Ljubljana, 4. 7. 2024

Obvestila GO SVIZ (julij 2024)


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 4. julija 2024

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,
s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora Sviz vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo v pomoč pri vašem delu:
  • - Pogajanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Vlade RS o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju
  • - Razpisane štipendije in subvencije
  • - Šolski koledar 2024/25
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani Sviza v svojih zavodih. Vabimo vas še, da redno spremljate našo spletno stran www.sviz.si.
 

 


POGAJANJA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA IN VLADE RS O PRENOVI PLAČNEGA SISTEMA IN ODPRAVI NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

Skupna pogajanja 47 sindikatov javnega sektorja z Vlado RS o novem plačnem zakonu, rokih za uveljavitev postopnega zviševanja plač, usklajevanju plač z inflacijo in kvorumu za sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor

Pogajanja o novem plačnem sistemu in vzporednem zvišanju plač zaposlenih v javnem sektorju – o odpravi plačnih nesorazmerij namreč preprosto ni dopustno govoriti, saj le-ta v pogajanjih v večji meri ne bodo odpravljena – so v kritičnem trenutku. Čas za to, da bi pogajanja uspešno sklenili še pred poletnim premorom, se izteka in nič ne kaže, da bi jih prihodnji teden, ko bodo še potekala, lahko končali. Še vedno namreč ostajajo neusklajena vsebinsko najbolj pomembna vprašanja novega plačnega sistema. Ko se bodo pogajanja konec avgusta letos obnovila, bomo imeli na voljo en mesec, morda mesec in pol, da usklajevanje sklenemo, če želimo, da bi novi plačni sistem začel delovati 1. januarja 2025.

Ob zakonskih določbah, ki se nanašajo na napredovanja, ostaja eno od ključnih še neusklajenih vprašanj dogovor o trajanju prehodnega obdobja in datumih, ko naj bi bilo dogovorjeno zvišanje plač v celoti izpeljano. Sindikati zagovarjamo, da mora biti prehodno obdobje čim krajše, vlada pričakuje, da bo to obdobje daljše, in se pri tem sklicuje na omejene možnosti proračuna. Sviz zagovarja stališče, da naj tisti, katerih plače se bodo zvišale manj, celotno razliko zvišanj prejmejo prej kot tisti, ki se jim bodo plače zvišale bolj.
V pogajanjih ostaja še povsem odprto tudi vprašanje o formuli za usklajevanje plač z inflacijo v prehodnem obdobju in prav tako formula za vsakoletno, zakonsko opredeljeno usklajevanje plač po koncu prehodnega obdobja, ki do zdaj v javnem sektorju ni obstajalo. Članice in člani glavnega odbora Sviz so na izredni seji, ki je bila izpeljana 2. julija 2024, sprejeli sklep, ki imenovane pogajalce Sviza zavezuje, da se mora prehodno obdobje postopnega zviševanja plač končati najpozneje 31. 12. 2027.

Za Sviz, ki je s 37.000 članicami in člani najštevilčnejši sindikat v javnem sektorju v državi, je izjemno pomembno, da se v novem plačnem sistemu uresniči odločba Ustavnega sodišča RS, ki zahteva, da se pri sklepanju kolektivne pogodbe za javni sektor upošteva element večine sindikalno organiziranih zaposlenih. V Svizu odločno nasprotujemo ohranitvi zdajšnje prakse, da pri ugotavljanju veljavnosti velja, da vsak sindikat šteje en glas, ne glede na to, ali ima nekaj sto članov ali nekaj deset tisoč, kot je to v primeru Sviza.

Če bomo sindikati in Vlada RS uskladili vse dokumente, ki so potrebni za uveljavitev novega plačnega sistema (novi plačni zakon, Kolektivna pogodba za javni sektor, kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, spremljajoči dogovori na centralnih in stebrnih pogajanjih), je zelo verjetno, da bo Glavni odbor Sviz pozval celotno članstvo, naj se na glasovanju opredeli, ali sprejema dogovorjeno zvišanje plač in nov plačni sistem. Skladno s Statutom Sviza je sicer ta odločitev v pristojnosti glavnega odbora sindikata, a pričakovati je, da bo slednji pri opredelitvi za ali proti podpisu dogovorjenega upošteval večinsko mnenje članstva, če bo za to mnenje zaprosil. Kot je zapisano v sklepu, ki ga je najvišji organ sindikata med kongresoma sprejel na omenjeni izredni seji, se bo glavni odbor o slednjem odločal, »ko bo prejel vse parafirane (tj. na ravni pogajalskih skupin dogovorjene) dokumente, ki so potrebni za uveljavitev novega plačnega sistema in zvišanje plač.«


Potek pogajanj v plačnem stebru javnih uslužbencev v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi

Na t. i. stebrnih pogajanjih so bila junija usklajena zvišanja plač za vsa delovna v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, z izjemo zaposlenih v skupini J. V vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih ostajajo razlike med Svizom in Vlado RS pri zvišanju plač za vsa strokovna delovna mesta v nazivih svetnik in višji svetnik, pri vrednotenju in določitvi razkoraka med nazivi na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja, pri vrednotenju in uveljavitvi strokovnih nazivov za laborante na V. in VI. stopnji izobrazbe ter inštruktorje na VI. stopnji izobrazbe, pri vrednotenju na delovnih mestih organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima v vrtcih. Prav tako neusklajena je še tudi naša zelo pomembna zahteva, da se izboljša plačilo povečane učne obveznosti.

Na področju kulture je bil Sviz skozi celotna pogajanja izjemno aktiven, imel številne predloge in je največ prispeval h končnemu rezultatu uskladitve velike večine delovnih mest, z izjemo vrednotenja strokovnih nazivov, ki ostajajo neusklajeni, podobno kot v vrtcih in šolah.

Za delovna mesta iz plačne skupine J pogajanja še vedno intenzivno potekajo, načelno smo dogovorili zvišanja, ki bodo ob hkratni prevedbi v novo plačno lestvico tudi za zaposlene v plačni skupini J pomenili relativno znatna zvišanja plač. Naša največja skrb je, da se povečuje možnost – potem ko se je plačna skupina J »razbila« po posameznih stebrih in ni več enotna –, da bi Vlada RS dopustila odstope od načelno dogovorjenih zvišanj za zaposlene v plačni skupini J in posledično različno vrednotenje enakega oziroma primerljivega dela v različnih delih javnega sektorja. V Svizu si prizadevamo še, da bi izboljšali položaj zaposlenih na delovnih mestih varuh negovalec, spremljevalec, spremljevalec skupine in romski pomočnik; tudi na teh delovnih mestih še vedno ni prišlo do uskladitve vladnega in sindikalnega predloga. Vse zgoraj navedene dileme veljajo v enaki meri za vse tri dejavnosti znotraj našega stebra, torej za vzgojo in izobraževanje, kulturo ter raziskovalno dejavnost.

Če bi prihodnji teden, ko bodo pogajanja pred poletnim premorom potekala še zadnjič, prišlo do vsebinsko pomembnih premikov, vas bomo, spoštovani sindikalni zaupniki in zaupnice, o tem dodatno obvestili. Sicer pa vas že ob tej priložnosti prosimo, da na uvodnih sestankih po dopustih in pred začetkom novega šolskega leta seznanite članice in člane, da jih bomo septembra ali v prvi polovici oktobra verjetno povabili k opredeljevanju o novem plačnem sistemu in zvišanju plač.


RAZPISANE ŠTIPENDIJE IN SUBVENCIJE

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji zadnji redni seji pred šolskimi počitnicami, 18. junija 2024, potrdil razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Razpisanih je šestnajst štipendij – osem za srednješolsko, osem za visokošolsko izobraževanje –, ki so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2024/25. Vloge za štipendije je treba na sedež GO SVIZ posredovati najpozneje do 16. septembra letos.

Sindikat je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2024/25 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 17. oktobra 2024.

Oba omenjena razpisa z vsemi potrebnimi podrobnostmi sta objavljena na naši spletni strani. Vabimo vas, da informacijo o razpisih posredujete tudi med kolegice in kolege, člane sindikata.


ŠOLSKI KOLEDAR 2024/25

Tudi letos smo za vas, sindikalne zaupnike in zaupnice ter članice in člane, pripravili šolski koledar za prihajajoče šolsko leto 2024/25. Tiskane izvode bomo v drugi polovici avgusta pošiljali na vaše zavode, medtem ko boste žepne izdaje koledarčkov lahko prevzeli pri svojih predsednikih oz. predsednicah območnih odborov. Na naši spletni strani pa že najdete objavljen koledar v oblikah .jpg in .pdf.


Želimo vam prijeten poletni oddih!Marjana Kolar, predsednica Glavnega odbora Sviz

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviz

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar