Ljubljana, 25. 5. 2018

Obvestila GO SVIZ (maj 2018)

Ljubljana, 25. maja 2018


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


POGAJANJA O STAVKOVNIH ZAHTEVAH SVIZ PRIČAKUJE TAKOJ PO OBLIKOVANJU NOVE VLADE

Na sedežu SVIZ v Ljubljani so se 22. maja letos na izredni seji sešli članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO SVIZ) ter v luči dejstva, da je bil sindikat po odstopu predsednika vlade sredi marca letos in napovedi predčasnih parlamentarnih volitev primoran začasno odložiti sicer že napovedano nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, sprejeli nekaj pomembnih odločitev o prihodnjih aktivnostih SVIZ-a po bližajočih se državnozborskih volitvah. Članice in člani GSO SVIZ so soglasno sklenili, da bo sindikat nadaljeval z bojem za uresničitev stavkovnih zahtev, vključno z nadaljevanjem stavke, in sicer takoj, ko bo konstituirana nova vlada s polnimi pooblastili. Iz SVIZ smo že pred tedni na politične stranke naslovili vprašanja o naših stavkovnih zahtevah po odpravi zaostankov pri vrednotenju plač v vzgoji in izobraževanju ter prejeli odgovore vseh parlamentarnih strank in nekaterih drugih. Z izjemo Slovenske demokratske stranke in Liste Marjana Šarca, ki se do zahtev nista konkretno opredelili, so v vseh drugih strankah izrazili strinjanje z našimi stavkovnimi zahtevami, torej da je treba izboljšati položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ustrezno ovrednotiti razredništvo in povečati karierni razpon.

Članice in člani GSO so bili na izredni seji zelo kritični tudi do očitnega in nadvse zaskrbljujočega dejstva, da je vprašanje o prihodnosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji povsem odsotno v predvolilnih soočenjih. To zgolj potrjuje upravičenost opozoril našega sindikata, da se položaj vzgoje in izobraževanja marginalizira; v enaki meri pa to velja tudi za raziskovalno dejavnost in kulturo. Čeprav desetletni trend zmanjševanja sredstev za vzgojo in izobraževanje neposredno napoveduje poslabšanje kakovosti javnega vzgojno-izobraževalnega sistema v prihodnjih letih, to politike očitno ne skrbi. Iz SVIZ smo politike tudi zato pozvali, naj se še pred volitvami jasno opredelijo glede deleža sredstev v BDP, ki bi ga bilo treba nameniti za financiranje vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih.

Stavkovne zahteve SVIZ ostajajo osredotočene na odpravo nižjega vrednotenja dela strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju ter na zvišanje regresa za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo. GSO SVIZ bo tudi v nadaljevanju pogajanj s prihodnjo vlado vztrajal pri uresničitvi teh ciljev, o morebitnem nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, o določanju datumov in vsakokratnem obsegu stavke pa se bo odločal glede na približevanje omenjenim ciljem na pogajanjih.


VOLITVE SINDIKALNIH ZAUPNIC IN ZAUPNIKOV ZA NOVO MANDATNO OBDOBJE

V sklopu priprav na izpeljavo jesenskega kongresa SVIZ v sindikatu zdaj potekajo volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov za prihodnje štiriletno obdobje. Aktualni mandat zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov poteče 31. maja letos, novo mandatno obdobje pa začne teči s 1. junijem letos in traja do 31. maja 2022. Vse novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike, ki tega še niste storili, pozivamo, da nam čim prej pošljete zapisnike o izvolitvi, saj bodo junija že potekala volilna opravila na območnih odborih, kjer bodo imeli volilno pravico zgolj novi zaupnice in zaupniki, po poletnih počitnicah pa sledijo še zbori sindikalnih konferenc z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki.

Hkrati vas seznanjamo, da ste sindikalni zaupniki odgovorne osebe svojih sindikatov zavodov, kar pomeni, da morate vsi novoizvoljeni zaupnice in zaupniki urediti vse potrebno za zastopanje sindikata zavoda v pravnem prometu. Zato je bistveno, da pri banki, kjer ima sindikat zavoda odprt transakcijski račun, uredite vse potrebno v zvezi z odgovorno osebo sindikata oziroma podpisnika (to velja za vse zaupnice in zaupnike, ki boste to funkcijo prevzeli prvič, medtem ko imate tisti, ki z mandatom nadaljujete, to že urejeno). Drugo pomembno opravilo je, da o spremembi odgovorne osebe obvestite Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer se osebno oglasite na njihovi pristojni izpostavi, s seboj pa imejte zapisnik o izvolitvi na funkcijo sindikalnega zaupnika, žig sindikata zavoda ter osebni dokument. Nekaj dni zatem preverite, ali je sprememba odgovorne osebe sindikata uspešno vnesena in so v evidenci izkazani pravilni podatki o sindikatu zavoda kot pravni osebi.

Ob tej priložnosti se v SVIZ za sodelovanje, podporo in predano opravljeno delo v številnih pomembnih bitkah za dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture iskreno zahvaljujemo vsem dozdajšnjim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki te funkcije v prihodnjem mandatnem obdobju ne boste več opravljali.


DOPOLNJEVANJE UČNE OBVEZNOSTI UČITELJEV PRI PREDMETIH, ZA POUČEVANJE KATERIH TI NIMAJO USTREZNE STROKOVNE IZOBRAZBE

V SVIZ smo skupaj z ravnatelji podprli zadnji predlog novele zakona (ZOFVI), s katerim bi se podaljšala možnost dopolnjevanja učne obveznosti učiteljev pri drugih predmetih, za poučevanje katerih ti nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, v obsegu 20 % še do leta 2023, vendar predlog zakona, žal, v Državnem zboru ni bil sprejet. Problematika tako ostaja nerešena, vse šole in z njimi učitelji, ki jih to vprašanje zadeva, pa čakajo na ustrezna navodila pristojnega ministrstva, kaj bo z njihovimi zaposlitvami po 1. 9. 2018.

Resorno ministrico dr. Majo Makove Brenčič je sindikat opozoril, da vodstva šol in zaposleni že načrtujejo delo v prihodnjem šolskem letu, a še ne vedo, kaj se bo zgodilo z zaposlitvami učiteljev, ki so lahko v minulih letih (ter (le) še do 31. 8. letos) svojo učno obveznost, predpisano z zakonom, dopolnjevali tudi pri predmetih, za poučevanje katerih sicer nimajo ustrezne strokovne izobrazbe. MIZŠ smo pozvali, naj šolam čim hitreje in jasno sporoči, kako naj postopajo v primerih učiteljev, ki jim z novim šolskim letom ne bo več mogoče zagotoviti polne učne obveznosti, določene z zakonom. Šole potrebujejo tudi navodila o tem, kako naj zagotovijo organizacijo pouka, torej izvajanje vseh predpisanih predmetov, s strokovno ustreznimi učitelji (npr. dogovarjanje s sosednjimi šolam na način, da bodo učitelji lahko dopolnjevali svojo učno obveznost na več šolah, ali z novimi deležnimi zaposlitvami strokovno ustreznih učiteljev).
 

NEUSTREZNO IN PROTIPRAVNO NAVODILO MIZŠ ZA DOLOČITEV POOBLAŠČENIH OSEB ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zgolj dober teden pred začetkom uporabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR) vodstvom zavodov poslalo okrožnico, v kateri jim svetuje, naj za izvajanje nalog pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki jo mora v skladu z novo uredbo imeti tudi vsak javni zavod, »določi javnega uslužbenca, ki bo te naloge opravljal v določenem obsegu svojega delovnega časa«. Skladno z Uredbo GDPR mora imeti pooblaščena oseba zagotovljene ustrezne pogoje za delo (ustrezen delovni čas, prostore itd.), bistveno pa je, da dokument neposredno določa, da mora biti pooblaščena oseba imenovana na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov ter na podlagi zmožnosti za izpolnjevanje nalog. To pomeni, da so lahko za pooblaščeno osebo imenovani zgolj posamezniki, ki imajo o omenjenem področju ustrezno strokovno znanje. V SVIZ menimo, da strokovni in drugi delavci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi obstoječih normativov, ne izpolnjujejo pogojev, ki jih Uredba GDPR določa za pooblaščeno osebo, ter jih zavodi oziroma njihova vodstva tako ne morejo določiti za pooblaščene osebe. Na MIZŠ smo zato naslovili protest zoper okrožnico, ki ni bila predhodno usklajena z nami kot socialnim partnerjem in vsebuje navodilo, ki se neposredno nanaša na pravice zaposlenih. Dr. Majo Makovec Brenčič smo pozvali, naj ministrstvo zdajšnja navodila umakne in pripravi takšna, ki bodo zavodom omogočala ustrezno imenovanje pooblaščene osebe, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje in dejansko lahko zagotavljala učinkovito in neodvisno varstvo osebnih podatkov v zavodih.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ