Ljubljana, 19. 11. 2019

Obvestila GO SVIZ (november)

Ljubljana, 19. novembra 2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 

Z NOVEMBROM DVIG PLAČ

Zaposlenim v javnem sektorju se z novembrsko plačo, izplačano v začetku decembra, znova izboljšujejo plače za štiri (4) odstotke. Gre za drugi del povišanja, o katerem smo se Vlada in sindikati javnega sektorja dogovorili s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah decembra lani, ki so sledili odločnemu stavkovnemu in protestnemu gibanju pod vodstvom SVIZ-a.

Z omenjenimi sporazumi izpred leta dni so z januarjem 2019 en plačni razred, ki za posameznika pomeni štiriodstoten dvig plače, pridobili vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev. S tokratnim, novembrskim povišanjem, pa bo še en plačni razred pridobila večina zaposlenih na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, pa tudi del slabše umeščenih na plačni lestvici, ki v letu 2017 v okviru odprave plačnih anomalij niso bili deležni nikakršnega izboljšanja.

Zaposleni na delovnih mestih, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, s septembrom prihodnje leto lahko računajo še na en plačni razred povišanja, prav tako tudi tisti, ki so že pridobili drugi in tretji naziv svetovalec ali svetnik oziroma primerljiv naziv v drugih dejavnostih.

Z januarsko plačo se bo ponovno zvišala minimalna plača, in sicer na 940,58 evrov bruto, zakon pa z istim datumom iz opredelitve minimalne plače izvzema tudi vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.


Z ODLOČILNO MOČJO IZGLASOVANE STAVKE, PO VEČ KOT DESETLETJU, UREDILI POLOŽAJ MOBILNIH UČITELJEV

Mobilni učitelji so si več kot desetletje prizadevali, da bi njihove pravice nehale biti kršene in da bi država uredila njihov položaj primerljivo z drugimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, a so bili ob neustrezni odzivnosti pristojnih prisiljeni napovedati stavko. Zadnji avgustovski in prvi teden letošnjega septembra je tako potekalo opredeljevanje o izvedbi stavke, ki jo je podprlo 97,5 odstotka vseh zaposlenih (mobilnih učiteljev in solidarnostno tudi njihovih sodelavcev) v osnovnih šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih, v katerih ima SVIZ svoje članstvo. Opredelili so štiri stavkovne zahteve, in sicer: naj država zagotovi zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, naj uredi problematiko napredovanj mobilnih učiteljev v nazive na delovnem mestu, uredi dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti mobilnim učiteljem in njihovo preobremenjevanje ter zagotovi vštevanje časa, potrebnega za opravljanje vseh napotenih službenih poti, v delovni čas.

V intenzivnih pogajanjih s šolskim ministrstvom v času od napovedi stavke do druge polovice septembra je SVIZ-u uspelo priti do dogovora, ki je v zadostni meri naslovil stavkovne zahteve, zato je stavkovni odbor soglašal, da sindikat prekine priprave na stavko. Mesec dni kasneje, 22. oktobra, se je na svoji seji z vsebino Dogovora o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč seznanil še Glavni odbor SVIZ in ugotovil, da so s tem izpolnjene stavkovne zahteve in zato ustavil vse stavkovne aktivnosti. Velja izpostaviti, da je bilo izboljšanje položaja mobilnih učiteljev uresničljivo le, ker ste člani in članice SVIZ ter drugi zaposleni z udeležbo pri glasovanju o stavki izkazali izjemno visoko stopnjo solidarnosti s kolegicami in kolegi.


POGAJANJA O SPREMEMBAH PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Sredi letošnjega septembra so se pričela pogajanja med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o spremembah plačnega sistema in kariernega napredovana v javnem sektorju. Doslej so bili izvedeni trije krogi pogajanj. Glavni odbor SVIZ je na svoji seji 22. oktobra zavrnil vladne predloge o omejevanju napredovanja v plačne razrede, ki bodo najbolj prizadela zaposlene iz plačne skupine J. SVIZ podpira uveljavitev možnosti povečanega variabilnega nagrajevanja javnih uslužbencev le pod pogojem, da vlada zanj zagotovi dodatni denar za izplačilo delovne uspešnosti. Hkrati je za SVIZ ključnega pomena, da se v pogajanja o spremembah plačnega sistema takoj vključi tudi problematika napredovanj v nazive v javnem sektorju, ki sistematično vpliva na povečevanje plačnih razlik med posameznimi plačnimi podskupinami in primerljivimi delovnimi mesti. GO SVIZ vztraja, da je treba v dejavnosti vzgoje in izobraževanja pretirano zahtevnost napredovanj v nazive omiliti tako, da ne bo več povzročala sistematičnega zaostajanja plač strokovnih delavk in delavcev za primerljivimi mesti v drugih delih javnega sektorja.

Naslednji krog pogajanj bo 25. novembra.


USKLAJEVANJA STAVKOVNE ZAHTEVE O PRENOVI KARIERNEGA NAPREDOVANJA STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

SVIZ je že konec letošnjega maja na MIZŠ posredoval predlog za spremembe Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v nazive, ki bi omogočil lažjo dostopnost sedanjega naziva svetnik in uvaja četrti naziv »višjega svetnika.« Gre za uresničitev stavkovne zahteve, ki je vključena tudi v Stavkovni sporazum, s katerim smo se dogovorili o zvišanju plač konec leta 2018. Analiza, ki jo je letos pripravila Vlada RS o kariernem napredovanju javnih uslužbencev, je v celoti potrdila trditve SVIZ, da je napredovanje v nazive v vzgoji in izobraževanju bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja, kar je ključni razlog, da tako majhen del učiteljev in drugih strokovnih delavcev (le slabih deset odstotkov) doseže naziv svetnik. Spremembe pravilnika o napredovanju v nazive bi morale biti usklajene do konca tega mesec, vendar MIZŠ še do danes ni jasno in v celoti odgovorilo na SVIZ-ov predlog sprememb. Zaradi zavlačevanja MIZŠ je Glavni odbor SVIZ na svoji redni oktobrski seji sprejel sklep, da se v decembru sestane na izredni seji, na kateri se bo opredelil do neizpolnjevanja stavkovnega sporazuma. SVIZ je stavkovni sporazum konec lanskega leta podpisal tudi zato, ker se je Vlada RS obvezala, da bo zrahljala zahtevnost napredovanja v nazive in z dodajanjem četrtega naziva podaljšala karierno napredovanje učiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Če se bosta MIZŠ in Vlada RS še naprej izmikala uresničitvi te stavkovne zahteve, bo SVIZ za njeno uveljavitev primoran uporabiti vsa razpoložljiva sredstva!


SVIZ SKUPAJ Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI VLADO SPOMNIL NA DANE ZAVEZE O KULTURI

SVIZ se je konec septembra pridružil podpisnikom javnega pisma Vladi RS, ki ga je društvo Asociacija naslovilo na premierja Marjana Šarca v zvezi z razrezom proračunov RS za leti 2020 in 2021 in višino sredstev, ki jih bo prejelo Ministrstvo za kulturo. Skupaj smo opozorili, da koalicijske stranke očitno ne nameravajo uresničiti zavez iz lastne koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij, samozaposlenih in drugih posameznikov v kulturi. Predsednika Vlade in koalicijo kot celoto smo pozvali, naj prevzamejo odgovornost za zapisano v lastnem koalicijskem sporazumu in se nemudoma zavzamejo za ukrepe, s katerimi se bo končno dosegel pozitivni razvojni premik tudi za nevladno kulturo ter samostojne ustvarjalke in ustvarjalce.


SVIZ POZVAL MK K ODZIVU NA POBUDO ZA VZPOSTAVITEV SPECIALISTIČNE AMBULANTE ZA ZAPOSLENE V KULTURI

Že nekaj časa si SVIZ skupaj s kolegi iz kulture prizadeva za ustanovitev specialistične zdravstvene ambulante. Tako je zbor sindikalnih zaupnic in zaupnikov Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ na svoji seji aprila letos podprl pobudo našega člana ddr. Borisa Mihalja za ustanovitev specialistične zdravstvene ambulante za preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje poklicnih bolezni na delovnih področjih kulture. Zaposleni na v dejavnosti kulture se namreč svojih delovnih mestih, zelo različnih in zahtevnih, srečujejo z izrazitimi in specifičnimi zdravstvenimi tveganji, zato bi bilo nujno urediti in okrepiti področje njihovega zdravstvenega varstva. V luči tega sklepa je SVIZ na prvem srečanju z ministrom za kulturo maja letos pobudo za vzpostavitev ambulante predstavil tudi ministru mag. Zoranu Pozniču ter ga pozval k njeni čimprejšnji realizaciji. Ker aktivnosti MK v kasnejših tednih in mesecih niso sledile pričakovanjem ter je v procesu uresničevanja prišlo do neodzivanja s strani MK, je SVIZ ministra oktobra s posebnim pismom spomnil na doslej izvedene aktivnosti in dane obljube ter ga pozval, naj se ministrstvo bolj aktivira pri uresničevanju ideje o posebni zdravstveni ambulanti za kulturnike.


OBVEZEN OBISK POSLOVALNICE DH PRED ODDAJO VLOGE ZA SVIZOVO ČEBELICO

GO SVIZ je pred dvema letoma ustanovil Blagajno vzajemne pomoči (Svizova čebelica), ki je namenjena vsem članicam in članom sindikata s plačo nižjo od 1.500 evrov (bruto), ki zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč. Član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oz. po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje. Vse dodatne informacije ter dokumenti se nahajajo na spletni strani www.sviz.si/svizovacebelica.

Obveščamo vas, da je od nedavnega zaradi zakonskih sprememb obvezno, da se pred sklenitvijo kreditne pogodbe kreditojemalec osebno identificira (v eni izmed 39 poslovalnic Delavske hranilnice). Torej – članica ali član SVIZ, ki želi pridobiti kredit v obliki Svizove čebelice, se mora pred oddajo vloge osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Delavske hranilnice.


DELOVNO MESTO UČITELJ RAZREDNIK

V okviru pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev, ki so bila uspešno zaključena decembra lani, je bilo v seznam delovnih mest in nazivov dodano novo delovno mesto učitelj razrednik, in sicer tako v povezavi z delovnima mestoma učitelj VII/2. in VII/1. kot tudi na delovnih mestih učitelj praktičnega pouka V., VI., VII/1. in VII/2. Naloge razrednika lahko glede na veljavne predpise (skladno s 63. členom ZOFVI in 34. a členom KPVIZ) in Programskimi smernicami o delu razrednikov opravljajo le učitelji. Drugi strokovni delavci glede na veljavno zakonodajo nalog razrednika ne morejo opravljati.

1. septembra letos je bilo, v skladu z dogovorjenim v stavkovnem sporazumu, uvedeno novo delovno mesto učitelj razrednik, ki je uvrščeno za en plačni razred višje od delovnega mesta učitelj v vseh nazivih. Do višje uvrstitve za en plačni razred zaradi opravljanja nalog razrednika je učitelj lahko upravičen le za obseg dela, ki ga opravi na delovnem mestu učitelj v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Če je konkretni delavec glede na svojo pogodbo o zaposlitvi zaposlen na več delovnih mestih (npr. učitelj in ROID, učitelj in svetovalni delavec, učitelj in knjižničar, … ), ravnatelj pa ga kljub temu določi za razrednika, je delavec do višje uvrstitve za en plačni razred zaradi opravljanja nalog razrednika upravičen le v obsegu zaposlitve na delovnem mestu učitelja v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Uvrstitev v plačni razred na delovnem mestu, ki ga delavec opravlja na drugem delovnem mestu v preostalem deležu zaposlitve, se določi glede na plačni razred tistega delovnega mesta in ne glede na plačni razred delovnega mesta učitelj razrednik. Pri tem je treba upoštevati, da se obseg nalog razrednika načrtuje med nalogami III. stebra delovnega mesta učitelj razrednik ter temu obsegu primerno načrtuje tudi obseg preostalih nalog za III. steber na delovnem mestu učitelj razrednik.

Zelo podobno stanje je tudi v primeru poučevanja na več šolah, a je pri odgovoru potrebno upoštevati, ali gre za dopolnjevanje na podlagi 109. člena ZOFVI ali za dve ločeni pogodbi o zaposlitvi.

- Učitelj je lahko razrednik samo enemu oddelku, če gre za istega delodajalca. Če ima učitelj sklenjeni dve pogodbi za krajši delovni čas od polnega pri dveh različnih delodajalcih, je sicer lahko (pravno gledano) v obeh šolah določen za razrednika, MIZŠ in SVIZ pa priporočata ravnateljem, da se poskušajo izogniti določanju takšnega učitelja za razrednika tudi v svoji šoli.

- Učitelj, ki dopolnjuje delovno oziroma učno obveznost na drugi šoli, je lahko določen za razrednika ali na matični šoli ali na šoli, na kateri dopolnjuje. Učitelju lahko določi izvajanje razredništva in z njim sklene pogodbo o zaposlitvi za opravljanje tega dela le ravnatelj šole, s katerim ima učitelj sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (torej njegov delodajalec). V kolikor se želi učitelja določiti za razrednika v šoli, kjer dopolnjuje, je to možno določiti zgolj na podlagi tripartitnega dogovora med delodajalci in delavcem. Slednjega že sicer v primeru dopolnjevanju zahteva 9. odstavek 109. člena ZOFVI, ki določa, da je ta sporazum tudi sestavni del pogodbe o zaposlitvi (konkretno tudi pogodbe za delovno mesto učitelja razrednika). V njem se sporazumno med drugim zapiše, da učitelj opravlja naloge razredništva na šoli, kjer dopolnjuje.


SPREMENJENE CENE VOZOVNIC ZARADI UVEDBE SPLOŠNIH ENOTNIH VOZOVNIC NA VSEH REGISTRIRANIH LINIJAH JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

V letošnjem maju je v veljavo stopila nova Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in ureditvi sistema enotne vozovnice. Uredba uvaja sistem enotne vozovnice za prevoz z vlakom ali avtobusom pri vseh medkrajevnih linijskih prevoznikih, ki vozijo na tej relaciji. Od 1. junija 2019 dalje je tako določena vrednost enotne vozovnice, in sicer kot 32-kratnik enkratnih voženj, posebej pa vas opozarjamo, da bo s 1. januarjem 2020 prišlo do dodatnega znižanja cen mesečnih vozovnic, saj bo vrednost mesečne vozovnice določena s 26-kratnikom enkratne vozovnice, pri čemer se bo znižala tudi cena enkratne vozovnice, ki je sicer odvisna od dolžine poti. Navedeno pomeni, da bo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence, ki uporabljajo primestni in medkrajevni potniški promet (mestni linijski promet je izvzet), posledično nižje. Pri tem poudarjamo, da se način povračila potnih stroškov za javne uslužbence v kolektivnih pogodbah dejavnosti ni spremenil, tega ne spreminja niti uredba, ki jo je sicer sprejela Vlada RS in pri sprejemu katere socialni partnerji nismo sodelovali.


DONACIJA DELA DOHODNINE ZA SVIZ

Kot že nekaj let zapored vas tudi tokrat prijazno obveščamo, da je ostalo do konca leta, ko lahko vsi davčni zavezanci Davčni upravi RS posredujete zahtevek za donacijo dela (0,5 odstotka) dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam) – med njimi tudi reprezentativnim sindikatom – še nekaj tednov. Del davka, ki bi se sicer prelil v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, lahko vsakdo nameni tudi kot donacijo SVIZ, ki bo vsa tako zbrana sredstva namenil v Svizov zdravstveni sklad ter za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom sindikata.

Posameznik, davčni zavezanec, lahko poda zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ