnih področij.  

Vsekakor tudi pozdravljamo, da so se naredili premiki, ki so v smeri večjega nabora delovnih mest oziroma alternativne izobrazbene možnosti glede zahtevnosti delovnih mest v okviru posameznih služb. Večji nabor delovnih mest oziroma alternativne izobrazbene možnosti glede zahtevnosti delovnih mest v okviru posameznih »služb« (računovodstvo, administracija, vzdrževanje učne tehnologije, strojne opreme, računalniške opreme, hišnik itd.; 38., 39., 40., 43. člen itd.).

Na delovnih mestih v finančni službi in administraciji oziroma tajništvu se glede zahtevane izobrazbe omogočajo tudi delovna mesta z višjimi stopnjami izobrazb od teh, ki so bila do sedaj za večino šol oziroma srednješolskih zavodov določene oziroma z normativi omogočene, in sicer:

- v finančni službi delovno mesto računovodje z najmanj višjo izobrazbo, kar sedaj šolam omogoča, da v aktu o sistemizaciji delovnih mest določijo oziroma razpišejo tudi delovna mesta računovodij z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo (računovodja VII/1; računovodja VII/2), pri delovnem mestu knjigovodje pa z najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo, kar sedaj šolam omogoča, da v aktu o sistemizaciji delovnih mest določijo alternativno tudi delovno mesto knjigovodje VI z zahtevano višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja). (Delovno mesto računovodje VII/1 oziroma VII/2 že zdaj obstaja v uvodoma omenjenem pravilniku o normativih in standardih, vendar je vezano le na srednješolske zavode z večjim številom vpisanih dijakov.)

- v administraciji se poleg tajnika VIZ VI predlagajo tudi alternativna delovna mesta z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo, in sicer poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2 ter administratorja z najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo (administrator V, administrator VI). (Delovno mesto poslovnega sekretarja VII/1 oziroma VII/2 že zdaj obstaja v uvodoma omenjenem pravilniku o normativih in standardih, vendar je vezan le na srednješolske zavode z večjim številom vpisanih dijakov.)

- pri delovnih mestih tehničnih delavcev , tj. vzdrževalcev (40. člen) se razširja nabor možnih delovnih mest, ki jih posamezna šola, v skladu z normativnimi kriteriji, lahko sistemizira. Poleg dosedanjih dveh delovnih mest: vzdrževalec učne tehnologije (V) oziroma vzdrževalec računalniške opreme (VII/1) se na novo predlagata tudi delovni mesti tehničnega sodelavca VI in tehničnega sodelavca VII/1. Glede na to, da šole izvajajo različne programe, ki zahtevajo različno računalniško in digitalno tehnologijo, laboratorijsko in strojno opremo, …, se s spremembo omogoča širši nabor možnih delovnih mest, med katerimi se bo šola glede na programe, ki jih izvaja, in potrebno učno tehnologijo v najširšem pomenu te besede, ki jo ima oziroma jo potrebuje za izvedbo »svojih« izobraževalnih programov, sama avtonomno odločala, katero oziroma katero (oziroma katera) od teh delovnih mest je (so) glede na opis del in nalog, ki jih bo določila v aktu o sistemizaciji delovnih mest, najbolj ustrezno (ustrezna).

- za zasedbo delovnega mesta hišnika je določen sedaj pogoj najmanj srednja poklicna izobrazba.

Pri vseh alternativnih oziroma dodatnih delovnih mestih, zgoraj navedenih, gre za delovna mesta, ki so določena v Katalogu delovnih mest Kolektivne pogodbe RS za vzgojo in izobraževanje.