Ljubljana, 3. 7. 2023

Obvestila GO SVIZ (julij 2023)

 
Ljubljana, 3. julija 2023

 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

z Obvestili Glavnega odbora Sviz vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • - Aktualno na pogajanjih o plačnem stebru v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi
  • - Razpisane štipendije in subvencije
  • - Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije covida-19
  • - Spremembe Pravilnika o napredovanju delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani Sviza v svojih zavodih.


Aktualno na pogajanjih o plačnem stebru v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi

V ospredju zadnjega kroga t. i. stebrnih pogajanj za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo, ki je bil izpeljan 21. junija 2023, so bile dileme, povezane s položajem zaposlenih v plačni skupini J, uvrstitev svetovalnih delavk in delavcev ter nasprotovanje vladnemu predlogu, da se v raziskovalni dejavnosti namesto raziskovalnih delovnih mest uveljavi nazive po vzoru visokošolskih učiteljev.

Vladni predlog, po katerem se velika večina delovnih mest v plačni skupini J zvišuje le za en plačni razred oziroma dva plačna razreda, in pogajalski predlog Sviza, v katerem je predlagan dvig vrednosti delovnih mest za pet razredov (do 32. izhodiščnega plačnega razreda) oziroma za štiri razrede (od 32. razreda navzgor), se pomembno razlikujeta, prav tako pa med pogajalskima stranema ni soglasja, kam naj bodo delovna mesta skupine J uvrščena. Vlada je spremenila svoje prvotno stališče in predlaga, da se s strokovnimi delovnimi mesti ne združijo vsa delovna mesta skupine J, temveč da del delovnih mest v plačni skupini J, ki so skupna celotnemu javnemu sektorju, ostane urejen enotno za celotni javni sektor (kot primer vlada navaja delovno mesto računovodja).

Zatem ko je vlada v izhodiščnem predlogu odprave plačnih nesorazmerij predvidela, da bi bil izhodiščni plačni razred za svetovalne delavce v vrtcih in šolah za tri plačne razrede nižji od izhodiščnega plačnega razreda za učitelje, smo SVIZ, svetovalne delavke in delavci, akademska stroka ter ravnateljski združenji 21. junija 2023 na skupni novinarski konferenci opozorili, da gre za neupravičeno razvrednotenje dela svetovalnih delavcev in da razlikovanje pri vrednotenju dela zaposlenih v svetovalni službi in učiteljev ni sprejemljivo. Vladna stran je v novem približevalnem pogajalskem predlogu omenjeni razkorak zdaj zmanjšala, vendar pa naše zahteve po izenačitvi obeh delovnih mest še ni sprejela.

Nasprotovanje nadomestitvi delovnih mest z nazivi na področju raziskovalne dejavnosti je bilo, kot kaže, uspešno, saj je vladna stran ta predlog umaknila in zdaj predlaga uveljavitev delovnih mest za visokošolske učitelje in asistente v visokem šolstvu. Za naš sindikat bi bilo to sprejemljivo pod pogojem, da bi izpolnitev pogojev za višji naziv avtomatično pomenila premestitev na višje delovno mesto s pripadajočo višjo plačo.

Nerešeno ostaja še vprašanje ukinjanja delovnih mest učitelj – razrednik in mobilni učitelj, za katera vladna stran predlaga, da se ju nadomesti z ustreznim dodatkom v višini enega plačnega razreda. Vladna stran ponovno problematizira prevedbo v novo plačno lestvico in strošek, ki nastaja z zvišanjem plač nad minimalno plačo v spodnjem delu plačne lestvice, obenem pa vladni pogajalci še vedno vztrajajo pri zniževanju števila dni dopusta v zameno za odpravo plačnih nesorazmerij.


Razpisane štipendije in subvencije

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji zadnji redni seji pred šolskimi počitnicami, 20. junija 2023, potrdil razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Razpisanih je šestnajst štipendij – osem za srednješolsko, osem za visokošolsko izobraževanje –, ki so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2023/24. Vloge za štipendije je treba na sedež GO SVIZ posredovati najpozneje do 30. septembra letos.

Sindikat je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2023/24 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 17. oktobra 2023.

Oba omenjena razpisa z vsemi potrebnimi podrobnostmi bomo v kratkem objavili na naši spletni strani, prav tako pa vse informacije sindikalnim zaupnicami in zaupnikom še posebej posredovali tudi na vaše e-naslove.


Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije covida-19

Seznanjamo vas, da smo v Svizu po svoji pooblaščenki Samri Praprotnik Kos na Delovnem sodišču v Celju dosegli pomemben uspeh v zvezi z neizplačilom dodatka zaposlenim za delo v rizičnih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2, ki je bila skladno s 7. členom Zakona o nalezljivih boleznih v Sloveniji razglašena od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021.

V eni od celjskih šol so dodatek za delo v rizičnih razmerah zaposlenim izplačali do vključno marca 2021, niso pa jim ga nakazali tudi za april, maj in do sredine junija 2021, ko je epidemija še bila razglašena. Zaradi tega je bilo vloženih osem tožb, vendar je sodišče ob upoštevanju istovrstnosti pravne in dejanskih podlag izvedlo t. i. vzorčni postopek, ki se je zaključil s sodbo (opr. št. XX Pd 124/2022, z dne 25. 4. 2023). V sodbi je določeno, da je delodajalec dolžan zaposlenemu izplačati neizplačane dodatke za rizične razmere za vse ure dela za obdobje april, maj in do 15. junija 2021, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sodba je postala pravnomočna in izvršljiva 17. junija letos.

Razlog za neizplačilo dodatka za delo v času rizičnih razmer je bil zamujen rok za oddajo zahtevka, torej za pridobitev dodatnih finančnih sredstev pri občini ustanoviteljici ali/in pristojnem resornem ministrstvu za izplačilo dodatka delavcem za delo v rizičnih razmerah. A samega delodajalca to ne razrešuje obveznosti izplačila omenjenega dodatka. Pogoji in roki za oddajo zahtevkov za črpanje sredstev iz proračuna so bili sprejeti v Pravilniku o postopku in rokih za uveljavitev zahtevkov – po 123. členu Zakona o intervencijskih ukrepih za omilitev drugega vala epidemije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 14. 12. 2020. Zaradi razglasa epidemije je delodajalec sprejel Sklep o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih, in delavcem po sklepu priznal upravičenost do dodatka.

Torej, ker 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da je plača uslužbenca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov (kamor spada tudi omenjeni dodatek), in ker delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za javni sektor, ki v 11. točki 39. člena kategorizira tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, je delodajalec dodatek tudi dolžan izplačati.


Spremembe Pravilnika o napredovanju delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) je na portalu e-demokracija objavilo predlog novega pravilnika o napredovanju delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive. Komentiranje predloga je omogočeno še do 15. julija, pravilnik pa bi se moral začeti uporabljati 1. septembra letos. Kot smo vas že obveščali, se pravilnik spreminja prvenstveno zaradi uresničitve naše stavkovne zahteve v smeri dokončne uveljavitve možnosti napredovanja v naziv višji svetnik (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je že bil ustrezno spremenjen). Predlog pravilnika ne vsebuje zgolj določitve pogojev za napredovanje v naziv višji svetnik (upoštevaje leta 2020 sklenjeni dogovor med Svizom in MVI), temveč tudi razširjeni nabor dodatnih strokovnih del in nalog, in sicer tudi v smeri večjega upoštevanja del, ki jih strokovni delavci opravijo v samem zavodu oziroma šoli. Dodanih je še nekaj postopkovnih sprememb. Druga, tj. bolj sistemska vprašanja glede napredovanja v nazive, naj bi se spreminjala šele na podlagi Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja v okviru razvojnega projekta.

Predlog sprememb pravilnika je v pripravila posebna delovna skupina ministrstva, v kateri je ob drugih deležnikih sodelovalo tudi več predstavnikov Sviza, povečini praktikov. Več o predlogu sprememb si lahko preberete v posebnih obvestilih, ki smo jih na elektronske naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov v vzgoji in izobraževanju posredovali minuli petek, 30. junija 2023.


Želimo vam prijeten poletni oddih!
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ