Ljubljana, 30. 11. 2021

Obvestila GO SVIZ - november 2021

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 30. novembra 2021


 
OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:
  • 24.224 podpisov proti spreminjanju tega, kar deluje in daje kakovostne rezultate
  • Vlada se izmika odpravi anomalij pri plačah v skupini J in na drugih delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice
  • Do 11. kongresa SVIZ še manj kot leto
  • Jesenski izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike
  • Izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah
  • Podelili štipendije za šolsko leto 2021/2022
  • Objavljeni pravilniki o standardih in normativih v srednjih šolah
  • Podpisani dvigi plač v zdravstvu in socialnem varstvu

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.


24.224 podpisov proti spreminjanju tega, kar deluje in daje kakovostne rezultate

V minulih dneh smo uspešno sklenili pomembno aktivnost zbiranja podpisov proti spreminjanju sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju, ki je predvidena z novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Podpise smo pridobivali izključno med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, z vašo pomočjo, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, ob sodelovanju predsednic in predsednikov območnih odborov ter seveda vseh članic in članov pa nam je uspelo v zelo kratkem času zbrati skupno kar 24.224 podpisov nasprotovanja spremembi, ki so jo vložili poslanci koalicije in izraža nezaupanje do zaposlenih v slovenskih šolah in vrtcih ter njihova vrata široko odpira politiki. Vsem, ki ste prispevali svoj podpis in še kakorkoli dodatno pripomogli k uspehu te akcije, se iskreno zahvaljujemo!

Pretekli teden, 26. novembra 2021 – pred obravnavo novele ZOFVI na seji Odbora DZ za izobraževanje, ki je predvidena ta petek, in razpravo ter glasovanju o njej na decembrskem plenarnem zasedanju parlamenta – smo s številom zbranih podpisov že seznanili tudi predsednika Državnega zbora RS ter mu prenesli naša stališča glede novele zakona. V SVIZ smo prepričani, da slabše in škodljivejše rešitve, kot je predlagana politizacija vrtcev in šol, ne bi bilo mogoče izbrati, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da omenjeni predlog ne bo sprejet. Iz njega namreč, kot omenjeno, izhaja popolno nezaupanje v slovensko učiteljstvo, in to kljub vsej kakovosti in uspehom, ki jih izkazuje naše javno izobraževanje. Če bi bila novela zakona ob širokemu in argumentiranemu nasprotovanju praktično vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju vseeno sprejeta, bo izvršilni odbor sindikata predlagal Glavnemu odboru SVIZ odločanje o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.


Vlada se izmika odpravi anomalij pri plačah v skupini J in na drugih delovnih mestih v spodnji tretjini lestvice

Sindikati javnega sektorja smo na predlog SVIZ spomladi letos z Vlado RS podpisali dogovor, v katerem je zapisana tudi zaveza, da bomo v dveh mesecih po njegovem podpisu začeli odpravljati anomalije pri plačah zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice, tj. na delovnih mestih v plačni skupini J, na delovnih mestih vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, varuh negovalec, laborant, spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov in še na nekaterih drugih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih pokriva SVIZ in so uvrščena v spodnjo tretjino plačne lestvice. Vladna stran, ki se je zavezi o izboljšanju plač v spodnji tretjini plačne lestvice sicer upirala do zadnjega, je popustila šele, ko je SVIZ zagrozil, da dogovora brez te določbe ne bo podpisal. A očitno je, da je Vlada RS dogovor podpisovala s figo v žepu, saj je začetek pogajanj o izboljšanju plač najprej zavlačevala, zdaj, ko so se ta končno le začela, pa ne kaže povsem nobene volje, da bi resno pristopila k reševanju ne le skupne zaveze vlade in sindikatov, temveč očitne težave oziroma anomalije v plačnem sistemu. V skladu z zapisanim se v SVIZ vse bolj utrjujemo v prepričanju, da bodo lahko vladno stran prisilili k spoštovanju dogovora le konkretni pritiski zaposlenih. Ker je najbolj učinkovito in legalno orožje, ki ga imamo zaposleni v rokah, stavka, tudi te možnosti ne bi smeli izključiti.

Zahteva se nam zdi toliko bolj upravičena, ker se v zdravstvu in socialnem varstvu niso dogovorili le za zvišanje plač medicinskim sestram, temveč tudi za nekatera delovna mesta v plačni skupini J (dietnim kuharjem, strokovnim sodelavcem v pisarnah, različnim vzdrževalcem). Informacija, da naj bi se plačni razredi v zdravstvu in sociali v skupini J zvišali na vseh delovnih mestih, sicer ni točna, to se je zgodilo le pri manjšem številu delovnih mest.


Do 11. kongresa SVIZ še manj kot leto

Naš sindikat, kot veste, vstopa v zadnje leto aktualnega štiriletnega mandata, saj bo naslednji kongres SVIZ izpeljan v drugi polovici novembra 2022. V okviru vseh volilnih opravil, ki so pred nami, se bodo le-ta najprej začela na ravni sindikatov zavodov, sindikalne zaupnice in zaupnike pa vas že ob tej priliki naprošamo, da se ponovno odločite kandidirati za to izjemno pomembno funkcijo. Kakovostno delovanje našega sindikata namreč najprej temelji prav na dobro organizirani mreži sindikatov zavodov in območnih odborov ter, seveda, delu, ki ga predano opravljate sindikalni zaupnice in zaupniki. Če se za ponovno kandidaturo iz kateregakoli razloga morda ne boste odločili, vas prav tako že zdaj prosimo, da se v sindikatu zavoda pravočasno pogovorite, kdo bi vas na funkciji nasledil.
V luči priprav na kongres je Izvršilni odbor SVIZ pripravil in ponudil v razpravo glavnemu odboru predlog spremembe Statuta SVIZ, s katero bi razširili možnosti za kandidaturo za funkcijo glavnega tajnika ali tajnice SVIZ. Ker so bili na seji GO SVIZ izraženi pomisleki glede podanega predloga, je izvršilni odbor SVIZ v okviru svoje zadnje seje, ki je potekala 23. novembra 2021, omenjeni predlog spremembe Statuta SVIZ, o katerem bi Glavni odbor SVIZ na eni izmed prihodnjih sej odločal s potrebno dvotretjinsko večino, na lastno pobudo iz razprave soglasno umaknil. Predlog, ki sicer resnično ni bil zapisan enoznačno in je kot tak dopuščal več interpretacij, je bil opuščen, ker so se pojavili očitki o njegovi apriorni nesprejemljivosti, četudi takšne rešitve, kot je bila predlagana, na operativnih in organizacijskih funkcijah poznajo nekateri drugi sindikati. Izvršilni odbor je sicer izpostavljal, da bi bila možnost, da lahko za funkcijo glavnega tajnika ali tajnice SVIZ kandidira tudi zunanji kandidat, dopustna izključno ob izpolnjevanju predpogoja, da bi takega kandidata predlagali vsaj trije območni odbori SVIZ ali vsaj dve sindikalni konferenci SVIZ, pri čemer bi morali sindikalni zaupnice in zaupniki vsakega od območnih odborov posebej ali vsake od sindikalnih konferenc z večino izglasovati, da se s kandidaturo strinjajo. Ko bi bil izpolnjen ta predpogoj, bi morala kandidatki ali kandidatu, da bi bil na funkcijo izvoljen, zaupati še večina delegatk in delegatov na kongresu SVIZ. Ob kandidatu iz sindikata zunanji kandidat verjetno ne bi imel popolnoma nobene možnosti, razen če bi užival res široko podporo članstva in bi se ta prek delegatov in delegatk – le-te povsem avtonomno imenujejo območni odbori – prelila v večinsko podporo na kongresu. A ne glede na vse, izvršilni odbor se je odločil, da v pregretem ozračju, usmerjanem nezaupanju in namigovanjih o zaroti, ko racionalna razprava ni bila več mogoča, predlog v celoti umakne in s tem prispeva k umiritvi vzdušja. Umik omenjenega predloga pomeni, da pogoji za kandidiranje na funkcijo glavnega tajnika ali tajnice SVIZ ostajajo nespremenjeni.


Jesenski izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike

V sindikatu smo to jesen že izpeljali štiri izobraževalne seminarje za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike, novembra pa so bili ti predvideni še za najštevilčnejši sindikalni konferenci (osnovnošolsko in srednješolsko), a smo bili v znanih razmerah primorani druženje v živo premakniti na poznejši čas. Z obema skupinama sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih smo se ta mesec sešli na daljavo, enako tudi z zaupnicami in zaupniki iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov.

Vsa srečanja so navzoči pozdravili kot nujna, saj so aktualni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z virusom sars-CoV-2 v že sicer zahtevnih okoliščinah vnesli v šolski prostor dodatne nejasnosti ter s tem izzive, težave in nemir. Na sestankih smo obravnavali ključne dogodke, pomembne za dejavnosti SVIZ (zbiranje podpisov proti škodljivim spremembam v sestavi svetov vrtcev, šol in dijaških domov, problematika prenizkih plač v t. i. skupini J in nasploh zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena v spodnjo tretjino plačne lestvice, priprave na naslednji kongres sindikata, ki bo potekal čez približno leto dni). Poročila z vseh izobraževalnih seminarjev in novembrskih spletnih srečanj najdete na naši spletni strani. Izobraževalne seminarje, ki nam jih tokrat zaradi znanih okoliščin ni uspelo pripraviti v živo, bomo organizirali takoj, ko bodo razmere to dopuščale.


Izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Sredi minulega meseca smo pristojne ministre v Vladi RS opozorili na nesprejemljivost zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Nedopustno je, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je bilo nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote. Šele v teh dneh, tj. konec novembra, smo iz zavodov prejeli informacije, da so zaposleni prejeli dodatke za meseca maj in junij. Če v katerem od vrtcev ali šol omenjenih sredstev vseeno še niste prejeli ali se pri tem še pojavljajo kakršne koli težave oziroma ostajajo nejasnosti, nas o tem, prosimo, obvestite, da bomo lahko ustrezno ukrepali.


Podelili štipendije za šolsko leto 2021/2022

Izvršilni odbor SVIZ je na svoji novembrski seji potrdil razdelitev dvanajstih štipendij, in sicer šestim štipendistom, ki se izobražujejo v srednjih šolah, in šestim štipendistom, ki se izobražujejo v visokošolskih programih. Prejemnike štipendij je predlagala Komisija za štipendiranje SVIZ, ki je pred tem temeljito preučila in ustrezno točkovala vse prispele vloge.

Komisija za štipendiranje je v postopku odločanja prejemnike in prejemnice štipendij SVIZ izbrala na podlagi razpisa in Pravilnika o štipendiranju SVIZ Slovenije, ki v ospredje postavljata kriterij socialnega statusa družine članic in članov SVIZ Slovenije. Štipendije so bile podeljene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, podeljene pa so za obdobje šolskega leta 2021/22.


Objavljeni pravilniki o standardih in normativih v srednjih šolah

Nedavno so bile v Uradnem listu (št. 178/21, od strani 10433 (oziroma strani 43 v dokumentu PDF)) objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja srednjega šolstva, in sicer:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli,
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.

Pravilniki so bili sprejeti v takšni obliki oziroma vsebini, kot jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) prvotno pripravilo in poslalo v javno razpravo. Mnenja in predlogi, ki jih je k posameznim osnutkom pravilnikov prispeval SVIZ, niso bili upoštevani. Na naši spletni strani smo objavili še predloge in pripombe SVIZ k posameznim pravilnikom ter tudi kratek povzetek uveljavljenih sprememb.


Podpisani dvigi plač v zdravstvu in socialnem varstvu

Predstavniki sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva ter predstavniki vlade so 18. novembra 2021 podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva. Plačne spremembe se nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 ljudi. Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Prvikrat do zdaj je v pogajanjih za področje socialnega varstva sodeloval tudi SVIZ, ki ima sicer že praktično od začetka svojega delovanja med svojimi člani tudi zaposlene v socialnovarstvenih zavodih, saj tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo med dejavnosti socialnega varstva in ne vzgoje in izobraževanja, za kar je imel SVIZ sicer že dlje pridobljeno reprezentativnost. Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa smo v SVIZ novembra pred tremi leti (2018) pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ odtlej zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih, kar je storil tudi v konkretnem primeru tokratnih pogajanj za zvišanje plač.Z lepimi pozdravi!

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar