Ljubljana, 2. 7. 2019

Obvestila GO SVIZ (julij 2019)

Sorodne objave

Ljubljana, 2. julija 2019
št. 30/2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZSTAVKA MOBILNIH UČITELJEV

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), tj. najvišjega organa sindikata med kongresoma, so na izredni seji, ki je potekala 11. junija letos, potrdili sklep, da bo SVIZ izpeljal glasovanje o izvedbi stavke učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah oziroma zavodih (t. i. mobilni učitelji). Enodnevna opozorilna stavka – če se bodo mobilni učitelji zanjo izrekli in če do tedaj ne bo dosežen ustrezen dogovor z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – bo izpeljana v sredo, 23. oktobra 2019. Dan po omenjeni seji glavnega odbora so se predstavniki SVIZ in ministrstva že srečali na sestanku o problematiki mobilnih učiteljev.

V SVIZ zahtevamo, da se plačilo za prevoz, ki ga mobilni učitelji opravijo z lastnimi avtomobili, ko gredo poučevat na različne šole in zavode, uskladi s kolektivno pogodbo. Ministrstvo namreč mobilnim učiteljem ne zagotavlja službenih avtomobilov, zato so ti primorani za namen dela uporabljati lastni prevoz, pri tem pa dobijo povrnjene stroške v višini, kot bi se z osebnim avtomobilom vozili na delo ali z dela – to je osem odstotkov cene litra bencina za kilometer, medtem ko kolektivna pogodba za takšne primere določa 30 odstotkov cene litra bencina. Druga zahteva se nanaša na napredovanje v nazive, ki naj se za mobilne učitelje ustrezno uredi v zakonu. Trenutno namreč njihovo napredovanje zakonsko ni posebej urejeno, zato je zelo oteženo. Tretja zahteva sindikata pa je, da ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili povečanje števila mobilnih učiteljev. Teh namreč trenutno primanjkuje, posledično pa ima večina med njimi povečan obseg dela, in sicer tudi do 27 pedagoških ur na teden. Za slednje po oceni SVIZ ne obstaja ustrezna zakonska podlaga.

Ministrstvo se je na predstavljene zahteve SVIZ, povezane s problematiko mobilnih učiteljev, odzvalo z dopisom 21. junija 2019. Odgovor bo pogajalska skupina sindikata natančno preučila in se do njega opredelila v najkrajšem možnem času.


NOVELA ZOFVI IN SPREMEMBE FINANCIRANJA JAVNIH PROGRAMOV V ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOLAH

SVIZ je ob aktualnih polemikah o izenačitvi financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol, ki jih je sprožila zadnja sodba Ustavnega sodišča – ta je sicer v diametralnem nasprotju s poprejšnjo sodbo istega sodišča –, in ob obravnavi novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v parlamentu te dni opozoril javnost in odločevalce, da ostaja v celotni zgodbi neupravičeno prezrta problematika (ne)ustreznega financiranja javnih šol. Slovensko javno izobraževanje je bilo, na kar v SVIZ vztrajno opozarjamo, v času krize podvrženo ostremu varčevanju, ki je znatno preseglo varčevanje v drugih delih javnega sektorja. Padec v deležu BDP za izobraževanje je bil v Sloveniji med najvišjimi v Evropi, kar se je odražalo v znižanju materialnih stroškov, škodljivi racionalizaciji organizacije podaljšanega bivanja, zmanjšani možnosti strokovnega spopolnjevanja izobraževalk in izobraževalcev ter zlasti zelo močno pri hitrem zaostajanju njihovih plač za primerljivimi poklici in delovnimi mesti v javnem sektorju. Del varčevanja se je prenesel tudi na starše, ki morajo z različnimi participacijami vse več prispevati za šolanje svojih otrok tudi sami. SVIZ že dlje opozarja, da bi morala biti vsaj osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje resnično brezplačna in da bi morala stroške zanju v celoti pokrivati država, ki bi morala nujno zvišati proračunska sredstva za javno izobraževanje. SVIZ ne nasprotuje temu, da bi država sofinancirala zasebne šole, pričakuje pa, da bo v prvi vrsti z ustreznim financiranjem javnih šol veliki večini staršev zagotovila, da bodo njihovi otroci lahko pridobili kakovostno izobrazbo.


PRENOVA KARIERNEGA NAPREDOVANJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

SVIZ in Vlada RS sta konec preteklega leta podpisala stavkovni sporazum, ki vlado v V. točki zavezuje, da bo v sodelovanju s SVIZ prenovila karierni sistem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Cilj je urediti zlasti napredovanje v nazive ob upoštevanju priporočil obstoječe Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS ter preučiti možno uvedbo napredovanj v strokovne nazive vzgojiteljic – pomočnic.

SVIZ je na podlagi sklepa glavnega odbora sindikata oblikoval posebno delovno skupino praktikov, ki jo sestavljajo članice in člani štirih predsedstev sindikalnih konferenc. Delovna skupina je skupaj s strokovno službo SVIZ pripravila izhodiščni predlog za uvedbo dodatnega naziva v skladu s priporočili Bele knjige in ga konec letošnjega maja posredovala na šolsko ministrstvo. Na uvodnem srečanju s predstavniki MIZŠ 17. junija letos smo se dogovorili o nadaljnjem poteku usklajevanj o prenovi napredovanja v nazive v skladu s priporočili Bele knjige ter o sodelovanju v širši javni razpravi o celosti prenovi kariernega sistema.


NEPRAVILNOSTI PRI VOLITVAH ČLANOV V SVET ZAVODA, ODPOVED IN DRUGI PRITISKI NA SINDIKALNEGA ZAUPNIKA IN ČLANE SINDIKATA

SVIZ je na podlagi informacij, ki so jih posredovali članice in člani sindikata na OŠ Odranci, opozoril Inšpektorat RS za šolstvo in šport na sum bistvenih kršitev pri postopku razrešitve članov in pri volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda omenjene šole. Inšpektorat je v izrednem inšpekcijskem nadzoru ugotovil nezakonitost pri izvedbi postopka volitev kandidatov za člane v svet zavoda, in sicer je bilo ugotovljeno, da postopek volitev članov sveta zavoda kandidatov ni potekal skladno s predpisi. Potrjena je bila tudi kršitev 13. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). SVIZ bo tako v primeru OŠ Odranci kot pri vseh morebitnih podobnih primerih vztrajal pri tem, da morajo biti v vseh postopkih spoštovani tako njihova zakonitost kot zavarovani interesi zaposlenih.

Ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor je sindikalnemu zaupniku SVIZ sredi letošnjega junija izročila izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi z izrekom takojšnje prepovedi nadaljevanja dela. Izredna odpoved ni z ničimer utemeljena in jo SVIZ razume kot vmešavanje v svobodno delovanje sindikata, kot ga varuje 76. člen Ustave Republike Slovenije, kot poskus discipliniranja sindikata in sindikalnega zaupnika ter kot poskus ustrahovanja vseh sindikalno organiziranih zaposlenih na šoli. Ravnateljica svoj pritisk na zaposlene in sindikat še stopnjuje, saj je teden zatem postopek izredne odpovedi uvedla zoper še enega zaposlenega na šoli.


PREVERJANJE STANJA DELOVNIH UR UČITELJEV V EVIDENCAH DELOVNEGA ČASA

Minuli mesec se je večje število članic in članov obrnilo na strokovno službo SVIZ z vprašanji, povezanimi s preseganjem načrtovanih ur dela v 3. stebru. Sprašujejo nas, kako se omenjeni presežki ur vrednotijo. Prav tako smo bili opozorjeni, da na nekaterih šolah ravnatelji učiteljem napovedujejo, da bodo julija delali dlje in da se bodo morali avgusta prej vrniti na delo, ker naj ne bi opravili vseh ur, ki jih predvidevata drugi ali tretji steber.

Na tem mestu vas želimo ponovno opozoriti, da iLDN ni namenjen evidentiranju delovnega časa zaposlenih! Posledično beleženje ur po posameznih stebrih (doseganje ali preseganje načrtovanih ur v stebrih) ne zagotavlja podatka, ali je učitelj opravil svojo »letno delovno obveznost«, ki je v iLDN izražena s številom letnih delovnih ur (točka 4 v priporočenem obrazcu iLDN). Pri ugotavljanju, ali je učitelj opravil svojo »letno delovno obveznost«, je treba preverjati evidence o delovnem času. Delovni čas vseh zaposlenih se evidentira s pomočjo dnevnih evidenc, v katere se dnevno vpisuje: ure dela v zavodu, ure dela, ki so bile izvedene izven šole (službene poti, pri čemer se upošteva čas poti in čas opravljanja dejanskega dela), deset delovnih ur tedensko za delo izven zavoda v skladu s 44.d členom KPVIZ (samo za učitelje). Vsi zaposleni imajo pravico do vpogleda v stanje števila opravljenih delovnih ur.

Šele ob ugotovitvi dejanskega stanja delovnih ur iz evidenc o delovnem času (in NE iz iLDN oz. posameznih stebrov) lahko delodajalec in delavec ugotovita, ali je delavec v referenčnem obdobju 12 mesecev šolskega leta že presegel svojo letno delovno obveznost oziroma ali je še ni dosegel. Delo učiteljev v juliju in avgustu je zato treba načrtovati ob upoštevanju dejanskega stanja delovnih ur iz evidenc o delovnem času. V SVIZ ob tem menimo, da morebiten manko opravljenih delovnih ur v času pouka, ki je praviloma posledica organizacije in načrtovanja dela s strani ravnatelja, ne more iti na račun učiteljev in posledično njihove obvezne prisotnosti na delu julija in avgusta, zagotovo pa navedeno ne more posegati v pravico do letnega dopusta vsakega posameznega delavca. Učitelji, ki že presegajo svojo letno delovno obveznost, bodo presežke ur izkoristili v mesecu juliju in šele nato začeli z izrabo letnega dopusta. Če presežka ur ne bo mogoče izrabiti, imajo učitelji v skladu s 5. odstavkom 44.a člena KPVIZ pravico do izplačila nadurnega dela. Učitelji, ki še nimajo doseženih ur letne delovne obveznosti, bodo ure opravili julija in avgusta (do izteka referenčnega obdobja).

Pri vodenju in pregledovanju evidenc delovnega časa morata delodajalec in delavec upoštevati, kaj šteje v delovni čas v skladu z veljavno zakonodajo (tj. kaj se upošteva med ure letne delovne obveznosti):

  • ure prisotnosti na delu – na delovnem mestu in izven njega (službena pot, tj. čas poti in čas dejanskega opravljanja dela), delo zunaj zavoda v skladu s 44. d členom KPVIZ),
  • čas odmora,
  • letni dopust,
  • državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi,
  • ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače,
  • ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja.


V delovni čas delavca je treba šteti tudi vse ure dela, ki so delavcu določene ali so bile dogovorjene kot povečani obseg dela, čeprav so dodatno plačane (šifre D020: ure DSP učne pomoči, interesne dejavnosti, ure za učence tujce; šifra D070: povečana tedenska učna obveznost). Nova ureditev delovnega časa po KPVIZ ni v ničemer posegla v določbo Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da je efektivni delovni čas vsak čas, v katerem delavec dela – to pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti –, zato je treba v delovni čas delavca všteti tudi te ure.


IZPLAČILO NADOMEŠČANJ V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v osnovnih in srednjih šolah ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami smo v začetku junija posredovali informacijo o plačilu nadomeščanj ur pouka. Z aprilsko plačo, ki so jo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih prejeli v začetku maja, bi morale biti izplačane opravljene ure nadomeščanja za pretekli mesec, hkrati pa narejen tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. 9. 2018 do marca 2019. Da bi lahko v SVIZ preverili, ali so šole predpise spoštovale in svojim zaposlenim ustrezno izplačale opravljena nadomeščanja, smo na predstavnike sindikata v šolah naslovili kratko anketo. Vsem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste vprašalnik izpolnili in nam posredovali dragocene informacije, se lepo zahvaljujemo. V primeru šol, ki izplačil za opravljene ure nadomeščanj še niso izvršile, bomo od sindikalnih zaupnic in zaupnikov pridobili dodatna potrebna pojasnila, pravna služba sindikata pa medtem že pripravlja potrebno za sprožitev ustreznih postopkov pred sodiščem zaradi kršitev kolektivne pogodbe. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti seznanjali.


OKROŽNICA MIZŠ UČITELJ RAZREDNIK

Junija je MIZŠ osnovnim in srednjim šolam posredovalo z nami usklajeno okrožnico z navodili o tem, kako izbrati in določiti razrednike, in sicer s poenotenim opisom del in nalog na delovnem mestu učitelj razrednik ter vzorci pogodb o zaposlitvi na novem delovnem mestu učitelj razrednik. Z ustreznimi pojasnili in že pripravljenimi vzorci pogodb o zaposlitvi je tako olajšano delo šolam, ki bodo morale pred 1. 9. 2019 sistemizirati novo delovno mesto v svoje akte o sistemizaciji ter pripraviti ustrezne nove pogodbe za vse izbrane razrednike. Ob tem vas posebej opozarjamo na nevarnost napačnih interpretacij KPVIZ in različne seminarje na temo novega delovnega mesta učitelja razrednika.

Še vedno tudi velja, da se učiteljem, ki bodo določeni za razrednika, zmanjša tedenska učna obveznost, kakor to določajo veljavni normativi in standardi. Ker se naloge razrednika opravljajo v delovnem času delavca, ki je določen za razrednika, je naloge razrednika treba načrtovati med naloge tretjega stebra (iLDN učitelja razrednika). Zaenkrat ostaja neusklajeno le vprašanje, kako – če sploh – organizirati nadomeščanja v primerih krajših začasnih odsotnosti učiteljev razrednikov. SVIZ si bo prizadeval, da tudi to vprašanje razrešimo skupaj z MIZŠ še pred začetkom novega šolskega leta.


ZAČETEK POGAJANJ O SPREMEMBAH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Vladna stran je reprezentativnim sindikatom sredi junija predstavila izhodišča za spremembe sistema plač v javnem sektorju. Med drugim na vladni strani predlagajo večji obseg nagrajevanja delovne uspešnosti in spremembe pri napredovanju v višji plačni razred. Za variabilno nagrajevanje oziroma nagrajevanje delovne uspešnosti bi vlada namenila večjo plačno maso, pri napredovanju javnih uslužbencev pa vladni predlog predvideva ukinitev letnega ocenjevanja delovne uspešnosti in vpeljavo avtomatskega napredovanja za en plačni razred za skupno največ pet plačnih razredov. Napredovanje bi bilo počasnejše: prvo po dveh letih, drugo po treh in tako naprej.

Po oceni SVIZ gre pri predlogih za resne posege v obstoječi sistem, ki lahko v veliki meri spremenijo položaj javnih uslužbencev. Zagovarjamo stališče, da je delovno uspešnost v plačni sistem mogoče ponovno vrniti zgolj z dotokom svežega denarja, ne pa s premeščanjem obstoječe mase denarja znotraj plačnega sistema. Obenem se poraja vprašanje, ali vladni predlogi naslavljajo probleme celotnega javnega sektorja ali skušajo reševati težave zgolj v enem delu, prav tako pa predlogi tudi ne naslavljajo hitrega povečevanja razlik v plačah v posamezni delih javnega sektorja. Po prvem krogu pogajanj, ki je bil izpeljan sredi junija, naj bi se pogajalski proces predvidoma nadaljeval jeseni.


ŠTIPENDIRANJE IN RAZPIS SUBVENCIJ

Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2019 predvidel nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2019/20 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 16. oktobra 2019.

SVIZ za šolsko leto 2019/20 razpisuje tudi štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. Štipendije so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture, in sicer za srednješolsko in za visokošolsko izobraževanje. Predvidoma dvanajst štipendij – šest za izobraževanje po srednješolskih programih in šest za visokošolski študij – bo podeljenih za obdobje šolskega leta 2019/20. Rok za oddajo popolnih vlog za pridobitev štipendije je 30. september 2019. Vse podrobnosti o razpisnih pogojih za štipendije in subvencije bodo dostopne na spletni strani www.sviz.si v nadaljevanju meseca.


PROBLEMATIKA ZAPOSLENIH V ŠOLSKIH KNJIŽNICAH

Sredi junija, 17. 6. 2019, so se na sedežu GO SVIZ na sestanku srečali predstavnice in predstavniki Sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ, v okviru dnevnega reda pa namenili pozornost učbeniškemu skladu in statusu skrbnika sklada, predlogu za spremembo normativov za knjižničarja v osnovnih šolah ter ureditvi delovnega časa šolskih knjižničark in knjižničarjev. Zbrani so razpravljali o prenovi normativov za zaposlene v osnovnošolskih knjižnicah. Strinjali so se, da je obstoječi normativ zastarel in ne odraža dodatnih delovnih obremenitev knjižničarjev v osnovni šoli, v normativ pa je treba vključiti tudi delo knjižničarja z učbeniškim skladom. Sklenili so, da bo SVIZ jeseni pripravil predlog spremembe normativov in ga posredoval resornemu ministrstvu. Dokler normativi ne bodo spremenjeni, pa bo po sklepu s sestanka sindikat pripravil predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada. Predlog spremembe pravilnika naj bi na MIZŠ posredovali še ta mesec.

Pri vprašanju delovnega časa so članice in člani sekcije izmenjali poglede in stališča do tega, kako bi moral biti urejen delovni čas šolskih knjižničarjev. Sprejeli so sklep, naj se v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja uveljavi za knjižničarje podobna rešitev, kot velja že za učitelje, in sicer, da je tudi delovni čas knjižničarjev neenakomerno razporejen v referenčnem obdobju 12 mesecev šolskega leta ter da naj se jim prizna določen delovni čas za delo izven zavoda, s katerim lahko razpolagajo po lastnem časovnem razporedu (predlog je največ pet ur tedensko).

SVIZ ZA ŠOLO V SRBIJI

Še do konca tega tedna, tj. do petka, 5. julija 2019, poteka dobrodelna »SVIZ za šolo v Srbiji«, v kateri zbiramo sredstva za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učenke in učence z Osnovne šole Branka Pešića v Beogradu. Šola, ki jo obiskuje veliko učencev priseljencev in tudi sicer jih večina prihaja iz zelo socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij, se sooča s pomanjkanjem materialnih sredstev, zaposleni pa so primorani različne organizacije nenehno prositi za donacije, da lahko svojim učencem zagotovijo že zgolj najosnovnejše učne pripomočke, potrebne za pouk, pa tudi obleko in obutev ter pripomočke za osebno higieno. A k temu jih spodbuja dejstvo, da predstavlja njihova šola otrokom in mladim, ki jo obiskujejo, t. i. oazo normalnosti v sicer zelo težkih življenjskih okoliščinah, z vključevanjem mladostnikov migrantov in beguncev pa imajo tudi zelo pozitivne izkušnje, četudi delo z njimi presega zgolj poučevanje in zahteva izjemno veliko dodatnega časa, empatije, predanosti, potrpežljivosti, soočanje z najrazličnejšimi stiskami … Ves denar, ki ga bomo zbrali na transakcijskem računu SI56 0222 2025 7396 053, sklicna številka (00) 5454-2019 (SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, koda vplačila po nalogu: »CHAR«, namen: Za šolo v Srbiji), bo SVIZ namenil izključno za nakup učnih pripomočkov za učence OŠ v Srbiji. Vsem, ki ste že darovali, se iskreno zahvaljujemo, preostale pa vabimo, da po svojih zmožnostih še izkažete solidarnost s srbskimi kolegi in jih podprete pri njihovem predanem delu.


ŽELIMO VAM MIRNE IN SPROŠČUJOČE POČITNICE

Ob izteku še enega šolskega leta se vam, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, zahvaljujemo za sodelovanje pri prizadevanjih našega sindikata v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Naj bodo prihodnji dnevi in tedni mirni in sproščujoči. Želimo vam, da bi vam uspelo nabrati novo moč za izzive in preizkušnje, ki nas vse čakajo v prihodnjem šolskem letu.Z lepimi pozdravi,Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar