Ljubljana, 18. 1. 2019

Obvestila GO SVIZ (januar 2019)

Ljubljana, 18. januarja 2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


PLAČILO NADOMEŠČANJ V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Plačilo nadomeščanj v osnovnih in srednjih šolah, ki je opredeljeno v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) v poglavju o urejanju delovnega časa učiteljic in učiteljev, je ena tistih pomembnih dopolnitev omenjenega dokumenta, pri kateri se je izkazalo, da predstavniki SVIZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zasledujemo različne interese o obsegu plačevanja nadomeščanj. Zaradi zahtevnosti problematike je usklajevanje potekalo dlje, kot smo sprva pričakovali, posledično pa šole do zdaj niso prejemale sredstev za plačilo nadomeščanj in nadomeščanj tudi niso izplačevale. Razhajanja med SVIZ in MIZŠ so bila največja pri interpretaciji plačila ur nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja. SVIZ je vztrajal pri stališču, da veljavni predpisi (poleg KPVIZ) zagotavljajo pravno podlago za plačilo ur nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja, ter je zato tudi ves čas zavračal predlog MIZŠ, da bi se ure nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja vštevale le v redni delovni čas učitelja v okviru ur in nalog tretjega stebra. Po mesecih usklajevanja nam je le uspelo doseči dogovor, da se nadomeščanje v oddelkih podaljšanega bivanja plačuje, a je ob tem ministrstvo vztrajalo, da se ne bodo plačevale tudi ure nadomeščanja v skupinah jutranjega varstva za učence 1. razreda. Te ure nadomeščanja naj bi se po dejanskem času trajanja vštevale med ure v tretjem stebru. O doseženem kompromisu se je izreklo tudi predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in dogovor večinsko podprlo. Pričakujemo, da bo čistopis navodil o plačevanju nadomeščanj ministrstvo šolam posredovalo še pred koncem tega meseca. Ob tem, kot smo razumeli predstavnike ministrstva, poračuna nadomeščanj od septembra 2018 ne bo mogoče izpeljati pri januarski plači, pripravljen pa naj bi bil za izplačilo s februarsko. Ministrstvo naj bi sredstva za poračun nakazalo le osnovnim šolam, srednje šole pa naj bi v skladu z navodil o plačevanju nadomeščanj poračune izvedle z obstoječimi sredstvi.


IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE

V prihajajočih tednih bomo v SVIZ ponovno izpeljali dvodnevne izobraževalne seminarje za sindikalne zaupnice in zaupnike iz posameznih sindikalnih konferenc. Tokrat napovedujemo prve tri: seminar za zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih bo potekal 11. in 12. februarja v Portorožu; zaupnice in zaupniki v predšolski vzgoji se bodo prav tako v Portorožu srečali 25. in 26. februarja; seminar za zaupnice in zaupnike iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov pa bomo pripravili 18. in 19. marca na Bledu.

Izobraževalni seminarji za zaupnice in zaupnike iz preostalih treh sindikalnih konferenc bodo potekali aprila. Uradna vabila za posamezne izobraževalne seminarje boste vsi sindikalni zaupnice in zaupniki prejeli pravočasno.
 

SPREMEMBE V STROKOVNI SLUŽBI GLAVNEGA ODBORA

Na delovnem mestu pomočnika glavnega tajnika je ob prehodu v novo koledarsko leto Marjana Gojkoviča, ki je to funkcijo opravljal do nedavne upokojitve, nasledila Nadja Götz, ki je bila pred tem v tajništvu Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) zaposlena kot strokovna sodelavka za pravne zadeve. Septembra lani se je strokovni službi že pridružila nova pravnica Anja Korošec, ki prevzema del nalog in pristojnosti pravnika Toneta Seliškarja, ki v prihodnjih tednih prav tako odhaja v pokoj. V kratkem se obeta še zaposlitev nove pravnice s pravosodnim izpitom. Skladno z vsem omenjenim v tajništvu GO SVIZ uvajamo nekaj sprememb v organizaciji in nudenju pravne pomoči članstvu. Tako bomo ukinili splošni e-naslov za pravno pomoč članstvu pravna.pisarna@sviz.si, članice in člani pa se bodo lahko za tovrstno pomoč in nasvete po novem obrnili neposredno na pristojne sodelavce za pravne zadeve, in sicer odvisno od zavoda, v katerem so zaposleni, in območnega odbora, s katerega prihajajo. Vse natančnejše informacije o novi organizaciji pravne pomoči bomo v prihodnjih dneh objavili na naši spletni strani.
 

SVIZ NEGATIVNO O PREDLOGU SREDNJEŠOLSKEGA PRAVILNIKA

SVIZ je v začetku januarja v dopisu, ki smo ga posredovali na MIZŠ, podal negativno mnenje k predlogu Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva in k predlogu Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol. Predlagana zvišanja plačnih razredov, ki predstavljajo osnovo za izračun obsega sredstev za plače za posamezno dejavnost, sicer v povprečju ustrezajo dogovorjenim zvišanjem plač zaposlenih na področju srednjega in višjega šolstva v skladu s stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ Slovenije, a hkrati opozarjamo, da ne bodo zadoščala za normalno in nemoteno delovanje srednjih in višjih šol. Direktorji in ravnatelji – predvsem iz srednjih šol – namreč že vrsto let opozarjajo, da plačni razredi, ki so predstavljali osnovo za izračun obsega sredstev za plače še pred zvišanji plač v skladu s stavkovnim sporazumom, niso zadoščali za redno delovanje šol in zagotavljanje javne službe. V SVIZ se zato pridružujemo njihovim opozorilom, da zgolj zvišanja plačnih razredov za višino dogovorjenih zvišanj v skladu s stavkovnim sporazumom ne bodo zadoščala in ne bodo pokrila razlike med sredstvi, ki jih šole prejmejo s strani MIZŠ, in sredstvi, potrebnimi za normalno zagotavljanje javne službe. Da bi to razliko lahko pokrili, bi bilo treba predlagane plačne razrede povišati za vsaj še en dodatni plačni razred.


JUBILEJNA NAGRADA ZA 40 LET DELOVNE DOBE

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), katere član je tudi predstavnik SVIZ, je na seji v začetku tega leta sprejela razlago 3. člena Aneksa h KPND iz leta 2018, na podlagi katere se šteje, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan uveljavitve tega aneksa v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.  Javnemu uslužbencu se jubilejna nagrada izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage, ki je bila sprejeta nedavno. Pri tem opozarjamo, da mora biti uradna razlaga 3. člena Aneksa h KPND, preden bo začela veljati, objavljena še v Uradnem listu RS – pričakujemo, da se bo to zgodilo v kratkem.


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE O PRIDOBITVI KVALIFICIRANEGA DELEŽA SVIZ V DELAVSKI HRANILNICI

SVIZ Slovenije je skladno z veljavnimi predpisi zaprosil Banko Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža v Delavski hranilnici. »Kvalificirani delež« v našem primeru pomeni več kot 10-odstotni delež v lastniški strukturi Delavske hranilnice. Zakonodaja namreč določa, da mora vsak subjekt, ki namerava v lastniški strukturi določene banke pridobiti lastniški delež, višji od 10 odstotkov, za dovoljenje zaprositi Banko Slovenije, dokončno odločitev pa s svojim sklepom sprejme Svet Evropske centralne banke.

Obveščamo vas, da je SVIZ v začetku januarja letos s Sklepom Sveta Evropske centralne banke (ECB) o pridobitvi kvalificiranega deleža v Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana, v slednji pridobil kvalificirani delež, na podlagi katerega lahko delež glasovalnih pravic in delež v kapitalu preseže 10 odstotkov in seže do 20.


PRVO LETO DELOVANJA SVIZOVE ČEBELICE

Glavni odbor SVIZ je na svoji seji novembra 2017 sprejel sklep o ustanovitvi Blagajne vzajemne pomoči – Svizove čebelice. Ta deluje od začetka leta 2018 in je namenjena vsem članicam in članom sindikata, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, ter zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč. Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oziroma po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje. V prvem letu delovanja Svizove čebelice je na SVIZ prispelo 296 vlog, ki smo jih nato v obravnavo posredovali na Delavsko hranilnico. Tam so odobrili 268 vlog in prosilcem izplačali sredstva, zavrnili pa so jih 28. Skupni znesek dodeljenih kreditov znaša 155.086 evrov.

Na tem mestu naj omenimo še, da je Glavni odbor SVIZ na svoji zadnji seji decembra lani sprejel sklep o preimenovanju svojega zdravstvenega sklada v Svizov zdravstveni sklad (prej Lizin). Namen tega sklada je finančno pomagati članicam in članom sindikata ter njihovim otrokom, ki so sicer v zdravstveni obravnavi v Sloveniji, a njihovo zdravljenje po določenem času ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoče podati natančne diagnoze.
 

LETNO POROČILO ZA AJPES IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Sindikalne zaupnice in zaupnike opozarjamo, da poskrbite za pravočasno – to je do zadnjega dne letošnjega februarja – oddajo letnih poročil. Sindikati kot pravne osebe zasebnega prava morajo po Zakonu o računovodstvu najpozneje do 28. februarja letos Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti letno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, izjave o resničnosti podatkov in pojasnil k izkazoma ter poslovnega poročila. Računovodska pojasnila obravnavajo posamezne računovodske postavke iz računovodskih izkazov, na kratko se predstavi posamezne poslovne dogodke, kot so, denimo, srečanje vseh članov sindikata, strokovne ekskurzije ipd. Pojasnila je mogoče vključiti v poslovno poročilo, kateremu se ponavadi doda izjavo, da je poslovanje potekalo v skladu s pravili in programskimi usmeritvami sindikata. Navede se tudi, da predstavlja bistveni vir financiranja sindikata zavoda članarina, in se opiše posamezne postavke porabe le-te.

Sindikati zavoda morajo enako kot vse druge pravne osebe davčnemu uradu najpozneje do 31. marca 2019 oddati tudi obračun davka od dohodka pravnih oseb. Vsi sindikati zavodov so zavezanci za obračun davka od dohodka, in sicer ne glede na to, da so kot nepridobitne organizacije oproščeni plačila davka. Sestavni del davčnega obračuna sta tudi dela letnega poročila in še izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja. Če bi imeli glede oddaje potrebnih dokumentov dodatna vprašanja, se lahko sindikalni zaupnice in zaupniki po pojasnila obrnete na strokovno sodelavko GO SVIZ za finance mag. Nino Štangl: pišete ji lahko na e-naslov nina.stangl@sviz.si ali jo pokličete po telefonu 01 244 09 06.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ