Ljubljana, 20. 12. 2022

Obvestila GO SVIZ (december II)sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 20. decembra 2022

 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

tudi s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • - Konstitutivna seja Glavnega odbora
  • - Napoved srečanj z vodstvom sindikata po območnih odborih
  • - Izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike
  • - Delovna skupina za uveljavitev 4. strokovnega naziva v vzgoji in izobraževanju
  • - Podeljene štipendije in subvencije
  • - Obpraznično voščilo

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Konstitutivna seja glavnega odbora

Glavni odbor v novi sestavi
Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) v novi sestavi se je 13. decembra 2022 sešel na svoji prvi seji v mandatnem obdobju za 2022–2026. Tudi v tokratnem štiriletnem obdobju bo v najvišjem organu sindikata med kongresoma skupno 54 članic in članov, na konstitutivni seji pa so ti uvodoma potrdili nekaj sklepov in dokumentov, ki jim bodo omogočali delovanje v aktualnem sklicu.


14. januar 2023 – protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev
Veliko nezadovoljstvo spričo položaja vzgoje in izobraževanja ter očitno razočaranje nad potekom pogajanj so še pred konstitutivno sejo GO SVIZ na spletnem sestanku, ki ga je sindikat pripravil 8. decembra letos, jasno izrazili vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok, ki so zaposleni na delovnem mestu pomočnikov in pomočnic. Na omenjenem srečanju je sodelovalo skoraj 250 članic in članov SVIZ iz predšolske vzgoje, ki so se odločno zavzeli za to, da SVIZ vztraja pri uveljavitvi stavkovne zahteve po odpravi nesprejemljivih zaostankov pri vrednotenju njihovega dela glede na primerljiva delovna mesta v drugih delih javnega sektorja. Odgovorno in zahtevno delo z otroki je namreč povsem razvrednoteno, povprečna plača zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je bistveno nižja od povprečnih plač zaposlenih na delovnih mestih, za katera je zahtevana enaka izobrazba ter so primerljivo zahtevna in odgovorna. Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev so v skladu z navedenim na Glavni odbor SVIZ naslovili poziv, naj s sklepom podpre odločitev o protestnem shodu, s katerim želijo pomočnice in pomočniki javno izraziti skrajno nezadovoljstvo s podcenjujočim odnosom oblasti do njihovega dela, ki ogroža visoko kakovost javne predšolske vzgoje v Sloveniji, ter prevzame organizacijo dogodka.

Članice in člani GO SVIZ so kolegicam in kolegom v predšolski vzgoji na svoji prvi redni seji v novem mandatnem obdobju izrazili podporo in soglasno potrdili, da bo SVIZ 14. januarja 2023 na Prešernovem trgu v Ljubljani izpeljal protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev. Protestni shod ne pomeni, da smo pozabili na zaposlene v skupini J in na strokovne delavke in delavce; je le začetek zaostrovanja aktivnosti, ki jih bomo nadaljevali z drugimi protesti in po potrebi tudi s stavko, če prej ne bo prišlo do dogovora o sklenitvi stavkovnega sporazuma.

Podrobnejše informacije o januarskem protestnem shodu bomo predsednicam in predsednikom območnih odborov ter sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vrtcih ter vrtcih pri osnovnih šolah posredovali še v tem tednu.


Vlada ne izkazuje pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma
Na konstitutivni seji so se članice in člani GO SVIZ seznanili tudi s potekom pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma ter se, kot zapisano, opredelili do predloga zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za organizacijo protestnega shoda, s katerim bi opozorili na nesprejemljivo podcenjujoč odnos oblasti do zahtevnega in odgovornega dela, ki ga opravljajo. Razpravljali so še o dodatnem zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, ki naj bi privedle do sklenitve stavkovnega sporazuma. Februarja letos je namreč več kot 38.000 članic in članov ter drugih zaposlenih v šolstvu izglasovalo zahteve, ki jih SVIZ uveljavlja s še vedno aktivno splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Vladna pogajalska skupina, ki jo vodi minister za izobraževanje dr. Igor Papič, se na pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma izogiba opredelitvi do ključne stavkovne zahteve, tj. takojšnje odprave neupravičenega in vse večjega zaostajanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. SVIZ je vladni strani na pogajanjih že posredoval natančne primerjalne izračune o povprečnih plačah v plačnih podskupinah, ki kažejo na znatno zaostajanje plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljic, knjižničark, svetovalnih delavk do asistentk in visokošolskih učiteljic – za povprečnimi plačami zaposlenih na delovnih mestih z zahtevano enako izobrazbo, primerljivo zahtevnostjo in odgovornostjo v primerljivih plačnih podskupinah v drugih delih javnega sektorja. Ob vse večjem pomanjkanju pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, učiteljev in tudi zaposlenih v skupini J, kuharic, računovodkinj in drugega osebja v vrtcih in šolah, SVIZ zahteva, da se v okviru stavkovnega sporazuma pogajalski strani dogovorita o odpravi plačnih zaostankov, in bo vztrajal pri svojih opredeljenih stavkovnih zahtevah.

Članice in člani GO SVIZ so bili na svoji prvi seji soglasni v tem, da Vlada RS ne izkazuje pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma s sindikatom, čeprav je v koalicijski pogodbi zagotovila, da bo začela iskati rešitve za opredeljene, odprte stavkovne zahteve takoj, ko bo nastopila mandat. Strinjali so se, da Vlada RS stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ne obravnava enakovredno, če te primerjamo z zahtevami zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer je bil s sindikati že parafiran stavkovni sporazum. Podcenjujoč odnos oblasti do očitnega razvrednotenja dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je eden od ključnih elementov, ki so privedli do prve velike krize izobraževanja v naši državi; je jasen znak, da se Vlada RS ne zaveda resnosti razmer v šolstvu. SVIZ ne zanika, da zgolj ustrezno vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do univerze, kompleksne krize področja ne more rešiti, a poudarja, da se bo pomanjkanje strokovnega osebja v vrtcih in šolah, brez da bi uredili omenjeno vprašanje, zgolj še stopnjevalo. Predstavnice in predstavniki GO SVIZ so na seji izrazili načelno podporo oblikovanju novega, bolj pravičnega plačnega sistema pod pogoji, ki jih je v programskih usmeritvah sindikata opredelil 11. kongres SVIZ, a hkrati izpostavili, da bo sindikat vztrajal pri izpolnitvi stavkovnih zahtev in podpisu stavkovnega sporazuma, preden bi SVIZ podal kakršno koli soglasje k uveljavitvi novega plačnega sistema.

Napovedani protestni shod vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, ki so v vrtcih zaposleni na delovnih mestih pomočnikov in pomočnic, pomeni začetek zaostrovanja aktivnosti SVIZ. Te bi se lahko nadaljevale s protestnim shodom vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtca do univerze, od strokovnega osebja do zaposlenih v tehničnih, administrativnih in računovodskih službah iz skupine J. Če oblast s SVIZ tudi po tem ne bi bila pripravljena skleniti stavkovnega sporazuma, se bo glavni odbor sindikata v funkciji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ sestal na izredni seji in odločal o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.


Pristop k podpisu dogovora o zvišanju plač v zdravstvu in socialnem varstvu
Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so se na konstitutivni seji strinjali tudi s podpisom Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, ki je bil parafiran 7. decembra 2022, ter z le-tem povezanim aneksom o spremembi Kolektivne pogodbe za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, če bo to podprl stavkovni odbor SVIZ za stavko v socialnem varstvu, ki je bil oblikovan s sklepom o stavki 4. februarja 2022.

Na tem mestu naj pojasnimo, da SVIZ že praktično od začetka svojega delovanja vključuje tudi člane iz socialnovarstvenih zavodov, saj tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. A v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo med dejavnosti socialnega varstva in ne vzgoje in izobraževanja, za katero ima SVIZ sicer pridobljeno reprezentativnost. Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa smo v SVIZ novembra 2018 pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ od takrat zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.

SVIZ je jeseni 2021 pristopil k področni Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Skupaj z drugimi sindikati aktivno sodelujemo na pogajanjih z Vlado RS, februarja 2022 smo z njimi napovedali stavko v tej dejavnosti, od letošnje jeseni pa smo se preko predsednice aktiva socialno-varstvenih zavodov SVIZ Tanje Šafranko z novo Vlado RS pogajali o realizaciji dogovora iz lanskega leta in razreševanju stavkovnih zahtev. V treh mesecih intenzivnih pogajanj smo kljub nasprotujočim si stališčem z vlado na koncu le našli kompromis ter 7. decembra 2022, kot zapisano, parafirali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Dogovor predstavlja podlago za dvigih osnovnih plač na več delovnih mestih v zavodih, ki jih zastopamo. Med drugim je bil dogovorjen dvig osnovne plače skupinskih habilitatorjev za tri plačne razrede, enak dvig delovnim terapevtom in fizioterapevtom, dvig in izenačenje osnovne plače individualnih habilitatorjev s skupinskimi (na vztrajanje nasprotne strani) ter nekaj dvigov na nekaterih drugih delovnih mestih. Za zaposlene v plačni skupini J, kljub temu da smo na sindikalni strani pri tem vztrajali, Vlada RS na koncu ni pristala na dvige plač in je zagovarjala enotno urejanje le-teh v okviru novega plačnega sistema. Parafirani dogovor pa kljub temu določa, da bo januarja 2023 Vlada RS za omenjeno plačno skupino vzpostavila posebni projekt za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, s sindikati pa dogovorila s tem povezane kriterije.
Dogovor je bil zaenkrat le parafiran in še ni podpisan oziroma še ne velja, a je njegov podpis ter podpis s tem povezanih aneksov h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, kot smo tudi že zapisali v uvodnem odstavku tega dela besedila, na konstitutivni seji podprl glavni odbor SVIZ, če se bo s tem strinjal stavkovni odbor oziroma predstavniki zaposlenih v omenjenih zavodih.


Napoved srečanj z vodstvom sindikata po območnih odborih

V SVIZ že kmalu po božično-novoletnih počitnicah načrtujemo srečanja glavnega tajnika s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki po območnih odborih. Na teh sestankih bomo z udeleženimi izmenjali informacije in stališča o aktualnih dogodkih ter pričakovanih aktivnostih v prvih mesecih novega leta, posebno pozornost pa namenili pogajanjem o razrešitvi stavkovnih zahtev SVIZ, možnem zaostrovanju aktivnosti v še aktivni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju ter napovedani reformi plačnega sistema v javnem sektorju. V nadaljevanju vas seznanjamo s predvidenim razporedom srečanj, medtem ko boste sindikalni zaupnice in zaupniki vabila z vsemi natančnimi podatki prejeli pravočasno pred posameznim sestankom, seveda pa se z morebitnimi vprašanji lahko obrnete tudi na predsednico ali predsednika svojega območnega odbora:

- četrtek, 5. januarja 2023, ob 16.00 uri – srečanje bo potekalo v Mariboru, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnih odborov: Podravje, Pomurje, Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica

- četrtek, 12. januarja 2023, ob 15.30 – srečanje bo potekalo v Ljubljani, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnega odbora Ljubljane in okolice

- četrtek, 19. januarja 2023, ob 16. uri – srečanje bo potekalo v Celju, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnih odborov: Celje, Velenje, Koroška, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Zasavje

- četrtek, 26. januarja 2023, ob 16. uri – srečanje bo potekalo v Postojni, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnih odborov: Obala, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Ilirska Bistrica, Tolmin, Idrija

- torek, 31. januarja 2023, ob 16. uri – srečanje bo potekalo v Kranju, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnih odborov: Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Radovljica

- četrtek, 9. februarja 2023, ob 16. uri – srečanje bo potekalo v Novem mestu, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike z območnih odborov: Novo mesto, Posavje, Bela krajina


Izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike

V sindikatu znova načrtujemo tudi izvedbo dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za naše sindikalne zaupnice in zaupnike. Prvi je predviden že za 16. in 17. januarja 2023, in sicer za zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji. Konec februarja (27. in 28.) bo izpeljan seminar za Sindikalno konferenco osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, približno dva tedna pozneje (13. in 14. marca) pa še izobraževanje za sindikalne zaupnike v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih. Navedeni izobraževalni seminarji bodo potekali v Portorožu. V začetku aprila, 3. in 4., bo seminar še v Zrečah, in sicer za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah. O terminih in lokacijah preostalih dveh seminarjev – za zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti oziroma v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami – vas bomo obvestili naknadno.


Delovna skupina za uveljavitev 4. Strokovnega naziva v vzgoji in izobraževanju

Konec oktobra letos je Državni zbor sprejel novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uvaja nov naziv za strokovne delavce, in sicer višji svetnik. Glavni cilj zakona je dopolnitev kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva – višji svetnik, ki bo umeščen za nazivom svetnik. Uporaba zakona je predvidena s 1. septembrom 2023, medtem ko mora biti v šestih mesecih po uveljavitvi zakona ustrezno spremenjen pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. SVIZ je že imenoval svoje predstavnike v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Pričakujemo, da bo ta skupina začela delovati kmalu, saj je bilo na dosedanjih pogajanjih z resornim ministrstvom že dogovorjeno, da morajo biti spremembe pravilnika usklajene najpozneje do 1. aprila 2023, da bi se novosti lahko začele uporabljati v praksi z začetkom novega šolskega leta.


Podeljene štipendije in subvencije

SVIZ je skladno z razpisom podelil šestnajst štipendij, ki jih bodo izbrani štipendistke in štipendisti prejemali v šolskem letu 2022/23. Ko je preučila in ovrednotila prispele vloge, je pristojna komisija štipendije dodelila šestim dijakom in dvema dijakinjama ter osmim študentkam, ki bodo mesečno prejemali po 100 (srednješolci) oziroma 130 evrov (izobraževanje v visokošolskih programih). Komisija za štipendiranje je v postopku odločanja prejemnike in prejemnice štipendij SVIZ izbrala na podlagi Pravilnika o štipendiranju, ki v ospredje postavlja kriterij socialnega statusa družine članic in članov sindikata. Štipendije smo namenili dijakom in študentkam za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Prednostna merila pri izboru prejemnikov štipendije so doba članstva staršev v SVIZ, učni uspeh kandidata in dohodek na družinskega člana.

Nedavno se je zaključil tudi postopek razdelitve subvencij članicam in članom SVIZ, ki se izobražujejo v povezavi s svojo zaposlitvijo. Podeljenih je bilo 69 subvencij v znesku 500 evrov, in sicer na osnovi pravilnika o subvencioniranju ter ob upoštevanju opredeljenih kriterijev, med katerimi je komisija upoštevala, ali izobrazba, za katero se prosilec izobražuje, trajneje vpliva na ohranitev delovnega razmerja. Med pomembnejšimi dejavniki pri izbiranju prejemnikov subvencije so tudi doba članstva v SVIZ, mnenje sindikalnega zaupnika ter zagotovilo vodstva, da bo prosilec s to izobrazbo ohranil delovno mesto.


Obpraznično voščilo

Spoštovani kolegi in kolegice, solidarnost nas zbližuje in povezuje. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter predano delo v iztekajočem se letu! Želimo vam sproščene praznične dneve v družbi vaših najbližjih in vse najboljše v prihajajočem letu. Veselimo se nadaljevanja našega odličnega sodelovanja!Z lepimi pozdravi,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar