Ljubljana, 25. 5. 2022

Obvestila GO SVIZ (maj 2022)


Ljubljana, 25. maja 2022

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 


Spoštovani,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:

- Koalicijski sporazum in program dela na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture
- Kršitve pravic zaposlenih, ki opravljajo delo v šoli v naravi
- Poziv direktorju ARRS, naj ne podpiše pogodbe z zavodom Rudolfovo
- Priprave na 11. kongres SVIZ in seminar za prvikrat izvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike
- Dobrodelna akcija za Ukrajino

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


Koalicijski sporazum in program dela na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture

V minulih dneh so politične stranke, ki bodo sestavljale prihodnjo vlado, uskladile koalicijsko pogodbo. Načrte in zaveze, zapisane v njej, smo v SVIZ podrobno preučili, tukaj pa izpostavljamo nekaj najpomembnejših elementov in vsebinskih točk, ki so povezane s področji delovanja našega sindikata. V dokumentu je med drugim poudarjeno, da morata javna in brezplačna vzgoja in izobraževanje ostati temelj solidarne družbe, napovedana je tudi posodobitev javnega izobraževanja skozi proces oblikovanja nove bele knjige. To v SVIZ pozdravljamo, saj že dlje opominjamo, da se je – sicer uspešna – reforma izobraževanja izpred treh desetletij izčrpala. V tem času so se namreč zgodile velike družbene spremembe, ki jih vzgojno-izobraževalni sistem mora reflektirati. Koalicijska pogodba napoveduje »partnerski in vključujoč odnos s šolskimi sindikati« in vrnitev sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju na raven pred zadnjo spremembo, ki je zaposlenim odvzela dva predstavnika v tem organu. SVIZ je proti omenjeni spremembi v sestavi svetov zavodov ob koncu lanskega leta zbral 24.224 podpisov. Napovedano je tudi izboljšanje pogojev dela, vključno z delovnimi obremenitvami strokovnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah. V poglavju o učinkovitem javnem servisu in zdravih javnih financah se nova koalicija obvezuje, da bo »prioritetno nagovorila odprte stavkovne zahteve«, kar razumemo kot napoved, da se bo nova vlada, takoj ko bo konstituirana, začela pogajati z nami. Predvidene so spremembe pri vpisu v srednje šole in upoštevanju rezultatov nacionalnega preverjanja znanja, pomembna pa je tudi napoved zaostritve nadzora nad šolanjem na domu in izenačitve izobrazbenega standarda.

Kar se tiče visokega šolstva, nova koalicija načrtuje celostno prenovo zakonodaje na tem področju, ob tem pa še ureditev delovnih specifik in povečanje deleža za visoko šolstvo iz javnih sredstev na 1,5 % BDP do leta 2026. Na področju znanosti sta ključni napoved reorganizacije Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in povečanje preglednosti pri recenzijah in razpisnih postopkih za raziskovalne projekte.

Za področje kulture koalicija napoveduje »odpravo najbolj spornih odločitev na področju kulture« na kadrovskem področju, področju filma, nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Hkrati napovedujejo »prenovo zakonodaje na področju kulture, ki bo omogočila modernizacijo kulturnega sektorja,« in pripravo 10-letnega investicijskega progama vlaganja v »zastarelo javno kulturno infrastrukturo, ki bo naslovil zatečene projekte.« Predvidene so tudi spremembe letos sprejetega Nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2022–2029.

Ob napovedi kandidatov, ki so predvideni za nove ministre, smo v komentarjih za medije že izpostavili, da prihodnja ministrica za vzgojo in šolstvo dr. Amalija Žakelj zaradi še vedno trajajoče splošne stavke v vzgoji in izobraževanju vstopa v zelo zahtevne razmere. Poudarili smo, da se bo morala zato nova vodstvena ekipa ministrstva prednostno lotiti reševanja stavkovnih zahtev in sklenitve stavkovnega sporazuma s SVIZ oziroma z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju. Kot ključno obenem ocenjujemo tudi izdelavo kompleksne in sistematične perspektive slovenskega izobraževanja za prihodnjih 10 do 20 let, kar napoveduje oblikovanje nove bele knjige. Najprej seveda potrebujemo analizo obstoječega stanja, na podlagi katere bi pripravili rešitve, ki bi vodile v zakonske spremembe.

Z najverjetnejšim bodočim ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem je SVIZ sodeloval že, ko je bil ta rektor Univerze v Ljubljani. To dozdajšnje sodelovanje ocenjujemo kot korektno in pričakujemo, da se bo novi minister takoj lotil ključnih odprtih vprašanj v visokem šolstvu in znanosti. Po naši oceni je to zlasti vprašanje zaostajanja plač v raziskovalni dejavnosti, v raziskovalnih inštitutih in na univerzah, in sicer tako pedagoškega kot administrativnega osebja. Prihodnji minister se je še v vlogi rektorja ljubljanske univerze strinjal, da so plače v raziskovanju, če jih primerjamo s plačami zaposlenih v nekaterih drugih poklicih, neustrezne.


Kršitve pravic zaposlenih, ki opravljajo delo v šoli v naravi

V sindikatu že od leta 2020 zaznavamo kršitve pravic delavcev, povezane z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je pri izvajanju šole v naravi ali drugih podobnih večdnevnih bivanj z učenci na terenu). O tem smo pred dvema letoma med člani osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom izvedli tudi anketo. Pridobljeni podatki kažejo, da je bila v več kot 90 odstotkih primerov delavcem kršena pravica do 11-urnega strnjenega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma, največkrat tako, da je bila v nočnem času delavcem odrejena pripravljenost na delo v obsegu od tri od šest ur.

SVIZ je v minulih dneh z ugotovitvami iz ankete ter s številnimi opozorili članstva o tej problematiki seznanil tudi pristojne. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za delo in Združenje ravnateljev osnovnega šolstva smo posredovali dopis (najdete ga na tej povezavi), v katerem naslovnike opozarjamo na številne kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu ter jih pozivamo k ustreznemu ukrepanju. Na naše pismo se je doslej odzval Inšpektorat za delo, ki nas obvešča, da je z našim dopisom in opozorili, ki smo jih izpostavili, seznanil vse območne enote inšpektorata. Hkrati se zavezujejo, da bodo na tovrstne pojavne oblike domnevnih kršitev pozorni pri siceršnjem opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom, ki organizirajo šolo v naravi ali druge oblike večdnevnih bivanj z učenci. Vsekakor pa je nujno, da se primeri domnevnih kršitev, ki jih zaznate pri organizaciji in izvedbi šole v naravi, naznanijo inšpektoratu. Naslovite jih lahko neposredno na naslove pristojnih območnih enot inšpektorata, ki zavezance obravnavajo glede na sedež delodajalca. Seveda se, če dvomite v ustrezno ravnanje delodajalcev ali zaznavate nepravilnosti, obrnite tudi na našo pravno službo.


Poziv direktorju ARRS, naj ne podpiše pogodbe z zavodom Rudolfovo

Iz SVIZ smo sredi tega meseca na direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Mitjo Lainščaka naslovili poziv, naj zaradi številnih nejasnosti in dvomov v zakonitost z zavodom Rudolfovo ne podpiše pogodbe o stabilnem financiranju. Obenem smo ga zaprosili tudi za takojšnji dostop do obrazložitve sklepa o ustanovitvi zavoda. Na podlagi razpoložljivih informacij in dokumentacije, ki jih je preučila naša pravna služba, kot tudi iz pravnega mnenja odvetniške družbe namreč lahko sklepamo, da sta ustanovitev novega inštituta ter morebitni odliv deleža finančnih sredstev v novi zavod Rudolfovo sporna in slabo utemeljena.

Zavod Rudolfovo po našem trdnem prepričanju ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, kot so ti določeni v 80. členu novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Obenem zavod tudi ne spada pod izjemo, po kateri bi se lahko izpolnjevanje pogojev po 80. členu lahko preverilo šele ob izteku pogodbenega obdobja. Ustanovitvi novega zavoda so sicer med drugim nasprotovali že predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) ter Gibanje Svoboda, kritiko do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov pa so v začetku aprila izrazili tudi raziskovalke in raziskovalci, ki so se takrat udeležili shoda za znanost.


Priprave na 11. kongres SVIZ in seminar za prvikrat izvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike

V sindikatu nadaljujemo s pripravami na 11. kongres SVIZ, ki bo izpeljan 21. in 22. novembra letos v Portorožu. Zaključujejo se volitve na ravni zavodov (tj. volitve sindikalnih zaupnikov ter izvršilnih in nadzornih odborov sindikatov zavodov), ki potekajo od 1. aprila in še do 31. maja. Mandat novoizvoljenim za prihodnje štiriletno obdobje začenja teči s 1. junijem 2022 in bo trajal do 31. maja 2026. Junija bodo izvedene volitve na ravni območnih odborov, na katerih bodo imeli pravico sodelovati zaupnice in zaupniki, izvoljeni za nov mandat.

Za vse sindikalne zaupnice in zaupnike, ki bodo prvikrat izvoljeni na to funkcijo, bomo 6. in 13. junija 2022 v Ljubljani organizirali enodnevna izobraževalna seminarja. Na dogodka bodo sindikalni zaupniki vabljeni glede na območni odbor, s katerega so. Vabilo z vsemi potrebnimi in podrobnejšimi informacijami bomo poslali pravočasno, za namen organizacije obeh omenjenih dogodkov pa je seveda pomembno, da čim prej oziroma sproti prejmemo zapisnike o izvolitvi sindikalnih zaupnic in zaupnikov – le tako bomo lahko prvikrat izvoljenim posredovali vse potrebno.

Določeni so že tudi datumi volilnih zborov sindikalnih konferenc, ki so organizirane v SVIZ. Na teh zborih bodo vsi sindikalni zaupnice in zaupniki, imenovani za nov mandat, izbirali vodstva svojih konferenc:
 • - Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 29. avgusta 2022

  - Sindikalna konferenca kulturnih organizacij, 5. septembra 2022

  - Sindikalna konferenca predšolske vzgoje, 6. septembra 2022

  - Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov, 13. septembra 2022

  - Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti, 15. septembra 2022

  - Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 20. septembra 2022


Oktobra bodo izpeljani še volilni zbori sekcij, in sicer po naslednjem razporedu:

 • - Sekcija svetovalnih delavk in delavcev, 6. oktobra 2022

  - Sekcija upokojenih članic in članov, 10. oktobra 2022

  - Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev, 13. oktobra 2022

  - Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev, 20. oktobra 2022Dobrodelna akcija za Ukrajino

V sindikatu smo se kmalu zatem, ko se je februarja v Ukrajini začela vojna, pridružili pozivom k pomoči žrtvam spopadov ter na svoje članice in člane naslovili prošnjo, naj v ta namen na posebni račun po svojih zmožnostih prispevajo sredstva. V skladu z odločitvijo Izvršilnega odbora SVIZ smo na omenjeni račun že takoj dodali 5.000 evrov, skupno pa se je do zdaj na njem zbralo 18.237,85 evra. Ob začetku zbiralne akcije smo napovedali, da bo SVIZ v sodelovanju s kolegi iz Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Izobraževalne internacionale (Education international, EI) poskrbel, da bo zbrani denar zagotovo prišel v prave roke in da bo porabljen izključno za pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini.

V preteklih dneh je delegacija ETUCE v posebni misiji obiskala sosednje države Ukrajine in s predstavniki tamkajšnjih sindikatov ugotavljala, kakšne so potrebe učiteljev in učiteljskih sindikatov, ki so soočeni s prilivom velikega števila beguncev, ter kako podpreti kolege v Ukrajini in jim čim bolj učinkovito pomagati. Kmalu, 8. junija 2022, bo v Bruslju potekala seja izvršilnega odbora ETUCE, na kateri se bodo člani tega organa – med njimi je tudi glavni tajnik SVIZ – natančneje seznanili z vsebino pogovorov na omenjeni misiji. Po tem srečanju vas bomo podrobneje obvestili, komu konkretno oziroma za kateri namen bodo namenjena sredstva, ki smo jih v SVIZ z vašo pomočjo zbrali v skupni humanitarni aktivnosti.


S spoštovanjem,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar