Ljubljana, 17. 5. 2019

Obvestila GO SVIZ (maj 2019)

Ljubljana, 17. maja 2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

PLAČILO NADOMEŠČANJ V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v osnovnih in srednjih šolah ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami smo v začetku tega meseca posredovali informacijo o plačilu nadomeščanj ur pouka. Z aprilsko plačo, ki so jo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih prejeli v začetku maja, bi morale biti izplačane opravljene ure nadomeščanja za pretekli mesec, hkrati pa narejen tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. 9. 2018 do marca 2019. Da bi lahko v SVIZ preverili, ali so šole predpise spoštovale in svojim zaposlenim ustrezno izplačale opravljena nadomeščanja, smo na predstavnike sindikata v šolah naslovili kratko anketo. Vsem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste vprašalnik izpolnili in nam posredovali dragocene informacije, se lepo zahvaljujemo. V primeru šol, ki izplačil za opravljene ure nadomeščanj še niso izvršile, bomo od sindikalnih zaupnic in zaupnikov pridobili dodatna potrebna pojasnila, pravna služba sindikata pa medtem že pripravlja potrebno za sprožitev ustreznih postopkov pred sodiščem zaradi kršitev kolektivne pogodbe. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti seznanjali.
 

ZAPOSLENI UPRAVIČENI DO POJASNIL O OBRAČUNU OPRAVLJENIH UR NADOMEŠČANJ

Ob izvajanju ankete o izplačilu nadomeščanj nas je večje število članic in članov opozorilo, da nekatera vodstva šol, ravnatelji ali ravnateljice, niso hoteli podati pojasnil v zvezi z obračunom opravljenih ur nadomeščanja, češ da zaupniki oziroma zaposleni do teh pojasnil niso upravičeni. To seveda ne drži, saj ima skladno z Zakonom o delovnih razmerjih pravico do pojasnil in obrazložitev v zvezi z njegovo plačo vsak zaposleni. Delodajalec je dolžan delavcem in delavkam pojasniti, kako je izračunal posamezne elemente njihove plače, kar velja tudi za obračun plačila opravljenih ur nadomeščanj (gre za postavko D070 na plačni listi). Zahteva po obrazložitvi obračuna nadomeščanj je toliko bolj utemeljena, ker z večine plačnih list ni mogoče razbrati, ali je obračun skladen z opravljenimi urami povečane učne obveznosti (torej tudi nadomeščanj). S plačne liste bi morala biti razvidna število mesečno opravljenih ur povečane tedenske učne obveznosti in količnik za obračun v skladu s plačnimi predpisi. Sindikalne zaupnice in zaupnike pozivamo, da ravnatelje nemudoma seznanite z neustreznimi plačnimi listami in zahtevate popravek oziroma ustrezni izpis postavke D070 na plačnih listah učiteljev (tehnično to pomeni, da se na plačnih listah omogoči izpis števila ur povečane tedenske učne obveznosti). SVIZ pričakuje, da bo k dopolnitvi plačnih list s postavko prikaza mesečnih ur povečane tedenske učne obveznosti, med katerimi so tudi ure nadomeščanj kot pouk (postavka D070), šole pozvalo tudi ministrstvo.

VIŠINA REGRESA ZA LETNI DOPUST DOGOVORJENA

Na pogajanjih o višini regresa za letni dopust med sindikati javnega sektorja in Vlado RS je slednja na zadnjem srečanju 9. maja letos predstavila svojo končno ponudbo, in sicer izplačilo regresa v višini 886,63 evra za večino zaposlenih in 1.050 evrov za javne uslužbenke in uslužbence, ki prejemajo plačo, nižjo od minimalne. Sindikati s predlogom nismo bili zadovoljni, saj vlada ni upoštevala naših le nekoliko višjih zahtev. A dejstvo je, da če aneksa ne bi podpisal nihče od sindikatov, bi to pomenilo ohranitev obstoječega stanja in bi vsi zaposleni v javnem sektorju, tudi najslabše plačani, dobili regres zgolj v višini minimalne plače. SVIZ je o sprejemljivosti dogovorjenega oziroma ponujenega izpeljal glasovanje članic in članov Glavnega odbora, ti pa so z večino glasov soglašali s tem (za jih je glasovalo 33, proti so bili 3, 18 pa se jih ni opredelilo), da aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa izplačilo regresa za javne uslužbence v omenjenih zneskih, podpiše tudi SVIZ.
Ob zapisanem je pomembno vedeti še, da sta v začetku maja letos začeli veljati noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, skladno s katerima od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače v RS ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Zaposleni bodo tako zaradi tega letos prejeli višji regres. Pomembno je izpostaviti tudi, da zaradi višjega izplačila regresa nihče od prejemnikov ne bo »padel« v višji dohodkovni razred in da zaradi tega nikomur ne bo treba plačati višje dohodnine.

POSKUS DISCIPLINIRANJA SINDIKALNE ZAUPNICE IN SINDIKATA

Minuli teden pozno zvečer, tj. okoli pol desete ure, je naši sindikalni zaupnici v ljubljanskem vrtcu Jarše Petri Koritnik detektiv v imenu ravnateljice vrtca izročil vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in prepoved opravljanja dela. Očitki so izjemno hudi, saj je naši zaupnici in obenem predsednici Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ ter članici izvršilnega in glavnega odbora očitano kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja, nevestno delo v službi in šikaniranje sodelavk. Očitane kršitve so povsem neresnične in so po našem trdnem prepričanju posledica dejstva, da ravnateljica na svetu vrtca ni bila potrjena za prihodnji mandat, krivdo za neuspeh pa povsem brez dokazov vali na sindikalno zaupnico. Vzgojiteljico Petro so takoj podprli vsi starši njene skupine otrok in zaposleni v vrtcu. SVIZ je pred Petrinim zagovorom pri ravnateljici vrtca v sporočilu za javnost napovedal, da se bo za ohranitev delovnega mesta zaupnice boril z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo. Zahtevamo takojšen umik prepovedi opravljanja dela, možnost vrnitve na delovno mesto in umik vseh očitkov o kršitvah, ki so očitno izmišljeni. Če se to ne bo zgodilo, bomo skupaj z Območnim odborom SVIZ Ljubljane in okolice v podporo naši zaupnici organizirali tudi proteste. O dogajanju v zvezi z neutemeljeno odpovedjo delovnega razmerja sindikalni zaupnici vas bomo sproti obveščali.

ŠESTI IN SEDMI DELOVNI DAN

Na dvodnevnih izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki smo jih v SVIZ pripravili od februarja do aprila letos, smo slednje opozorili, naj bodo v svojih zavodih še posebno pozorni na morebitno (ne)izplačevanje dodatka za delo v šestem (sedmem in vsakem nadaljnjem) zaporednem dnevu. Gre za primere odrejanja dela na soboto (ali tudi na nedeljo), ko ravnatelji z letnim delovnim načrtom zavoda določijo delovne sobote ali cele delovne vikende (za izvajanje pouka, za izobraževanje, za spremstvo učencev oziroma dijakov na tekmovanja, organizirane tabore, interesne dejavnosti – npr. planinski krožek …), kar za učitelje in druge delavce predstavlja delovni dan. Povedano drugače, s takšno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela ravnatelj učitelju določi šesti (in sedmi) zaporedni delovni dan v tednu. V tem primeru javnemu uslužbencu pripada dodatek po 2. odstavku 42. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).
Dodatek za šesti (sedmi in vsak nadaljnji) zaporedni delovni dan ureja veljavna plačna zakonodaja (32. člen ZSPJS in 42. člen KPJS). Gre za t. i. dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, ki pripadajo javnim uslužbencem, torej tudi vsem zaposlenim v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Kot manj ugoden delovni čas KPJS določa: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo ponoči, delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, ter za delo preko polnega delovnega časa. Med dodatke za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času spada tudi dodatek za t. i. delo na šesti, sedmi in vsak nadaljnji zaporedni delovni dan ali, kot je to v VIZ bolj poznano, dodatek za delo v soboto oziroma za vikend.
Neizplačevanje dodatkov v skladu z veljavno plačno zakonodajo (v primerih in za primere, ki jih določata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in KPJS) predstavlja kršitev plačnih predpisov, za kar je predvidena tudi globa za delodajalca v skladu s kazenskimi določili ZSPJS. Če delodajalec navkljub opozorilu vztraja pri kršitvi plačnih predpisov, predstavlja njegovo ravnanje tudi kaznivo dejanje po 196. členu Kazenskega zakonika.
SVIZ je o nujnosti spoštovanja plačnih predpisov ter o potrebi po izplačevanju dodatka za delo na šesti, sedmi in vsaki nadaljnji zaporedni delovni dan opozoril tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pozvali smo jih, naj ravnatelje z okrožnico opozorijo na dolžnost spoštovanja veljavnih plačnih predpisov in da naj v primerih, ko je bilo delavcem šole odrejeno delo tudi na šesti in sedmi zaporedni delovni dan, izplačajo dodatek skladno z 2. odstavkom 42. člena KPJS. Po več kot mesecu dni, kar je minilo od našega poziva ministrstvu, še vedno ugotavljamo, da je le-to neodzivno, saj šolam še ni posredovalo ustrezne okrožnice. Ne glede na to sindikalne zaupnike opozarjamo, da okrožnica ministrstva nima narave predpisa, ki bi urejal pravice delavcev, torej so ravnatelji v vsakem primeru dolžni izvajati veljavne predpise, ne glede na vsebino oziroma obstoj operativnih navodil MIZŠ (okrožnic). Sindikalne zaupnice in zaupnike tako pozivamo, da svoje ravnatelje seznanite s pravico delavcev do dodatka za delo na šesti, sedmi in vse nadaljnje zaporedne delovne dneve, prav tako pa jim predstavite posledice v primeru odrejanja dela na te dneve in ob neizplačevanju pripadajočega dodatka. Pričakujemo, da bodo šole vsem delavcem, ki so v tem šolskem letu – po nalogu delodajalca ali skladno z načrtovanjem dela po LDN zavoda – opravljali delo na šesti, sedmi in vse nadaljnje zaporedne delovne dneve (slednje le od decembra 2018), izplačale pripadajoče dodatke v skladu z 2. odstavkom 42. člena KPJS. Če v svojih zavodih s pojasnili ne boste uspešni in bi vaš ravnatelj še naprej kršil pravice delavcev – tj. ne bi izplačeval dodatka –, vas pozivamo, da to nemudoma sporočite na Glavni odbor sindikata, kjer bomo zoper nastale kršitve ustrezno ukrepali (prijava na inšpekcijo za plače v javnem sektorju, kolektivni delovni spor).

USPEŠNO IZPELJANI IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE

Od sredine februarja do sredine aprila smo v SVIZ-u izpeljali šest dvodnevnih izobraževalnih seminarjev, ki jih za naše sindikalne zaupnice in zaupnike pripravljamo na vsaki dve leti. Letošnjih seminarjev se je udeležilo več zaupnic in zaupnikov kot v prejšnjem ciklu leta 2017, in sicer jih je na izobraževanje prišlo skoraj 76 odstotkov ali kar 659 zaupnic in zaupnikov od skupno 869. To med drugim kaže, da so teme, ki smo jih ponudili v programih izobraževanja, za sindikalne zaupnice in zaupnike pomembne, koristne in zanimive. Omenjeno so sindikalni zaupnice in zaupniki potrdili tudi v evalvaciji seminarjev, v okviru katere so večinsko izrazili tudi zadovoljstvo s samo organizacijo dogodkov in lokacijami seminarjev kot tudi z izbiro predavateljev in tem. Posamezni zaupniki bi si želeli več časa nameniti razpravam in neformalnemu druženju s kolegi, nekateri so predlagali tudi izvedbo tridnevnih seminarjev namesto zdajšnjih dvodnevnih, prav tako bi jim ustrezalo, če bi tovrstna izobraževanja potekala vsako leto.

ODLOČALO SE BO O IZVEDBI STAVKE MOBILNIH UČITELJEV ZA DSP

V začetku letošnjega aprila (3. 4. 2019) je na sedežu Glavnega odbora SVIZ v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč (DSP) za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah (mobilni učitelji za DSP). Vodstvo SVIZ jim je predstavilo dozdajšnje aktivnosti in večletna prizadevanja za razrešitev te že predlogo časa pereče in nerešene problematike mobilnih učiteljev, in sicer gre za vprašanja povračila potnih stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene v skladu s predpisi, onemogočanje napredovanja v naziv na delovnem mestu mobilnega učitelja s strani MIZŠ, problematiko štetja časa prevozov v delovni čas ter veliko obremenitev delavcev in zahtevo po sistemski ureditvi obveznosti mobilnih učiteljev za DSP. Kljub našemu večletnemu opozarjanju ministrstvo v vsem tem času ni naredilo nobenega koraka v smeri, da bi odpravilo omenjene kršitve in ustrezno uredilo obstoječo problematiko.
Navzoči na aprilskem srečanju so bili soglasni in odločni, da bo treba, da bi lahko zagotovili prenehanje kršitev pravic in ureditev položaja, zaostriti sindikalne aktivnosti, in sicer po potrebi tudi z izvedbo stavke učiteljev, ki izvajajo DSP kot pomoč pri premagovanju ovir in primanjkljajev na več lokacijah. Ta predlog je 9. aprila 2019 podprl tudi zbor sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ, ki je istočasno pozval Glavni odbor SVIZ, naj na svoji prihodnji seji sprejme sklep o izvedbi stavke, stavkovnih zahtevah in glasovanju o stavki. Seja GO SVIZ, na dnevnem redu katere bo tudi omenjena točka, bo izpeljana še pred koncem tega šolskega leta.

PRIJAVITE SE NA PREJEMANJE e-SVIZOVIH NOVIC

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki ter članice in člani, vse, ki še niste naročeni na prejemanje naše mesečne e-publikacije, vabimo, da to storite in se tako pridružite nekaj tisoč naročnikom, ki vsak mesec neposredno v svoje e-nabiralnike že od junija 2011 prejemajo informacije o najpomembnejšem dogajanju v sindikatu in širše. Na e-Svizove novice se lahko naročite tako, da v obrazec na naši vstopni spletni strani (www.sviz.si) vpišete svoj elektronski naslov ali pa nam ta podatek sporočite na info@sviz.si. Arhiv vseh do zdaj izdanih številk – pripravili smo jih že osemdeset – je dostopen na tej povezavi: https://www.sviz.si/svizove-novice/.

ŠTIPENDIJE IN SUBVENCIJE

Vse zainteresirane članice in člane SVIZ seznanjamo, da bosta junija objavljena razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. Tudi letos pripravljamo razpis dvanajstih štipendij ter razpis nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja članic in članov, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom. Vse podrobnosti razpisov bodo predvidoma objavljene v drugi polovici letošnjega junija na naši spletni strani, informacijo pa bomo sindikalnim zaupnicam in zaupnikom poslali tudi na vaše e-naslove.

S spoštovanjem in v solidarnosti,

Branimir Štrukelj, prof.,
glavni tajnik SVIZ