Ljubljana, 28. 1. 2020

Obvestila GO SVIZ (januar 2020)

Ljubljana, 28. januarja 2020

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

Z VLADNIM PREDLOGOM ZNIŽANJE POVRAČILA ZA PREVOZ NA DELO

Pogajalska skupina Vlade RS je sindikatom javnega sektorja sredi decembra lani posredovala predlog spremembe dozdajšnjega načina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Javni uslužbenke in uslužbenci bi bili skladno s predlogom upravičeni do povračila stroškov za prevoz v obliki kilometrine v višini 7 % cene motornega bencina, kar pomeni znižanje za 1 % v primerjavi z zdajšnjo višino povračila. Alternativa izplačilu kilometrine bi bilo povračilo stroškov v višini imenske mesečne vozovnice za javni promet, in sicer na podlagi predložitve dokazila o nakupu te vozovnice delodajalcu. Povračila stroškov za javni prevoz brez dokazila o nakupu vozovnice torej ne bi bilo več mogoče uveljavljati. Vlada pričakuje, da se bo nezadovoljstvo zaposlenih zaradi predvidenega znižanja povračil obrnilo proti sindikatom, ki naj bi bili zaradi tega z njo bolj pripravljeni skleniti kompromisni dogovor. Z odstopom predsednika vlade in posledičnim prenehanjem mandata aktualne Vlade je postala uresničitev predstavljenega predloga zelo vprašljiva.


VLADA SKUŠA POVEČATI POOBLASTILA POSAMEZNIM DELODAJALCEM PRI OPREDELJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI

Skladno z dogovorom med sindikati javnega sektorja in Vlado RS s konca leta 2018 se letos (1. 7. 2020) po več kot desetih letih v plačni sistem vrača izplačevanje delovne uspešnosti. Ta je bila ukinjena z začetkom krize, praktično takoj, ko je bil takrat uveljavljen nov plačni sistem. Čeprav izkušenj z delovanjem izplačil delovne uspešnosti tako rekoč nimamo, Vlada RS sindikatom pred julijsko uveljavitvijo predlaga spremembe pri kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti. Predlaga zmanjšanje števila elementov dela, po katerih bi se merila uspešnost, z obstoječih petih kriterijev na tri, ključen pa je predlog, da bi lahko vsak posamezni delodajalec – ob upoštevanju splošnih kriterijev – določil tudi posebne kriterije, ki bi se uporabljali za konkretni zavod (šolo, vrtec, dijaški dom, muzej, arhiv, inštitut …). Da bi lahko sprejel te kriterije, delodajalec ne bi potreboval soglasja sindikata. Del sindikatov posebne kriterije po posameznih zavodih zavrača, ker dvomi v objektivnost oziroma zmožnost le-te pri delodajalcih, drugi del bi na ta posebna merila pristal, če bi sindikat zavoda dal k njim predhodno in obvezujoče soglasje. Če dogovora med vlado in sindikati ne bo, se bo 1. 7. 2020 obnovil način izplačevanja delovne uspešnosti, kakršen je veljal, preden je bila le-ta ukinjena. Ker zakonodaja določa, da se za delovno uspešnost nameni od dva do pet odstotkov mase za plače, lahko ob dejstvu padca aktualne vlade že zdaj predpostavimo, da bo obveljal najnižji možni odstotek – torej dva odstotka mase za plače.


SKLENJEN DOGOVOR O KARIERNEM RAZVOJU V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Predstavniki SVIZ – v imenu našega sindikata predsednica GO SVIZ Jelka Velički – in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo 8. januarja letos podpisali Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju. Zahteva o prenovi sistema napredovanj je ena od točk Stavkovnega sporazuma, ki smo ga z Vlado RS sklenili konec leta 2018, in je temeljila na prizadevanju sindikata, da se olajša napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, saj je bilo to doslej bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja. Besedilo dogovora je bilo v Uradnem listu objavljeno 17. januarja 2020 (3/2020, 17. 1. 2020), z njegovo vsebino pa smo članstvo v osnovnih šolah ter zavodih in šolah za otroke s posebnimi potrebami v posebnih obvestilih natančneje seznanili že pred tem. Na naši spletni strani www.sviz.si  smo ob tem vzpostavili tudi posebno podstran (https://www.sviz.si/karierni-razvoj-strokovnih-delavcev-v-vzgoji-in-izobrazevanju/), na kateri je mogoče najti tudi najpogostejša vprašanja zaposlenih v zvezi z dogovorjenim in odgovore na ta vprašanja.


BOJ PROTI NEZAKONITIM ODPOVEDIM DELOVNIH RAZMERIJ NA SŠOM

Zatem ko sta sredi lanskega leta odpovedi pogodb o zaposlitvi prejela najprej sindikalni zaupnik SVIZ in nedolgo zatem še njegov sodelavec na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM), je ta skrajni ukrep doletel še tretjo učiteljico, ki je prejela odpoved zaradi krivdnih razlogov (dostavljena ji je bila na domači naslov v času, ko je bila bolniško odsotna z dela). Sodni postopek, na katerem SVIZ s pomočjo odvetnika Dina Bauka dokazuje, da je bil sindikalni zaupnik SVIZ Dejan Paska odpuščen nezakonito, se je že začel in pričakujemo, da bo sodba izrečena najpozneje v roku enega meseca. Svet šole je 21. januarja 2020 razpravljal o nepravilnostih pri delu ravnateljice, na katere je opozoril zdaj že nekdanji zaupnik SVIZ. Svet SŠOM je, kljub javnemu nasprotovanju SVIZ, to točko zaprl za javnost in zahteval, da predsednik Območnega odbora SVIZ Podravje Boris Radosavljevič sejo zapusti. Ker šola trenutno nima zaupnika, saj si na to mesto po odpustitvi prejšnjega zaupnika nihče ne upa kandidirati, pri obravnavi in razpravi o nepravilnostih v vodenju zavoda tako ni bilo nikogar, ki bi lahko predstavil in zagovarjal stališče zaposlenih, ki jih je ravnateljica odpustila. SVIZ to gesto razume kot skrajno in jo vidi kot zanikanje vloge, ki jo ima sindikat pri obrambi pravic zaposlenih. Vse očitneje je, da prekinitev delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku, ki je bil odpuščen zgolj zato, ker je opozarjal na nepravilnosti in žaljivo ravnanje ravnateljice do zaposlenih, postaja vzorčni primer tudi za druge, zato bomo v SVIZ z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, branili sindikalnega zaupnika in odpuščeno članico ter se hkrati odločno postavili po robu aroganci delodajalca, ki se očitno požvižga na zakonitost delovanja.


KRIŽANKE NISO NAPRODAJ


SVIZ aktivno podpira kolege, zaposlene in dijake s Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) v prizadevanjih, da šola ostane v ljubljanskih Križankah, ki jih država želi prodati in bi s tem ogrozila nepretrgano tradicijo sobivanja izobraževanja, kulture in kulturne dediščine, ki traja že sedem desetletij. Sindikat se je pridružil podpisnikom peticije Križanke niso naprodaj – reševanje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v nasprotovanju preselitvi šole iz kulturnozgodovinskega bisera, Plečnikove mojstrovine. Tudi po mnenju SVIZ se mora negotovost, povezana s prihodnjo lokacijo delovanja šole, čim prej ustrezno razrešiti. Minuli teden, 23. 1. 2020, sta – ob sodelovanju SVIZ – o usodi šole na skupni izredni seji razpravljala Odbor za kulturo in Odbor za izobraževanje Državnega zbora. V času seje je pred poslopjem potekal protest, ki so ga organizirali dijaki SŠOF, SVIZ pa je članstvo povabil, da se ga udeleži in podpre zahteve svojih kolegic in kolegov. Glavni tajnik SVIZ je podporo celotnega sindikata potrdil tudi na omenjeni izredni skupni seji odborov, na kateri je sindikalna zaupnica šole, kolegica Apolonija Simon, prepričljivo utemeljila zahteve zaposlenih in dijakov, da se šoli omogoči nadaljevati delo v Plečnikovih Križankah.


VELJATI ZAČELE SPREMEMBE POKOJNINSKE ZAKONODAJE

Državni zbor je konec novembra lani sprejel spremembe pokojninske zakonodaje, ki so bile pripravljene v sodelovanju in usklajene s socialnimi partnerji. Spremembe, ki v večini pozitivno vplivajo na posameznike in pravice iz tega zavarovanja, so nato začele veljati  1. januarja 2020. Spremembe ne prinašajo zaostrovanja pogojev za starostno upokojitev. Podaljševanje delovne aktivnosti se spodbuja z zagotavljanjem sočasnega prejemanja višjega dela pokojnine in opravljanja dela (t. i. dvojni status). Posameznik, ki se bo odločil podaljšati svojo delovno aktivnost, bo v prvih treh letih od izpolnitve pogojev za upokojitev po novem prejemal 40 % pokojnine in ne več le 20 %, nato pa 20 %. Navedenega bonusa bodo v sorazmernem delu deležni tudi tisti, ki bodo nadaljevali z delom vsaj v okviru polovičnega delovnega časa. Za vsako nadaljnjo polovico leta pokojninske dobe (največ 3 leta) pa bo posameznik prejel 1,5 % odmernega odstotka. Ključni cilj sprememb je zagotoviti dostojne pokojnine, in sicer z zaustavitvijo padanja odmernih odstotkov za ženske ter s postopnim dvigom odmernih odstotkov za moške ter na enako višino (63,5 %). V okviru tega se dviguje tudi odmerni odstotek za najnižjo pokojnino (za prvih 15 let zavarovalne dobe). Po novem se bo lahko posameznik na račun vzgoje otrok še naprej nekoliko prej upokojil ali pa se odločil, da bo oddelal polnih 40 let in bo zato nagrajen z dodatnim odmernim odstotkom 1,36 % na otroka (največ do višine 4,08 %; to vpliva predvsem na pokojnine žensk). Dvigujejo se tudi odmerni odstotki pri preostalih pokojninah, tako pri družinskih kot pri vdovskih, pa tudi pri invalidskih pokojninah in invalidskih nadomestilih.


Z NOVIM LETOM VIŠJA MINIMALNA PLAČA, IZ NJE IZVZETI DODATKI

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz opredelitve minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Poleg tega v minimalno plačo tudi ni mogoče vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regresa za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).
Minimalna plača znaša od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 940,58 evrov (bruto). Od januarja 2021 se bo uporabljala formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.


ANKETA O IZVAJANJU IN PLAČILU ZA DELO V ŠOLI V NARAVI

V tem mesecu smo na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov v osnovnih šolah ter šolah s prilagojenim programom – s prošnjo, da ga nato posredujejo tudi zaposlenim v svojih zavodih, ki sodelujejo v šoli v naravi – posredovali vprašalnik, s katerim želimo dobiti natančnejši vpogled v stanje v šolah po Sloveniji glede organizacije dela in izplačila za delo učiteljic in učiteljev v šoli v naravi. Povod za to so bila številna opozorila članstva, da je mogoče po šolah ponovno zaznati različno obravnavanje dela zaposlenih, ki so napoteni v šolo v naravi, in sicer tako z vidika organizacije samega dela (obsega delovnih ur, zagotavljanja počitka) kot tudi glede dodatnih izplačil za čas dela v šoli v naravi. Podatke bomo zbirali do konca januarja, nato pa jih bo preučilo predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in sprejelo nadaljnje aktivnosti sindikata glede te problematike.


PODELILI 12 ŠTIPENDIJ IN 70 SUBVENCIJ

Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že nekaj preteklih let tudi zadnjem v finančnem načrtu predvidel sredstva za razpis enoletnih štipendij za šolsko leto 2019/2020, in sicer za dijake in študente za šolanje ali redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Po koncu razpisnega roka je vse popolne vloge, ki smo jih v SVIZ prejeli, pregledala komisija za štipendiranje in v skladu z razpisnimi merili podelila skupno dvanajst enoletnih štipendij v pomoč pri izobraževanju na srednješolski in univerzitetni ravni. Štipendije za izobraževanje v srednješolskih programih znaša mesečno 80 evrov, na poti do želene izobrazbe pa pri študiju otrokom naših članic in članov pomagamo s 100 evri na mesec. Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2019 prav tako namenil tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom, in v letošnjem novembru podelil tudi vse predvidene subvencije. Tokrat smo bilo v primerjavi z minulim letom, ko smo zagotovili 52 subvencij, le-teh razdelili še nekaj več, in sicer skupno kar 70 v znesku po 500 evrov.


DRUGE OBLIKE POMOČI ČLANICAM IN ČLANOM SVIZ

V devetih mesecih lanskega leta (od 1. januarja do 30. septembra 2019), za katere je že na voljo popolno finančno poročilo, je SVIZ svojim članicam in članom namenil 57.745,54 evra solidarnostnih in finančnih pomoči. V dveh humanitarnih akcijah (za šolanje otrok družine Slosar Jurečič in za Osnovno šolo Branka Pešića v Beogradu) smo na našem posebnem računu zbrali 11.708 evrov in jih predali za omenjena namena. Iz sredstev Svizovega zdravstvenega sklada smo pomagali tudi trem posameznikom, in sicer je bilo s tega naslova dodeljenih 3.114,46 evra pomoči. Štipendiranju in subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe je bilo namenjenih 9.240 oziroma 34.000 evrov, medtem ko je Izvršilni odbor SVIZ na svoji zadnji lanski seji za sofinanciranje izobraževanja na dveh območnih odborih dodelil sredstva v skupni višini 6.675,50 evra.
Z začetkom letošnjega leta smo vstopili v drugo leto, odkar obstaja Blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica. Namenjena je vsem članicam in članom sindikata, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, ter zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč. Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto oziroma po odplačilu pretekle obveznosti zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v največ 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje. V lanskem letu je bilo vloženih 182 vlog, ki jih je nato obravnavala Delavska hranilnica in jih 143 odobrila ter prosilcem izplačala želena sredstva. Skupaj je bilo našim članom dodeljenih za 83.695 evrov kreditov oziroma brezobrestnih posojil.


ODPOČIJTE SI V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ!


Tokratnim Obvestilom GO SVIZ prilagamo informativno zloženko o počitniških stanovanjih, ki jih ima v različnih krajih po Sloveniji v lasti naš sindikat in jih članice in člani lahko najamejo po ugodnejših cenah. Izbrati je mogoče med skupno 34 stanovanji v toplicah, ob morju ali s pogledom na gore – počitniška stanovanja ima SVIZ, denimo, na Dobrni, Ptuju, v Podčetrtku, Moravskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah, Banovcih, v Simonovem zalivu, Izoli, Piranu, Ankaranu, Luciji, Kranjski Gori, Bohinjski Bistrici ali na Krvavcu. Sindikalne zaupnice in zaupnike prosimo, da zloženko predstavite kolegicam in kolegom v svojih zavodih. Če bi morda potrebovali dodatne izvode, to, prosimo, sporočite strokovni sodelavki GO SVIZ Tanji Bukač na e-naslov tanja.bukac@sviz.si ali jo pokličite po telefonu 01 24 40 916. 


Z lepimi pozdravi,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ