Ljubljana, 29. 8. 2018

Obvestila GO SVIZ (avgust 2018)

Ljubljana, 29. avgusta 2018
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

SKLENITEV DOGOVORA O STAVKOVNIH ZAHTEVAH ALI NADALJEVANJE ZAMRZNJENE STAVKE?!

V oblikovanju je nova slovenska vlada in pričakovati je, da bo v Državnem zboru prisegla v drugi polovici septembra. Stališče SVIZ je, da se morajo pogajanja o naših stavkovnih zahtevah, ki so bila letos spomladi prekinjena zaradi odstopa tedanjega premierja Mira Cerarja, nadaljevati takoj po začetku delovanja vlade s polnimi pooblastili. Po izvedenih državnozborskih volitvah v začetku junija je dal SVIZ politiki in javnosti jasno vedeti, da si vlada na tej točki ne bo mogla vzeti »sto dni miru«, ampak mora pogajanja obnoviti takoj. Ker so vse stranke vladnega petorčka na naša predvolilna vprašanja, ali se strinjajo, da je treba pogajanja o plačah v javnem sektorju začeti takoj po sestavi vlade in jih tudi čim prej končati, odgovorile, da se s tem strinjajo, zapletov okrog začetka pogajanj ne bi smelo biti. A to seveda nikakor ne pomeni, da jih ne bo oziroma jih ne pričakujemo; nasprotno – iz izkušenj vemo, da politične stranke po volitvah rade pozabijo, kaj so obljubljale v času, ko so se borile za glasove volivk in volivcev. Storiti bomo morali vse, kar je v naši moči, da stranke izpolnijo, kar so v odgovorih na naša vprašanja tudi zagotovile.

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je v začetku lanskega decembra izglasovalo 38.186 naših članov in članic ter drugih zaposlenih, smo zgolj zamrznili po tem, ko se je takratni predsednik vlade z odstopom izmaknil odgovornosti. Le dan pred njegovim odstopom smo imeli z vlado že usklajeno besedilo dogovora, vendar ga nato glavna vladna pogajalka, po pritisku drugih sindikatov, ni želela parafirati. Za SVIZ bo prav to – z vladno pogajalsko skupino že dogovorjeno in usklajeno – temelj za končanje pogajanj in sklenitev stavkovnega sporazuma!

Zahtevali smo in zahtevamo določitev višjega plačnega razreda za novo delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, dvig plačnih razredov za vzgojitelje, učitelje ter druge strokovne delavce z visoko in univerzitetno izobrazbo, oblikovanje posebnega delovnega mesta učitelj – razrednik, podaljšanje kariernega razpona učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter zvišanje plač strokovnih in pedagoških delavcev in delavk na univerzah, zvišanje regresa za letni dopust za vse, ki prejemajo minimalno plačo. Politične stranke, ki bodo sestavljale novo vlado, so v odgovorih soglašale z uresničitvijo naših zahtev. Lista Marjana Šarca je zagotovila, da je potrebno pogajanja »začeti na točki, kjer so se zaključila s sedanjo vlado v odstopu.« V SMC so zapisali, da je »uskladitev vrednotenja poklicev v vzgoji in izobraževanju absolutno pravična in nujna«. Stranka SD je eksplicitno potrdila strinjanje z vsemi našimi zahtevami in dodala, da so »takšno besedilo glede stavkovnega sporazuma z vsemi zahtevami v Vladi RS podprli vsi ministri iz kvote SD«. Tudi stranka DeSUS se je strinjala z vsemi zahtevami SVIZ. Le Stranka Alenke Bratušek se je v odzivu na naša predvolilna vprašanja izognila neposrednemu odgovoru, in sicer s pojasnilom, da ne želi govoriti na pamet, a je obenem potrdila, da je treba za primerljiva delovna mesta zagotoviti enako plačilo. SVIZ bo vztrajal tudi pri izboljšanju plač zaposlenih v raziskovalni dejavnosti in kulturi, ki bo primerljivo z izboljšanji v vzgoji in izobraževanju. Podpiramo tudi zahtevo za dvig minimalne plače, a napovedujemo, da bo treba dodatno popraviti tudi plače, ki so malo nad minimalno plačo, na delovnih mestih zlasti v plačni skupini J, a tudi drugod.

Ker smo torej še vedno v splošni stavki, ki je ta trenutek sicer zamrznjena, je ostal aktiven tudi Glavni stavkovni odbor SVIZ (GSO SVIZ). GSO SVIZ je z izglasovanjem stavke dobil pooblastila, da odloča o poteku stavke. Če z vlado ne bo mogoče doseči dogovora o stavkovnih zahtevah, bo GSO določal prihodnje datume in način izvedbe stavke. Stavko je mogoče končati le na dva načina: ali s podpisom dogovora z vladno stranjo o naših stavkovnih zahtevah ali pa se članstvo z glasovanjem odloči, da se iz stavke umika.
 

PRIPRAVE NA 10. KONGRES V POLNEM TEKU

Spomladi letos so v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2018–2022 začel teči 1. junija letos. Temu so sledila predkongresna volilna opravila na območnih odborih sindikata (volitve predsednic in predsednikov območnih odborov ter članov nadzornih odborov). Do konca septembra bodo izpeljani še volilni zbori posameznih sindikalnih konferenc SVIZ, ki bodo vsi organizirani v Ljubljani, in sicer: 30. avgusta za Sindikalno konferenco (SK) predšolske vzgoje, 11. septembra za SK srednjih, višjih šol in dijaških domov, 17. septembra za SK visokega šolstva in znanosti, 20. septembra za SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 24. septembra volilni zbor SK kulturnih organizacij ter  25. septembra za SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih. Na zborih sindikalnih konferenc bodo zaupniki volili člane predsedstva in predsednike sindikalnih konferenc (slednji nato skupaj z glavnim tajnikom SVIZ sestavljajo izvršilni odbor sindikata).

Oktobra bodo izpeljani še volilni zbori sekcij, 10. kongres SVIZ pa bo potekal 19. in 20. novembra letos v Portorožu.
 

UREDITEV DELOVNEGA ČASA UČITELJEV PO NOVEM

Z začetkom šolskega leta 2018/2019 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPVIZ), ki se nanašajo na novosti pri urejanju delovnega časa učiteljev. Pred skorajšnjim pričetkom uporabe omenjenih določil KPVIZ je treba vnovič opozoriti na dejstvo, da določila KPVIZ, ki so bila sprejeta avgusta lani, ne določajo in tudi ne omogočajo določanja obvezne prisotnosti učiteljev na delovnem mestu. Prav tako ne zapovedujejo vodenja evidenc o delovnem času učitelja ali evidentiranja opravljanja posameznih del in nalog. S spremembami KPVIZ je bila ravnateljem naložena le novost sprejetja individualnega letnega delovnega načrta za posameznega učitelja, ki predstavlja zgolj načrt delovnih nalog posameznega učitelja v tekočem šolskem letu.
 

NEUSTREZNOST IZOBRAZBE IN PREDLOŽITEV ANEKSOV K POGODBAM O ZAPOSLITVI S STRANI RAVNATELJEV

Šolsko ministrstvo je v okrožnici 22. junija letos ravnateljem podalo navodilo, naj v primerih, ko delavci, zaposleni za nedoločen čas, ne izpolnjujejo zahtevanih izobrazbenih pogojev, tem delavcem predložijo v podpis aneks h pogodbi o zaposlitvi (in sicer z namenom, da bi delavci sami prevzeli obveznost pridobitve zahtevane izobrazbe na lastne stroške). Če nato posamezni delavec te obveznosti ne bi izpolnil, bi mu posledično delodajalec lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Izpostaviti je treba, da delavci niso dolžni podpisovati takšnih aneksov!

Tudi če delavci ponujenih aneksov ne podpišejo, jim ravnatelj ne more podati odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neustrezne izobrazbe, če je od sklenitve pogodbe minilo že več kot 6 mesecev. Lahko pa skladno z zakonodajo delavce brez spremembe pogodbe o zaposlitvi napoti na izobraževanje, a le pod pogojem, da gre za izobraževanje na stroške zavoda, ob tem pa delavcem pripadejo tudi dodatni dnevi odsotnosti z dela zaradi opravljanja izpitov. Takšno napotitev mora delavec tudi spoštovati oziroma se izobraževati. V primerih, ko bi v vaših zavodih prišlo do zgoraj navedene prakse ravnateljev, torej predlaganja podpisovanja aneksov namesto napotitev na izobraževanje, člane za pomoč in nasvete napotite na pristojno pravno službo SVIZ.
 

SINDIKAT ZAVODA MORA IMETI TRANSAKCIJSKI RAČUN

Sindikalne zaupnice in zaupnike prosimo, da preverite, ali vaš sindikat zavoda posluje s transakcijskim računom. Če ugotovite, da temu ni tako ter da sindikat zavoda posluje, denimo, še prek t. i. hranilne knjižice ali katere druge oblike računa, vam svetujemo, da nemudoma uredite vse potrebno za odprtje transakcijskega računa ter hkratno ukinitev druge oblike računa.

Pred kratkim smo po odzivih nekaterih sindikalnih zaupnic in zaupnikov namreč zaznali, da so nekateri sindikati zavodov še poslovali prek »hranilne knjižice«. FURS je zaradi tega nekaj sindikalnih zaupnikov ter sindikatov zavodov oglobil z denarno kaznijo. Kot je bilo že izpostavljeno, ste sindikalni zaupnice in zaupniki odgovorne osebe za poslovanje sindikata zavoda. Sindikat zavoda je pravna oseba, ena njegovih temeljnih značilnosti je transakcijski račun; vsak sindikat zavoda torej mora imeti svoj transakcijski račun.


RAZPISA ŠTIPENDIJ IN SUBVENCIJ

Še do 27. septembra lahko oddate vloge na razpis dvanajstih štipendij za otroke članov SVIZ (za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, in sicer šest štipendij za srednješolsko, šest pa za visokošolsko izobraževanje), do 12. oktobra pa je odprt razpis subvencij za članice in člane sindikata za pridobitev ustrezne izobrazbe. Vse podrobnosti razpisov najdete na naši spletni strani www.sviz.si.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ