Ljubljana, 2. 7. 2020

Obvestila GO SVIZ (julij 2020)

Ljubljana, 2. julija 2020
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

Poziv SVIZ za izročitev 16.309 podpisov k sklenitvi dogovora o vrednotenju dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času epidemije še brez odgovora ministrice

V obvestilih Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), ki smo vam jih posredovali v začetku junija, smo že zapisali informacijo, da smo ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec Lipicer 5. junija letos v posebnem dopisu podrobno seznanili s sklepi z izredne seje GO SVIZ o uveljavljanju pravice zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da se dogovorijo o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela oziroma nadurnega dela, ki ga so ga v tem šolskem letu v posebnih okoliščinah opravljali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ob tem smo ostro obsodili zavračanje dialoga o pogojih dela v vzgoji in izobraževanju in vrednotenju le-tega ter opozorili, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) s tem krši tudi konvencije Mednarodne organizacije dela in Unescova priporočila vladam o statusu učiteljev, v katerih je izpostavljena nujnost dialoga med šolsko oblastjo in učiteljskimi združenji. Ponovili smo, da je SVIZ pripravil izhodišče dogovora o vrednotenju dela v posebnih okoliščinah za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v podporo zahtevi po sklenitvi ustreznega dogovora pa je sindikat med članstvom in drugimi zaposlenimi v vrtcih in šolah zbral tudi kar 16.309 podpisov. Ministrico smo tako še enkrat znova pozvali, naj se sestane z nami in ponovno vzpostavi nujno potreben socialni dialog, zaprosili pa smo jo še, naj se opredeli do omenjenega predloga dogovora. Ob priložnosti srečanja smo prof. dr. Simoni Kustec Lipicer nameravali izročiti podpise zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki pričakujejo podpis dogovora med SVIZ in MIZŠ, a se ministrica na naš dopis vse do zdaj še ni odzvala. V SVIZ to dojemamo kot še eno ilustracijo prezirljivega odnosa šolske oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.


SVIZ izključen iz priprav različnih modelov za izpeljavo prihodnjega šolskega leta

V SVIZ smo v različnih medijih pridobili informacije, da MIZŠ pripravlja različne modele za izvedbo šolskega leta 2020/21. Ministrica prof. dr. Simona Kustec Lipicer ob tem omenja različne možnosti, ki naj bi bile prilagojene aktualni epidemiološki sliki in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). SVIZ, ki zastopa veliko večino praktikov v šolah in vrtcih v naši državi, tudi v oblikovanje modelov za izvedbo novega šolskega leta ni vključen. Nas je pa MIZŠ 1. julija 2020 skupaj s predstavniki ravnateljskih združenj in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje povabilo na »predstavitev modelov za izvajanje izobraževalnega procesa v šolskem letu 2020/21 glede na različne epidemiološke situacije«, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo. Seznanjeni smo bili, da so od 1. septembra 2020 predvidene štiri osnovne možnosti, t. i. modeli, izvajanja pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih, in sicer: (1) šolsko leto poteka normalno, kot je v času pred epidemijo; (2) izobraževanje se izvaja v šolah, a z varnostnimi omejitvami (uporaba mask, vzdrževanje varnostne razdalje, omejevanje mešanja skupin ipd.); (3) izobraževanje se izvaja v različnih kombinacijah pouka na daljavo in v šoli (v osnovnih šolah so v manjših skupinah v šoli učenci od 1. do 3. razreda – varianta do 5. razreda –, ostali se izobražujejo na daljavo; v srednjih šolah je polovica dijakov v šoli, druga polovica se izobražuje na daljavo, po 14 dneh se zamenjajo; enako velja za dijaške domove, bivanje tistih, ki so v šoli, se zagotovi v enoposteljnih sobah); (4) vsi se izobražujejo na daljavo.

Na sestanku smo izpostavili, da je vsaj pri tretjem omenjenem modelu mogoče sklepati, da bodo zaposleni dodatno obremenjeni, te obremenitve pa se bodo stopnjevale tudi zaradi potencialno povečane stopnje obolevnosti in posledičnega povečanega števila odrejenih karanten. Ponovili smo naše pričakovanje, da se bomo o vrednotenju dodatnega dela in tveganjih, ki jih bodo sprejemali zaposleni v vzgoji in izobraževanju, z MIZŠ predhodno dogovorili. Poudarili smo še, da bi morali ravnatelji, učitelji in starši čim prej zvedeti, kdaj bo ministrstvo ob upoštevanju epidemiološke slike sprejelo odločitev o tem, kateri od predvidenih modelov bo uporabljen v začetku šolskega leta. Sklepamo, da bo to znano v času od 18. do 20. avgusta, ko bodo izpeljana tradicionalna srečanja ravnateljev. Ministrstvo smo zaprosili tudi za pojasnilo, kako bo potekalo izobraževanje na daljavo, in dobili odgovor, da bo šlo za pouk, ki bo izpeljan v obliki pedagoških ur (praviloma 45-minutnih). Pridobili smo še informacijo, da bo Zavod RS za šolstvo v kratkem objavil ugotovitve ankete o izobraževanju na daljavo, ki je bila opravljena med učitelji, učenci in dijaki. Ob vprašanju, kdaj bodo šole prejele podrobnejše izvedbene elemente posameznih modelov izobraževanja, je bilo pojasnjeno, da naj bi bili ti napotki pripravljeni do konca prihodnjega tedna.

Predstavnike ministrstva smo na sestanku prav tako še enkrat seznanili z dejstvom, da SVIZ v oblikovanje možnih načinov izvajanja izobraževanja ni bil vključen, ter poudarili, da nas to navaja k sklepu, da ministrstvo znanja ter predlogov učiteljic in učiteljev praktikov, svetovalnih delavk in delavcev, knjižničark in knjižničarjev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov in pomočnic pri delovanju šol in vrtcev v izrednih okoliščinah ne potrebuje. Izhodišče MIZŠ, da je vzgojno-izobraževalni sistem mogoče voditi brez sodelovanja praktikov, ki procese v zavodih izvajamo, je po našem prepričanju, seveda, povsem zgrešeno. To napačno izhodišče je do izobraževalk in izobraževalcev hkrati žaljivo, saj sporoča, da pristojno ministrstvo od nas pričakuje, da bomo zgolj izvajali, kar nam nalaga in nam bo v prihodnje še naložilo. V razpravi o možnih različicah izobraževanja v jeseni ministrstvo prav tako ni podalo nobenih pojasnil o tem, kako bo potekalo delo administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev. Ponovno poudarjamo, da SVIZ nikakor ne bo pristal, da se zaposlenim jemlje pravico do sodelovanja pri oblikovanju šolske politike, kar nam med drugim zagotavljajo že omenjena Unescova priporočila.


Regres za zaposlene do vključno 20. plačnega razreda v višini 1.050 evrov

Sindikati javnega sektorja in člani vladne pogajalske skupine smo se 17. junija 2020 prvikrat, odkar ministrstvo za javno upravo vodi Boštjan Koritnik, srečali na pogajanjih. Na zahtevo sindikatov je bila v ospredju razprave poleg izplačila dodatkov javnim uslužbencem za čas epidemije tudi višina letošnjega regresa za letni dopust. Po zakonu mora biti regres izplačan najmanj v višini minimalne plače, ki letos znaša 940,58 evra in so ga javni uslužbenke in uslužbenci večinoma že prejeli z nakazilom majske plače v začetku junija. Sindikati smo izrazili pričakovanje, da se bomo lahko kot vedno doslej v socialnem dialogu pogajali tudi o višini regresa. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi SVIZ, je predlagala, da se regres vsem zaposlenim v javnem sektorju izplača v višini 1.100 evrov. To možnost je Vlada RS na drugem sestanku pogajalske komisije 1. julija 2020 kategorično zavrnila, a je pristala na višji regres za zaposlene z osnovno plačo do vključno 20. plačnega razreda, in sicer v znesku 1.050 evrov. Poračun regresa za letni dopust bo omenjeni skupini zaposlenih izplačan pri julijski plači v začetku avgusta.


SVIZ ob 30. obletnici z donacijami

V SVIZ smo maja letos obeležili 30 let, odkar organizirano uspešno zastopamo zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter v javnem sektorju nasploh. Ob tem pomembnem mejniku smo v SVIZ v skladu z načelom medsebojne solidarnosti, ki vse od ustanovitve našega sindikata predstavlja temelj našega delovanja, namesto slovesnosti ob praznovanju dogodka kot obliko oznamovanja obletnice predvideli določeno vsoto sredstev za donacije nekaj izbranim organizacijam in posameznikom. Po sklepu z junijske redne seje izvršilnega odbora sindikata smo namenili simbolno vsoto sredstev svoji članici, ki se je po dveh požarih v stanovanju znašla v veliki finančni stiski, in nekaterim organizacijam, ki so jih posamezni območni odbori SVIZ prepoznali kot pomembne za dobrobit posameznikov in njihovih družin oziroma za dobro širše skupnosti. Iz donacije v skupini višini 30.000 evrov smo tako za njihovo dejavnost v SVIZ prispevali sredstva še Zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste-Polje za projekt Botrstvo v Sloveniji, Anini zvezdici, društvom Rdeči noski, Sožitje, UP-ornik in Humanitarček, domu za prostočasne dejavnosti Štorkljina hiša, humanitarnemu zavodu Vid Kranj, Udarniku MC Velenje, območnemu združenju Rdečega križa Postojna–Pivka, društvu za delo z mladimi v stiski Žarek, fundaciji Drevo za Cerje, spletnemu časopisu Alternator, društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in invalidskemu društvu Kengurujček Slovenije. Državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič iz Špetra v Benečiji pa je sindikat pomagal z nakupom izbranih knjižnih naslovov v slovenskem jeziku za tamkajšnje vrtčevske otroke, osnovnošolce in srednješolce.


Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev v kulturi


Zakon o delovnih razmerjih določa, da je izplačilo nadomestila delavcu za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu zakonska obveznost delodajalca. Ker številni zavodi s področja kulture svojim zaposlenim, ki so delo v času epidemije opravljali na domu, nadomestila za uporabo lastnih sredstev niso izplačali – izjema so le posamezni zavodi, kjer pa so zaposleni prejeli izplačila v višini 50 centov na delovni dan oziroma 10 evrov na mesec, kar je občutno manj kot v ostalih sektorjih –, je SVIZ ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija pozval, naj na njegovem ministrstvu pripravijo posebno okrožnico z vsemi pojasnili ter pozivom vodstvom javnih kulturnih zavodov, naj zaposlenim skladno z zakonodajo omenjeno nadomestilo izplačajo. Predvidevamo, da je ministrstvo za kulturo sledilo pobudi SVIZ, saj so javni zavodi, javni agenciji in javni sklad s področja kulture, ki jim ministrstvo krije stroške dela, minuli teden, 23. junija 2020, prejeli napotke v zvezi z nadomestilom za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu. Kot izhaja iz sklepa ministrstva, pripada javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki jim je bilo na podlagi sklepa št. 100-10/2020/1 z dne 13. 3. 2020 začasno odrejeno opravljanje dela izven prostorov delodajalca, za opravljanje dela na domu pavšalno nadomestilo za uporabo lastnih sredstev v višini enega evra na dan. SVIZ se z določeno višino nadomestila ne strinja, saj je slednje nižje kot za zaposlene v državni upravi in tudi dejavnosti izobraževanja, kjer je določeno v znesku dva evra na dan.


Sestanek s Socialnimi demokrati

Predstavniki SVIZ – predsednica GO SVIZ Jelka Velički, pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz in glavni tajnik Branimir Štrukelj – smo se na pobudo vršilke dolžnosti predsednice stranke Socialni demokrati (SD) Tanje Fajon 19. junija 2020 sešli na sedežu SVIZ v Ljubljani. V delegaciji SD sta bila še dr. Jernej Pikalo in dr. Jernej Štromajer. V skladu s kongresnimi opredelitvami našega sindikata smo izrazili pripravljenost za sodelovanje z vsemi političnimi strankami na področjih, na katerih delujemo (tj. na področju pogojev in cene dela, javnega zdravstva, pokojninskega sistema, vzgoje in izobraževanje, znanosti in kulture). Na sestanku smo med drugimi izrazili nezadovoljstvo, da tudi stranke, ki so delovanju sindikatov načelno naklonjene, v Državnem zboru zelo redko ali nikoli ne izpostavljajo pomena sindikatov za stabilno delovanje družbe, ter ocenili, da bi bilo treba zakonsko okrepiti naš status in status kolektivnega dogovarjanja. SVIZ je delegacijo SD seznanil s potekom izobraževanja na daljavo v času epidemije, podčrtal negativne učinke na poglabljanje razlik, ki gredo v škodo učenk in učencev iz socialno šibkejših družin. Predsedujočo SD Tanjo Fajon je ob tem zanimalo predvsem, kakšne ukrepe bi si sindikati želeli v praksi in kaj pričakujemo od vlade, da bi bilo takšnih razlik ob morebitnem drugem valu epidemije manj. Predstavnike SD smo prav tako seznanili z nepripravljenostjo aktualne šolske oblasti, da bi se dogovorili o vrednotenju dela zaposlenih v vrtcih in šolah med epidemijo, ter z ignoriranjem stavkovnega dogovora o olajšanju napredovanja v strokovne nazive. Ob koncu sestanka smo se dogovorili, da si bomo tudi v prihodnje občasno izmenjali stališča in poglede na vprašanja, ki so povezana z delovanjem SVIZ.


Štipendije in subvencije

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji zadnji redni seji pred šolskimi počitnicami potrdil razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Razpisanih je dvanajst štipendij – šest za srednješolsko, šest za visokošolsko izobraževanje –, ki so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2020/21. Vloge za štipendije je treba na sedež GO SVIZ posredovati najpozneje do 30. septembra letos.

Sindikat je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2020/21 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 16. oktobra 2020.


Oba omenjena razpisa z vsemi potrebnimi podrobnostmi smo 2. julija 2020 objavili na naši spletni strani, prav tako pa smo informacijo sindikalnim zaupnicami in zaupnikom še posebej posredovali tudi na vaše e-naslove.


Šolski koledar


V SVIZ tudi letos pripravljamo šolski koledar za prihajajoče šolsko leto 2020/2021. Na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov ga bomo posredovali v drugi polovici avgusta, medtem ko bomo še pred tem na naši spletni strani objavili njegovo elektronsko različico.

Na tem mestu se vam ob koncu še enega šolskega leta, ki pa je bilo v marsičem povsem edinstveno, iskreno zahvaljujeva za vaše aktivno sodelovanje v naših skupnih prizadevanjih za izboljšanje položaja vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi. Želiva vam čim bolj zdravo, brezskrbno, sproščeno in navdihujoče poletje.


Z lepimi pozdravi,


Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar