Ljubljana, 7. 12. 2018

Obvestila GO SVIZ (december 2018)

Ljubljana, 7. decembra 2018


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZZ VLADO SKLENILI IN PODPISALI DOGOVOR

Vlada RS in sindikati javnega sektorja smo 3. decembra letos s podpisom stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah ter aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili pripravljeni na njihovi podlagi, sklenili aktualna pogajanja, ki so se začela v drugi polovici letošnjega oktobra, tj. dober mesec po imenovanju nove slovenske vlade. Z dogovorjenimi zvišanji in podpisanimi dokumenti je SVIZ uresničil vse zahteve, o katerih se je dogovoril na propadlih pogajanjih s prejšnjo vlado dr. Mira Cerarja. Vsi dogovori in aneksi so objavljeni v Uradnem listu št. 80 (z datumom izida 7. 12. 2018).

En plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstotni dvig plače, bodo pridobili zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, razen tistih, ki v okviru odprave plačnih anomalij leta 2017 še niso bili deležni nikakršnega izboljšanja – ti bodo pridobili dva plačna razreda. Prav tako za dva plačna razreda se bodo plače izboljšale večini nad 26. plačnim razredom; zaposlenim na delovnih mestih, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, pa za tri. Do višjega vrednotenja bodo upravičeni tudi zaposleni z najvišjimi nazivi na delovnih mestih na področju kulture, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Dodatnih dvigov bodo deležni še zaposleni na posameznih drugih delovnih mestih: še za en plačni razred več dobili učitelji, ki opravljajo delo razrednika, ter, denimo, nekatere medicinske sestre in babice na najzahtevnejših delovnih mestih.

Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let dela v javnem sektorju se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi. Jubilejna nagrada za 40 let se izplača zaposlenim, ki bodo ta pogoj dosegli po tistem, ko je bilo novo določilo objavljeno v Uradnem listu RS (torej po 8. decembru letos). Tisti, ki so izpolnili pogoje za pridobitev omenjene jubilejne nagrade pred tem datumom, do izplačila, žal, niso upravičeni, ker predpis ni veljaven retroaktivno. Enako velja tudi v primeru izplačila višje odpravnine ob upokojitvi. S stavkovnim sporazumom je bilo dogovorjeno še, da bodo zaposleni z minimalno ali nižjo plačo v tem mesecu, tj. decembra 2018, prejeli še poračun za višji regres v višini približno 200 evrov bruto.

Naj vas spomnimo še, da smo z Vlado RS v stavkovnem sporazumu dogovorili, da morata biti oba dneva splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki ju je SVIZ izpeljal 14. februarja in 14. marca letos, plačana. Sindikalne zaupnice in zaupnike zato prosimo, da nam, če omenjena dneva v vašem zavodu pri plači morda nista bila obračunana ustrezno (torej kot da bi delali), to nemudoma sporočite (po telefonu 01 244 09 04 ali na e-naslov Marjan.Gojkovic@sviz.si).
 

ODLIČNO IZPELJANO GLASOVANJE O SPREJEMLJIVOSTI STAVKOVNEGA SPORAZUMA

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste v zelo kratkem času uspešno izpeljali opredeljevanje članic in članov ter ostalih zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi o sprejemljivosti doseženega v pogajanjih, se iskreno zahvaljujemo. Za podpis stavkovnega sporazuma je glasovalo 36.559 članov in drugih zaposlenih (oziroma 37.471 – še kar nekaj zapisnikov o glasovanju smo namreč prejeli po uradnem roku in po tistem, ko smo medije že obvestili o rezultatih, zato vas že ob tej priliki prosimo, da nam ob prihodnjih opredeljevanjih podatke z zavodov res pošljete v opredeljenem roku), podpora podpisu stavkovnega sporazuma pa je bila tako več kot 95-odstotna. SVIZ je z zadnjim glasovanjem, ko je odločitev o sprejemljivosti  doseženega v pogajanjih z Vlado RS na demokratično organiziranem, posamičnem glasovanju izročil v presojo celotnemu članstvu, postal prvi sindikat v Sloveniji, ki je to do zdaj izpeljal.
 

SVIZ Z REPREZENTATIVNOSTJO TUDI ZA SOCIALNO VARSTVO

SVIZ ima med svojim članstvom praktično že od začetka svojega delovanja tudi člane iz socialnovarstvenih zavodov, saj tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. A skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo med dejavnosti socialnega varstva in ne vzgoje in izobraževanja, za katero ima SVIZ sicer pridobljeno reprezentativnost. Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v SVIZ sredi novembra letos pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ zdaj zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.
 

USPEŠNO IZPELJAN 10. KONGRES SVIZ

V predzadnjem tednu letošnjega novembra, tj. 19. in 20. 11. 2018, smo v Portorožu izpeljali 10. kongres našega sindikata, na katerem je sodelovalo 176 delegatk in delegatov, pridružili pa so se nam tudi številni gosti iz naše države in tujine. Med njimi smo gostili tudi predstavnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za kulturo, ki sta stopila pred zbrane s kratkima nagovoroma. Kongres je med drugim sprejel predlagane programske usmeritve SVIZ za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, manjše spremembe statuta, izpeljane pa so bile tudi volitve v Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzorni odbor SVIZ ter za glavnega tajnika sindikata za obdobje 2018–2022. Podrobnejša poročila z obeh dnevov kongresa si lahko preberete na spletni strani www.sviz.si, in sicer na povezavah https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-prvi-dan/ in https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-drugi-dan/; tam so prav tako dostopni videoposnetki z dogodka in fotogalerija.  
 

NA SHODU »SKUPAJ ZA VIŠJE PLAČE« TUDI ZA ČIMPREJŠNJO UREDITEV VPRAŠANJA MINIMALNE PLAČE

SVIZ je kot član Konfederacije sindikatov javnega sektorja 5. decembra letos  sodeloval na protestu »Skupaj za višje plače«, ki sta ga Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in KSS Pergam pripravila  pred poslopjem Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Približno 300 naših članic in članov je na shodu povzdignilo glas, podprlo kolege iz zasebnega sektorja ter hkrati opozorilo na svoj nezavidljiv položaj – tudi v javnem sektorju, zlasti še v vzgoji in izobraževanju, namreč veliko zaposlenih prejema minimalno plačo. Ob vprašanju minimalne plače, ki ga je nujno urediti čim prej, je po prepričanju KSJS in SVIZ čas tudi, da se zaposlenim izboljšajo plače, saj je gospodarska rast v Sloveniji robustna, dobički podjetij visoki, delavke in delavci, ki odgovorno in zavzeto delajo ter so odločilno prispevali k znatnemu izboljšanju makroekonomskega položaja naše države, pa tega ne občutijo v svojih denarnicah. SVIZ in KSJS zato podpirata tudi predlagane spremembe zakona, s katerimi bi iz minimalne plače izločili dodatke, obenem pa obsojata nerazumne grožnje delodajalcev, ki so pripravljeni zaradi 30 evrov višje minimalne plače onemogočiti socialni dialog v naši državi in žugajo celo z odpovedjo kolektivnih pogodb.
 

DONACIJA DELA DOHODNINE ZA SVIZ

Kot že nekaj let zapored vas tudi tokrat prijazno obveščamo, da je ostalo do konca leta, ko lahko vsi davčni zavezanci Davčni upravi RS posredujete zahtevek za donacijo dela dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam), med njimi tudi reprezentativnim sindikatom, še nekaj dni. Del davka, ki bi se sicer prelil v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, lahko vsakdo nameni tudi kot donacijo SVIZ, ki bo vsa tako zbrana sredstva namenil v Lizin zdravstveni sklad ter za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom sindikata.


LEP PRAZNIČNI ČAS IN SREČNO 2019!

Ob bližajočih se prazničnih dnevih in prehodu v novo leto se vam, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, v imenu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahvaljujem za trdno in uspešno sodelovanje, za izkazano veliko zaupanje in podporo v naših skupnih prizadevanjih za dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter socialne države. V decembrskem času naj vam uspe ujeti lepoto drobnih stvari, užiti čim več sproščenih trenutkov v družbi najdražjih in najti moč za izzive, ki jih bo prinašala prihodnost!


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar