Ljubljana, 11. 6. 2020

Obvestila GO SVIZ (junij 2020)

Sorodne objave

Ljubljana, 11. junija 2020


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


16. 309 podpisov utrjuje zahtevo SVIZ za obnovitev socialnega dialoga s šolsko oblastjo

Minuli teden, 5. 6. 2020, smo sklenili akcijo zbiranja podpisov k zahtevi SVIZ, naj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vzpostavi socialni dialog o ovrednotenju in pogojih dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju med aktualno epidemijo. V izjemno zahtevnih okoliščinah, v katerih je zbiranje podpisov potekalo, nam jih je uspelo pridobiti kar 16.309. To nedvomno potrjuje visoko sposobnost samoorganiziranja članstva na terenu. Podpise smo začeli zbirati teden zatem, ko je bilo ponovno vzpostavljeno delovanje vrtcev in šol, kar vam je zaposlenim s skrajnimi napori uspelo izpeljati varno, nadzorovano in ob upoštevanju sicer nadvse zahtevnih in mestoma tudi neživljenjskih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Številni zaposleni v vzgoji in izobraževanju so tudi še v času zbiranja podpisov poučevali na daljavo, od doma, kar je pridobivanje podpisov dodatno oteževalo. Tudi zato je prav vsak podpis k zahtevi toliko bolj dragocen. Vsem članicam in članom ter drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki ste svoj podpis prispevali, se najlepše zahvaljujemo. Iskrena hvala sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste – ob vseh obremenitvah, nekaterih pomislekih in tudi zadržkih – akcijo zelo uspešno izpeljali.
V SVIZ ravnanje MIZŠ, ki zavrača vzpostavitev dialoga z zaposlenimi, ki jih naš sindikat zastopa, težko razumemo. Enako težko razumemo motiv šolske oblasti, da zavrača same pogovore o pogojih dela z zaposlenimi, krši mednarodne konvencije, Unescova Priporočila o statusu učiteljev in znižuje raven socialnega dialoga v naši državi. Za razliko od evropskih držav z demokratično tradicijo, ki so v času epidemije dogovarjanje in iskanje soglasja med šolskimi oblastmi in zaposlenimi okrepile – kot so to na nedavnem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu izpostavili številni resorni ministri in ministrice –, se je le-to v Sloveniji izrazito skrčilo, če ne celo ustavilo. Koliko časa bo MIZŠ pri takšnem neobičajnem zavračanju dialoga z zaposlenimi vztrajalo, ne moremo predvideti. Vemo pa, da bo SVIZ pri zahtevi vztrajal, dokler bo treba. Veliko število zbranih podpisov nas k vztrajanju dodatno zavezuje in obenem utrjuje v prepričanju, da se bo pritisk članstva in odločenost, da si pravice do vplivanja na pogoje in ceno dela ne pustimo vzeti, z normalizacijo razmer zgolj stopnjeval. Na naš ponovni pisni poziv k začetku dogovarjanja o vrednotenju dodatnega dela zaposlenih v skupini »J« in strokovnih delavcev v času epidemije, k temu, da se na sestanku seznani s podpisi pod našo zahtevo, ki smo ga ministrici prof. dr. Simoni Kustec Lipicer poslali 5. junija, nimamo do zdaj še nikakršnega odgovora. O dogajanju in odločitvah organov SVIZ v zvezi s tem vas bomo sproti obveščali.


 

Poziv MIZŠ-ju k spoštovanju dogovora o spremembah napredovanja v nazive

V začetku letošnjega leta, tj. 8. 1. 2020, sta SVIZ in MIZŠ podpisala dogovor o uresničitvi V. točke stavkovnega sporazuma, ki opredeljuje karierni razvoj oziroma napredovanje v nazive strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju (več tukaj). V dogovoru, ki je objavljen v Uradnem listu, se je resorno ministrstvo med drugim zavezalo, da bo ustrezno spremenilo Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v nazive tako, da bodo olajšani pogoji za napredovanje v naziv svetnik, določeno pa je bilo tudi, da se nova ureditev začne uporabljati s 1. 9. 2020. Dogovor je bil sklenjen tudi upoštevaje ugotovitve analize Vlade RS, iz katere jasno izhaja, da strokovni delavci v dejavnosti vzgoje in izobraževanja napredujejo v nazive bistveno težje in počasneje kot zaposleni v drugih delih javnega sektorja.
V dneh pred razglasitvijo epidemije nam je ministrstvo posredovalo osnutek sprememb pravilnika, a te niso sledile pred tem dogovorjenemu. Predlaganih je bilo več omejitev ali celo črtanje možnosti uveljavljanja posameznih del in nalog, na podlagi katerih učitelji zbirajo točke za napredovanje v (višje) nazive. Predlog MIZŠ tako, denimo, v celoti odpravlja – ne zgolj omejuje – možnost uveljavljanja prispevkov, predstavljenih na mednarodnih konferencah. Prispevke na konferencah na državni ravni bi se skladno s predlogom ministrstva omejilo izključno na konference, ki jih kot nosilci organizirajo zavodi, ustanovljeni s strani ministrstva ali vlade (npr. ZRSŠ, pedagoške fakultete) ali s strani poslovodečih institucij v okviru projektov ministrstva. Mentorstvo otrok in učencev na različnih tekmovanjih in nastope strokovnih delavcev bi bilo mogoče uveljavljati le, če otroci ali delavec predstavljajo vzgojno-izobraževalni zavod, iz katerega prihajajo (pri čemer ni jasno, kako naj bi se to ugotavljalo oz. izkazovalo), umetniške nastope na državni ravni pa le, če jih organizirajo institucije, ki jih je ustanovila država ali vlada. Omenjena izločitev ali omejitev dodatnih strokovnih del bi hkrati pomenila tudi, da vsi strokovni delavci, ki so takšna dodatna strokovna dela opravili upoštevaje veljavni pravilnik, le-teh po 1. 9. 2020 ne bi mogli več uveljavljati pri napredovanju v nazive.
V SVIZ smo zatem, ko smo predlog ministrstva preučili, pristojnim sporočili, da bi z njihove strani predlagane spremembe razumeli kot kršitev januarja letos podpisanega dogovora. Na MIZŠ so med usklajevanjem vztrajali, da bo prenova kariernega napredovanja potekala v dveh fazah. V prvi naj bi uresničili stavkovni sporazuma v smeri olajševanja pogojev za napredovanje v nazive, medtem ko bi se druga nanašala na pogoje in njihovo vrednotenje (opredelitev del in nalog) in bi bila izvedena na podlagi strokovnih izhodišč, pridobljenih v posebnem dveletnem projektu. To izhaja tudi iz 10. točke uvodoma omenjenega dogovora. Omejevanje del in nalog brez potrebnega strokovnega vpogleda v prakso in podajanje predlogov drugih novih strokovnih del oziroma njihovega vrednotenja (ti se v večji  meri nanašajo na delo z otroki v zavodih) pa lahko razumemo zgolj kot omejevanje možnosti napredovanja strokovnih delavcev, in to kljub znanim ugotovitvam iz omenjene vladne analize.
O predstavljeni problematiki nismo z ministrstva do zdaj prejeli še prav nikakršnega odziva, zato je na svoji izredni seji 4. junija letos to temo obravnaval tudi Glavni odbor SVIZ. Članice in člani najvišjega sindikata med dvema kongresoma so sklenili, da bo SVIZ pozval MIZŠ k čim prejšnjemu oblikovanju tistih sprememb pravilnika, ki spreminjajo pogoje za napredovanje v naziv svetnik od 1. 9. 2020 naprej in ne omejujejo možnosti napredovanja strokovnih delavcev v nazive mimo dogovorjenega.
 

Ponovno izplačevanje dela plače za redno delovno uspešnost

Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se bo sprostil s 1. julijem 2020, ko se v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) začne redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. V zvezi s tem so na Ministrstvu za javno upravo ob sodelovanju predstavnikov sindikalne strani pripravili posebna pojasnila oziroma usmeritve glede izplačila redne delovne uspešnosti ob upoštevanju veljavnih določb v ZSPJS in KPJS, ki jih najdete tukaj (https://www.sviz.si/datot/izplacevanjedelovneuspesnosti2020.pdf).


Napoved razpisov štipendij in subvencij

Vse zainteresirane članice in člane SVIZ seznanjamo, da bosta v začetku julija objavljena razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Tudi letos pripravljamo razpis predvidoma dvanajstih štipendij ter razpis nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja članic in članov, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom.
Sindikat bo za šolsko leto 2020/21 objavil razpis štipendij za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. GO SVIZ je na svoji zadnji seji v začetku tega meseca sprejel nekatere spremembe Pravilnika o štipendiranju, skladno s katerimi bodo štipendije dodeljene materialno bolj ogroženim dijakom in študentom. Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2020 predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2020/21 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo bo prejel posamezni prosilec, je 500 evrov. Omenjena razpisa in  spremljajoči dokumenti, povezani z njima, bodo dostopni na spletni strani www.sviz.si v začetku prihodnjega meseca, z e-pošto pa jih bomo posredovali tudi sindikalnim zaupnicam in zaupnikom.
 

Izvršilni odbor SVIZ podpira predlog zaprtja trgovin ob nedeljah

V javnosti so se nedavno znova odprle razprave o morebitnem zaprtju trgovin ob nedeljah. Tudi članice in člani Izvršilnega odbora SVIZ (IO SVIZ) so se zato na redni majski seji opredelili do tega vprašanja in izrazili podporo predlogu zaprtja trgovin. Po mnenju SVIZ bi to, če bi trgovine ob nedeljah ne bi bile odprte, brez dvoma pripomoglo k izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ne da bi bila s tem povzročena kakršna koli očitna škoda drugim zaposlenim. SVIZ je že, ko je bil leta 2003 izpeljan referendum o zaprtju trgovin, odločno zavzel stališče, naj te ostanejo ob nedeljah zaprte. Ko je Sindikat delavcev trgovine Slovenije nedavno izvedel spletno anketo med zaposlenimi v trgovinski dejavnosti, je podporo zaprtju trgovin izrazilo kar 98 odstotkov vprašanih.
 

Turističnih bonov v počitniških stanovanjih SVIZ ni mogoče unovčiti

V teh dneh na SVIZ prejemamo vprašanja, ali bo mogoče t. i. turistične bone, ki jih je država z namenom pomagati turističnim podjetjem po epidemiji covida-19 razdelila prebivalcem, unovčiti tudi v naših počitniških enotah. Obveščamo vas, da SVIZ ni registriran kot ponudnik storitev na področju turizma oziroma vpisan v register nastanitvenih obratov, zato omenjenih bonov za naša počitniška stanovanja ni mogoče uporabiti.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ