Ljubljana, 13. 1. 2021

Obvestila GO SVIZ (januar 2021)

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 13. januarja 2021
 
 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZNapoved ministrice o vračanju v šole in vrtce odložena

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je 18. decembra lani napovedala, da se bodo z letošnjim 4. januarjem v šole vrnili otroci prvega triletja osnovnih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov za otroke s posebnimi potrebami in vrtcev. Po tej napovedi je ravnateljskim združenjem, reprezentativnim sindikatom in zvezi aktivov svetov staršev posredovala predlog skupne izjave o spoštovanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in izražanju skupnih prizadevanj za čimprejšnje odprtje šol in vrtcev. SVIZ je bil – podobno pa tudi drugi naslovljeni deležniki – kritičen do vsebinsko povsem prazne izjave, ki je deloma omogočala celo sklepanje, da se ravnatelji in zaposleni v vzgoji in izobraževanju varnostnih priporočil do zdaj nismo držali, kar seveda ni res. Po drugi strani bi predlog izjave, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, omogočilo vladi prenesti odgovornost za odpiranje šol na zaposlene, ravnatelje in starše, ki sicer na te odločitve nimamo bistvenega vpliva. To še zlasti velja za praktike v vrtcih in šolah, ki pri oblikovanju ukrepov za vzgojo in izobraževanje nismo imeli doslej povsem nobene besede – povsem v nasprotju z izkušnjami večine drugih evropskih držav, ki so med epidemijo dodatno okrepile dialog med deležniki v šolstvu. SVIZ je na usklajevanju pri ministrici za izobraževanje, ki je bilo organizirano tik pred koncem minulega koledarskega leta, predlagal vsebinske dopolnitve izjave, ki so jih zatem na izredni seji 5. januarja 2021 potrdili še članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ).

Na omenjeni izredni seji najvišjega organa sindikata med kongresoma se je velika večina članic in članov le-tega zavzela za čimprejšnjo vrnitev v vrtce in šole, a ob tem hkrati izpostavila, da od strokovne skupine epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev obvladovanja epidemije COVID-19 pričakuje, da bodo jasno in javno ocenili varnostna tveganja in tveganja za zdravje, ki bodo nastopila po obnovitvi delovanja šol in razširitvi delovanja vrtcev za vse vpisane otroke. Taka ocena bi morala nedvomno biti pripravljena, že preden se je januarja obnovil vzgojno-izobraževalni proces v šolah s prilagojenim programom in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, a je ni bilo! Zahtevo GO SVIZ, da mora stroka izdelati oceno tveganj za zdravje udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu, preden se obnovi delovanje šol in razširi delovanje vrtcev, je glavni tajnik sindikata izpostavil tudi na sestanku s predsednikom Vlade RS Janezom Janšo, ki je potekal dan po izredni seji GO SVIZ, 6. 1. 2021.


Na januarski izredni seji je GO SVIZ potrdil tudi predloge za dopolnitev skupne izjave MIZŠ, sindikatov, ravnateljskih združenj in predstavnika svetov staršev, pri čemer v SVIZ predlagamo naslednje tri dopolnitve:

- Pri MIZŠ naj se ustanovi začasno koordinacijsko telo, ki bi na področju izobraževanja presojalo predlagane ukrepe in se do njih opredeljevalo, še preden bi bili uveljavljeni, spremljalo izvajanje ukrepov in predlagalo izboljšave. V koordinacijo bi vključili predstavnike sindikatov, ravnateljskih združenj, staršev in akademske stroke.

- V izjavo naj se zapiše dolžnost MIZŠ in Vlade RS, da se pred odprtjem šol in razširitvijo delovanja vrtcev s SVIZ sklene dogovor o ustreznem finančnem ovrednotenju tveganja za zaposlene, kot to predvideva 11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. SVIZ zagovarja stališče, da dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada vsem zaposlenim za čas trajanja epidemije, ko delo opravljajo v takšnih razmerah.

- Ne glede na zakonsko možnost Ministrstva za zdravje ali MIZŠ, da uveljavita obvezno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na covid-19, se v izjavo zapiše prostovoljnost testiranja, saj je to po prepričanju SVIZ učinkovitejše kot prisila in kaznovanje. SVIZ prostovoljno testiranje in prostovoljno cepljenje zaposlenih podpira.

Odločitev o vračanju prve triade osnovnih šol in odpiranju vrtcev za vse otroke je preloženo do 18. januarja 2021, ko se bo Vlada RS odločala tudi o tem, ali naj se to odpiranje omeji na regije, ki bodo imele ustrezno epidemiološko sliko.


Neuspeli poskus premierja, da bi s podtikanji razvrednotil kritična stališča do dela vlade pri obvladovanju epidemije na področju vzgoje in izobraževanja

Kot smo že zapisali, je 6. januarja 2021 potekal sestanek predstavnikov vzgojno-izobraževalne dejavnosti in staršev o ponovnem odpiranju vrtcev in šol s predsednikom slovenske vlade. Na srečanju je premier med drugim predvajal vnaprej pripravljeni zmanipulirani posnetek glavnega tajnika sindikata, in sicer s prozorno namero utišati in diskreditirati kritična stališča sindikata in izpostavljanje napak, ki jih Vlada RS dela pri obvladovanju epidemije na področju vzgoje in izobraževanja. Članice in člani GO SVIZ so dan po srečanju s predsednikom vlade na izredni seji obsodili manipulacijo, ki si jo je premier privoščil s prikazom le izbranega dela videoposnetka, na katerem sicer glavni tajnik sindikata sarkastično izpostavlja hipokrizijo oblasti pri sprejemanju ukrepov. Predsednik vlade na sestanku ni zavrnil ostrih očitkov SVIZ o številnih napakah, ki jih je oblast v minulih mesecih storila na področju vzgoje in izobraževanja, o neustreznem razumevanju pomena vzgoje in izobraževanja kot ključnih pogojev za ohranjanje normalnega delovanja družbe, se je pa povsem očitno vnaprej namenil utišati kritična stališča z omenjeno nesprejemljivo manipulacijo.

V problematiziranem videoposnetku je torej glavni tajnik SVIZ na sarkastičen način izpostavil hipokrizijo oblasti, ki govori eno, drugo pa dela, ki sprejema ukrepe, sama pa se jih ne drži. SVIZ je namreč v času, ko je posnetek nastal, opozarjal na zahtevnost in dodatne obremenitve učiteljev in učiteljic, zlasti tujih jezikov in slovenščine, ki morajo šest ur pod masko razlagati in komunicirati z učenci. A ob tem SVIZ ni nikoli zahteval, naj učitelji mask ne nosijo, je pa opozarjal, da bi morali zaposlene v vrtcih in šolah zaradi dodatnih obremenitev razbremeniti, še posebej tiste s kroničnimi obolenji. Bistveno je tudi vedeti, da je izpostavljeni videoposnetek nastal 18. septembra 2020, tj. na dan, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, takoj ko je začel s svojim govorom ob interpelaciji v Državnem zboru, snel masko in se pritožil, da pod njo ne more govoriti. Dodatno je ministrica prof. dr. Simona Kustec prav v tistih dneh naslavljala na učiteljstvo pokroviteljske pripombe, da nošenje mask ni nič posebnega, da jih nosimo vsi povsod, sočasno pa so po medijih zaokrožili posnetki s prireditve Olimpijskega komiteja, na kateri sama maske (in v gneči) ni nosila. Na naši spletni strani so na tej povezavi objavljeni vsi posnetki v svojih izvirnikih, tako da se lahko vsakdo, ki bi ga to zanimalo, seznani z manipulacijami predsednika vlade.


Zvišanje minimalne plače pri januarski plači

Z napovedjo splošne stavke je sindikatom uspelo ohraniti januarsko zvišanje minimalne plače, kot ga opredeljuje Zakon o minimalni plači, kljub zahtevi delodajalcev, da se slednjo za eno leto zamrzne oziroma da se načrtovani dvig odloži. Predvidevamo, da bo višina minimalne plače oblikovana na spodnji zakonski meji, ki znaša 1.025 evrov bruto oziroma približno 736 evrov neto. Z zvišanjem minimalne plače se hkrati zaostruje vprašanje višine plač malo nad minimalno plačo, ki jih bo treba ustrezno prilagoditi temu dvigu.


Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga (21. in 22. člen ZIUPOPDVE)

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE) med drugim (v 21. in 22. členu) določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje, brez da bi za to navedel razlog. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine.

Sedem reprezentativnih sindikalnih central, med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ, je že zavzelo stališče, da sporna določba ni bila nikoli predmet pogajanj niti ni bila na kakršenkoli način predstavljena in sindikatom ni bila dana možnost argumentacije, zakaj je sporna. Sprejeta določba pomeni sistemsko spremembo zakona o delovnih razmerjih in ne ukrepa za reševanje posledic epidemije. Določba pomeni poseg v zaupanje v pravno državo, saj ustava določa, da je zaposlitev vsakemu dostopna pod enakimi pogoji. Sindikalne centrale že preučujejo možnosti za zahtevo za oceno ustavnosti zakona, na zagovornika načela enakosti in na varuha človekovih pravic pa so že naslovile poziv k oceni diskriminatornosti teh dveh členov.


Krizni dodatek (85. člen ZIUPOPDVE)

ZIUPOPDVE v 85. členu določa tudi krizni dodatek. Le-ta pripada vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec pa mu ga izplača ob plači za mesec december 2020 v višini 200 evrov (dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov). Zakon pa izrecno določa, da zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije, torej zaposleni v javnem sektorju, do kriznega dodatka niso upravičeni. V KSJS, katere član je tudi SVIZ, smo že tekom usklajevanj opozarjali, da ni sprejemljivo, da bi bili zaposleni v javnem sektorju, ki delajo v trenutnih rizičnih razmerah in aktivno pripomorejo k reševanju in blaženju posledic epidemije, iz tega ukrepa izvzeti. V trenutnih kriznih razmerah smo udeleženi vsi, tako zaposleni v zasebnem kot tudi v javnem sektorju, zato menimo, da so zaposleni pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih obravnavani neenako. KSJS je na predlog SVIZ v parlamentarnem postopku sprejemanja zakona vložila amandma k členu in zahtevala izenačitev zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Amandma žal ni bil sprejet, v veljavo je stopila prvotna določba. KSJS bo preučila možnosti za vložitev ocene ustavnosti te določbe.


Dobrodelna akcija SVIZ-a za prizadete v potresu na Hrvaškem

SVIZ se je na poziv članstva odločil organizirati dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za pomoč hrvaškim kolegicam in kolegom, ki jih je konec minulega leta prizadel rušilni potres. V ta namen smo se povezali s Sindikatom hrvatskih učitelja (SHU). Na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ smo 12. januarja 2021 že poslali vse potrebne informacije in poziv, naj se tudi naše članstvo ter vsi drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi po svojih močeh vključijo v dobrodelno aktivnost in pokažejo, kot že tolikokrat doslej, solidarnost s hrvaškimi poklicnimi kolegicami in kolegi, ki so se ob naravni nesreči znašli v veliki stiski.

Dobrodelna akcija »SVIZ ZA PRIZADETE V POTRESU NA HRVAŠKEM« poteka od torka, 12. januarja 2021, do srede, 10. februarja 2021. Vsa sredstva, ki jih bomo v tem času zbrali na transakcijskem računu, odprtem pri NLB, d. d., Ljubljana, SI56 0222 2025 7396 053, sklicna številka (00) 2042-2021 (SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, koda vplačila po nalogu: »CHAR«, namen plačila: »SVIZ ZA PRIZADETE V POTRESU NA HRVAŠKEM«), pa bo SVIZ, kot rečeno, namenil izključno za odpravo posledic nedavnega uničujočega potresa v Petrinji, Sisku, Glini in okoliških krajih.


Z lepimi pozdravi,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar