Ljubljana, 30. 10. 2020

Obvestila GO SVIZ (oktober 2020)

Ljubljana, 30. oktobra 2020


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZKLJUČNI UKREPI ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19


Državni zbor RS je 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), s katerim se določajo začasni ukrepi na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. ZZUOOP je stopil v veljavo 24. 10. 2020. Nekaj sprememb je zelo pomembnih tudi članstvo SVIZ, zato jih povzemamo v prilogi k Obvestilom.


NEPREMIŠLJENI VLADNI UKREPI V VRTCIH POVEČUJEJO PRENOS OKUŽB MED ZAPOSLENIMI

Z vseh koncev Slovenije dobivamo informacije o velikem porastu števila okuženih med zaposlenimi v vrtcih, ki jim pritrjujejo tudi podatki strokovnjakov. Prepričani smo, da največji del odgovornosti za to nosi Vlada RS, ki za vodstva vrtcev po ukinitvi izdajanja odločb o karantenah ni pripravila navodil, kako naj ravnajo, če je bil zaposleni v stiku z okuženo osebo. Obstajajo celo primeri, da so imeli v posameznem vrtcu okužbo med vzgojiteljicami ali njihovimi pomočnicami, ostali zaposleni pa so prišli na delo, kot da se ni zgodilo nič. Podobno se je dogajalo tudi na strani staršev, ki so bili v stiku z okuženo osebo, a so odšli – zaradi iste nejasnosti – na delo, svojega otroka pa pripeljali v vrtec, kar je število okuženih zgolj še dodatno povečevalo. Nekateri vrtci so bili pred začetkom jesenskih šolskih počitnic, da zaradi okužb med zaposlenimi ne bi mogli več zagotavljati normalnega delovanja. SVIZ že od konca avgusta opozarja pristojne in javnost, da bi morali vrtci in šole imeti možnosti zaposlovanja dodatnih delavcev, od pripravnikov do študentov in tehničnega osebja. Zahtevali smo, naj se za stabilno delovanje vrtcev in šol zagotovijo dodatna sredstva (za nove zaposlitve, za tehnične in organizacijske prilagoditve, za varovalno opremo za zaposlene), vendar je vladajoča koalicija naše zahteve zavrnila.

Konec minulega tedna je Vlada RS napovedala zaprtje vrtcev, ki bi sprejemali le otroke staršev, katerih delo je nujno potrebno za delovanje države in družbe, sprejeti odlok pa je to razširil še na vse zaposlene starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Konkretno odločitev o obsegu varstva oziroma zaprtju vrtcev pa je Vlada dejansko prepustila županom. Ukrep se je, povsem pričakovano in skladno z našimi napovedmi, spremenil v svoje nasprotje, saj so v številnih občinah vsi vrtci odprti, kar zagotovo ne bo vplivalo pozitivno na omejevanje širjenja epidemije. Vladi očitamo, da ni jasno omejila skupin staršev, ki so upravičeni do varstva otrok, nekaterim županom, ki so dobesedno vabili starše, naj pripeljejo otroke v vrtce, pa očitamo, da so pri tem povsem zanemarili skrb za zdravje in varnost zaposlenih v vrtcih. SVIZ zahteva, da se delo v vrtcih omeji do mere, ki še preprečuje širitev okužb med zaposlenimi v vrtcih, hkrati pa vztrajamo, da se takoj zagotovi dodatne zaposlitve, ker le izpolnitev obeh zahtev omogoča varno in stabilno delovanje vrtcev. Nihče si ne želi zaprtja vrtcev, a če oblasti ne bodo bolj premišljeno ukrepale in če ne bodo slišale (še naprej želele slišati) opozoril zaposlenih in njihovih predstavnikov, se bo zgodilo prav to.


ZAČETEK ISKANJA REŠITEV O OSMIH ZAHTEVAH SVIZ-a IN ZBLIŽANJE STALIŠČ GLEDE IZBOLJŠANJA NORMATIVOV ZA RAČUNALNIČARJE

Minuli petek, 23. oktobra, je končno prišlo do prvega operativnega srečanja pogajalskih skupin SVIZ in MIZŠ glede uresničitve osmih zahtev, ki jih je SVIZ že več kot en mesec pred tem naslovil na ministrico za izobraževanje. Slednje na sestanku sicer ni bilo; MIZŠ je na njem zastopal državni sekretar dr. Jure Gašparič. MIZŠ je soglašal, da se o naših zahtevah s SVIZ usklajuje in ob koncu o dogovorjenem z nami sklene tudi pisni dogovor. Prednost na pogovorih smo dali naši tretji zahtevi, to je takojšni ureditvi problematike oziroma normativov za računalničarje, ki so pri ponovnem organiziranju in uvajanju izobraževanja na daljavo ključnega pomena. Izboljšanje normativov SVIZ sicer zahteva že vrsto let. Ministrstvo je minuli mesec končno pripravilo predlog sprememb normativov za računalničarje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in jih posredovalo v javno razpravo. SVIZ je na predlagane spremembe pravilnikov posredoval pripombe, s katerimi vas bomo podrobneje seznanili v prihodnjih Obvestilih. Na petkovem sestanku je bil dogovorjen tudi začetek usklajevanj z MIZŠ o naših predlogih. Ker gre pri urejanju položaja ROID-ov za spremembo predpisa, ki se sprejema za daljše obdobje, ustrezne normative za računalničarje pa zaradi izobraževanja na daljavo potrebujemo takoj, smo se dogovorili, da na podlagi pooblastil, ki jih ministrici za izobraževanje daje interventna zakonodaja, začasno (do ustreznih temeljitejših sprememb pravilnikov) določimo začasne normative z njihovo takojšnjo uveljavitvijo. V SVIZ vztrajamo, da se MIZŠ tudi o teh začasnih normativih uskladi s SVIZ.

V nadaljevanju sestanka je SVIZ izpostavil zahtevo po dodatnih zaposlitvah v vrtcih in šolah, ki so nujne, predvsem zaradi negativnih učinkov epidemije, ki zmanjšuje razpoložljivost osebja za delo. Ponovno smo izpostavili, da brez dodatnih proračunskih sredstev za izobraževanje, ki se jih nameni za nevtralizacijo učinkov epidemije, vključno z dodatnimi zaposlitvami, vzgojno-izobraževalni sistem preprosto ne bo zdržal in ne bo mogel učinkovito in stabilno delovati. Poleg zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev za zaposlitve tehničnega, administrativnega in strokovnega kadra bi moral MIZŠ v najkrajšem času pripraviti tudi razpis za pripravnike v vrtcih in šolah, ki bi lahko pomembno razbremenili strokovno osebje. Za razliko od SVIZ, kjer ocenjujemo, da bo dodatno osebje potrebno zaposlovati vsaj do konca tega šolskega leta, se MIZŠ nagiba k zaposlovanju študentov, ki pomeni bolj reševanje trenutnih razmer in za obdobje nekaj tednov, in obenem ob dejstvu, da je prispevek študentov po kakovosti in obsegu bolj omejen od dela, ki so ga sposobni prispevati diplomanti-pripravniki. Jasno je, da bi bil strošek angažiranja študentov nižji od stroška zaposlitve pripravnikov, a to po naši oceni nikakor ne bi smelo biti odločilno merilo. SVIZ bo pozval poslanke in poslance Državnega zbora, naj za obvladovanje epidemije ter zagotavljanje stabilnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v proračunu za leto 2021 namenijo dodatnih 90 milijonov proračunskih sredstev.


GO SVIZ KRITIČNO O POUKU NA DALJAVO IN STANJU SOCIALNEGA DIALOGA PRI NAS

Prek videopovezave je bila 20. oktobra izpeljana seja Glavnega odbora sindikata, na dnevnem redu katere so bila številna pereča vprašanja, ki so se od začetka tega šolskega leta, pa tudi prek počitnic in že prej od pomladi, nakopičila v vzgojno-izobraževalnem prostoru, in druga aktualna problematika. Članice in člani GO so sprejeli stališče do zaprtja šol in vzpostavitve pouka na daljavo ter stališče sindikata do vladne razgradnje socialnega dialoga.

GO SVIZ sprašuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kaj bo storilo za nevtralizacijo poglabljanja razlik, ki pri izobraževanju na daljavo nastajajo zaradi neenakih pogojev za učenje.
Opozorili smo, da se z izvajanjem izobraževanja na daljavo znova poglabljajo vrzeli v znanju med učenci in dijaki zaradi neenakih materialnih pogojev za učenje ter sposobnosti in možnosti njihovih staršev, da sodelujejo pri učenju. GO SVIZ zato MIZŠ sprašuje, kdaj, kako in v kakšni meri bo mogoče odpraviti vrzeli v znanju učencev in dijakov, če se ti dlje ne bodo vrnili v šole. Sprašujemo tudi, kdaj bodo zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji, da se bodo lahko tako šolajoči kot učitelji vključili v pouk na daljavo.

Kritiko si poleg MIZŠ zasluži tudi Zavod za šolstvo, ker tudi po pomladnih izkušnjah nista pripravila ustreznih organizacijskih navodil in strokovnega gradiva za učinkovito izvajanje pouka na daljavo. Še vedno niso pripravljeni niti ustrezni protokoli in prilagoditve pravil, ki bi zagotavljali verodostojno in pravično vrednotenje in ocenjevanje znanja na daljavo. Kdaj oziroma ali sploh bodo šole in učiteljstvo ta navodila prejeli?

Glavni odbor SVIZ je opozoril tudi na odnos vlade do socialnega dialoga in obsodil vladno vse bolj sistematično omejevanje in zavračanje socialnega dialoga. Poseben očitek leti tudi na ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki zavrača vsakršne pogovore s predstavniki zaposlenih, ignorira vse pozive k iskanju rešitev in reprezentativnih sindikatov sploh ne priznava za partnerje pri reševanju skrajno zahtevnega položaja kulture in kulturnikov.


Spopad za ohranitev dosežene ravni socialnega partnerstva v naši državi je očitno neizbežen in hkrati že del širšega nasprotovanja poskusu potisniti celotno družbo v avtoritarnost, stran od pravne in socialne države, v druščino najbolj spornih članic Višegrajske skupine, v katerih socialnega dialoga sploh več ni. Celotne na seji GO SVIZ sprejete sklepe in stališča si lahko preberete na tej povezavi.


ODPOVED UČITELJU IN SINDIKALNEMU ZAUPNIKU NA SŠOM JE BILA NEZAKONITA

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega delovnega sodišča o nezakoniti odpovedi delovnega razmerja učitelju Srednje šole za oblikovanje Maribor in sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski. Šola ga bo morala znova zaposliti. Delovno sodišče v Mariboru je že letos spomladi presodilo, da je bila izredna odpoved nezakonita. Odpoved je razveljavilo in šoli naložilo, da mora učitelja ponovno zaposliti in mu izplačati plače za nazaj. To odločitev je nedavno potrdilo tudi Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. V SVIZ smo ves čas postopkov zoper našega sindikalnega zaupnika ugovarjali, da je bil odpuščen le zato, ker je bil zaradi korektnega opravljanja funkcije sindikalnega zaupnika moteč za ravnateljico. Že prvostopenjsko sodišče je sicer v obrazložitvi svoje sodbe posebej izpostavilo, da je naloga sindikalnega zaupnika, da varuje pravice in interese delavcev pri delodajalcu, zaradi česar sindikalni zaupnik tudi uživa posebno zakonsko varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pomemben je tudi poudarek sodišča, da ima tako sindikalni zaupnik kot tudi vsak zaposleni pravico izraziti svoje mnenje o tem, da vodstvo šole ne dela dobro, in zaradi takšne izjave ne sme trpeti kakršnih koli negativnih posledic. Z nezakonito izredno odpovedjo je ravnateljica šoli povzročila za več kot 25.000 evrov stroškov, pri čemer niso všteti stroški, ki jih je imela šola s svojimi odvetniki in pravnimi svetovalci.

V podobnem primeru prav tako na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer je ravnateljica zaradi očitkov o kršitvi konkurenčne prepovedi odpustila učiteljico Cvetko Hojnik (tudi njo zastopa SVIZ), je mariborsko delovno sodišče nedavno zavrnilo tožbeni zahtevek tožnice za ugotovitev nezakonitosti in razveljavitev redne odpovedi iz krivdnega razloga. Odvetnik Dino Bauk, ki v imenu SVIZ-a zastopa našo kolegico Cvetko Hojnik, se je na odločitev mariborskega sodišča že pritožil.


SVIZ MINISTRA ZA KULTURO POZVAL K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU

Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ je konec septembra ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija pozvala k takojšnjemu ustreznemu in odgovornemu ravnanju v času, ko je sektor kulture kritično ogrožen. Ministra smo opozorili, da je bil kulturni sektor zaradi epidemije najbolj občutno prizadet, kot pa kaže, bo to posebno stanje trajalo še vsaj leto dni, z bistveno dolgotrajnejšimi posledicami. Izpostavili smo dejstvo zniževanja sredstev za kulturo v zadnjem desetletju, medtem ko so se ob epidemiji finančne razmere v dejavnosti kulture še dodatno poslabšale, problematika kulturnih zavodov pa se je zgolj še poglobila. Ministra smo opomnili še na kadrovsko podhranjenost kulturnih zavodov, ki je bila prisotna že pred epidemijo ter je v koronarazmerah še akutnejša. Ponekod zasedbe ta hip zahtevajo več kadra (nadomeščanje okuženih oz. tistih, ki morajo zaradi kateregakoli razloga v samoizolacijo), spet drugje pa je kader zaradi več ponovitev precej bolj obremenjen. Prav tako primanjkuje IT kadra in primerne opreme, s katerimi bi zadostili potrebi po večji količini digitalnih vsebin. Opozorili smo še na potrebo po varovanju starejših delavcev in tistih z ozdravljenimi težkimi boleznimi.

Kulturni zavodi so od MK upravičeno pričakovali konstruktivna, poenotena in jasna navodila, kako postopati v teh razmerah, ter si obetali podporo in pomoč ministrstva v skrbi za preživetje kulture v naši državi". Po poizvedovanju na terenu pa smo v sindikatu ugotovili, da so zavodi v celoti prepuščeni samim sebi ter lastni iznajdljivosti, praksa je pokazala še, da so koronarazmere v posameznih zavodih zelo različne. Ministra Simonitija smo zato pozvali k takojšnjemu odlikovanju tehničnih, sistematičnih, dolgoročnih in enotnih smernic, prilagojenih posebej za posamezne tipe kulturnih zavodov, upoštevajoč, komu so namenjeni programi oz. prireditve. Ministra smo opozorili tudi na položaj zaposlenih v kulturi, saj se je zaskrbljujoče velik delež njih znašel v nezavidljivem položaju, na robu (če že ne pod robom) preživetja – ne le njih samih, temveč tudi njihovih družin. Pozvali smo ga: »Odzovite se in jim omogočite njihov obstoj ter s svojim znanjem pokažite, da vam je mar za preživetje kulture v naši državi«.

In odziv ministra Simonitija? Na SVIZ smo z naslova službe za odnose z javnostmi MK prejeli odgovor na naša zaskrbljena opozorila in pozive ministru osebno. Prvič doslej smo doživeli, da na pomembna, utemeljena vsebinska vprašanja (ključnega pomena za zaposlene!) nismo prejeli odgovora pristojnega ministra, temveč odgovor, ki ga je pripravila Služba za odnose z javnostmi in ga niti priložila v obliki dokumenta kot prilogo, temveč ga zapisala neposredno v pogovorno okno e-pošte. SVIZ je kot socialni partner nad takšnim načinom odnosa in komunikacije globoko razočaran ter ga obsoja in ocenjuje kot neprimernega in nedopustnega. Več kot očitno je, da za ministra Simonitija socialni dialog na področju kulture ni več zaželen oz. možen. Minister s svojim pristopom izgublja zaupanje in spoštovanje. V sindikatu iz tedna v teden vse bolj spoznavamo in postajamo prepričani, da postaja učinkovit, usklajen, spoštljiv, enakopraven, kakovosten in transparenten socialni dialog v tem mandatu z ministrom za kulturo žal vse manj verjeten.


NOVI NAČIN OBRAČUNAVANJA KILOMETRINE PRI POVRAČILU POTNIH STROŠKOV


Vladna in sindikalna pogajalska skupina za javni sektor sta se po sprostitvi cen bencina, na pogajanjih v ponedeljek, 26. oktobra, dogovorili o načinu obračunavanja kilometrine pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela. Vlada je namreč odpravila uredbo, ki je dotlej regulirala ceno bencina, ne da bi prej ustrezno poskrbela tudi za ureditev izračuna potnih stroškov. Ker se od prvega oktobra cene naftnih derivatov oblikujejo prosto na trgu, ni več osnove za izračun kilometrine, z ureditvijo pa se je mudilo, saj se približuje konec meseca in s tem obračun oktobrskih plač. Za obračun kilometrine se uporabi podatek o najvišji povprečni tedenski poročani ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za pretekli mesec. Ta podatek bo Ministrstvo za javno upravo vsak mesec sproti objavilo na svoji spletni strani. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki opredeljuje novi način obračuna kilometrine, je v prilogi teh Obvestil.STANOVANJSKI KREDITI IN OSTALA PONUDBA DELAVSKE HRANILNICE ZA ČLANICE IN ČLANE SVIZ


V Delavski hranilnici so skupaj z nami pripravili prav posebno in zelo privlačno ponudbo za članice in člane SVIZ-a. Bistvena novost ponudbe je možnost najema stanovanjskega kredita brez stroškov odobritve in ob izjemno ugodnih obrestnih merah. Novost sodelovanja med DH in SVIZ-om je tudi ponudba lizinga za najem oz. nakup vozila. Podrobnosti omenjenih in nekaterih drugih ponudb (Svizova čebelica, gotovinski krediti, odprtje računa v DH) preverite v priloženi brošuri. Sindikalne zaupnice in zaupnike prosim, da z novimi ugodnostmi seznanite vaše kolegice in kolege, tako tiste, ki so že člani sindikata kot tiste, ki bi to lahko postali. Brošuro boste v tiskani obliki v prihodnjih dneh prejeli tudi na zavode.


Z lepimi pozdravi in ostanimo zdravi!

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar