Ljubljana, 10. 10. 2017

Objavljene spremembe Zakona o vrtcih

V petek, 6. oktobra letos, so bile v Uradnem listu (UL št. 55/2017) objavljene spremembe Zakona o vrtcih (ZVrt), ki ga je Državni zbor RS sprejel konec septembra. ZVrt bo stopil v veljavo 21. oktobra.

Bistvena sprememba ZVrt je v tem, da sedanjega pomočnika vzgojitelja nadomešča z novo poimenovanim vzgojiteljem predšolskih otrok - pomočnikom vzgojitelja. Pri tem sta tako predlagatelj zakona (Vlada RS) kot tudi Državni zbor sledila predlogu, ki ga je SVIZ posredoval Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lani jeseni: predlog smo podali na podlagi uveljavljenega koncepta predšolske vzgoje, ki ga je podprla tudi stroka.

Prehodna določba zakona določa, da preimenovanje stopi v veljavo s 1. 9. 2018. Do takrat bo treba dopolniti kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja oziroma novo delovno mesto umestiti v katalog delovnih mest ter določiti tudi višino osnovne plače. MIZŠ, SVIZ ter ostali reprezentativni sindikati smo se pri spremembah kolektivne pogodbe, ki je stopila v veljavo 26. 8. 2017, izrecno zavezali, da v mesecu dni od sprejema zakona pristopimo k začetku urejanja novega delovnega mesta v kolektivni pogodbi. V luči tega se bo še v tem tednu sestalo predsedstvo sindikalne konference predšolske vzgoje, ki bo med drugim obravnavalo tudi omenjeno vprašanje. O poteku dogajanja bo SVIZ informiral članstvo preko spletne strani, obvestil GO in preko obveščanja sindikalnih zaupnikov.

Sprememba ZVrt sicer prinaša še nekatere druge spremembe: brezplačni krajši program za predšolske otroke v obsegu 240 ur letno, izboljšanje dostopnosti staršev do vrtčevskih programov, poenostavljen postopek za znižano plačilo vrtca, več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama, možnost organiziranja oddelkov oziroma enot javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje ter v prostorih gospodarske družbe.

SVIZ večini predlaganih sprememb ZVrt, ki je bil v javni obravnavi že decembra lani, ni nasprotoval oziroma je nekatere podprl. Nismo pa podprli spremembe, ki uvaja brezplačen krajši program v obsegu 240 ur letno za predšolske otroke v letu pred vstopom v OŠ. Ta predlog ni bil v javni obravnavi in je bil v predlog zakona vnesen naknadno, SVIZ pa ga je problematiziral v postopku obravnave predloga zakona na seji pristojnega odbora DZ. Tam smo izpostavili problematičnost načina izvajanja tega programa, upoštevaje vprašanje koristi otrok ter tudi nevarnost prekarnih oblik zaposlovanja delavcev, ki bi opravljali delo zgolj v tem programu. V SVIZ menimo, da se večjo vključenost otrok v vrtec eno leto pred vstopom v OŠ lahko doseže predvsem način, da država izdatneje sofinancira dnevni ali poldnevni program otrokom iz socialno šibkejših družin in jim tako omogoči celoletno obiskovanje vrtca. Le-ti v Sloveniji dokazano spodbujajo kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno šibkejših družin bolj kot v večini drugih evropskih držav.          
 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar