Ljubljana, 14. 4. 2021

Obvestila GO SVIZ (april 2021)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 14. aprila 2021
 
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalne zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • SVIZ zavrača testiranje v šolah brez vnaprejšnjega dogovora in znanih pogojev
  • Glavni odbor o spremembah plačnega sistema in referendumu o demografskem skladu
  • Pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov in višini regresa za letni dopust
  • SVIZ uspešno zaščitil svojo članico
  • Poziv svetovalnih delavk in delavcev k spremembi normativov
  • Predaja zbranih sredstev za pomoč prizadetim v potresu na Hrvaškem
  • Obračun članarine od izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


SVIZ zavrača testiranje v šolah brez vnaprejšnjega dogovora in znanih pogojev

Že ob uveljavitvi obveznega testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju – zagovarjali in prizadevali smo si sicer za prostovoljno testiranje, ki bi temeljilo na zaupanju v to, da bodo zaposleni ravnali odgovorno – smo v SVIZ opozarjali, da sta sama učinkovitost in smisel testiranja bistveno zmanjšana, če je edini v razredu, ki se testira, učitelj. V skladu s tem menimo, da bi predvideno (samo)testiranje učencev in dijakov pripomoglo k zmanjševanju prenosa okužb, in ga zato podpiramo. Ob tem pa nasprotujemo zamisli, da bi testiranje učencev v zadnji triadi osnovnih šol in dijakov v srednjih šolah izvajali učiteljice in učitelji ali drugi zaposleni. Ti za jemanje brisov niso usposobljeni, zato ne morejo prevzeti odgovornosti za morebitne negativne posledice (tudi varnostno-zdravstvene) pri izvajanju te naloge ali se izpostavljati morebitnim tožbam v zvezi s postopki proti njim. Odvzemanje brisov hkrati tudi ni obveznost, ki bi bila zapisana v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi. Enostransko vladno vsiljevanje prevzemanja obveznosti pri prostovoljnem testiranju učencev in dijakov je za SVIZ nesprejemljivo, saj gre za delovno obveznost. Spreminjanje in povečevanje delovnih obveznosti pa bi morala Vlada RS predhodno dogovoriti s sindikatom kot legalnim in legitimnim reprezentativnim zastopnikom zaposlenih.

Ob robu napovedanega (samo)testiranja učencev in dijakov smo iz SVIZ ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec ponovno pozvali še, naj tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju zagotovi, da bo testiranje zanje prostovoljno, da se bo izvajalo na manj invaziven način in da bodo lahko zaposleni teste izvajali sami doma.


Glavni odbor o spremembah plačnega sistema in referendumu o demografskem skladu

V drugi polovici marca je SVIZ na daljavo izpeljal redno spomladansko sejo svojega najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) so se opredeljevali do vladnih predlogov ukinitve obstoječega plačnega sistema in v zvezi s tem do predvidenega novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Izmenjali so si tudi stališča o sodelovanju sindikata pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum o nacionalnem demografskem skladu.

Kar se tiče napovedane prenove plačnega sistema, SVIZ pričakuje, da bodo v pogajanjih o tem socialni partnerji enakopravni, da bodo spoštovani že podpisani dogovori med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter upoštevane mednarodne pogodbe, še zlasti konvencije Mednarodne organizacije dela o kolektivnem dogovarjanju. SVIZ bo ob tem skupaj z drugimi sindikati vztrajal pri pisni zavezi vlade, da bo o vseh temeljnih vprašanjih sprememb plačnega sistema doseženo soglasje med reprezentativnimi sindikati in Vlado RS. Pri konkretnih vprašanjih posegov v zdajšnjo ureditev SVIZ zagovarja odpravljanje anomalij in dograjevanje obstoječega plačnega sistema ter zavrača njegovo ukinitev, kot jo v svojih izhodiščih sicer napoveduje vlada. Za sindikat je bistveno, da plačni sistem temelji na primerljivosti delovnih mest v različnih delih javnega sektorja in da se odpravi sistematično povečevanje razlik med plačami posameznih delov javnega sektorja, ki se krepijo zlasti na račun vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture. Temu pritrjujejo tudi podatki iz Analize kariernega napredovanja javnih uslužbencev iz leta 2019. Predlagana delitev plačnega sistema na dve skupini zaposlenih v javnem sektorju, ki se med seboj razlikujeta po fleksibilnosti oblikovanja plač, je za SVIZ v celoti nesprejemljiva in mora biti iz predloga umaknjena. Sindikat se prav tako ne strinja z zamislijo v vladnem predlogu, da bi lahko delodajalci enostransko in mimo sistema kolektivnih pogodb oblikovali in vrednotili delovna mesta. Tak predlog ni sprejemljiv, saj izključuje pravico delavcev, da se pogajajo o ceni dela, in vodi k nastanku vzporednega plačnega sistema, zato bo SVIZ vztrajal, da ga vlada umakne. Predlog povečanja sredstev za delovno uspešnost sindikat podpira, a pod pogojem, da se za to zagotovijo dodatna sredstva. Zamisel, da bi se dodatna sredstva za delovno uspešnost pridobila z upočasnitvijo napredovanj – da bi se torej vzelo vsem z namenom, da bi se zatem dalo le nekaterim – SVIZ kategorično zavrača. Če Vlada RS v pogajanjih ne bo spoštovala stališč sindikatov in osnovnih zahtev SVIZ ter bi poskušala pri bistvenih vprašanjih plačnega sistema uveljaviti zakon enostransko in brez soglasja sindikatov, bo GO SVIZ opredelil način in aktivnosti, da bi to preprečil.

Vse od začetka letošnjega marca, ko smo sindikati ostro zavrnili predlagane spremembe plačnega sistema, pogajanja že nekaj tednov mirujejo. Na sindikalni strani pričakujemo, da bo Vlada RS opustila predloge, ki smo jih sindikati kategorično zavrnili, in pripravila nove.

Članice in člani GO SVIZ so na seji obravnavali tudi vsebino in način sprejemanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po intenzivni razpravi so soglasno sklenili, da se bo SVIZ skupaj s preostalimi sindikati, združenimi v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), in drugimi sindikalnimi centralami vključil v izvedbo postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu. SVIZ namerava še pred koncem šolskega leta organizirati posvete z zaupnicami in zaupniki, ki bodo namenjeni informiranju o poteku pogajanj o plačnem sistemu in sindikalnih aktivnostih za preprečitev nesprejemljivih predlogov vlade, če bi bile te potrebne. Na posvetih se bodo sindikalni zaupniki in zaupnice dogovorili tudi o aktivnostih pri zbiranju podpisov za zakonodajni referendum proti uveljavitvi Zakona o demografskem skladu, če bo ta sprejet, kot je predlagan. V zdajšnji vsebini kot tak namreč odvzema nadzor nad upravljanjem s sredstvi za izplačilo dodatnih pokojnin, kar bo ogrozilo varnost privarčevanih sredstev na pokojninskih računih zaposlenih v javnem sektorju.


Pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov in višini regresa za letni dopust

Reprezentativni sindikati javnega sektorja smo v tretjem krogu pogajanj za odpravo varčevalnih ukrepov, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki je bil izpeljan 1. aprila letos, vladni pogajalski skupini posredovali izhodiščni predlog za regres za letni dopust v višini 1.300 evrov za vse zaposlene v javnem sektorju. Na omenjenih pogajanjih se vlada še ni opredelila do sindikalnega predloga, na kasnejšem krogu pogajanj 12. aprila pa je vztrajala pri višini regresa v znesku minimalne plače (1024,24 evra).

Na pogajanjih smo na sindikalni strani predstavili protipredlog glede odprave varčevalnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) leta 2012. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ, je med drugim predlagala, da se regres za prehrano med delom vrne na višino 4,40 evra, da se ponovno uveljavi znižana dnevnica za službeno potovanje v trajanju od 6 do 8 ur v višini 7,45 evra, da se cenzus pri solidarnostni pomoči za člane in članice sindikatov dvigne na 150 odstotkov minimalne plače ter da se stroški prevoza na delo povrnejo v višini 12 odstotkov cene neosvinčenega bencina, vendar ne manj, kot znaša mesečna vozovnica v mestnem oziroma primestnem prometu. Vlada se do našega protipredloga še ni opredelila. Vlada hkrati predlaga, da bi se dan izplačila plač v javnem sektorju (enotno za vse zaposlene) premaknil na 15. dan v mesecu.


SVIZ uspešno zaščitil svojo članico

Pooblaščeni odvetnik našega sindikata Dino Bauk je po prejemu sodbe mariborskega Delovnega sodišča v zadevi odpovedi delovnega razmerja članici SVIZ Cvetki Hojnik (Srednja šola za oblikovanje Maribor) zanjo na Višje delovno in socialno sodišče vložil pritožbo zoper sodbo. Višje sodišče je v bistvenem delu ugodilo pritožbi in spremenilo sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, ugotovilo nezakonitost odpovedi in jo razveljavilo. V tem delu je sodba pravnomočna in nalaga šoli, da mora Cvetko Hojnik v roku osmih dni pozvati nazaj na delo. V delu, ki se nanaša na povračilo plač od nezakonitega prenehanja delovnega razmerja do vrnitve na delovno mesto, je Višje sodišče zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču, da o tem delu zahtevka odloči v skladu z ugotovljeno nezakonitostjo odpovedi. Odškodnine za domnevno šikaniranje tudi višje sodišče ni priznalo.

Omenjena sodba višjega sodišča je zelo pomembna tudi širše, ker jasno ugotavlja in potrjuje stališče SVIZ, da učitelj s poučevanjem na dveh šolah v javni mreži ne more storiti dejanja konkurenčne prepovedi. Dve šoli, vključeni v javno mrežo, si »med seboj ne moreta konkurirati, saj je njuna dejavnost v javnem interesu in ni in ne more biti tržno naravnana«.

Spomnimo še, da je maja lani v delovnem sporu, ki ga je za zaščito svojega odpuščenega sindikalnega zaupnika prek odvetnika Dina Bauka vodil SVIZ, Delovno sodišče v Mariboru odločilo, da je bila odpoved delovnega razmerja učitelju in sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM) nezakonita. Po opravljenem dokaznem postopku je sodišče ugotovilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri je ravnateljica Nadja Jager Popović sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski očitala, da naj bi zlorabljal sestanke sindikata in svoje sodelavce nagovarjal, naj s svojim ravnanjem škodijo ravnateljici oziroma ji otežijo vodenje šole, neutemeljena in torej nezakonita.


Poziv svetovalnih delavk in delavcev k spremembi normativov

Po poprejšnji soglasni potrditvi Glavnega odbora SVIZ in ob široki podpori področnih strokovnih organizacij sta Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ ter Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije na ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec naslovila zahteve po takojšnjih spremembah v svetovalni službi v vzgoji in izobraževanju, ki že vsebujejo tudi predloge za spremembe pravilnikov na področju normativov za svetovalno delo. Dejstvo je, da svetovalno delo nikoli ni (bilo) rožnato z vidika problematike, s katero se svetovalni delavke in delavci vsakodnevno srečujejo, zagotovo pa ni bilo še nikoli v takšnem položaju, kot je v teh časih, zato terja takojšnje ukrepanje in spremembe.

Svetovalni delavke in delavci ministrico pozivajo k nujnim spremembam na področju izjemno kompleksnega in raznolikega dela šolske svetovalne službe. Svetovalno delo v vrtcih in šolah namreč predstavlja edinstveni sistem znotraj vzgoje in izobraževanja, s katerim se Slovenija večkrat pohvali v tujini, žal pa nikoli niso bili izpolnjeni pogoji, da bi tako kakovosten sistem v popolnosti zaživel tudi v praksi. Normativi so bili namreč, kot opozarjajo zaposleni v šolskih svetovalnih službah, že ob prelomu tisočletja daleč od tistih, ki so priporočeni v omenjenih programskih smernicah, in se od takrat skorajda niso spremenili. Predstavnice sekcije opozarjajo, da je treba svetovalno službo okrepiti, da bi lahko nudila bolj kakovostno preventivno podporo – tako neposredno otrokom, učencem in dijakom (individualno, skupinsko delo) kot tudi posredno prek podpore njihovim učiteljem in vzgojiteljem (soizvajanje vsebin, razbremenilni pogovori ipd.). Sistematično preventivno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter domovih in zavodih predstavlja po njihovem mnenju tudi edini način, kako preprečiti popoln zlom sistema zdravstvene pomoči na področju duševnega zdravja. SVIZ se v celoti strinja, da nosi institut svetovalne službe v slovenskem šolstvu izjemen potencial, a se v aktualnih pogojih ne more realizirati, zato svetovalne delavke in delavce odločno podpira v zahtevah po ureditvi njihovega položaja.


Predaja zbranih sredstev za pomoč prizadetim v potresu na Hrvaškem

Ob simbolični predaji čekov članicam in članom Sindikata hrvatskih učitelja (SHU), ki jim je potres v zadnjih dneh minulega leta uničil ali močno poškodoval njihova domovanja, se je 19. marca 2021 še z dogodkom za javnost in medije sklenila uspešna humanitarna akcija, v kateri je sodeloval tudi SVIZ. Ponosni smo, da nam je uspelo za hrvaške kolegice in kolege ob izjemnem odzivu našega članstva zbrati skupno kar 42.720 evrov. Sredstva so bila s posredovanjem hrvaškega učiteljskega sindikata že nakazana na račune njihovih članic in članov, ki so v potresu utrpeli škodo. Odvisno od stopnje poškodovanosti njihovih bivališč je posebna komisija pri SHU razdelila denar, ki smo ga zbrali v SVIZ, med 38 svojih članic in članov. Od teh jih je na podlagi merila skupnega števila vseh prejetih vlog in obsega poškodovanosti stavb devetnajst, katerih nepremičnine so bile označene kot uničene oziroma neuporabne (rdeča nalepka), prejelo po 11.300 kun pomoči (približno 1.500 evrov); dvanajst, katerih nepremičnine so začasno neuporabne, a jih je še mogoče sanirati (oranžna nalepka), po 7.500 kun (1.000 evrov) in sedem, katerih bivališča so uporabna ob upoštevanju priporočil (zelena nalepka), po 2.500 kun (330 evrov). Na humanitarnem računu SHU za pomoč po potresu se je sicer zbralo skupno 1.313.900 kun ali približno 175.000 evrov. Pod vodstvom predsednice SHU Sanje Šprem je bil 19. marca 2021 pred Osnovno šolo Dragutina Tadijanovića v Petrinji izpeljan zaključek akcije #SHUsolidarnopotres. Ob znanih epidemioloških razmerah in omejitvenih ukrepih je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj zbrane na dogodku nagovoril preko videoposnetka, skupaj s predsednico SHU pa sta se oba še enkrat iskreno zahvalila območnim odborom SVIZ-a, sindikatom zavodov, članicam in članom sindikata ter vsem posameznikom, ki ste pokazali, da se medčloveška solidarnost ne ozira na meje ali druge ovire.


Obračun članarine od izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS

Sindikalne zaupnice in zaupnike vas vljudno prosimo, da pri računovodjih v svojih zavodih preverite ustreznost obračuna članarine za SVIZ v primeru, ko so bila sredstva na podlagi dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) izplačana naknadno v obliki poračuna (ločeno na drug datum, kot je sicer izplačana plača). Če je pri obračunu morda prišlo do težav ali bi glede tega potrebovali dodatna pojasnila, nam to lahko sporočite na e-naslov info@sviz.si ali nas pokličete na 01 244 09 00.Z lepimi pozdravi,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar