Ljubljana, 30. 8. 2022

Obvestila GO SVIZ (avgust 2022)

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom


Ljubljana, 29. avgusta 2022
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • V pričakovanju začetka pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma o končanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju
  • Po poletnem premoru sindikati javnega sektorja znova z vlado o uskladitvi vrednosti plačnih razredov
  • Vlada RS je julija sprejela sklep o izplačilu nadomestila plače za dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju
  • Sveti zavodov vrnjeni v sestavo kot pred zadnjo spremembo
  • 1. septembra začnejo veljati spremembe Pravilnika o napredovanju v nazive (vendar le za vzgojiteljice-pomočnice)
  • Sprememba pravilnika o financiranju šole v naravi
  • Volilni zbori sindikalnih konferenc
  • Razpisa štipendij in subvencij
  • V letu izzivov
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.V pričakovanju začetka pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma o končanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

Neposredno pred začetkom poletnih počitnic smo se v SVIZ z vladno stranjo dogovorili, da konec avgusta pričnemo pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma. Predmet pogajanj bodo stavkovne zahteve, ki jih je članstvo SVIZ potrdilo ob glasovanju o splošni stavki. Za splošno stavko je takrat glasovalo 37.248 zaposlenih, pričela se je 9. marca letos in še traja, do izpolnitve stavkovnih zahtev. V SVIZ zahtevamo odpravo zaostajanj plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtcev do univerz – za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja, vnos četrtega strokovnega naziva v ZOFVI ter začetek usklajevanj o normativih, ki jih je SVIZ pripravil in posredoval na MIZŠ že decembra 2021. Zahtevamo še ustrezne spremembe in izboljšanje plač na delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice, ki se »utapljajo« v minimalni plači. In, nenazadnje, zahtevamo še vnaprejšnji dogovor o vrednotenju dodatnega dela in tveganj za primer ponovnega zaostrovanja pogojev dela v luči boja proti epidemiji covid- 19.
Kljub dogovoru, da se bodo pogajanja pričela konec avgusta, zaenkrat do njih še ni prišlo. Sindikalne zaupnice in zaupnike prosimo, da članstvo opozorite na možnosti, da bi Glavni stavkovni odbor SVIZ zaposlene lahko še letos pozval k nadaljevanju stavke, če bo vlada s pogajanji zavlačevala ali pa bo v njih kazalo, da brez zaostritve ne bo možno doseči uresničitve osnovnih stavkovnih zahtev. SVIZ ne bo pristal na vse slabše vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, ki je v razmerju do dela v drugih dejavnostih javnega sektorja vse bolj zapostavljeno in podcenjeno.


Po poletnem premoru sindikati javnega sektorja znova z vlado o uskladitvi vrednosti plačnih razredov

Tretji krog pogajanj 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se je odvil v ponedeljek, 29. avgusta, in poteka povsem ločeno od stavkovnih zahtev SVIZ, pri ključnem vprašanju zvišanja vrednosti plačnih razredov ni prinesel bistvenega napredka. Vladna stran je predlagala, da se plače zvišajo za celotno višino ugotovljene inflacije v letu 2022, a bi se 60 odstotkov od ugotovljene inflacije namenilo za zvišanje vrednosti plačnih razredov, 40 odstotkov pa za odpravo plačnih nesorazmerij. Prvi dvig vrednosti plačnih razredov bi bil izveden 1. septembra letos za štiri (4) odstotke, ob koncu leta, ko bi bila znana dejanska inflacija, pa bi bil izpeljan še poračun razlike glede na predlagano delitev med zvišanjem plačnih razredov in deležem, ki se nameni za odpravo plačnih nesorazmerij.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ, je predlagala 6-odstotni dvig vrednosti plačnih razredov s 1. 9. 2022, preostanek do ugotovljene inflacije pa ob koncu leta, in hkrati zahtevala tudi dodatna sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Vlada je predlog KSJS zavrnila. Vladna stran je zavrnila tudi predlog druge pogajalske skupine razpršenih, majhnih in večinoma poklicnih sindikatov, ki so predlagali zvišanje za tri plačne razrede vsem, razen tistih, ki so po letu 2019 že bili deležni zvišanj plač. Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji ponedeljek.
Dnevni red včerajšnjih pogajanj je bil razširjen še z zahtevo KSJS po zvišanju nadomestila za prehrano. Vlada je nedavno sprejela sklep o novi višini neobdavčenega povračila stroškov za prehrano med delom. S 1. 9. začne veljati nova Uredba, ki višino neobdavčenega zneska (z zdajšnjih 6,12 evra) dviguje na 7,96 evra. Medtem zaposleni v javnem sektorju še vedno prejemajo zgolj 4,94 evra nadomestila za prehrano na dan. KSJS je skladno z navedenim predlagala, da se nadomestilo za javne uslužbence poviša do višine, ki se ne všteva v davčno osnovo (torej 7,96 evra na dan). Vladna stran se do tega predloga še ni opredelila; po besedah ministrice za javno upravo se bodo vladni pogajalci na predlog odzvali v nadaljevanju pogajanj.


Vlada RS je julija sprejela sklep o izplačilu nadomestila plače za dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju

V obvestilih konec julija smo vas že seznanili, da je Vlada RS na svoji redni seji nekaj dni pred tem sprejela sklep, da »javnim uslužbencem, ki so 9. marca sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, kot bi jo prejeli, če bi delali.«
MIZŠ je 26. julija vodstvom zavodov že poslal tudi okrožnico oziroma navodila za poračun nadomestila plače tistim stavkajočim, ki jim je bilo plačilo za dan stavke odtegnjeno in ga dotlej še niso dobili izplačanega. Obveščeni smo bili, da so številni zavodi ustrezno sledili navodilom in so odtegljaj pri plači za dan stavke že poračunali pri julijski plači, vendar SVIZ ne razpolaga s konkretnimi podatki za posamezne vrtce in šole. Sindikalne zaupnice in zaupnike zato pozivamo, da na svojih zavodih preverite, če je bilo oziroma kdaj bo nadomestilo plače sodelujočim v marčevski stavki ustrezno poračunano. Če bi pri urejanju zadeve naleteli na težave ali imeli vprašanja, se za pomoč in nasvete obrnite na našo pravno službo.


Sveti zavodov vrnjeni v sestavo kot pred zadnjo spremembo

Sindikalne zaupnice in zaupnike iz vzgoje in izobraževanja smo s posebnimi obvestili sredi avgusta obvestili o sprejetju in začetku veljavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države, ki ga je v sprejemanje v Državnem zboru s podporo podpisov volivcev vložil Inštitut 8. marec. Del zakona zadeva tudi sestavo svetov zavodov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma povrnitev njihove sestave v čas pred zadnjo spremembo ZOFVI – ta je zaposlenim v svetih vrtcev in šol vzela po dva člana – decembra lani.
Tudi na tem mestu izpostavljamo, da novosprejeti zakon določa, da morajo ustanovitelji zavodov, ki so že spremenili svoje akte o ustanovitvi skladno z zadnjo veljavno različico ZOFVI, le-te uskladiti z novo (staro) ureditvijo v roku enega (1) leta od uveljavitve novega zakona. V 26. členu je določeno, da se mora v svete zavodov, ki so se že oblikovali v skladu s preteklo spremembo ZOFVI, v roku dveh (2) mesecev od uveljavitve novega zakona izvoliti dodatne člane predstavnikov delavcev (v dijaških domovih, poklicnih in strokovnih šolah, v gimnazijah pa še predstavnika staršev in dijakov). Dodatno izvoljenim predstavnikom delavcev bo mandat potekel hkrati s potekom mandata drugih predstavnikov delavcev.
Sindikalne zaupnice in zaupnike v zavodih, kjer so že spreminjali akte o ustanovitvi ali imenovali svete zavodov v skladu z decembrsko spremembo ZOFVI, pozivamo, da naj o novih spremembah ZOFVI čim prej obvestijo predstavnike zaposlenih v svetu zavoda. Prav tako naj skupaj z zaposlenimi čim prej pričnejo sodelovati v postopku izvolitve novih predstavnikov delavcev v svet zavoda.


1. septembra začnejo veljati spremembe Pravilnika o napredovanju v nazive (vendar le za vzgojiteljice-pomočnice)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Predlog je v večjem delu urejal pogoje in postopek za napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic v naziva mentor in svetovalec, v manjšem delu pa je predvideval tudi spremembe oziroma omejitve vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog za vse strokovne delavce. Ta del predlaganih sprememb pravilnika, ki bi prinesel spremembo vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog za vse strokovne delavce, je SVIZ zavrnil.
Na MIZŠ so potrdili, da so dobili največ pripomb zlasti na ta del predlaganih sprememb, zato bodo z njimi še počakali. »Ker gre za občutljivo vsebino, ki se nanaša na celoten sistem napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo ministrstvo v prihodnje v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo ta vprašanja odprlo v širši javni razpravi,« so dodali na ministrstvu.
Sodelovanje med SVIZ in MIZŠ pri usklajevanju sprememb pravilnika, ki opredeljuje naloge in pogoje za napredovanje pomočnic vzgojiteljic, ocenjujemo za konstruktivno in smo z njim zadovoljni. S strani SVIZ so v procesu poleg predsednice sindikalne konference sodelovali tudi člani predsedstva in dodatno tudi nekaj vzgojiteljic-pomočnic.
A izpostaviti je treba, da pozitivnega učinka (dviga plač) zaradi pridobitve možnosti napredovanja v strokovne nazive za pomočnice vzgojiteljic žal še ne bo, in sicer vse dotlej, dokler se v Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje ne določi osnovna plača v posameznih nazivih ter predvsem višja izhodiščna plača. SVIZ je predlog uvrstitev za pomočnice vzgojiteljic na MIZŠ posredoval že sredi letošnjega junija, saj smo želeli, da se plačilo uredi sočasno s premembami omenjenega pravilnika. Že po preteku predpisanega skrajnega 30-dnevnega roka za odgovor ter šele po dodatnem pisnem pozivu smo od MIZŠ konec julija prejeli odgovor, da se zavedajo pomena ustreznega vrednotenja delovnih mest v vrtcih, a se bo o predlogih SVIZ za dvige plač pogajalo Ministrstvo za javno upravo. Do tega pa, zaenkrat in žal, še ni prišlo.


Sprememba pravilnika o financiranju šole v naravi

V začetku avgusta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodstva šol seznanilo s predlogom sprememb in dopolnitev Pravilnika o financiranju šole v naravi, ki ga je nato z objavo na portalu e-demokracija posredovalo tudi v javno obravnavo do 18. avgusta.
Osnutek pravilnika na novo določa kriterije za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi. Šole naj bi po novem prejemale sredstva glede na realizacijo. Predlagano je tudi, da se vsako drugo leto sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi lahko zagotavljajo dvema generacijama učencev osnovne šole, s čimer lahko šole zmanjšajo stroške izvedbe šole v naravi. Osnutek pravilnika prinaša še uskladitev plačila za strokovne delavce z veljavno plačno zakonodajo, Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) in Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS). Konkretneje to pomeni, da odpravlja 16 ur t. i. plačanega dežurstva, ohranja pa plačilo osnovne plače in dodatkov, ki sicer pripadajo delavcu, dodatka za terensko delo, dodatka za pripravljenost na določenem kraju (za največ 6 ur dnevno) ter dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času po KPJS, glede na razpored dela v šoli v naravi. Spremenjeni pravilnik naj bi pričel veljati s 1. septembrom letos.


Volilni zbori sindikalnih konferenc

V ponedeljek, 29. avgusta, je bil izveden prvi izmed šestih volilnih zborov sindikalnih konferenc. Novo vodstvo za mandat 2022–2026 je dobila Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Podrobnejšo informacijo že najdete na naši spletni strani, na njej pa bomo ažurno objavljali tudi novice s preostalih volilnih zborov. Že naslednji teden sledita zbora sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ v kulturnih organizacijah (5. 9.) ter v predšolski vzgoji (6. 9.), kasneje pa še volilni zbori Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov (13. 9.), Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti (15. 9.) in nazadnje še Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih (20. 9.).


Razpisa štipendij in subvencij

Želimo vas spomniti, da sta še odprta razpis štipendij in razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer do 30. septembra (štipendije) oziroma do 17. oktobra (subvencije). Vse razpisne informacije in pogoje najdete na naši spletni strani.


V letu izzivov

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, cenjeni članice in člani, ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta vam pošiljamo dobre želje v upanju, da bo le-to teklo mirneje in bolj sproščeno kot nekaj predhodnih. Želimo si, da bi nam tudi ob vašem sodelovanju in s skupnimi prizadevanji uspelo premagati vse izzive in preskočiti vse ovire, ki naj bi jih bilo po obetih in napovedih to jesen in zimo precej.Z lepimi pozdravi!


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar