Ljubljana, 22. 5. 2023

Obvestila GO SVIZ (maj 2023)

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 22. maja 2023
 
 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • - Nesprejemljivo poslabšanje učinkov napredovanja v nazive v novem plačnem zakonu
  • - Konfederacija sindikatov javnega sektorja predlagala zvišanje regresa za letni dopust
  • - Stavkovna zahteva za uveljavitev naziva višji svetnik tik pred uresničitvijo
  • - Nezadovoljstvo ob podpisu izjave o stopnji usklajenosti standardov in normativov za vrtce, osnovne in glasbene šole ter šole in zavode za otroke s posebnimi potrebami
  • - Objavljen predlog sprememb Zakona o osnovni šoli
Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


NESPREJEMLJIVO POSLABŠANJE UČINKOV NAPREDOVANJA V NAZIVE V NOVEM PLAČNEM ZAKONU

Sindikati javnega sektorja smo 31. marca letos prejeli vladni predlog novega Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki naj bi nadomestil zdajšnji Zakon o sistemu plač (ZSPJS). Aprila je bila zatem imenovana mešana sindikalno-vladna delovna skupina, v kateri naj bi se uskladili o izboljšavah zakona s strokovnega stališča, medtem ko naj bi interesna vprašanja vsakih štirinajst dni razreševali na ravni centralne pogajalske skupine vlade in 45 sindikatov javnega sektorja.

Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in predvideni novi plačni sistem podpiramo v točkah, ki prinašajo izboljšave za zaposlene v spodnjem delu plačne lestvice, zlasti v plačni skupini J. Strinjamo se tudi z določbo, ki zagotavlja sprotno (letno) usklajevanje vrednosti plačnih razredov s stroški dela, inflacijo in gospodarsko rastjo. V predlogu zakona pa so številna vprašanja še odprta in nedorečena, zato je le malo verjetno, da ga bomo uskladili do predvidenega roka, torej do 30. junija letos.

V dosedanjih usklajevanjih se je pokazalo, da je oblikovanje plačnih stebrov, v okviru katerih naj bi se ločeno oblikovali pomembni deli plač, za sindikate izrazito problematično. Z zakonom je namreč predvideno, da bi se lahko javni uslužbenci in uslužbenke primerjali med seboj le v okviru posameznega plačnega stebra, ne pa tudi med stebri.

Za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je nesprejemljiv predlog, ki pomeni izrazito poslabšanje pri napredovanjih zaposlenih v nazive. V obstoječem zakonu je lahko zaposleni pri napredovanju v višji naziv prenesel do tri plačne razrede, ki jih je pridobil v nižjem nazivu, z novim zakonom je prenos omejen na zgolj en plačni razred! V imenu našega sindikata smo vladni strani že sporočili, da je takšno poslabšanje povsem nesprejemljivo, saj je že zdaj očitno, da je v vzgoji in izobraževanju ter kulturi tovrstno napredovanje specifično in zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja. V Svizu bomo zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju podprli le, če bo omenjeno poslabšanje učinkov napredovanja v nazive odpravljeno. Zavedamo se, da je obstoječi plačni sistem nepravičen in da zaradi nezadovoljstva posameznih skupin zaposlenih – še zlasti v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi – ne more več delovati stabilno, a nikakor ne bomo pristali na to, da bi se z novim zakonom ugotovljene nepravičnosti ohranile ali celo poglobile.

Hkrati z usklajevanjem novega zakona bi se morala začeti tudi pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij med plačnimi podskupinami in delovnimi mesti, vendar vlada še vedno ni pripravila predloga, iz katerega bi bilo razvidno, kako odpravo nesorazmerij razume. Izhodišče Sviza pri odpravi plačnih nesorazmerij predstavlja stavkovni sporazum za vzgojo in izobraževanje, ki smo ga z vladno stranjo podpisali marca letos. V sporazumu opredeljene uvrstitve nosilnih delovnih mest, ki se morajo prenesti tudi na plačno skupino J, bomo uveljavljali tudi za področje raziskovalne dejavnosti in kulture. Če dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij ne bo dosežen do 1. januarja 2024, bomo zahtevali takojšnjo uresničitev stavkovnega sporazuma. Naj spomnimo, da smo si v le-tem zagotovili plačilo stavke, če bi Vlada RS dogovorjeno kršila. O usklajevanju novega plačnega zakona in odpravi plačnih nesorazmerij vas bomo sproti seznanjali.


KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA PREDLAGALA ZVIŠANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST

Na pobudo Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi Sviz, da se javnim uslužbencem in uslužbenkam izplača višji regres za letni dopust, ki je z zakonom sicer predviden v višini minimalne plače, se vlada še ni opredelila. Sindikalni predlog regresa za letni dopust za leto 2023, ki je bil usklajen tudi z drugo pogajalsko skupino, znaša za javne uslužbenke in uslužbence, ki so na dan 31. maja 2023 prejemali osnovno plačo:

- do vključno 26. plačnega razreda 1.503,36 evra neto,
- od 27. do vključno 35. plačnega razreda 1.453,36 evra neto,
- od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.403,36 evra neto,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.303,36 evra neto,
- za 51. in višji plačni razred 1.203,36 evra neto.

Vlada RS se do predloga, da bi zaposleni z nižjimi plačami prejeli nekoliko višji regres, kot je zakonsko obvezen, kot smo že zapisali, še ni opredelila, sporočila pa ni niti, ali se je o zahtevi sindikatov pripravljena pogajati.


STAVKOVNA ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV NAZIVA VIŠJI SVETNIK TIK PRED URESNIČITVIJO

Z uskladitvijo pogojev za napredovanje v naziv višji svetnik v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive je stavkovna zahteva tik pred dokončno realizacijo. Z lansko umestitvijo naziva višji svetnik v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je bil izpolnjen nujni predpogoj za njegovo uveljavitev. Da bi bila napredovanja v naziv višji svetnik realizirana, pa mora biti do 1. septembra 2023 spremenjen še omenjeni pravilnik. Delovna skupina za pripravo sprememb pravilnika, v kateri so poleg predstavnikov našega sindikata ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje sodelovali tudi ravnatelji in ravnateljice ter predstavniki Zavoda RS za šolstvo in nekaterih drugih javnih zavodov, zaključuje z delom. Hkrati s pogoji za napredovanje v strokovni naziv višji svetnik je delovna skupina oblikovala nekoliko razširjeni nabor dodatnih strokovnih del in nalog ter nekatere druge spremembe predpisa. Skupno je bilo v pravilniku spremenjenih več kot tretjina členov, zato bo sredi prihodnjega meseca na spletnem portalu E-demokracija objavljen nov pravilnik. Spremembe naj bi začele veljati 1. septembra 2023, podrobneje pa vas bomo o novostih pravilnika seznanili ob začetku pričetku zbiranja pripomb k le-temu, torej predvidoma sredi junija.


NEZADOVOLJSTVO OB PODPISU IZJAVE O STOPNJI USKLAJENOSTI STANDARDOV IN NORMATIVOV ZA VRTCE, OSNOVNE, GLASBENE IN SREDNJE ŠOLE TER ŠOLE IN ZAVODE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Delovne skupine Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se skoraj pol leta usklajevale o spremembah standardov in normativov za vrtce, osnovne, glasbene in srednje šole ter šole in zavode za otroke s posebnimi potrebami. Čeprav smo ministrstvo in Sviz, ki so ga zastopali večinoma aktivni praktiki, dosegli razmeroma visoko stopnjo soglasja o potrebnih izboljšavah normativov, temu sledita razočaranje in nezadovoljstvo. Vlada RS namreč trenutno zaradi finančnih posledic dogovorjenih in za vse pomembnih sprememb ne podpira, resorno ministrstvo pa bo zato predlagalo zgolj nekatere od dogovorjenih izboljšav, ki se bodo uveljavile 1. septembra 2023. Še zlasti problematično je, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zavrnilo našo zahtevo po določitvi konkretnega datuma za odpravo »začasnega« povečanega normativa za (dodatna) dva otroka v oddelkih vrtcev. Ponavlja se že znana zgodba zadnjih vlad, ki ignorirajo pomen ustreznega financiranja vzgoje in izobraževanja.

Za druge dogovorjene izboljšave, za katere se ministrstvo v izjavi o usklajenosti zavezuje, da jih bomo v pravilnike vnesli naknadno, mora slednje do 15. julija 2023 Svizu sporočiti časovnico njihove uveljavitve. Podpis izjave o usklajenosti z vsemi potrebnimi prilogami je predviden za to sredo, 24. maja 2023. Iz izjave in prilog k njej bo razvidno, kateri izboljšani normativi so usklajeni in bodo uveljavljeni 1. septembra 2023, kateri so usklajeni in jim je še treba določiti datum uveljavitve, dodan pa bo tudi seznam tistih normativov, o katerih Sviz in ministrstvo soglasja nista dosegla. O vsem navedenem vas bomo še posebej in natančneje obvestili. Izboljšani normativi, ki se bodo uveljavili 1. septembra 2023, so objavljeni na E-demokraciji.


OBJAVLJEN PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 11. maja 2023 na spletnem portalu E-demokracija objavilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli (ZOsn – povezava do predloga predpisa), obenem pa predlog že predstavlja na regionalnih srečanjih. Predlog prinaša rešitve na področju nacionalnega preverjanja znanja, nov koncept razširjenega programa, uvedbe dveh tujih jezikov v obveznem programu in spreminja izobraževanje učencev na domu.


S spoštovanjem ter spomladanskimi pozdravi,
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Jozica
08.06.2023

Spoštovani gospod Štrukelj!
Prebiram prejet vladni predlog o spremembi plačnega sistema in zopet imam občutek, da je bilo okoli J skupine kar nekaj obljubljenega, izplen pa je tudi tokrat porazen. Večini v J sektorju bi dvignili plačo za 2 PR – izjema so seveda računovodje VII/1 in računovodje VII/2, ki bi jim pripadala pa samo 1 PR – zakaj natančno pa je taka odločitev?
Mogoče pojasnilo, kaj pomeni 2 PR za nas v J sektorju, do prvega dviga minimalne plače bomo vsi zaposleni v plačnih skupinah V, VI in VII malenkost nad minimalno, ko pa se bo minimalna plača dvignila, bomo vsi zopet globoko v minimalcu. No, morda tisti s 30 letnimi izkušnjami pa rahlo nad minimalcem. Se vam zdi to dopustno? Končano imam VI stopnjo izobrazbe, 30 let izkušenj, ogromno znanja, uvrščena pa sem v isti plačni razred kot učitelj začetnik, ki nima niti magisterija, niti strokovnega izpita.
Nedopustno je, da čistilka, hišnik, kuhinjski pomočnik, kuhar, knjigovodja, administrator,… prejemajo enako plačo za popolnoma drugačno delo, neprimerljiva pa je tudi njihova odgovornost.
No, presenetile so me tudi nove usmeritve za letni dopust. Verjamem, da je učiteljem nepomembno koliko dni dopusta imajo, doma so med vsemi počitnicami. Morda je kje drugače, ker je drugačna politika šole, nihče, ampak res nihče pa ne koristi samo toliko dni dopusta kot mu ga pripada, ker menda delajo za tretji steber. Primer, njihovo sodelovanje na svetu zavoda se šteje v tretji steber, kam se pa meni šteje, ko zbrano sedim na seji, da lahko doma napišem zapisnik – v tajništvu v šoli je pisanje zapisnika žal neizvedljivo – vse to, za tretji steber morda?

Gospod Štrukelj, prosila bi vaše mnenje oziroma vaše videnje glede tega, morda vas prekmalu obsojamo in se boste zares potrudili. Nekoč, pred leti je bil vaš komentar za delovna mesta v J sektorju zanimiv; pa naj gredo drugam, drugi v vrsti čakajo – no, vrste ni več…
Hvala za vaša pojasnila in vaš čas.

Mojca L.
08.06.2023

Spoštovani g. Štrukelj!
V zadnjih dneh je bila javnost seznanjena s predlogom sprememb plačnih razredov v javnem sektorju. Kot po navadi predlog ponovno diskreditira zaposlene v plačni skupini J, ki je evidentno najslabše plačana skupina v okviru javnega sektorja. Če učitelji začetniki (33. pl. razred) in tisti zaposleni v plačni skupini D z najnižjimi plačami napredujejo za 4. plačne razrede, zaposleni na najslabše plačanih delovnih mestih v J skupini napredujejo za 2. plačna razreda (pri tem govorimo o zaposlenih, katerih izhodiščni plačni razred je nižji od minimalne plače, četudi ji dodamo 4. in ne 2. plačna razreda, kot je prelagano).
Pri tem ste v zgornjem članku zapisali: »Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in predvideni novi plačni sistem podpiramo v točkah, ki prinašajo izboljšave za zaposlene v spodnjem delu plačne lestvice, zlasti v plačni skupini J.« Prosim za obrazložitev. Iz podanega predloga to ni razvidno.
Zanima me tudi, zakaj izrecno zapostavljate računovodje. Ostali zaposleni v administraciji naj bi v skladu s predlogom praviloma pridobili 2. plačna razreda, računovodje VII/1 pa samo enega.
Hvala za pojasnila.
Lep pozdrav,
Mojca L.

Vaš komentar