Ljubljana, 26. 8. 2019

Obvestila GO SVIZ (avgust 2019)

Ljubljana, 26. avgusta 2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


MOBILNI UČITELJI SE ODLOČAJO O STAVKI

V četrtek, 22. avgusta, je na sedežu SVIZ potekal sestanek sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter članic in članov sindikata v osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, kjer nekateri od zaposlenih izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (mobilni učitelji). Med 27. avgustom in 6. septembrom bo potekalo njihovo opredeljevanje o stavki, napovedani za 23. oktober.
Večletna prizadevanja SVIZ, da država mobilnim učiteljem za dodatno strokovno pomoč zagotovi zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila za službene namene, da se uredi njihovo napredovanje v nazive na delovnem mestu in da se odpravi dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti ter njihovo preobremenjevanje, so bila neuspešna. Letos spomladi smo skupaj z mobilnimi učiteljicami in učitelji ocenili, da zgolj prošnje in zahteve ne vodijo nikamor, tako da nam za uveljavitev zakonitosti ostane le še stavka. Stavko mobilnih učiteljev in učiteljic je soglasno podprla že Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami, 54-članski Glavni odbor SVIZ pa je nato na svoji junijski seji sprejel stavkovne zahteve, imenoval stavkovni odbor in pogajalsko skupino za pogajanja z MIZŠ. O izvedbi stavke, ki se bo začela 23. oktobra 2019, bodo torej zadnji teden avgusta in prvi teden septembra glasovali vsi člani in članice SVIZ v samostojnih osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, kjer so zaposleni mobilni učitelji (skupaj 33 zavodov), h glasovanju pa so vabljeni tudi vsi drugi zaposleni v omenjenih zavodih.
Spoštovani članice in člani SVIZ, zaposleni v šolah s prilagojenim programom, v centrih in zavodih, pozivamo vas, da se v čim večjem številu udeležite glasovanja o stavki in tako izkažete solidarnost z mobilnimi učitelji in učiteljicami v boju za uveljavitev pravic, ki jim pripadajo. Prav tako pa vabimo vse ostale zaposlene, nečlane, da podprejo stavko mobilnih učiteljev in učiteljic, ki bo 23. 10. 2019


NADALJEVANJE POGAJANJ O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Za 9. september je napovedano nadaljevanje pogajanj o spremembah Zakona o sistemu plač, ki jih poskuša uveljaviti Vlada RS. Vlada želi uvesti več fleksibilnosti pri plačah, zlasti kar zadeva delovno uspešnost, omejiti in upočasniti možnosti napredovanj ter povečati vpliv direktorjev (ravnateljev) pri določanju plač ob zaposlitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu. Hkrati na ministrstvu za javno upravo pripravljajo pogoje za dvig plač funkcionarjem v povezavi z odpravo »stropa« pri najvišjem plačnem razredu, ki ga lahko doseže posamezni javni uslužbenec (57. plačni razred), in uresničitvijo stavkovnih zahtev sindikata FIDES, ki gredo prek te omejitve.
Za SVIZ in Konfederacijo sindikatov javnega sektorja so nesprejemljivi načrti vlade, ki želi prihraniti sredstva z omejevanjem in upočasnitvijo napredovanj, nato pa tako privarčevana sredstva nameniti za ponovno uveljavitev delovne uspešnosti, ki bi jo hkrati povečali na deset odstotkov mase za plače. Povedano poenostavljeno: vsem bi vzeli pri napredovanjih, zato da bi nekaterim dali pri delovni uspešnosti! Hkrati vlada pušča ob strani eno ključnih težav plačnega sistema; ta tiči v zelo različni zahtevnosti pogojev za napredovanje v nazive, kar posledično povečuje razlike med plačami v posameznih podskupinah. Tudi vladna analiza (iz letošnjega junija) je namreč enoznačno pokazala, da je napredovanje v nazive v izobraževanju in kulturi bistveno zahtevnejše od napredovanja v drugih delih javnega sektorja, kar povečuje razlike pri plačah, ki jih tudi stavkovni sporazumi o zvišanju plač ne odpravljajo. Povprečna plača uradnika z univerzitetno izobrazbo je lani znašala 2.526 evrov bruto, učitelja z univerzitetno izobrazbo pa le 2.021 evrov bruto. SVIZ bo v pogajanjih vztrajal, da je treba sistemske razloge (zahtevnejše napredovanje v izobraževanju, kulturi in sociali) odpraviti.


PRENOVA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

V stavkovnem sporazumu za zvišanje plač, ki ga je konec lanskega leta s SVIZ-om podpisala Vlada RS, je tudi zagotovilo, da se bo kariernemu napredovanju učiteljev, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev dodal četrti strokovni naziv, ob hkratnem znižanju zahtevnosti pridobitve tretjega naziva (svetnik). Stavkovno zahtevo, ki jo je Vlada RS sprejela in potrdila v stavkovnem sporazumu, bomo uveljavljali v okviru prenove pravilnika o strokovnih nazivih in prek spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Že pred koncem minulega šolskega leta smo se z ministrom za izobraževanje dr. Jernejem Pikalom dogovorili, da ta usklajevanja pričnemo septembra. O poteku pogajanj vas bomo obveščali.


PLAČILO ČLANARINE SVIZ-u V ČASU PORODNIŠKEGA DOPUSTA

V zadnjem obdobju so sindikalni zaupnice in zaupniki na tajništvo SVIZ naslovili več vprašanj v zvezi s plačevanjem sindikalne članarine v času porodniške odsotnosti naših članic. Ob zaznanih številnih težavah in dilemah, kako skupaj s članicami urediti nemoteno plačevanje članarine, smo za pojasnila prosili tudi pristojno ministrstvo za delo. Članice so namreč zaskrbljene, saj le redno plačevanje članarine brez prekinitve omogoča koriščenje pravic in ugodnosti SVIZ, saj po treh mesecih neplačila članarine članstvo preneha.
Skladno s Pravilnikom o članarini SVIZ članice na porodniškem dopustu plačujejo članarino prek centrov za socialno delo članarino v enaki višini kot ostali, to je 0,6 % od bruto nadomestila plače. Članica SVIZ pred nastopom porodniškega dopusta ob urejanju nadomestila plače centru za socialno delo sporoči, da je članica sindikata SVIZ ter da želi, da se ji od nadomestila prejemka obračuna sindikalna članarina.
Na centrih za socialno delo so članice, ki so se odpravljale na porodniški dopust, glede vprašanja plačevanja oziroma odtegovanja članarine večkrat zavrnili, kot razlog pa navedli, da plačilo sindikalne članarine ni možno. Ta trditev ne drži. Od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za družino, ki na tem področju ureja delo Centrov za socialno delo, smo uspeli pridobiti odgovor. V njem je zapisano, da odtegovanje sindikalne članarine nemoteno poteka, in sicer je v dopisu navedeno: »Obveščamo vas, da je v času materinskega/starševskega dopusta še vedno možno plačevanje članarine sindikatu SVIZ. Vlagateljica naj vse potrebne podatke za odtegljaj priloži k vlogi za materinski/starševski dopust na centru za socialno delo, kjer bodo strokovni sodelavci v informacijski sistem vnesli vse potrebne podatke za plačevanje članarine«.
Omenjeni dopis je objavljen tudi na naši spletni strani. Predlagamo, da v primeru, ko članica ne bi uspela urediti plačevanja članarine na pristojnem CSD-ju, strokovnemu delavcu na CSD predloži dopis ministrstva. Članica pa lahko kasneje na izpisu, ki ga prejme ob nakazilu nadomestila plače, tudi preveri, ali je sindikalna članarina ustrezno odtegnjena.


SPREMSTVO PRVOŠOLCA PRVI DAN V ŠOLO

Lani jeseni je Vrhovno sodišče odločilo, da gre pri spremstvu prvošolca v šolo na prvi šolski dan za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom. Glede na precejšnje število vprašanj, ki smo jih v tej zvezi prejeli na SVIZ v zadnjih dneh, izpostavljamo, da staršem za spremstvo njihovega prvošolca ni potrebno koristiti njihovega rednega dopusta, saj 29. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) določa, da je delavec lahko v posameznem koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače tudi »en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov«. Med slednje se na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča (VIII Ips 35/2018 z dne 12. 9. 2018) uvršča tudi spremljanje prvošolčka v šolo na prvi šolski dan.
Gre za t. i. izredni dopust, torej odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače, za katero pisno prošnjo oziroma predlog z navedbo razloga za odsotnost (spremljanje vašega otroka prvošolčka), navedbo datuma (letos 2. 9. 2019) ter razlago o pravni podlagi za to (zadnja alineja 29. člena KPND in Sodba Vrhovnega sodišča, št. VIII Ips 35/2018 z dne 12. 9. 2018), predložite svojemu delodajalcu. Če bi vam delodajalec temu navkljub zavrnil predlog za izredni dopust, se po nasvete in pomoč lahko obrnete na našo pravno službo.


UČITELJ RAZREDNIK - SKLENITEV NOVIH POGODB ZA NEDOLOČEN ČAS

S konec lanskega leta sklenjenim stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ je bilo dogovorjeno novo delovno mesto »Učitelj razrednik«, na katerega se bo moralo zaposliti učitelje, ki so določeni za razrednika. Šole so s strani MIZŠ že prejele z nami usklajeno okrožnico, ki podaja navodila o sistematizaciji novega delovnega mesta in zaposlovanju učiteljev na njem.
Znova pa želimo opozoriti, da zaradi varovanja zaposlitve učiteljev, zaposlenih za nedoločen čas, KPVIZ v 34a. členu določa, da mora šola z učiteljem, določenim za razrednika, skleniti pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu Učitelj razrednik za nedoločen čas (ne pa morda pogodbe o zaposlitvi za določen čas). V času veljavnosti nove pogodbe mu osnovna pogodba za učitelja miruje, a ponovno stopi v veljavo, ko učitelj ni več določen za razrednika (in se je dolžan vrniti na delovno mesto učitelja ter prenehati z delom razrednika).
Če bi se učiteljem v šoli ponudilo v podpis pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu Učitelja razrednika za določen čas, takoj opozorite delodajalca na prej navedeno določbo KPVIZ in ga pozovite, naj ponujene pogodbe ustrezno popravi še pred pričetkom novega šolskega leta!
V primeru, da so omenjeni učitelji razredniki že podpisali pogodbe o zaposlitvi za določen čas, gre v tem primeru za kršitev kolektivne pogodbe in je pogodba o zaposlitvi v tem delu protipravna ter se na podlagi Zakona o delovnih razmerjih-1 šteje, da je učitelj razrednik zaposlen za nedoločen čas. Ne glede na to je potrebno pozvati delodajalca k sklenitvi novih, ustreznih pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas.
Zaposlovanje posameznikov na delovnem mestu Učitelj razrednik za določen čas je možno zgolj v primeru, ko je za učitelja razrednika določen učitelj, ki je sicer zakonito zaposlen za določen čas.


OBVESTILO UČITELJEM O IZRABI DELOVNEGA ČASA V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU

V skladu s šestim odstavkom 44.a člena KPVIZ je dolžan ravnatelj po koncu referenčnega obdobja (tj. šolskega leta) obvestiti posameznega učitelja o izrabi delovnega časa, upoštevaje letno razporeditev in morebitne začasne prerazporeditve delovnega časa, in o obsegu ur nadurnega dela.
V tem obvestilu mora delodajalec povzeti dejansko stanje letnih delovnih ur ter morebitno število delovnih ur, s katerimi je učitelj presegel načrtovano količino delovnega časa ob koncu referenčnega obdobja (kar se šteje kot nadurno delo). Glede na vsebino obvestila se od delodajalca pričakuje, da bi le-to učiteljem posredoval v pisni obliki na pri delodajalcu običajen način (elektronska pošta, v predalnike zaposlenih v šoli ipd.).
Ponovno opozarjamo, da se morebitne nadure ob koncu referenčnega obdobja lahko jasno ugotovi na podlagi dejanskega stanja delovnih ur iz evidenc o delovnem času, kot jih že veliko let predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (in NE iz iLDN oz. posameznih stebrov le-tega!). Kaj je potrebno upoštevati pri vodenju te evidence, smo zapisali že v preteklih obvestilih. Če bi bilo ugotovljeno, da ima učitelj po koncu referenčnega obdobja t. i. višek ur, mu mora delodajalec v skladu s 5. odstavkom 44.a člena KPVIZ te izplačati kot nadurno delo ter jih ne sme prenesti v izrabo v naslednje šolsko leto.


PRIPRAVA iLDN ZA NOVO ŠOLSKO LETO

Skladno z veljavno ureditvijo delovnega časa učiteljev v KPVIZ mora ravnatelj za vsakega učitelja na podlagi predloga LDN zavoda za novo šolsko leto sprejeti individualni letni delovni načrt (iLDN). V njem opredeli nabor del in nalog učitelja ter njihov okvirni letni obseg. Vnovič opozarjamo, da iLDN ni namenjen evidentiranju delovnega časa učiteljev in da beleženje ur po posameznih stebrih ne zagotavlja podatka o dejanskem stanju delovnih ur.
Pri načrtovanju del in nalog učiteljev v iLDN za prihodnje šolsko leto naj bodo učitelji pozorni na skupno število dni letnega dopusta ob začetku novega šolskega leta ter to, kako bodo v novem šolskem letu načrtovali izrabo preostalega letnega dopusta (tj. iz 2018 oziroma 2019) ter letnega dopusta za prihodnje koledarsko leto (t. j. iz 2020) do 31. 8. 2020. Opozarjamo, da morebitnega 'viška' delovnih ur ob koncu tega šolskega leta (kot omenjeno v prejšnji točki obvestil) ni moč prenesti v izrabo in načrtovati v iLDN za prihodnje šolsko leto, temveč jih je treba izplačati kot nadurno delo.Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ