Ljubljana, 27. 10. 2022

Obvestila GO SVIZ

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 27. oktobra 2022

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacije o nekaterih pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane s trenutno dejavnostjo sindikata in vam bodo nedvomno v pomoč tudi pri vašem delu:

-          Jesenska seja Glavnega odbora SVIZ

-          Do 11. kongresa SVIZ še manj kot mesec

-          Globe za sindikalne zaupnike in sindikate zavodov, ki niso predložili obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021

-          Pozitivni trend vstopov novih članic in članov se nadaljuje

Prosimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.

***

Jesenska seja Glavnega odbora SVIZ

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma, so se v torek, 25. oktobra letos, srečali na svoji zadnji redni seji v zdajšnji sestavi v iztekajočem se mandatnem obdobju 2018–2022. Ob nekaterih drugih točkah je glavni odbor v okviru dnevnega reda namenil pozornost evalvaciji pogajanj o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust in zvišanju nadomestila za prehrano med delom, pregledu aktivnosti v pogajanjih o stavkovnih zahtevah SVIZ ter pripravam na 11. kongres SVIZ.

Evalvacija pogajanj o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust in zvišanju nadomestila za prehrano Ob evalvaciji nedavno zaključenih pogajanj o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust in zvišanju nadomestila za prehrano med delom so članice in člani GO SVIZ ocenili, da so izpogajani dosežki sprejemljivi, a so hkrati izpostavili neuspeh sindikatov pri prizadevanju, da bi zlomili vladno kategorično zavračanje takojšnje odprave anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice, v plačni skupini J, kjer se vse več delovnih mest »utaplja« v minimalni plači. Sindikati smo zaradi negativnega stališča vlade do odpravljanja anomalij v spodnjem delu plačne lestvice zavrnili odpiranje t. i. plačnega stropa za javne uslužbence z najvišjimi plačami, vendar je Državni zbor RS ta teden, 25. 10. 2022, novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju potrdil tudi v tem členu, ki smo mu sindikati nasprotovali. Poleg SVIZ je Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 podpisalo še 31 od skupno 45 reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.

Konec obstoječega plačnega sistema v javnem sektorju Glavni odbor SVIZ se je seznanil z opozorili, da je Vlada RS, zatem ko je z zdravniki podpisala dogovor o vzpostavitvi ločenega plačnega stebra, ugotovila, da je obstoječi plačni sistem v javnem sektorju »mrtev« in napovedala njegovo reformo. Navedeno pomeni, da je pred nami burno obdobje ponovnega boja različnih skupin zaposlenih za čim ugodnejšo pozicijo v novem plačnem sistemu, ki bo trajalo vsaj do prihodnje jeseni. Člani in članice SVIZ se moramo vsi skupaj v celoti zavedati, da lahko v teh nepredvidljivih razmerah, če ne bomo aktivni in odločni (še vedno smo v stavki!), veliko izgubimo.

Pomemben dosežek SVIZ: četrti strokovni naziv »višji svetnik« je v državnem zboru Za nami je že nekaj krogov pogajanj s predstavniki Vlade RS (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za javno upravo) o sklenitvi sporazuma o stavkovnih zahtevah SVIZ. Ena od ključnih stavkovnih zahtev, tj. uveljavitev četrtega strokovnega naziva v vzgoji in izobraževanju, je pred uresničitvijo. Gre za uspešen konec prizadevanj, ki nam jih je od začetne ideje, ki je bila oblikovana leta 2010, po številnih zavračanjih in bojih, stavkovnih zahtevah in dogovorih uspelo pripeljati do tega, da je omenjena sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) zdaj v Državnem zboru RS, glasovanje o njej pa bo potekalo jutri, 28. 10. 2022.

Če bo sprememba ZOFVI v Državnem zboru RS sprejeta, se bo četrti strokovni naziv začel uporabljati od 1. 9. 2023. Novela ZOFVI sicer spreminja tudi poimenovanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, in sicer se pomočnik vzgojitelja preimenuje v »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.

***

Ljubljana, 28. oktobra - Državni zbor je na izredni seji s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uvaja nov naziv za strokovne delavce, in sicer višji svetnik, in rešuje tudi položaj vzgojitelja - pomočnika. Zakon bo začel veljati 1. septembra prihodnje leto.

***

Imenovani predstavniki v podskupine za spremembe standardov in normativov V naši 7. stavkovni zahtevi od Vlade RS zahtevamo, da se takoj začnejo usklajevanja o predlogih sprememb standardov in normativov, ki smo jih Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovali decembra lani in so od takrat dostopni tudi na naši spletni strani. Na pogajanjih smo se dogovorili, da po posameznih ravneh vzgoje in izobraževanje oblikujemo štiri podskupine, in sicer: podskupino za predšolsko vzgojo, za osnovne šole, za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in za srednje šole. V te podskupine so na strani SVIZ imenovani članice in člani predsedstev posameznih sindikalnih konferenc, ob pomoči strokovnih sodelavk in sodelavcev v pravni službe SVIZ jih bodo vodili predsedniki oziroma predsednice konferenc. O poteku pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma in o odzivih vladne strani vas bomo sproti obveščali.

Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ Povsem ob koncu redne jesenske seje so članice in člani Glavnega odbora potrdili še ustanovitev Aktiva mladih raziskovalcev in asistentov v okviru SVIZ. Namen novoimenovanega aktiva je razreševati strokovna in organizacijska vprašanja, povezana z doktorskim in podoktorskim študijem ter delovnimi razmerji mladih raziskovalcev in asistentov v visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah.

Do 11. kongresa SVIZ še manj kot mesec

Čez približno tri tedne, natančneje 21. in 22. novembra 2022, bo v Portorožu izpeljan 11. kongres našega sindikata. V minulih dneh smo na SVIZ-u izpeljali še volilne zbore štirih sekcij, ki delujejo v okviru sindikata. Nove predsednike in predsedstva ter načrt dela oziroma predvidenih aktivnosti za nov štiriletni mandat so tako dobile sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev, svetovalnih delavk in delavcev, administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev ter upokojenih članic in članov SVIZ. Podrobna pročila z vseh omenjenih srečanj najdete na naši spletni strani.

V okviru sklepnih priprav na 11. kongres SVIZ je Glavni odbor na svoji zadnji seji imenoval verifikacijsko komisijo, potrdil do zdaj prejete predloge kandidatov za Nadzorni odbor SVIZ in Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe, se seznanil s predlaganim osnutkom programskih smernic sindikata za mandatno obdobje 2022–2026, ki bodo temelj za odločanje, opredeljevanje in aktivnosti organov SVIZ v prihodnjem štiriletnem obdobju, ter se izrekel tudi o predlaganih prejemnikih priznanj za dolgoletno zaslužno delo v sindikatu.

Globe za sindikalne zaupnike in sindikate zavodov, ki niso predložili obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021

V zadnjih dneh nas je več sindikalnih zaupnic in zaupnikov seznanilo, da so od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) prejeli plačilne naloge z globami, ker davčnemu organu v predpisanem roku niso predložili obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021. Predpisani rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je vsako leto zadnji dan v marcu, torej 31. marec. Če obračun ni oddan, to predstavlja prekršek po Zakonu o davčnem postopku (ZDav-2), ki se kaznuje z globo. Sindikalni zaupniki so prejeli globe v višini 600 evrov, sindikati zavodov v višini 1.200 evrov.

Sindikalne zaupnice in sindikalne zaupnike kot odgovorne osebe sindikatov zavodov vas želimo opomniti, da z računovodji, ki bodo pripravili letna poročila in obračune davkov od dohodkov pravnih oseb, ne pozabite na ti dve obveznosti. Letna poročila se na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) oddajajo vsako leto do zadnjega dneva v februarju, obračun davka od dohodkov pravnih oseb pa, kot že zapisano, vsako leto do zadnjega dneva v marcu.

Priporočamo, da do konca tega leta – če tega še nimate vpeljanega – dogovorite sodelovanje z osebo, ki bo omenjena dokumenta oddala na AJPES in FURS. Računovodje v zavodih teh dokumentov niso dolžni pripraviti in oddati, a kot zgled dobre prakse lahko navedemo prav sodelovanje z njimi, obenem pa predlagamo, da se z njimi dogovorite za primerno plačilo dela, ki ga bodo opravili. Iz svojih sredin nam sindikalni zaupnice in zaupniki poročate, da ste se dogovorili, denimo, za nadomestilo v obliki darilnega bona ali kakšno drugačno nadomestilo. Če računovodkinja v vašem zavodu omenjenega dela morda ni pripravljena sprejeti, povprašajte računovodjo v katerem od bližnjih zavodov, ki verjetno skrbi za oddajo letnih poročil in obračun davka od dohodkov za sindikat na svojem zavodu. Če se vam ne bi uspelo dogovoriti z nobeno od računovodij v zavodih, predlagamo, da se obrnete na katerega od računovodskih servisov.

Pozitivni trend vstopov novih članic in članov se nadaljuje

Zatem ko smo septembra v tajništvo glavnega odbora prejeli skupno kar 517 pristopnih izjav naših novih članic in članov (ob 262 prenehanjih članstva, večinoma zaradi upokojitev dozdajšnjih članov), se pozitivni trend vstopov nadaljuje. Oktobra se je doslej na novo včlanilo več kot 360 članic in članov, prenehanj članstva pa je bilo v tem času 118, znova večinoma zaradi upokojitev.

 

Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ