Obvestila

 

Ljubljana, 18. januarja 2019

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


PLAČILO NADOMEŠČANJ V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Plačilo nadomeščanj v osnovnih in srednjih šolah, ki je opredeljeno v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) v poglavju o urejanju delovnega časa učiteljic in učiteljev, je ena tistih pomembnih dopolnitev omenjenega dokumenta, pri kateri se je izkazalo, da predstavniki SVIZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zasledujemo različne interese o obsegu plačevanja nadomeščanj. Zaradi zahtevnosti problematike je usklajevanje potekalo dlje, kot smo sprva pričakovali, posledično pa šole do zdaj niso prejemale sredstev za plačilo nadomeščanj in nadomeščanj tudi niso izplačevale. Razhajanja med SVIZ in MIZŠ so bila največja pri interpretaciji plačila ur nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja. SVIZ je vztrajal pri stališču, da veljavni predpisi (poleg KPVIZ) zagotavljajo pravno podlago za plačilo ur nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja, ter je zato tudi ves čas zavračal predlog MIZŠ, da bi se ure nadomeščanja v oddelkih podaljšanega bivanja vštevale le v redni delovni čas učitelja v okviru ur in nalog tretjega stebra. Po mesecih usklajevanja nam je le uspelo doseči dogovor, da se nadomeščanje v oddelkih podaljšanega bivanja plačuje, a je ob tem ministrstvo vztrajalo, da se ne bodo plačevale tudi ure nadomeščanja v skupinah jutranjega varstva za učence 1. razreda. Te ure nadomeščanja naj bi se po dejanskem času trajanja vštevale med ure v tretjem stebru. O doseženem kompromisu se je izreklo tudi predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in dogovor večinsko podprlo. Pričakujemo, da bo čistopis navodil o plačevanju nadomeščanj ministrstvo šolam posredovalo še pred koncem tega meseca. Ob tem, kot smo razumeli predstavnike ministrstva, poračuna nadomeščanj od septembra 2018 ne bo mogoče izpeljati pri januarski plači, pripravljen pa naj bi bil za izplačilo s februarsko. Ministrstvo naj bi sredstva za poračun nakazalo le osnovnim šolam, srednje šole pa naj bi v skladu z navodil o plačevanju nadomeščanj poračune izvedle z obstoječimi sredstvi.


IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE

V prihajajočih tednih bomo v SVIZ ponovno izpeljali dvodnevne izobraževalne seminarje za sindikalne zaupnice in zaupnike iz posameznih sindikalnih konferenc. Tokrat napovedujemo prve tri: seminar za zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih bo potekal 11. in 12. februarja v Portorožu; zaupnice in zaupniki v predšolski vzgoji se bodo prav tako v Portorožu srečali 25. in 26. februarja; seminar za zaupnice in zaupnike iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov pa bomo pripravili 18. in 19. marca na Bledu.

Izobraževalni seminarji za zaupnice in zaupnike iz preostalih treh sindikalnih konferenc bodo potekali aprila. Uradna vabila za posamezne izobraževalne seminarje boste vsi sindikalni zaupnice in zaupniki prejeli pravočasno.
 

SPREMEMBE V STROKOVNI SLUŽBI GLAVNEGA ODBORA

Na delovnem mestu pomočnika glavnega tajnika je ob prehodu v novo koledarsko leto Marjana Gojkoviča, ki je to funkcijo opravljal do nedavne upokojitve, nasledila Nadja Götz, ki je bila pred tem v tajništvu Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) zaposlena kot strokovna sodelavka za pravne zadeve. Septembra lani se je strokovni službi že pridružila nova pravnica Anja Korošec, ki prevzema del nalog in pristojnosti pravnika Toneta Seliškarja, ki v prihodnjih tednih prav tako odhaja v pokoj. V kratkem se obeta še zaposlitev nove pravnice s pravosodnim izpitom. Skladno z vsem omenjenim v tajništvu GO SVIZ uvajamo nekaj sprememb v organizaciji in nudenju pravne pomoči članstvu. Tako bomo ukinili splošni e-naslov za pravno pomoč članstvu pravna.pisarna@sviz.si, članice in člani pa se bodo lahko za tovrstno pomoč in nasvete po novem obrnili neposredno na pristojne sodelavce za pravne zadeve, in sicer odvisno od zavoda, v katerem so zaposleni, in območnega odbora, s katerega prihajajo. Vse natančnejše informacije o novi organizaciji pravne pomoči bomo v prihodnjih dneh objavili na naši spletni strani.
 

SVIZ NEGATIVNO O PREDLOGU SREDNJEŠOLSKEGA PRAVILNIKA

SVIZ je v začetku januarja v dopisu, ki smo ga posredovali na MIZŠ, podal negativno mnenje k predlogu Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva in k predlogu Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol. Predlagana zvišanja plačnih razredov, ki predstavljajo osnovo za izračun obsega sredstev za plače za posamezno dejavnost, sicer v povprečju ustrezajo dogovorjenim zvišanjem plač zaposlenih na področju srednjega in višjega šolstva v skladu s stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ Slovenije, a hkrati opozarjamo, da ne bodo zadoščala za normalno in nemoteno delovanje srednjih in višjih šol. Direktorji in ravnatelji – predvsem iz srednjih šol – namreč že vrsto let opozarjajo, da plačni razredi, ki so predstavljali osnovo za izračun obsega sredstev za plače še pred zvišanji plač v skladu s stavkovnim sporazumom, niso zadoščali za redno delovanje šol in zagotavljanje javne službe. V SVIZ se zato pridružujemo njihovim opozorilom, da zgolj zvišanja plačnih razredov za višino dogovorjenih zvišanj v skladu s stavkovnim sporazumom ne bodo zadoščala in ne bodo pokrila razlike med sredstvi, ki jih šole prejmejo s strani MIZŠ, in sredstvi, potrebnimi za normalno zagotavljanje javne službe. Da bi to razliko lahko pokrili, bi bilo treba predlagane plačne razrede povišati za vsaj še en dodatni plačni razred.


JUBILEJNA NAGRADA ZA 40 LET DELOVNE DOBE

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), katere član je tudi predstavnik SVIZ, je na seji v začetku tega leta sprejela razlago 3. člena Aneksa h KPND iz leta 2018, na podlagi katere se šteje, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan uveljavitve tega aneksa v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.  Javnemu uslužbencu se jubilejna nagrada izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage, ki je bila sprejeta nedavno. Pri tem opozarjamo, da mora biti uradna razlaga 3. člena Aneksa h KPND, preden bo začela veljati, objavljena še v Uradnem listu RS – pričakujemo, da se bo to zgodilo v kratkem.


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE O PRIDOBITVI KVALIFICIRANEGA DELEŽA SVIZ V DELAVSKI HRANILNICI

SVIZ Slovenije je skladno z veljavnimi predpisi zaprosil Banko Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža v Delavski hranilnici. »Kvalificirani delež« v našem primeru pomeni več kot 10-odstotni delež v lastniški strukturi Delavske hranilnice. Zakonodaja namreč določa, da mora vsak subjekt, ki namerava v lastniški strukturi določene banke pridobiti lastniški delež, višji od 10 odstotkov, za dovoljenje zaprositi Banko Slovenije, dokončno odločitev pa s svojim sklepom sprejme Svet Evropske centralne banke.

Obveščamo vas, da je SVIZ v začetku januarja letos s Sklepom Sveta Evropske centralne banke (ECB) o pridobitvi kvalificiranega deleža v Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana, v slednji pridobil kvalificirani delež, na podlagi katerega lahko delež glasovalnih pravic in delež v kapitalu preseže 10 odstotkov in seže do 20.


PRVO LETO DELOVANJA SVIZOVE ČEBELICE

Glavni odbor SVIZ je na svoji seji novembra 2017 sprejel sklep o ustanovitvi Blagajne vzajemne pomoči – Svizove čebelice. Ta deluje od začetka leta 2018 in je namenjena vsem članicam in članom sindikata, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, ter zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč. Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oziroma po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje. V prvem letu delovanja Svizove čebelice je na SVIZ prispelo 296 vlog, ki smo jih nato v obravnavo posredovali na Delavsko hranilnico. Tam so odobrili 268 vlog in prosilcem izplačali sredstva, zavrnili pa so jih 28. Skupni znesek dodeljenih kreditov znaša 155.086 evrov.

Na tem mestu naj omenimo še, da je Glavni odbor SVIZ na svoji zadnji seji decembra lani sprejel sklep o preimenovanju svojega zdravstvenega sklada v Svizov zdravstveni sklad (prej Lizin). Namen tega sklada je finančno pomagati članicam in članom sindikata ter njihovim otrokom, ki so sicer v zdravstveni obravnavi v Sloveniji, a njihovo zdravljenje po določenem času ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoče podati natančne diagnoze.
 

LETNO POROČILO ZA AJPES IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Sindikalne zaupnice in zaupnike opozarjamo, da poskrbite za pravočasno – to je do zadnjega dne letošnjega februarja – oddajo letnih poročil. Sindikati kot pravne osebe zasebnega prava morajo po Zakonu o računovodstvu najpozneje do 28. februarja letos Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti letno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, izjave o resničnosti podatkov in pojasnil k izkazoma ter poslovnega poročila. Računovodska pojasnila obravnavajo posamezne računovodske postavke iz računovodskih izkazov, na kratko se predstavi posamezne poslovne dogodke, kot so, denimo, srečanje vseh članov sindikata, strokovne ekskurzije ipd. Pojasnila je mogoče vključiti v poslovno poročilo, kateremu se ponavadi doda izjavo, da je poslovanje potekalo v skladu s pravili in programskimi usmeritvami sindikata. Navede se tudi, da predstavlja bistveni vir financiranja sindikata zavoda članarina, in se opiše posamezne postavke porabe le-te.

Sindikati zavoda morajo enako kot vse druge pravne osebe davčnemu uradu najpozneje do 31. marca 2019 oddati tudi obračun davka od dohodka pravnih oseb. Vsi sindikati zavodov so zavezanci za obračun davka od dohodka, in sicer ne glede na to, da so kot nepridobitne organizacije oproščeni plačila davka. Sestavni del davčnega obračuna sta tudi dela letnega poročila in še izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja. Če bi imeli glede oddaje potrebnih dokumentov dodatna vprašanja, se lahko sindikalni zaupnice in zaupniki po pojasnila obrnete na strokovno sodelavko GO SVIZ za finance mag. Nino Štangl: pišete ji lahko na e-naslov nina.stangl@sviz.si ali jo pokličete po telefonu 01 244 09 06.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubljana, 7. decembra 2018


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZZ VLADO SKLENILI IN PODPISALI DOGOVOR

Vlada RS in sindikati javnega sektorja smo 3. decembra letos s podpisom stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah ter aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili pripravljeni na njihovi podlagi, sklenili aktualna pogajanja, ki so se začela v drugi polovici letošnjega oktobra, tj. dober mesec po imenovanju nove slovenske vlade. Z dogovorjenimi zvišanji in podpisanimi dokumenti je SVIZ uresničil vse zahteve, o katerih se je dogovoril na propadlih pogajanjih s prejšnjo vlado dr. Mira Cerarja. Vsi dogovori in aneksi so objavljeni v Uradnem listu št. 80 (z datumom izida 7. 12. 2018).

En plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstotni dvig plače, bodo pridobili zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, razen tistih, ki v okviru odprave plačnih anomalij leta 2017 še niso bili deležni nikakršnega izboljšanja – ti bodo pridobili dva plačna razreda. Prav tako za dva plačna razreda se bodo plače izboljšale večini nad 26. plačnim razredom; zaposlenim na delovnih mestih, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, pa za tri. Do višjega vrednotenja bodo upravičeni tudi zaposleni z najvišjimi nazivi na delovnih mestih na področju kulture, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Dodatnih dvigov bodo deležni še zaposleni na posameznih drugih delovnih mestih: še za en plačni razred več dobili učitelji, ki opravljajo delo razrednika, ter, denimo, nekatere medicinske sestre in babice na najzahtevnejših delovnih mestih.

Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let dela v javnem sektorju se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi. Jubilejna nagrada za 40 let se izplača zaposlenim, ki bodo ta pogoj dosegli po tistem, ko je bilo novo določilo objavljeno v Uradnem listu RS (torej po 8. decembru letos). Tisti, ki so izpolnili pogoje za pridobitev omenjene jubilejne nagrade pred tem datumom, do izplačila, žal, niso upravičeni, ker predpis ni veljaven retroaktivno. Enako velja tudi v primeru izplačila višje odpravnine ob upokojitvi. S stavkovnim sporazumom je bilo dogovorjeno še, da bodo zaposleni z minimalno ali nižjo plačo v tem mesecu, tj. decembra 2018, prejeli še poračun za višji regres v višini približno 200 evrov bruto.

Naj vas spomnimo še, da smo z Vlado RS v stavkovnem sporazumu dogovorili, da morata biti oba dneva splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki ju je SVIZ izpeljal 14. februarja in 14. marca letos, plačana. Sindikalne zaupnice in zaupnike zato prosimo, da nam, če omenjena dneva v vašem zavodu pri plači morda nista bila obračunana ustrezno (torej kot da bi delali), to nemudoma sporočite (po telefonu 01 244 09 04 ali na e-naslov Marjan.Gojkovic@sviz.si).
 

ODLIČNO IZPELJANO GLASOVANJE O SPREJEMLJIVOSTI STAVKOVNEGA SPORAZUMA

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste v zelo kratkem času uspešno izpeljali opredeljevanje članic in članov ter ostalih zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi o sprejemljivosti doseženega v pogajanjih, se iskreno zahvaljujemo. Za podpis stavkovnega sporazuma je glasovalo 36.559 članov in drugih zaposlenih (oziroma 37.471 – še kar nekaj zapisnikov o glasovanju smo namreč prejeli po uradnem roku in po tistem, ko smo medije že obvestili o rezultatih, zato vas že ob tej priliki prosimo, da nam ob prihodnjih opredeljevanjih podatke z zavodov res pošljete v opredeljenem roku), podpora podpisu stavkovnega sporazuma pa je bila tako več kot 95-odstotna. SVIZ je z zadnjim glasovanjem, ko je odločitev o sprejemljivosti  doseženega v pogajanjih z Vlado RS na demokratično organiziranem, posamičnem glasovanju izročil v presojo celotnemu članstvu, postal prvi sindikat v Sloveniji, ki je to do zdaj izpeljal.
 

SVIZ Z REPREZENTATIVNOSTJO TUDI ZA SOCIALNO VARSTVO

SVIZ ima med svojim članstvom praktično že od začetka svojega delovanja tudi člane iz socialnovarstvenih zavodov, saj tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. A skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo med dejavnosti socialnega varstva in ne vzgoje in izobraževanja, za katero ima SVIZ sicer pridobljeno reprezentativnost. Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v SVIZ sredi novembra letos pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ zdaj zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.
 

USPEŠNO IZPELJAN 10. KONGRES SVIZ

V predzadnjem tednu letošnjega novembra, tj. 19. in 20. 11. 2018, smo v Portorožu izpeljali 10. kongres našega sindikata, na katerem je sodelovalo 176 delegatk in delegatov, pridružili pa so se nam tudi številni gosti iz naše države in tujine. Med njimi smo gostili tudi predstavnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za kulturo, ki sta stopila pred zbrane s kratkima nagovoroma. Kongres je med drugim sprejel predlagane programske usmeritve SVIZ za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, manjše spremembe statuta, izpeljane pa so bile tudi volitve v Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzorni odbor SVIZ ter za glavnega tajnika sindikata za obdobje 2018–2022. Podrobnejša poročila z obeh dnevov kongresa si lahko preberete na spletni strani www.sviz.si, in sicer na povezavah https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-prvi-dan/ in https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-drugi-dan/; tam so prav tako dostopni videoposnetki z dogodka in fotogalerija.  
 

NA SHODU »SKUPAJ ZA VIŠJE PLAČE« TUDI ZA ČIMPREJŠNJO UREDITEV VPRAŠANJA MINIMALNE PLAČE

SVIZ je kot član Konfederacije sindikatov javnega sektorja 5. decembra letos  sodeloval na protestu »Skupaj za višje plače«, ki sta ga Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in KSS Pergam pripravila  pred poslopjem Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Približno 300 naših članic in članov je na shodu povzdignilo glas, podprlo kolege iz zasebnega sektorja ter hkrati opozorilo na svoj nezavidljiv položaj – tudi v javnem sektorju, zlasti še v vzgoji in izobraževanju, namreč veliko zaposlenih prejema minimalno plačo. Ob vprašanju minimalne plače, ki ga je nujno urediti čim prej, je po prepričanju KSJS in SVIZ čas tudi, da se zaposlenim izboljšajo plače, saj je gospodarska rast v Sloveniji robustna, dobički podjetij visoki, delavke in delavci, ki odgovorno in zavzeto delajo ter so odločilno prispevali k znatnemu izboljšanju makroekonomskega položaja naše države, pa tega ne občutijo v svojih denarnicah. SVIZ in KSJS zato podpirata tudi predlagane spremembe zakona, s katerimi bi iz minimalne plače izločili dodatke, obenem pa obsojata nerazumne grožnje delodajalcev, ki so pripravljeni zaradi 30 evrov višje minimalne plače onemogočiti socialni dialog v naši državi in žugajo celo z odpovedjo kolektivnih pogodb.
 

DONACIJA DELA DOHODNINE ZA SVIZ

Kot že nekaj let zapored vas tudi tokrat prijazno obveščamo, da je ostalo do konca leta, ko lahko vsi davčni zavezanci Davčni upravi RS posredujete zahtevek za donacijo dela dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam), med njimi tudi reprezentativnim sindikatom, še nekaj dni. Del davka, ki bi se sicer prelil v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, lahko vsakdo nameni tudi kot donacijo SVIZ, ki bo vsa tako zbrana sredstva namenil v Lizin zdravstveni sklad ter za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom sindikata.


LEP PRAZNIČNI ČAS IN SREČNO 2019!

Ob bližajočih se prazničnih dnevih in prehodu v novo leto se vam, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, v imenu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahvaljujem za trdno in uspešno sodelovanje, za izkazano veliko zaupanje in podporo v naših skupnih prizadevanjih za dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter socialne države. V decembrskem času naj vam uspe ujeti lepoto drobnih stvari, užiti čim več sproščenih trenutkov v družbi najdražjih in najti moč za izzive, ki jih bo prinašala prihodnost!


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 15. novembra 2018
 

 

 

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZPOGAJANJA SO V TEKU, PRIPRAVE NA DECEMBRSKO STAVKO PRAV TAKO

Glavni stavkovni odbor (GSO) SVIZ je na svoji seji 7. novembra sklenil, da bo stavka v vzgoji in izobraževanju izpeljana 5. in 6. decembra, obenem pa je podprl tudi poziv zaposlenih v kulturi k razglasitvi stavke, tako da se te dni o pridružitvi decembrski stavki izrekajo tudi zaposleni v omenjeni dejavnosti. Članice in člani GSO so se na seji seznanili z dozdajšnjim potekom pogajanj, zatem pa natančno opredelili način izvedbe stavke.

Pogajanja med sindikati in vlado so bila v uvodnih nekaj krogih skupna, zdaj pa se na zahtevo dela sindikatov javnega sektorja (»Počivalškova skupina«) nadaljujejo ločeno s posameznimi skupinami sindikatov javnega sektorja. Članice in člani GSO, ki vodijo stavko v vzgoji in izobraževanju, so na seji na pogajalsko skupino SVIZ znova naslovili zahtevo, naj vztraja pri stavkovnih zahtevah, ki prekinjajo štiriletni trend vse večjega zaostajanja plač v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi. Vnovič so poudarili, da sindikat za zaposlene v dejavnostih SVIZ ne zahteva nobenih privilegijev, nobenih posebnih ugodnosti, a da zahteva, da dobijo vsaj približno toliko, kot imajo drugi. V stavki bo SVIZ zato vztrajal do izpolnitve stavkovnih zahtev in država zaposlenim v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ne bo priznala enakega plačila za primerljivo delo.

Stavka v vzgoji in izobraževanju se bo, po prvih dveh stavkovnih dnevih, izvedenih februarja in marca letos, nadaljevala v sredo, 5. 12. 2018 in v četrtek, 6. 12. 2018, če do torka, 4. 12. 2018, ne bo parafiran stavkovni sporazum. S spremembo sprva napovedane tridnevne stavke v dvodnevno je SVIZ prisluhnil opozorilom staršev, ki so izražali nezadovoljstvo in skrb ob napovedani večdnevni stavki. Prvi dan, 5. 12. 2018, bodo po sklepu GSO tako stavkali zaposleni na področju srednjega, višjega šolstva in dijaških domov, drugi dan, 6. 12. 2018, pa zaposleni na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnih šol iz zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbenega šolstva in izobraževanja odraslih. Na oba napovedana dneva stavke bo SVIZ organiziral tudi protestni shod pred sedežem Vlade RS.

GSO je na seji odločal še o pozivu zaposlenih v kulturi k razglasitvi stavke in pridružitvi napovedanim stavkovnim aktivnostim. Tudi zaposleni v kulturi namreč pozivajo k odpravi nesorazmerij med plačami v kulturi glede na druga primerljiva delovna mesta v javnem sektorju ter zahtevajo povečanje razpona možnega kariernega napredovanja. Slednje je tako v kulturi kot tudi v vzgoji in izobraževanju ter sociali najnižje v celotnem javnem sektorju. Opredeljevanje o stavki v kulturi je potekalo med 8. in 14. novembrom, ob izglasovanju pa se bo stavka začela 5. 12. 2018 in bo trajala do preklica. Kulturniki zahtevajo: povišanje plač za 1 plačni razred na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda; povišanje plač za 2 plačna razreda na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih v VII/2 tarifni skupini; povišanje plač za 3 plačne razrede na delovnih mestih v VIII. in IX. tarifnem razredu; povečanje razkoraka med nazivi na delovnih mestih v plačni skupini G2 na maksimalno 3 plačne razrede (npr: med višjim kustosom in svetovalcem); izplačilo regresa za letni dopust v višini 1050,00 EUR za vse zaposlene, katerih plača je nižja od minimalne.

V prihodnjem tednu, po našem kongresu (ki bo 19. in 20. novembra), vam bomo posredovali navodila za izvedbo stavke, ki jo bomo izvajali na enak način kot stavki februarja in marca letos. Razlika je zgolj v odločitvi, da bo srednje šolstvo stavkalo v sredo, 5. decembra, osnovno šolstvo in vrtci pa v četrtek, 6. decembra. S preoblikovanjem v »valečo se stavko« želimo podaljšati pritisk na vlado, hkrati pa ne dodatno obremeniti interesov otrok, mladostnikov in njihovih staršev.


PRAVICA DO PLAČANE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI SPREMSTVA PRVOŠOLCA PRVI DAN V ŠOLO

Sredi letošnjega oktobra je Vrhovno sodišče RS v sodnem sporu glede pravice do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan po določilih Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva pritrdilo delavcu. Ocenilo je, da gre v tem primeru za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom. Čeprav je bila omenjena odločitev sodišča sprejeta v zvezi z določbo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, enako določilo vsebujejo tudi nekatere druge kolektivne pogodbe, med njimi tudi Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPND), katere zadnja alineja 29. člena določa, da je delavec lahko v posameznem koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače tudi »en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov«. KPND v tem delu velja za vse javne uslužbence, med njimi za zaposlene v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.
Spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan ne predstavlja dne delavčevega letnega dopusta, gre za pravico, ki pripada poleg letnega dopusta. SVIZ obveznosti uporabe 29. člena KPND nikoli ni štel za nekaj, kar bi bilo lahko sporno. Da pa šteje spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan kot (drug) neodložljiv opravek, pa je samoumevno.


USPEŠNO IZPELJANA AKCIJA ZBIRANJA SREDSTEV ZA SINOVA NAŠE ČLANICE

SVIZ se je sredi letošnjega junija s pozivom članstvu pridružil humanitarni akciji zbiranja sredstev za pomoč hudo bolnima dvojčkoma iz Logatca. Tam je na OŠ 8 talcev na delovnem mestu čistilke zaposlena njuna mama, članica našega sindikata. SVIZ je na računu svojega Lizinega zdravstvenega sklada s pomočjo sindikatov zavodov in številnih posameznikov zbral 16.059,24 evra, ki smo jih nato sredi letošnjega oktobra za pomoč dvojčkoma nakazali Zvezi prijateljev Slovenije Ljubljana Moste-Polje. Tudi tokrat z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je skupaj, v solidarnosti uspelo za članico in njena sinova zbrati sredstva, ki bodo družini vsaj nekoliko olajšala življenje, ki je osredotočeno na nenehno blaženje in zdravljenje težkih zdravstvenih težav obeh otrok. Vsem, ki ste nesebično darovali sredstva za pomoč, se iskreno zahvaljujemo!


DOSTOP DO EVIDENCE ČLANSTVA

Sindikalne zaupnice in zaupnike obveščamo, da lahko dostopate do seznama članic in članov na svojih zavodih preko spletne povezave https://podatki.sviz.si. Za uporabniško ime vpišite svojo člansko številko, kot geslo pa letnico vašega rojstva. Podatke v seznamu lahko pregledujete, ne morete pa jih popravljati, tiskati, kopirati, izvažati ... Po vstopu v sistem se vam odpre tabela s prikazom aktivnih članov, na vrhnjem robu strani pa je na voljo tudi iskalnik, s pomočjo katerega lahko zadetke filtrirate. Skladno z zahtevami uredbe o varstvu podatkov GDPR se vsi vpogledi v bazo članstva ustrezno beležijo. Sindikalne zaupnice in zaupnike spominjamo še, da morebitne spremembe v članstvu na svojih zavodih (pristope, izstope, upokojitve …) sproti sporočajte naši strokovni sodelavki Tanji Bukač na e-naslov: tanja.bukac@sviz.si ali po telefonu 01 244 09 16.
 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 26. septembra 2018

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

VZTRAJALI BOMO DO IZPOLNITVE STAVKOVNIH ZAHTEV!

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

pogajalska skupina Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO SVIZ) se je, kot ste seznanjeni, 12. marca letos z vladno pogajalsko skupino uskladila o vseh bistvenih stavkovnih zahtevah splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Glavni pogajalec SVIZ Branimir Štrukelj je besedilo sporazuma takrat parafiral, vladna pogajalka mag. Lilijana Kozlovič pa je sicer že zagotovljeni podpis zatem zavrnila, ker se skupina sindikatov ni strinjala z izboljšavami, ki so bile domenjene na pogajanjih s SVIZ. Vlada RS se je že po odstopu predsednika dr. Mira Cerarja v pisni informaciji seznanila z dogovorjenim dne 12. 3. 2018.

Poglejmo si še enkrat, o čem smo se uskladili:

-        zvišanje za 1 PR na novem DM vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja glede na obstoječe ODM pomočnik vzgojitelja,
-        zvišanje za 2 PR na DM vzgojitelj, učitelj ter pri drugih strokovnih delavcih v VIZ na VII/1 in VII/2,
-        uvedba novega DM učitelj razrednik, ki bi bil za 1 PR višji od učitelja po zvišanjih,
-        zvišanje na DM visokošolski učitelj in na ostalih delovnih mestih z VIII. in IX. TR za 3 PR,
-        prenova kariernega razpona na področju vzgoje in izobraževanja,
-        zvišani regres (1.050 evrov bruto) za zaposlene pod minimalno plačo.

 

Na pogajanjih so ostala odprta naslednja vprašanja:

-        morebitno podaljšanje varčevalnih ukrepov,
-        datum tretjega roka (1. 9. 2020) za izplačilo zadnje tretjine povišanj,
-      zvišanje za 3 plačne razrede za delovna mesta na univerzi, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba.

Na spoznavnem sestanku z novim ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom 19. septembra letos smo potrdili, da podpiramo dodatni dvig plač za en plačni razred na delovnih mestih do 26. plačnega razreda, in podčrtali, da so dogovorjena izboljšanja v vrednotenju delovnih mest, ki sicer s strani prejšnje vlade niso bila parafirana, temelj, pod katerega SVIZ ne more iti. Pripravljeni pa smo se dogovoriti o še odprtih vprašanjih: o datumih uveljavitve posameznih zvišanj, o obnovitvi izplačevanja delovne uspešnosti in napredovanj v plačne razrede in nazive ter o zvišanjih plačnih razredov za asistente, lektorje, bibliotekarje in strokovne  sodelavcev na univerzah. Povedali smo, da je za nas bistveno, da se z nami podpiše stavkovni sporazum, in tudi minister je na novinarski konferenci potrdil, da je podpis stavkovnih sporazumov prioriteta tudi za vlado. Tam, kjer se naše zahteve prekrivajo z zahtevami drugih sindikatov, smo se pripravljeni pogajati skupaj, kar se tiče specifičnih zahtev (razredništvo, podaljšanje kariernih razponov, določitev plačnega razreda za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja), ki se nanašajo izključno na delo v vzgoji in izobraževanju, pa bomo vztrajali pri ločenih pogajanjih.

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo prav tako že naslovili zahtevo po prehodnih pogajanjih za določitev plačnega razreda in šifre delovnega mesta za »Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ), kar je tudi ena od stavkovnih zahtev SVIZ. K takojšnjim pogajanjem MIZŠ zavezuje Zakon o vrtcih, ki uveljavitev navedene spremembe predvideva že s 1. 9. 2018. Prav zaradi zakonske podlage pogajanja o uvrstitvi novega delovnega mesta ne morejo biti del preostalih plačnih pogajanj in jih je v okviru KPVIZ dopustno in treba izvesti ločeno od ostalih pogajanj.

Če Vlada Republike Slovenije ne bo pripravljena izpolniti naših stavkovnih zahtev, s katerimi so se stranke vladajoče koalicije pred volitvami sicer strinjale, bomo s stavko nadaljevali! Z izvolitvijo nove vlade je Glavni stavkovni odbor SVIZ ponovno postal aktiven in se bo sestal na predvečer letošnjega svetovnega dneva učiteljev, tj. v četrtek, 4. 10. 2018. Glavni stavkovni odbor, ki mu je članstvo na glasovanju o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju podelilo pooblastila za vodenje stavke, se bo na seji opredelil do nadaljevanja le-te; vključno z določitvijo datuma in načina izvedbe.

Spoštovani kolegice in kolegi, članice in člani SVIZ, splošno stavko v vzgoji in izobraževanju smo izglasovali s plebiscitarno večino, ker so naše zahteve več kot upravičene. Zase ne zahtevamo nobenih privilegijev, nič več, kot imajo drugi, zahtevamo pa, da se nas plača toliko kot druge, ki so z nami primerljivi. Pri uveljavitvi te zahteve moramo vztrajati tudi za ceno ponavljajočih se stavk.

S to pošto vam pred letošnjim svetovnim dnevom učiteljev pošiljamo tudi plakat s podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki nazorno kažejo, da povprečna plača v vzgoji in izobraževanju zaostaja za povprečno plačo v RS in drugih dejavnostih javnega sektorja, ter da moramo naše plače premakniti navzgor! Zdaj ne smemo odnehati!

Z lepimi pozdravi,

Jelka Velički, predsednica GSO SVIZ                                                                              Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
 

Priloga: Plakat »Vztrajamo v stavki!« (.JPG, .PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 29. avgusta 2018
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ
 

SKLENITEV DOGOVORA O STAVKOVNIH ZAHTEVAH ALI NADALJEVANJE ZAMRZNJENE STAVKE?!

V oblikovanju je nova slovenska vlada in pričakovati je, da bo v Državnem zboru prisegla v drugi polovici septembra. Stališče SVIZ je, da se morajo pogajanja o naših stavkovnih zahtevah, ki so bila letos spomladi prekinjena zaradi odstopa tedanjega premierja Mira Cerarja, nadaljevati takoj po začetku delovanja vlade s polnimi pooblastili. Po izvedenih državnozborskih volitvah v začetku junija je dal SVIZ politiki in javnosti jasno vedeti, da si vlada na tej točki ne bo mogla vzeti »sto dni miru«, ampak mora pogajanja obnoviti takoj. Ker so vse stranke vladnega petorčka na naša predvolilna vprašanja, ali se strinjajo, da je treba pogajanja o plačah v javnem sektorju začeti takoj po sestavi vlade in jih tudi čim prej končati, odgovorile, da se s tem strinjajo, zapletov okrog začetka pogajanj ne bi smelo biti. A to seveda nikakor ne pomeni, da jih ne bo oziroma jih ne pričakujemo; nasprotno – iz izkušenj vemo, da politične stranke po volitvah rade pozabijo, kaj so obljubljale v času, ko so se borile za glasove volivk in volivcev. Storiti bomo morali vse, kar je v naši moči, da stranke izpolnijo, kar so v odgovorih na naša vprašanja tudi zagotovile.

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je v začetku lanskega decembra izglasovalo 38.186 naših članov in članic ter drugih zaposlenih, smo zgolj zamrznili po tem, ko se je takratni predsednik vlade z odstopom izmaknil odgovornosti. Le dan pred njegovim odstopom smo imeli z vlado že usklajeno besedilo dogovora, vendar ga nato glavna vladna pogajalka, po pritisku drugih sindikatov, ni želela parafirati. Za SVIZ bo prav to – z vladno pogajalsko skupino že dogovorjeno in usklajeno – temelj za končanje pogajanj in sklenitev stavkovnega sporazuma!

Zahtevali smo in zahtevamo določitev višjega plačnega razreda za novo delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, dvig plačnih razredov za vzgojitelje, učitelje ter druge strokovne delavce z visoko in univerzitetno izobrazbo, oblikovanje posebnega delovnega mesta učitelj – razrednik, podaljšanje kariernega razpona učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter zvišanje plač strokovnih in pedagoških delavcev in delavk na univerzah, zvišanje regresa za letni dopust za vse, ki prejemajo minimalno plačo. Politične stranke, ki bodo sestavljale novo vlado, so v odgovorih soglašale z uresničitvijo naših zahtev. Lista Marjana Šarca je zagotovila, da je potrebno pogajanja »začeti na točki, kjer so se zaključila s sedanjo vlado v odstopu.« V SMC so zapisali, da je »uskladitev vrednotenja poklicev v vzgoji in izobraževanju absolutno pravična in nujna«. Stranka SD je eksplicitno potrdila strinjanje z vsemi našimi zahtevami in dodala, da so »takšno besedilo glede stavkovnega sporazuma z vsemi zahtevami v Vladi RS podprli vsi ministri iz kvote SD«. Tudi stranka DeSUS se je strinjala z vsemi zahtevami SVIZ. Le Stranka Alenke Bratušek se je v odzivu na naša predvolilna vprašanja izognila neposrednemu odgovoru, in sicer s pojasnilom, da ne želi govoriti na pamet, a je obenem potrdila, da je treba za primerljiva delovna mesta zagotoviti enako plačilo. SVIZ bo vztrajal tudi pri izboljšanju plač zaposlenih v raziskovalni dejavnosti in kulturi, ki bo primerljivo z izboljšanji v vzgoji in izobraževanju. Podpiramo tudi zahtevo za dvig minimalne plače, a napovedujemo, da bo treba dodatno popraviti tudi plače, ki so malo nad minimalno plačo, na delovnih mestih zlasti v plačni skupini J, a tudi drugod.

Ker smo torej še vedno v splošni stavki, ki je ta trenutek sicer zamrznjena, je ostal aktiven tudi Glavni stavkovni odbor SVIZ (GSO SVIZ). GSO SVIZ je z izglasovanjem stavke dobil pooblastila, da odloča o poteku stavke. Če z vlado ne bo mogoče doseči dogovora o stavkovnih zahtevah, bo GSO določal prihodnje datume in način izvedbe stavke. Stavko je mogoče končati le na dva načina: ali s podpisom dogovora z vladno stranjo o naših stavkovnih zahtevah ali pa se članstvo z glasovanjem odloči, da se iz stavke umika.
 

PRIPRAVE NA 10. KONGRES V POLNEM TEKU

Spomladi letos so v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2018–2022 začel teči 1. junija letos. Temu so sledila predkongresna volilna opravila na območnih odborih sindikata (volitve predsednic in predsednikov območnih odborov ter članov nadzornih odborov). Do konca septembra bodo izpeljani še volilni zbori posameznih sindikalnih konferenc SVIZ, ki bodo vsi organizirani v Ljubljani, in sicer: 30. avgusta za Sindikalno konferenco (SK) predšolske vzgoje, 11. septembra za SK srednjih, višjih šol in dijaških domov, 17. septembra za SK visokega šolstva in znanosti, 20. septembra za SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 24. septembra volilni zbor SK kulturnih organizacij ter  25. septembra za SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih. Na zborih sindikalnih konferenc bodo zaupniki volili člane predsedstva in predsednike sindikalnih konferenc (slednji nato skupaj z glavnim tajnikom SVIZ sestavljajo izvršilni odbor sindikata).

Oktobra bodo izpeljani še volilni zbori sekcij, 10. kongres SVIZ pa bo potekal 19. in 20. novembra letos v Portorožu.
 

UREDITEV DELOVNEGA ČASA UČITELJEV PO NOVEM

Z začetkom šolskega leta 2018/2019 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPVIZ), ki se nanašajo na novosti pri urejanju delovnega časa učiteljev. Pred skorajšnjim pričetkom uporabe omenjenih določil KPVIZ je treba vnovič opozoriti na dejstvo, da določila KPVIZ, ki so bila sprejeta avgusta lani, ne določajo in tudi ne omogočajo določanja obvezne prisotnosti učiteljev na delovnem mestu. Prav tako ne zapovedujejo vodenja evidenc o delovnem času učitelja ali evidentiranja opravljanja posameznih del in nalog. S spremembami KPVIZ je bila ravnateljem naložena le novost sprejetja individualnega letnega delovnega načrta za posameznega učitelja, ki predstavlja zgolj načrt delovnih nalog posameznega učitelja v tekočem šolskem letu.
 

NEUSTREZNOST IZOBRAZBE IN PREDLOŽITEV ANEKSOV K POGODBAM O ZAPOSLITVI S STRANI RAVNATELJEV

Šolsko ministrstvo je v okrožnici 22. junija letos ravnateljem podalo navodilo, naj v primerih, ko delavci, zaposleni za nedoločen čas, ne izpolnjujejo zahtevanih izobrazbenih pogojev, tem delavcem predložijo v podpis aneks h pogodbi o zaposlitvi (in sicer z namenom, da bi delavci sami prevzeli obveznost pridobitve zahtevane izobrazbe na lastne stroške). Če nato posamezni delavec te obveznosti ne bi izpolnil, bi mu posledično delodajalec lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Izpostaviti je treba, da delavci niso dolžni podpisovati takšnih aneksov!

Tudi če delavci ponujenih aneksov ne podpišejo, jim ravnatelj ne more podati odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neustrezne izobrazbe, če je od sklenitve pogodbe minilo že več kot 6 mesecev. Lahko pa skladno z zakonodajo delavce brez spremembe pogodbe o zaposlitvi napoti na izobraževanje, a le pod pogojem, da gre za izobraževanje na stroške zavoda, ob tem pa delavcem pripadejo tudi dodatni dnevi odsotnosti z dela zaradi opravljanja izpitov. Takšno napotitev mora delavec tudi spoštovati oziroma se izobraževati. V primerih, ko bi v vaših zavodih prišlo do zgoraj navedene prakse ravnateljev, torej predlaganja podpisovanja aneksov namesto napotitev na izobraževanje, člane za pomoč in nasvete napotite na pristojno pravno službo SVIZ.
 

SINDIKAT ZAVODA MORA IMETI TRANSAKCIJSKI RAČUN

Sindikalne zaupnice in zaupnike prosimo, da preverite, ali vaš sindikat zavoda posluje s transakcijskim računom. Če ugotovite, da temu ni tako ter da sindikat zavoda posluje, denimo, še prek t. i. hranilne knjižice ali katere druge oblike računa, vam svetujemo, da nemudoma uredite vse potrebno za odprtje transakcijskega računa ter hkratno ukinitev druge oblike računa.

Pred kratkim smo po odzivih nekaterih sindikalnih zaupnic in zaupnikov namreč zaznali, da so nekateri sindikati zavodov še poslovali prek »hranilne knjižice«. FURS je zaradi tega nekaj sindikalnih zaupnikov ter sindikatov zavodov oglobil z denarno kaznijo. Kot je bilo že izpostavljeno, ste sindikalni zaupnice in zaupniki odgovorne osebe za poslovanje sindikata zavoda. Sindikat zavoda je pravna oseba, ena njegovih temeljnih značilnosti je transakcijski račun; vsak sindikat zavoda torej mora imeti svoj transakcijski račun.


RAZPISA ŠTIPENDIJ IN SUBVENCIJ

Še do 27. septembra lahko oddate vloge na razpis dvanajstih štipendij za otroke članov SVIZ (za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, in sicer šest štipendij za srednješolsko, šest pa za visokošolsko izobraževanje), do 12. oktobra pa je odprt razpis subvencij za članice in člane sindikata za pridobitev ustrezne izobrazbe. Vse podrobnosti razpisov najdete na naši spletni strani www.sviz.si.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 11. junija 2018


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

VLADA NAJ BO OBLIKOVANA ČIM PREJ

V SVIZ smo se na pogajanjih 12. marca letos s takratnimi vladnimi pogajalci že dogovorili o uresničitvi naših stavkovnih zahtev o zvišanju plač v vzgoji in izobraževanju ter izplačilu višjega regresa za letni dopust za zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo. A ker je zatem skupina sindikatov javnega sektorja odpravi nižjega vrednotenja plač v vzgoji in izobraževanju nasprotovala, Vlada RS že dogovorjene odprave pri zaostajanju plač izobraževalcev ni bila več pripravljena parafirati. Naše stavkovne zahteve, ki jih ne spreminjamo in bomo pri njih vztrajali, tako čakajo na novo vlado. Zaradi povečevanja nezadovoljstva, ki se stopnjuje tudi ob aktualnem in enostranskem zvišanju plač vojakom, bi bilo po naši oceni dobro, da bi bila čim prej oblikovana nova vlada in bi takoj nadaljevali s pogajanji.

Zaposleni smo pred meseci z impresivno večino izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, ki je še vedno aktivna in se bo, če z novo oblastjo ne bomo mogli po mirni poti uresničiti naših stavkovnih zahtev, tudi nadaljevala. Pri tem ne smemo pozabiti niti na zahteve po izboljšanju plač v raziskovalni dejavnosti in kulturi, ki smo jih prav tako že posredovali resornima ministrstvoma. Kot verjetno prav tako veste, od vsega začetka stavkovnega gibanja podpiramo tudi zahtevo po ponovnem zvišanju najnižjih plač v javnem sektorju.
 

PRIPRAVE NA 10. KONGRES V POLNEM TEKU

Aprila in maja so v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2018–2022 začel teči 1. junija letos. Ta mesec potekajo predkongresna volilna opravila na območnih odborih sindikata (voli se predsednice in predsednike območnih odborov in nadzorne odbore ter zbirajo kandidature za člane Nadzornega odbora SVIZ in Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ), zatem pa bodo izpeljani volilni zbori posameznih sindikalnih konferenc SVIZ, ki bodo vsi organizirani v Ljubljani, in sicer: 30. avgusta za Sindikalno konferenco (SK) predšolske vzgoje, 11. septembra za SK srednjih, višjih šol in dijaških domov, 17. septembra za SK visokega šolstva in znanosti, 20. septembra za SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 25. septembra za SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih ter 28. septembra volilni zbor SK kulturnih organizacij.

Oktobra bodo izpeljani tudi volilni zbori sekcij, 10. kongres SVIZ pa bo potekal 19. in 20. novembra letos v Portorožu.


Izvoljeni sindikalni zaupnice in zaupniki za mandat 2018–2022

Z zavodov, kjer je organiziran SVIZ, smo do zdaj prejeli 815 zapisnikov o izvolitvi sindikalnih zaupnic in zaupnikov, pričakujemo pa jih še okrog petdeset. Vse tiste, ki ste volitve že izpeljali, zato prosimo, da nam čim prej posredujete tudi zapisnike, druge pa vabimo, da volitve še izpeljete ali nam sporočite, če imate morda pri tem kakršnekoli težave.


Podpis pogodbe o sindikalnem delu z delodajalci

Sindikalne zaupnice in zaupnike vas obveščamo, da je na naši spletni strani www.sviz.si (O sindikatu – Dokumenti; https://www.sviz.si/datot/pogodba-zagotavljanje-pogojev-sinddelo.doc) objavljena prenovljena Pogodba o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo, ki jo ob začetku mandata predložite delodajalcem v podpis (svetujemo, da k podpisu pogodbe pozovejo delodajalce vsi izvoljeni sindikalni zaupnice in zaupniki, ne le novi).  


Spoznavno-informativno srečanje za prvikrat izvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike

Vsem zaupnicam in zaupnikom, ki boste to funkcijo opravljali prvič, čestitamo ob izvolitvi ter se nadejamo uspešnega sodelovanja in številnih skupnih uspehov. Da bi bil začetek čim lažji ter da bi se ognili čim več dilemam in težavam, v SVIZ za vas v četrtek, 28. junija 2018, v Ljubljani pripravljamo srečanje, na katerem se bomo imeli priložnost spoznati, obenem pa vam bomo predstavili vse ključne teme in vprašanja, s katerimi se sindikalni zaupnik najpogosteje srečuje. O vseh potrebnih podrobnostih dogodka vas bomo obvestili naknadno.
 

Ureditev formalnosti na banki in Ajpesu

Že v zadnjih Obvestilih smo navedli, da ste sindikalni zaupnice in zaupniki odgovorne osebe svojih sindikatov zavodov. To pomeni, da morate novoizvoljeni zaupnice in zaupniki urediti, kar je potrebno za zastopanje sindikata zavoda v pravnem prometu. Bistveno je, da pri banki, pri kateri ima sindikat zavoda odprt transakcijski račun, uredite vse potrebno v zvezi z odgovorno osebo sindikata oziroma podpisnika, drugo pomembno opravilo pa je, da o spremembi odgovorne osebe obvestite Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer se osebno oglasite na njihovi pristojni izpostavi, s seboj pa imejte zapisnik o izvolitvi na funkcijo sindikalnega zaupnika, žig sindikata zavoda ter osebni dokument. Nekaj dni zatem preverite, ali je sprememba odgovorne osebe sindikata uspešno vnesena in so v evidenci izkazani pravilni podatki o sindikatu zavoda kot pravni osebi.


Zahvala za opravljeno sindikalno delo

Ob tej priložnosti se znova iskreno zahvaljujem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki ste v pravkar končanem mandatu ter vsem dosedanjem času –  številni od samega začetka ustanovitve SVIZ-a –, stali z nami v prvih vrstah in se borili za kakovost vrtcev in šol, si prizadevali za odličnost naše raziskovalne dejavnosti in podpirali kulturo, zahtevali primerne delovne pogoje in ustrezno plačilo za zahtevno in odgovorno delo vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju, kulturi ter tudi širše.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 25. maja 2018


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


POGAJANJA O STAVKOVNIH ZAHTEVAH SVIZ PRIČAKUJE TAKOJ PO OBLIKOVANJU NOVE VLADE

Na sedežu SVIZ v Ljubljani so se 22. maja letos na izredni seji sešli članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO SVIZ) ter v luči dejstva, da je bil sindikat po odstopu predsednika vlade sredi marca letos in napovedi predčasnih parlamentarnih volitev primoran začasno odložiti sicer že napovedano nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, sprejeli nekaj pomembnih odločitev o prihodnjih aktivnostih SVIZ-a po bližajočih se državnozborskih volitvah. Članice in člani GSO SVIZ so soglasno sklenili, da bo sindikat nadaljeval z bojem za uresničitev stavkovnih zahtev, vključno z nadaljevanjem stavke, in sicer takoj, ko bo konstituirana nova vlada s polnimi pooblastili. Iz SVIZ smo že pred tedni na politične stranke naslovili vprašanja o naših stavkovnih zahtevah po odpravi zaostankov pri vrednotenju plač v vzgoji in izobraževanju ter prejeli odgovore vseh parlamentarnih strank in nekaterih drugih. Z izjemo Slovenske demokratske stranke in Liste Marjana Šarca, ki se do zahtev nista konkretno opredelili, so v vseh drugih strankah izrazili strinjanje z našimi stavkovnimi zahtevami, torej da je treba izboljšati položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ustrezno ovrednotiti razredništvo in povečati karierni razpon.

Članice in člani GSO so bili na izredni seji zelo kritični tudi do očitnega in nadvse zaskrbljujočega dejstva, da je vprašanje o prihodnosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji povsem odsotno v predvolilnih soočenjih. To zgolj potrjuje upravičenost opozoril našega sindikata, da se položaj vzgoje in izobraževanja marginalizira; v enaki meri pa to velja tudi za raziskovalno dejavnost in kulturo. Čeprav desetletni trend zmanjševanja sredstev za vzgojo in izobraževanje neposredno napoveduje poslabšanje kakovosti javnega vzgojno-izobraževalnega sistema v prihodnjih letih, to politike očitno ne skrbi. Iz SVIZ smo politike tudi zato pozvali, naj se še pred volitvami jasno opredelijo glede deleža sredstev v BDP, ki bi ga bilo treba nameniti za financiranje vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih.

Stavkovne zahteve SVIZ ostajajo osredotočene na odpravo nižjega vrednotenja dela strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju ter na zvišanje regresa za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo. GSO SVIZ bo tudi v nadaljevanju pogajanj s prihodnjo vlado vztrajal pri uresničitvi teh ciljev, o morebitnem nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, o določanju datumov in vsakokratnem obsegu stavke pa se bo odločal glede na približevanje omenjenim ciljem na pogajanjih.


VOLITVE SINDIKALNIH ZAUPNIC IN ZAUPNIKOV ZA NOVO MANDATNO OBDOBJE

V sklopu priprav na izpeljavo jesenskega kongresa SVIZ v sindikatu zdaj potekajo volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov za prihodnje štiriletno obdobje. Aktualni mandat zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov poteče 31. maja letos, novo mandatno obdobje pa začne teči s 1. junijem letos in traja do 31. maja 2022. Vse novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike, ki tega še niste storili, pozivamo, da nam čim prej pošljete zapisnike o izvolitvi, saj bodo junija že potekala volilna opravila na območnih odborih, kjer bodo imeli volilno pravico zgolj novi zaupnice in zaupniki, po poletnih počitnicah pa sledijo še zbori sindikalnih konferenc z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki.

Hkrati vas seznanjamo, da ste sindikalni zaupniki odgovorne osebe svojih sindikatov zavodov, kar pomeni, da morate vsi novoizvoljeni zaupnice in zaupniki urediti vse potrebno za zastopanje sindikata zavoda v pravnem prometu. Zato je bistveno, da pri banki, kjer ima sindikat zavoda odprt transakcijski račun, uredite vse potrebno v zvezi z odgovorno osebo sindikata oziroma podpisnika (to velja za vse zaupnice in zaupnike, ki boste to funkcijo prevzeli prvič, medtem ko imate tisti, ki z mandatom nadaljujete, to že urejeno). Drugo pomembno opravilo je, da o spremembi odgovorne osebe obvestite Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer se osebno oglasite na njihovi pristojni izpostavi, s seboj pa imejte zapisnik o izvolitvi na funkcijo sindikalnega zaupnika, žig sindikata zavoda ter osebni dokument. Nekaj dni zatem preverite, ali je sprememba odgovorne osebe sindikata uspešno vnesena in so v evidenci izkazani pravilni podatki o sindikatu zavoda kot pravni osebi.

Ob tej priložnosti se v SVIZ za sodelovanje, podporo in predano opravljeno delo v številnih pomembnih bitkah za dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture iskreno zahvaljujemo vsem dozdajšnjim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki te funkcije v prihodnjem mandatnem obdobju ne boste več opravljali.


DOPOLNJEVANJE UČNE OBVEZNOSTI UČITELJEV PRI PREDMETIH, ZA POUČEVANJE KATERIH TI NIMAJO USTREZNE STROKOVNE IZOBRAZBE

V SVIZ smo skupaj z ravnatelji podprli zadnji predlog novele zakona (ZOFVI), s katerim bi se podaljšala možnost dopolnjevanja učne obveznosti učiteljev pri drugih predmetih, za poučevanje katerih ti nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, v obsegu 20 % še do leta 2023, vendar predlog zakona, žal, v Državnem zboru ni bil sprejet. Problematika tako ostaja nerešena, vse šole in z njimi učitelji, ki jih to vprašanje zadeva, pa čakajo na ustrezna navodila pristojnega ministrstva, kaj bo z njihovimi zaposlitvami po 1. 9. 2018.

Resorno ministrico dr. Majo Makove Brenčič je sindikat opozoril, da vodstva šol in zaposleni že načrtujejo delo v prihodnjem šolskem letu, a še ne vedo, kaj se bo zgodilo z zaposlitvami učiteljev, ki so lahko v minulih letih (ter (le) še do 31. 8. letos) svojo učno obveznost, predpisano z zakonom, dopolnjevali tudi pri predmetih, za poučevanje katerih sicer nimajo ustrezne strokovne izobrazbe. MIZŠ smo pozvali, naj šolam čim hitreje in jasno sporoči, kako naj postopajo v primerih učiteljev, ki jim z novim šolskim letom ne bo več mogoče zagotoviti polne učne obveznosti, določene z zakonom. Šole potrebujejo tudi navodila o tem, kako naj zagotovijo organizacijo pouka, torej izvajanje vseh predpisanih predmetov, s strokovno ustreznimi učitelji (npr. dogovarjanje s sosednjimi šolam na način, da bodo učitelji lahko dopolnjevali svojo učno obveznost na več šolah, ali z novimi deležnimi zaposlitvami strokovno ustreznih učiteljev).
 

NEUSTREZNO IN PROTIPRAVNO NAVODILO MIZŠ ZA DOLOČITEV POOBLAŠČENIH OSEB ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zgolj dober teden pred začetkom uporabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR) vodstvom zavodov poslalo okrožnico, v kateri jim svetuje, naj za izvajanje nalog pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki jo mora v skladu z novo uredbo imeti tudi vsak javni zavod, »določi javnega uslužbenca, ki bo te naloge opravljal v določenem obsegu svojega delovnega časa«. Skladno z Uredbo GDPR mora imeti pooblaščena oseba zagotovljene ustrezne pogoje za delo (ustrezen delovni čas, prostore itd.), bistveno pa je, da dokument neposredno določa, da mora biti pooblaščena oseba imenovana na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov ter na podlagi zmožnosti za izpolnjevanje nalog. To pomeni, da so lahko za pooblaščeno osebo imenovani zgolj posamezniki, ki imajo o omenjenem področju ustrezno strokovno znanje. V SVIZ menimo, da strokovni in drugi delavci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi obstoječih normativov, ne izpolnjujejo pogojev, ki jih Uredba GDPR določa za pooblaščeno osebo, ter jih zavodi oziroma njihova vodstva tako ne morejo določiti za pooblaščene osebe. Na MIZŠ smo zato naslovili protest zoper okrožnico, ki ni bila predhodno usklajena z nami kot socialnim partnerjem in vsebuje navodilo, ki se neposredno nanaša na pravice zaposlenih. Dr. Majo Makovec Brenčič smo pozvali, naj ministrstvo zdajšnja navodila umakne in pripravi takšna, ki bodo zavodom omogočala ustrezno imenovanje pooblaščene osebe, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje in dejansko lahko zagotavljala učinkovito in neodvisno varstvo osebnih podatkov v zavodih.

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ljubljana, 3. aprila 2018

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

Glavni stavkovni odbor SVIZ odločno za vztrajanje pri stavkovnih zahtevah / V luči dogajanja po propadu pogajanj z Vlado RS po odstopu njenega predsednika dr. Mira Cerarja je bila v Zrečah pred redno spomladansko dvodnevno sejo Glavnega odbora SVIZ 26. 3. 2018 izpeljana še izredna seja Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO SVIZ). Članice in člani GSO so v razpravi natančno pretresli dogajanje 12. 3. 2018, ko je potekal zadnji krog pogajanj z Vlado RS, na katerih je pogajalska skupina SVIZ za razrešitev stavkovnih zahtev SVIZ v zvezi s spremembami Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) z vladno pogajalsko skupino dosegla soglasje o ključnih stavkovnih zahtevah SVIZ, a je glavna vladna pogajalka mag. Lilijana Kozlovič zatem že dogovorjeni podpis usklajenega čistopisa Dogovora med vodjema obeh pogajalskih skupin zavrnila. Strinjali so se, da je pogajalska skupina SVIZ z vodjo Branimirjem Štrukljem na pogajanjih za razrešitev stavkovnih zahtev delovala v skladu z mandatom GSO in je v pogajanjih uveljavila vse stavkovne zahteve sindikata, tj. zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze, ustrezno ovrednotenje novega delovnega mesta razrednika ter višji regres za letni dopust za zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo.

Članice in člani GSO so ob tem ostro obsodili sprevračanje dejstev in poskuse prelaganja odgovornosti za propad pogajanj na SVIZ, saj so trditve, da je pogajalska skupina SVIZ vztrajala pri višjih zahtevah, kot so bile dogovorjene pri predsedniku vlade in potrjene na pogajalski komisiji 12. 3. 2018, povsem neresnične. GSO je odločno zanikal nesprejemljivo trditev dr. Mira Cerarja, da so pogajanja propadla zato, ker je SVIZ »za osnovnošolske in srednješolske učitelje zahteval tako zvišanje, da bi bili plačani bolje od zdravnikov in univerzitetnih profesorjev«. Izmišljotine in manipulacije nekdanjega predsednika vlade GSO razume kot poskus demonizacije SVIZ-a, ki naj bi članstvo odvrnil od sindikata. Članice in člani GSO so se strinjali, da je dr. Miro Cerar odšel s svoje funkcije, ker mu je to koristilo, in se požvižgal na odgovornost do javnih uslužbencev,  ker je verjel, da mu na volitvah to ne bo škodilo. Z odstopom pa je sporočil tudi, da mu je vseeno za zaposlene z minimalno plačo, ki jih je »obsodil« na zakonsko najnižji možni regres.

Članice in člani GSO so bili na izredni seji soglasni, da bo SVIZ enako odločno kot do zdaj vztrajal, da se delo v vzgoji in izobraževanju, ki je razvrednoteno, plača enako kot primerljivo delo z enako zahtevano stopnjo izobrazbe v drugih delih javnega sektorja. Potrjen je bil sklep, da bo SVIZ za uveljavitev svojih zahtev vztrajal v splošni stavki, ki jo je decembra lani izglasovalo 37.186 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, a bo upoštevaje aktualno politično dogajanje v državi za 17. 4. 2018 napovedano nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za nedoločen čas prestavil. 

GSO SVIZ je razpravljal tudi o pobudah, da bi v šolah bojkotirali popravljanje testov nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), kar se sicer napačno interpretira kot »bela stavka« (v »beli stavki« stavkajoči izvajajo vse predpisane obveznosti, a na način, ki povzroča težave v procesu). To, kako bi lahko bojkot NPZ vplival na uveljavitev naših stavkovnih zahtev v času, ko Vlada RS nima pooblastil za podpis stavkovnih sporazumov in kolektivnih pogodb, ni jasno. Zdi se, da bi z omenjeno aktivnostjo bolj škodili otrokom, ki potrebujejo oceno iz NPZ za vpis na želeno srednjo šolo, kot si povečali možnosti za uresničitev stavkovnih zahtev. GSO je razpravljal tudi o morebitni organizaciji protestnega shoda v času pred volitvami, če se politične stranke ne bi jasno opredelile do vprašanj, ki smo jih nanje naslovili po izredni seji GSO SVIZ. 

Poziv političnim strankam k opredelitvi do neustreznega vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela / Skladno s sklepom z marčevske izredne seje Glavnega stavkovnega odbora smo v SVIZ v luči bližajočih se državnozborskih volitev pozvali politične stranke, naj predvolilni čas izkoristijo za kritično, resno, strukturirano razpravo o pomenu vzgoje in izobraževanja ter vlogi, ki jo imata pri zagotavljanju socialne države in bolj kakovostnega življenja naših državljank in državljanov. Hkrati smo na politične stranke 28. 3. 2018 naslovili vprašanja, ki od njih zahtevajo jasno opredelitev do neustreznega vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela, od vrtcev do univerz, ter konkretno stališče o statusu učitelja razrednika in o povečanju kariernih razponov strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ob predstavitvi vprašanj na novinarski konferenci je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj poudaril, da želi SVIZ s tem razpravo o vzgoji in izobraževanju narediti za volilno temo, od politike pa izvedeti, ali se strinja, da bi se moral delež bruto domačega proizvoda, ki ga država namenja za vzgojo in izobraževanje, s 4,6 odstotka zvišati na 5,3 odstotka, kolikor je znašal leta 2005; ali se strinja, da je treba odpraviti zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja, pa tudi, ali se strinja z dogovorom, ki ga je SVIZ dosegel z vlado na zadnjih pogajanjih, a ga pozneje vlada ni podpisala. Z vsemi odgovori političnih strank, ki jih v SVIZ pričakujemo do 11. aprila letos, vas bomo zatem tudi seznanili.

Redna dvodnevna spomladanska seja Glavnega odbora SVIZ / V Zrečah je bila na zadnji ponedeljek in torek v marcu, 26. in 27. 3. 2018, izpeljana tudi redna dvodnevna spomladanska seja najvišjega organa SVIZ med kongresoma. V  uvodu so navzoči članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) ob poročilu glavnega tajnika analizirali dejavnosti sindikata od zadnje novembrske redne seje ter se seznanili s poročili predsednic in predsednikov sindikalnih konferenc, ki so organizirane v okviru SVIZ za posamezne ravni na celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Pozornost so namenili delovanju blagajne vzajemne pomoči Svizova čebelica, ki je pod okriljem SVIZ vzpostavljena od začetka tega leta ter je namenjena vsem našim članicam in članom, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, in zaidejo v finančne težave ter potrebujejo hitro pomoč. Članice in člani GO SVIZ Slovenije so se zatem seznanili s pripravami na 5. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki bo potekal 10. aprila letos v Ljubljani, nato pa tudi z vložitvijo Sprememb in dopolnitve tarifnih delov kolektivnih pogodb za raziskovalno dejavnost in za kulturo. SVIZ bo vztrajal tudi pri uveljavitvi sprememb in dopolnitev za ti dve dejavnosti. V nadaljevanju je strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz spregovorila o problematiki varstva sindikalnih zaupnic in zaupnikov pred odpovedjo, pred koncem prvega dne marčevske redne seje, ki se je sklenil s pripravo na izvedbo 10. kongresa SVIZ – ta bo izpeljan 19. in 20. novembra letos –, pa je strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc zbranim predstavila poročilo o spremljanju učinkov ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Na podlagi sprejetega in objavljenega dogovora med sindikati in ministrstvom za izobraževanje je bilo vzpostavljeno poskusno spremljanje učinkov nove ureditve delovnega časa učiteljev v 24 osnovnih in 7 srednjih šolah ter osnovni šoli s prilagojenim programom. Za izvajanje spremljave je bila ustanovljena posebna skupina, v kateri so predstavniki ministrstva, ravnateljev in SVIZ. Omenjeni dogovor zavezuje socialne partnerje tudi k začetku pogajanj za ureditev delovnega časa strokovnih delavcev s področja predšolske vzgoje, glasbenih šol, višjih strokovnih šol, zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in dijaških domov.

Drugi dan redne spomladanske seje GO SVIZ so njegove članice in člani začeli s pregledom dela in finančno-materialnega poslovanja območnih odborov sindikata ter potrdili finančno poročilo SVIZ za minulo leto in predlog finančnega načrta za leto 2018. V nadaljevanju je predsednica Nadzornega odbora SVIZ Erika Rozman Logar v sklopu svojega letnega poročila izpostavila upravljanje s počitniškimi stanovanji v lasti sindikata in opozorila na nujnost prenavljanja le-teh v prihodnjem obdobju. Statistiko oddajanja, opravljeno in za prihodnje predvideno delo v stanovanjih je zatem podrobno predstavil upravljavec počitniških stanovanj SVIZ Peter Penič. Pobliže so se članice in člani GO SVIZ ob deseti obletnici delovanja Lizinega zdravstvenega sklada seznanili z uspešnim delovanjem le-tega v dobro članstva v minulem letu, ob koncu seje pa sprejeli sklep o višini članarine za upokojene članice in člane (15 evrov letno), brezposelne članice in člane (2,5 evra mesečno) ter tiste na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka (10 evrov mesečno). Povsem ob koncu seje so navzoči namenili pozornost še izpeljavi vsakoletnih in zmeraj bolj množično obiskanih športnih iger SVIZ, ki jih bo 12. maja letos v Velenju organiziral tamkajšnji območni odbor sindikata. 

Z lepimi pozdravi,

Jelka Velički, l. r., predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ   

Branimir Štrukelj, l. r., glavni tajnik SVIZ                      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 21. decembra 2017


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

37.186 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ZA stavko
Na opredeljevanju o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju se vas je 37.186 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, članic in članov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju odločilo, da bomo tudi za ceno stavke vztrajali v zahtevah po ustreznem izboljšanju položaja izobraževanja in vrednotenja izobraževalnega dela. Še nikoli, odkar smo v SVIZ uveljavili odločanje na ravni vsakega posameznega člana in članice sindikata, ki pomeni vrhunec notranje sindikalne demokracije, ni bila stavka izglasovana s tako visokim številom glasov in tako prepričljivo večino. Tega dejstva ne more prezreti nihče, še najmanj Vlada Republike Slovenije, ki smo ji, potem ko je komisija ugotovila in razglasila rezultate glasovanja, nemudoma napovedali stavko. Odločenost, ki ste jo pokazali, predstavlja jasno sporočilo oblastem, da se bo 14. februarja prihodnje leto začela najmnožičnejša stavka v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, če bo Vlada RS naše zahteve do takrat ignorirala. Od vlade pričakujemo, da se bo začela z nami takoj pogajati o stavkovnih zahtevah, ki so dobile praktično plebiscitarno podporo. Pričakujemo tudi, da se bo z nami pogajala v okviru našega predloga za spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in nas ne bo silila v skupna pogajanja, ker nanje ne bomo pristali. Tudi zdravniki, policisti in gasilci so se o svojih stavkovnih zahtevah pogajali sami, kar je za države, v katerih obstaja demokratična tradicija pogajanj med partnerji, običajno.

Predpostavljamo pa, da vlada naših zahtev za zvišanje plač skoraj 40.000 strokovnim delavkam in delavcem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju od vrtca do univerze – kar je že zaradi števila finančno zahtevno –, ne bo sprejela za pogajalsko mizo. Prepričani smo, da je stavka skorajda neizbežna, zato se na njeno izvedbo na vseh ravneh organiziranosti sindikata že pripravljamo. Stavka se bo začela v sredo, 14. februarja 2018, z velikim shodom stavkajočih iz vse Slovenije v središču Ljubljane. V vzgojno-izobraževalnih zavodih bodo ostale le stavkovne straže, ki bodo v času stavke poskrbele za varnost premoženja in ljudi, vsi ostali stavkajoči pa se bomo zbrali v glavnem mestu. Stavko bomo omenjenega dne zvečer prekinili ter jo obnavljali glede na razvoj pogajanj in skladno z izpolnjevanjem zahtev. Glavni stavkovni odbor SVIZ bo skupaj z območnimi odbori poskrbel za organizirane prihode na protest. Ni izključeno, da bi se za stavko na isti dan, s svojimi stavkovnimi zahtevami, odločila še katera od drugih dejavnosti v javnem sektorju.

Za konec januarja prihodnje leto je konfederacija sindikatov, v kateri prevladujejo številčno šibki in ozko usmerjeni poklicni sindikati, napovedala stavko, s katero zahtevajo nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in združitev le-teh z zahtevami za zvišanje plač glede na dvige zdravniških plač. Med omenjenimi sindikati je tudi Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki je prisoten v nekaj vrtcih in osnovnih šolah. V preteklih dnevih je VIR, žal, pozival zaposlene v vrtcih in osnovnih šolah, kjer ima članstvo, naj se ne pridružijo stavki 14. 2. 2018, pri tem pa zavajal s trditvami, da v SVIZ zahtevamo zvišanja le za učitelje. Kot smo že napisali, gre za povsem neresnične trditve, saj naš sindikat zahteva izboljšanje plač tudi za druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju – tudi za vzgojitelje in njihove pomočnike v vrtcih, za svetovalne delavce in knjižničarje v šolah. Poleg tega zahtevamo 1.200 evrov bruto regresa za vse zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo ali manj, saj je vlada na pravkar propadlih pogajanjih zavrnila, da bi tem našim kolegom in kolegicam izplačala višji regres od minimalnega. Kolegic in kolegov v sindikatih, ki so se odločili za stavko konec januarja, mi pri stavkovnih aktivnostih ne bomo ovirali. V stavki ne bomo sodelovali, a jim želimo vse dobro in bomo zadovoljni – kljub temu, da smo skeptični, da je po njihovi poti mogoče priti do cilja –, če jim bo uspelo z njihovimi zahtevami prispevati k izboljšanju vrednotenja izobraževalnega dela.

Predsednicam in predsednikom območnih odborov SVIZ ter vsem zaupnicam in zaupnikom v zavodih se želiva še enkrat zahvaliti, da ste glasovanje o stavki izpeljali na tako visoki ravni, prav tako hvala tudi za vaš odločilni prispevek k rezultatu glasovanja. Skupaj smo močnejši!

S tokratnimi obvestili vam pošiljamo tudi plakate o stavki, ki jih obesite na za to predvidena mesta v vaših zavodih.


Praznično voščilo
Ob skorajšnjem koncu leta in v teh še zmeraj turbulentnih dneh se vam zahvaljujeva za vaše aktivno sodelovanje v naših številnih skupnih prizadevanjih za izboljšanje položaja vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi. Smo v odločilnih časih, ko se na novo postavljajo razmerja med poklici in dejavnostmi ter položaj izobraževanja v naši družbi, zato bo vaš angažma nadvse potreben tudi v 2018, že zelo kmalu. Na nove zmage tudi v novem letu!S spoštovanjem,
 

Jelka Velički, Branimir Štrukelj,
predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ glavni tajnik SVIZ
Priloga:
- Plakat_37.186 zaposlenih v VIZ za stavko (.PDF in .JPG)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posebna Obvestila GO SVIZ - november 2017

Ljubljana, 21. novembra 2017

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

ZAHTEVAMO IZBOLJŠANJE PLAČ!

Iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo 16. oktobra 2017 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovali predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnosti (KPRD). Zahtevamo zvišanje plač za učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce, knjižničarje in druge strokovne delavce v izobraževanju ter za raziskovalce in druge strokovne delavce v raziskovalnih zavodih. Ministrstvo je bilo v skladu s 13. členom KPVIZ in II./2. točko splošnih določb KPRD dolžno odgovoriti na našo zahtevo v 30 dneh. To je sicer storilo 16. 11. 2017, a je odgovor povsem nesprejemljiv (v celoti si ga lahko preberete na naši spletni strani, v novici Na izredni seji o napovedi stavke!). Oblast pogajanja z nami zavrača, ker še niso končana centralna pogajanja 41 sindikatov z vlado o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom, čeprav je naša zahteva po zvišanju plač od teh pogajanj povsem ločena in bi zato lahko pogajanja tekla sočasno, a ločeno. Naše zahteve za zvišanje plač se sicer v enem delu vežejo na zvišanja plač zdravnikov, a so v prvi vrsti tipična zahteva zaposlenih za zvišanje plač, za ustreznejše vrednotenje dela, ki jo sindikati na vseh koncih sveta prakticiramo že dobro stoletje. Če bo Vlada RS upravičene zahteve po izboljšanju plač ignorirala, bo uveljavljanje zahtev s stavko tudi del evropske tradicije delavcev in delavk za izboljšanje materialnega položaja.

Še bolj nesprejemljivo je, da je resorno ministrstvo šele zdaj – ob izteku roka, ki ga je imelo na voljo –, posredovalo lastna izhodišča za pogajanja v vladno medresorsko usklajevanje. Ko so zahtevali zvišanje plač policisti, se je začela vlada z njimi ločeno pogajati takoj; ko so zahtevali visoka zvišanja zdravniki, se je vlada začela z njimi ločeno pogajati; ko gasilci niso podpisali odprave anomalij do 26. plačnega razreda, se je vlada prav tako začela z njimi ločeno pogajati. Dejstvo, da se po 30 dneh ministrstvo in vlada z nami nista pripravljena pogajati, je za zaposlene v izobraževanju in znanosti skrajno žaljivo ter potrditev, da vlada naše delo podcenjuje, saj nas ne obravnava enakopravno. Vsi statistični podatki, domači in tuji, kažejo na znatno zaostajanje plač učiteljstva in drugega strokovnega kadra za primerljivimi poklici v javnem sektorju z enako izobrazbo ter na legitimnost zahtev za zvišanje, vlada pa se z nami noče niti pogajati!

Prav zaradi podcenjujočega odnosa do izobraževanja in do izobraževalk in izobraževalcev, ki se v zadnjih letih nevarno krepi ter se v prvi vrsti kaže v sistematičnem zniževanju deleža proračunskih sredstev za izobraževanje in zniževanju vrednosti izobraževalnega dela, je Glavni odbor SVIZ za 30. 11. 2017 sklical izredno sejo. Na dnevnem redu izredne seje 53-članskega, najvišjega organa SVIZ med kongresoma, bo ena sama točka: Opredelitev stavkovnih zahtev in glasovanje o razglasitvi splošne stavke v izobraževanju, od vrtca do univerze. Če bo glavni odbor odločitev o splošni stavki sprejel, se bo članstvo, zaposleno v izobraževanju, za ali proti stavki opredeljevalo v začetku decembra. Ni izključeno, da se bo opredeljevanju o stavki naknadno pridružil tudi tisti del članstva, ki dela v znanosti in kulturi.

V predlogu sprememb KPVIZ, ki smo jih MIZŠ posredovali pred nekaj več kot mesecem, za strokovne delavce do univerzitetnega izobraževanja zahtevamo:

a. Zvišanje osnovnih plač za vzgojitelje v vrtcih, za učitelje, svetovalne delavce, knjižničarje in druge strokovne delavce za 2 do 3 plačne razrede. Zahteva za ustreznejšo uvrstitev novega delovnega mesta vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja je bila na MIZŠ posredovana že pred časom.

b. Oblikovanje novega delovnega mesta »učitelj – razrednik«, ki naj bo v vseh nazivih za 2 plačna razreda višje od učitelja, ki ni razrednik.

c.  Zagotovilo, da bo posodobljen Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in se bo v skladu s priporočili Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS iz leta 2011 dodal četrti naziv.

Za visoke šole in univerze zahtevamo:

a.  Zvišanje osnovnih plač za asistente, bibliotekarje, organizatorje praktičnega usposabljanja, lektorje, strokovne sodelavce, učitelje slovenščine na tujih univerzah, učitelje veščin, visokošolske predavatelje in visokošolske učitelje za 1 do 3 plačne razrede.

b. Oblikovanje novega delovnega mesta »uveljavljeni visokošolski učitelj« v vseh nazivih po vzoru »višjih zdravnikov specialistov« s 5 plačnimi razredi višjo uvrstitvijo od visokošolskega učitelja.

Za raziskovalne inštitute zahtevamo:

a. Zvišanje osnovnih plač asistentov, mladih raziskovalcev, raziskovalcev, znanstvenih sodelavcev, strokovnih sodelavcev in drugih za 2 do 4 plačne razrede.

b. Oblikovanje novih delovnih mest »uveljavljeni raziskovalni sodelavec« in »uveljavljeni znanstveni sodelavec« v vseh nazivih po vzoru »višjih zdravnikov specialistov« s 5 plačnimi razredi višjo uvrstitvijo od visokošolskega učitelja.

Vse sindikalne zaupnice in zaupnike pozivamo, da pred zelo verjetnim glasovanjem članstva o stavki skličete pripravljalne sestanke in članstvu pojasnite, kako pomembno je, da tudi s stavko uveljavimo naše upravičene zahteve. Članice in člane ob tem pozivamo in nagovarjamo, da se aktivno vključijo v boj za višje plače, ki je pred nami. S temi posebnimi obvestili jih, prosimo, natančno seznanite ter  sproti sledite aktualnim informacijam, ki jih objavljamo na naši spletni strani, v e-Svizovih novicah in na našem Facebook profilu.

Kot prilogo obvestilom vam pošiljamo tudi nov plakat z zahtevami, ki jih naslavljamo na Vlado RS in s katerim nadaljujemo kampanjo »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«. Prosimo, da plakate obesite na za to predvideno mesto v zavodih; če bi morda potrebovali dodatne izvode, pa nam to, prosimo, sporočite na e-naslov: Tanja.Bukac@sviz.si ali nas pokličite po telefonu 01 24 40 916 (Tanja Bukač).

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Priloga:
-          Plakat z zahtevami za Vlado RS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 

Posebna Obvestila GO SVIZ - oktober 2017

Ljubljana, 10. oktobra 2017

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

»ZAKAJ JE IZOBRAŽEVALNO DELO VREDNO MANJ?«
 

DO ZVIŠANJA PLAČ TUDI S STAVKO, ČE BO POTREBNO

Z množičnim shodom, ki smo ga ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev izpeljali v Ljubljani, smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) uradno začeli naš boj za zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev ter za več javnih sredstev za izobraževanje. Našo kampanjo osredinjamo na preprosto vprašanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?« in od odgovornih zahtevamo tako jasen odgovor kot takojšnje ukrepanje.

Na razširjeni seji Glavnega odbora SVIZ 5. oktobra 2017 je več kot 1.000 zbranih sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter drugih aktivistov SVIZ nekaj odgovorov že dobilo – pristojna ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v sklepnem delu svojega nagovora zbranim zagotovila, da si bo prizadevala za ureditev statusa učitelja, hkrati pa je po njenem treba ta poklic opolnomočiti ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju prisluhniti. Ministrica je izpostavila, da se bo še naprej borila, da se bo položaj učiteljev in položaj znanosti krepil, obenem pa bo vztrajala tudi pri zagotovitvi stabilnega financiranja področij. Svoj govor je zaključila z jasnim zagotovilom: »Imate moj glas, vedno«. Nedvoumno sporočilo je svojim stanovskim kolegom prenesla tudi predsednica Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino dr. Mirjam Bon Klanjšček: »Podpiram javno šolstvo in vse napore sindikata, da bi bilo delo v šolstvu primerno ovrednoteno.« Izrazila je še željo, da bi se tudi (širše) v družbi razširil razmislek o tem, komu zares režemo krila, ko je tako pomembna družbena vloga učiteljev vse bolj razvrednotena. »Po takšnem razmisleku zahteve sindikata ne bi več smele biti preslišane« je zaključila svoj nagovor.
 

DRŽAVA NAJ NAMENI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE IN IZOBRAŽEVALCE!

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v svojem govoru na dogodku na politični razred in oblasti v Sloveniji naslovil zahtevo, naj takoj zaustavi zniževanje sredstev za izobraževanje, ki je v času gospodarske krize, od leta 2008 naprej, postalo pravilo. Delež sredstev za izobraževanje v bruto domačem proizvodu (BDP) se je v letih krize znižal s 5,2 na 4,6 odstotka, kar je zaskrbljujoče nižje od povprečja razvitih držav. Slovenija je ena od redkih razvitih držav, ki je v času krize radikalno varčevala prav pri izobraževanju, saj je bilo znižanje plač in stroškov za delovanje sistema mnogo obsežnejše kot v katerem koli drugem delu javnega sektorja. Če bi želeli pri nas doseči povprečen delež sredstev razvitih držav, bi morali za izobraževanje v proračunu nameniti dodatnih 200 milijonov evrov. A vlada deluje v nasprotni smeri, saj v predlogu proračuna za prihodnje leto izobraževanja ni uvrstila med prednostne naloge. Zato je očitek, da vlada ne razume tesne povezanosti med vlaganjem v izobraževanje in gospodarsko uspešnostjo, več kot upravičen. Z leta trajajočim zniževanjem sredstev za izobraževanje se vse bolj utrjuje škodljivo prepričanje, da izobraževanje za razvoj naše države ni pomembno.

Z marginalizacijo izobraževanja se občutno znižuje tudi vloga učiteljstva v družbi. Plače učiteljic, učiteljev in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, so po podatkih iz aktualne raziskave OECD Pogled na izobraževanje 2017 na vseh ravneh izobraževanja, od vrtcev do univerz, nižje od povprečja razvitih držav. Plače v izobraževanju so v zadnjih letih primerjalno padle bistveno bolj kot v vseh drugih delih javnega sektorja in, kar je presenečenje, tudi bolj kot v gospodarstvu in trgovini. Povprečna plača učitelja z univerzitetno izobrazbo je za dobrih 500 (!?!) evrov bruto nižja od povprečne plače v državni upravi. SVIZ ne pristaja na nižje vrednotenje vsaj enako zahtevnega in odgovornega izobraževalnega dela in bo v prihodnjih mesecih uporabil vsa legalna in legitimna sredstva, da zagotovi primerljivo vrednotenje pedagoškega dela. Članstvo pozivamo, da aktivno sodeluje pri uresničitvi te zahteve!

SVIZ je skladno s prakso, kot je potrebna v takšnih primerih, na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) naslovil zahtevo za zvišanje plačnih razredov za izobraževalke in izobraževalce, od vrtcev do univerz, in hkrati zahteval boljše vrednotenje razredniškega dela.

Omenjena zahteva temelji na zaključkih razširjene seje GO SVIZ ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev. Ob koncu shoda je namreč na temelju dotlej izpostavljenega ter izraženih pričakovanj in zahtev prisotnih glavni tajnik SVIZ predlagal sklep, ki so ga zbrani z jasnim odobravanjem in dvigom rok tudi potrdili. Jedro sklepa predstavlja zahteva sindikata, naslovljena na Vlado RS, da slednja takoj zviša proračunska sredstva za izobraževanje. Hkrati pozivamo tudi k takojšnjemu začetku pogajanj o zvišanju plač izobraževalcev in izobraževalk ter ponovni vzpostavitvi porušenih razmerij v plačah med zaposlenimi v izobraževanju, zdravstvu in državni upravi. Če Vlada v ustreznem času omenjenih zahtev ne bo sprejela, jih bo SVIZ začel uveljavljati z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi, kar vključuje tudi demonstracije pred Vlado RS in stavko.
 

ZGLEDUJEMO SE PO UČITELJSTVU V DRUGIH DRŽAVAH

Da zahteve in prizadevanja našega sindikata niso nekaj izjemnega, dokazujejo tudi aktualni primeri iz tujine. Tako je, denimo, na letošnji svetovni dan učiteljev na Nizozemskem 60.000 stavkajočih kolegic in kolegov zahtevalo izboljšanje delovnih pogojev in zvišanje plač. Na Češkem se po velikih demonstracijah, ki so bile 1. septembra, plače učiteljev s 1. novembrom zvišujejo za 15 %. Na Irskem so srednješolski učitelji po stavkovnem gibanju sklenili dogovor z oblastmi, s katerim se bodo njihove letne plače dvignile od 1.796 do 2.500 evrov. Na Slovaškem je bil to poletje sklenjen dogovor med učiteljskimi sindikati o 6-odstotnem povišanju plač s 1. septembrom letos, 1. septembra prihodnje leto še za 6 odstotkov in 1. septembra 2019 še za nadaljnjih 6 odstotkov. Tudi v Litvi so učiteljski sindikati oblastem postavili ultimat za zvišanje plač, sicer bodo stopili v stavko. V Franciji učitelji zahtevajo ponovno odprtje že dogovorjenih pogojev dela. V Angliji in Wellsu pa je konservativna vlada pod vse večjim pritiskom učiteljskih sindikatov in laburistične opozicije Jeremya Corbyina, da sprosti omejitev o zgolj 1-odstotnem letnem dvigovanju učiteljskih plač.

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, članicam in članom ter vsem podpornikom, ki ste prisostvovali razširjeni seji GO SVIZ ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev, se za vašo udeležbo in aktivno sodelovanje na njej zahvaljujemo. Na dogodku ste prejeli priponke »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?« – vabimo vas, da jih uporabljate in nosite ves čas trajanja kampanje ter tudi tako javnost ozaveščate o položaju izobraževanja in hkrati o naših skupnih zahtevah. Nekaj priponk imamo na sedežu GO SVIZ še na zalogi, zato nam sporočite (tanja.bukac@sviz.si ali 01 244 09 16), če bi želeli, da vam v vaše zavode pošljemo dodatne.

V prihodnjih tednih bomo kampanjo za zvišanje plač razširili tudi na srečanja s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki ter drugimi aktivisti po območnih odborih. Podrobno bomo predstavili zahteve in začeli organizacijske priprave na proteste in stavko, če bo ta potrebna. O sklicih sestankov po območjih boste pravočasno obveščeni.

Z lepimi pozdravi!

Tajništvo GO SVIZ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obvestila GO SVIZ - avgust 2017

Ljubljana, 30. avgusta 2017
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


USKLADITEV PLAČ DO 26. PLAČNEGA RAZREDA
Izboljšanje plač za zaposlene na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, ki smo ga dogovorili ob koncu letošnjega julija, je bilo 29. avgusta v obliki aneksov h kolektivnim pogodbam objavljeno v Uradnem listu (št. 46). Skladno z dogovorjenim morajo delodajalci po uveljavitvi aneksov v 30-dnevnem roku sprejeti ustrezne spremembe aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, nato pa najpozneje v nadaljnjih 30 dneh javnim uslužbenkam in uslužbencem predložiti v podpis nove anekse k pogodbam o zaposlitvi. Svetujemo, da preverite, ali vodstva zavodov pripravljajo anekse k pogodbam o zaposlitvi in ali bodo zvišane plače s poračunom od 1. 7. 2017 izplačane pri septembrski plači, torej v začetku oktobra. Če bi pri pripravi aneksov k pogodbam o zaposlitvi ali pri izplačilu prihajalo do kakršnih koli zapletov (denimo pri preimenovanju delovnem mestu »poslovni sekretar« v »tajnik VIZ«), nas o tem nemudoma obvestite, da se bomo lahko ustrezno odzvali.

Pri objavi teh Obvestil na naši spletni strani dodajamo še povezavo do tabel z novimi uvrstitvami delovnih mest v dejavnostih vzgoje, izobraževanja (stran 6417 v Uradnem listu oz. stran 45 v PDF-ju), raziskovalne dejavnosti (stran 6459 v Uradnem listu oz. stran 86 v PDF-ju) in kulture (stran 6430 v Uradnem listu oz. stran 58 v PDF-ju) v plačne razrede.


NOVA UREDITEV DELOVNEGA ČASA UČITELJEV
Nova, enotna ureditev delovnega časa učiteljic in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah je opredeljena v Spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS (25. avgusta 2017, št. 45). Nova ureditev delovnega časa se bo v vseh šolah začela uporabljati v prihodnjem šolskem letu (2018/2019), v tem šolskem letu (2017/2018) pa bo nova ureditev delovnega časa uvedena na izbranih osnovnih in srednjih šolah, MIZŠ in SVIZ pa bosta sproti spremljala učinke nove ureditve. Sindikat bo skupaj z zaupniki in člani na »testnih« šolah spremljal delovanje novega sistema ter sočasno čas izkoristil tudi za seznanjanje zaupnikov in članstva z vseh ostalih šol z novo ureditvijo.


ZAHTEVAMO TUDI IZBOLJŠANJE PLAČ UČITELJIC IN UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI
Od začetka letošnjega leta ter do podpisa aneksov h kolektivnim pogodbam (25. julija letos) so bila pogajanja za izboljšanje najnižjih plač v skupini J in drugih skupinah (v prvi vrsti plače pomočnic vzgojiteljic) do 26. plačnega razreda jedro celotnih aktivnosti SVIZ-a. Z izboljšanjem plač najštevilčnejšim skupinam (hišnikom, kuharjem, poslovnim sekretarjem, računovodjem in delno čistilcem) je bil osnovni cilj, ki smo si ga zastavili lani, dosežen, z izjemo tistih zaposlenih, ki so kljub zvišanju za tri plačne razrede še vedno ostali pod minimalno plačo. Seveda zahteve za izboljšanje plač niso izčrpane, je pa bil storjen pomemben korak v pravo smer. Ne gre prezreti, da je velika večina vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi brez omahovanja podprla zahteve najslabše plačanih v javnem sektorju. Kar je še pomembneje – v SVIZ se je večina članstva (učiteljstvo in drugi strokovni delavci), kljub zvišanju zdravniških plač konec lanskega leta, strinjala, da v pogajanjih o odpravi anomalij v plačnem sistemu ne uveljavlja zahtev po zvišanju lastnih plač, da bi s tem ne ogrozila zvišanja plač v skupini J ter pomočnic vzgojiteljic. Čeprav so se v državni upravi zvišale plače tudi na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo, je večina v SVIZ zmogla dovolj solidarnosti, da je z zahtevami po (sicer upravičenem) zvišanju plač še počakala, kljub tveganju, ki je s tem povezano.

V dogovoru, ki smo ga ob koncu lanskega leta sindikati podpisali z vlado, je poleg odprave anomalij v plačnem sistemu zapisana tudi zaveza vlade, da se pogaja o zvišanju plač tudi s skupinami zaposlenih, ki so primerljive z zdravniki. Med te, ki se upravičeno primerjajo (ne enačijo!) z vrednotenjem zdravniških delovnih mest, v prvi vrsti sodijo učitelji, raziskovalci ter strokovnjaki in ustvarjalci na področju kulture. Med zdravniki specialisti in učitelji z doktoratom znanosti na eni strani ter zdravniki brez specializacij in učitelji z univerzitetno izobrazbo so v Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje že od leta 2000 določena in še vedno veljavna razmerja pri plačah, ki so bila v škodo učiteljstva spremenjena že pred zadnjim dogovorjenim zvišanjem zdravniških plač konec lanskega leta. Povsem nesprejemljivo je, da bi bilo učiteljstvo na delovnih mestih z enako izobrazbo, primerljivimi stopnjami zahtevnosti in odgovornosti toliko slabše plačano od zdravništva in uradništva! Povprečna plača učitelja z univerzitetno izobrazbo je namreč za 550 evrov (bruto) nižja od povprečne plače uradnika z enako izobrazbo!

V SVIZ bomo storili vse, da se plače strokovnemu delu članstva z visoko izobrazbo, magisteriji in doktorati ustrezno popravijo še pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami, ki bodo najverjetneje maja ali junija prihodnje leto. Za dosego tega cilja bomo uporabili vsa legalna in legitimna sredstva, ki so sindikatu na voljo, vključno s stavko, če bi bila potrebna. Sklepamo, da bodo na čelu tega spopada učitelji, ki se jim bodo s časovnim zamikom pridružile tudi zahteve drugih strokovnih delavcev. Zahteve je Glavni odbor sindikata že oblikoval in bodo poslane Vladi RS v prvih dneh septembra. Na svetovni dan učiteljev, 5. oktobra, bomo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirali shod sindikalnih zaupnikov in njihovih namestnikov (pričakujemo več kot 1.000 udeležencev), kjer želimo skupaj z vami potrditi omenjene zahteve in jasno napovedati sindikalne aktivnosti v primeru, da se vlada o izboljšanjih plač ne bi bila pripravljena dogovoriti.


RAZPISA ŠTIPENDIJ IN SUBVENCIJ
Vse zainteresirane želimo še enkrat spomniti na aktualna razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki sta objavljena na naši spletni strani. Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije se izteče 28. septembra 2017, vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev izobrazbe v zvezi z zaposlitvijo pa je treba oddati do 12. oktobra 2017. Vse potrebne podrobnosti so objavljene na naši spletni strani www.sviz.si, če pa bi o omenjenih razpisih potrebovali še kakšno informacijo, se lahko obrnete na mag. Nino Štangl (e-pošta: nina.stangl@sviz.si, telefon: 01 244 09 06).

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestila GO SVIZ - julij 2017

Ljubljana, 28. julija 2017

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZGLAVNI ODBOR POTRDIL PODPIS ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM
Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 25. julija letos potekala izredna seja najvišjega organa sindikata med kongresoma, na kateri so se njegovi članice in člani opredeljevali do zadnjega dogovora z Vlado RS v pogajanjih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja. Večinsko so izrazili strinjanje z vsebino izpogajanega za delavke in delavce v javnem sektorju, ki so zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, in izglasovali pristop sindikata k podpisu ustreznih aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor, Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS. V SVIZ smo prepričani, da je h končanju prve faze dolgotrajnih in zahtevnih pogajanj, v katerih je vlada pristala na sindikalni predlog, da za odpravo anomalij v plačni skupini J zagotovi 26,9 milijona evrov in ne 18,3 milijona, kot je omenjeni skupini v svojem predlogu sprva namenila vladna pogajalska stran, pomembno pripomogla zahteva SVIZ in Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), da se dogovor najprej doseže za zaposlene na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda. Nič manj prelomen ni bil junijski množični protestni shod »Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju«, s katerim je približno 3.000 udeleženk in udeležencev vladi prav tako odločno sporočilo, da najslabše plačani zaposleni v javnem sektorju niso več pripravljeni čakati na odpravo anomalij in da brez tega, da vlada nameni več sredstev za skupino J, dogovora ne bo mogoče doseči.

V skladu z izpogajanim z vlado se večini skupin, ki jih iz plačne skupine J zastopa SVIZ – kuharjem, hišnikom, računovodjem, poslovnim sekretarjem oziroma tajnikom v vzgoji in izobraževanju –, plače izboljšujejo za dva plačna razreda ali za osem odstotkov (to na letni ravni predstavlja eno osnovno plačo); čistilke, perice in pomožni delavci pa bodo deležni dviga za tri plačne razrede. Zunaj skupine J, denimo, izboljšanje plače za dva plačna razreda pridobivajo tudi pomočnice in pomočniki vzgojiteljic. Kot smo že opozarjali pred pogajanji in med njimi, bodo dejanskega zvišanja plače deležni vsi tisti javni uslužbenke in uslužbenci, katerih plača bo po upoštevanju višjih uvrstitev (z vsemi napredovanji, dodatki in delom za delovno uspešnost) presegla minimalno plačo. Izboljšanje plač pri, denimo, čistilkah, pericah, pomožnih kuharjih bo tako učinkovalo le pri tistem delu zaposlenih na teh delovnih mestih, ki bodo po zvišanjih za tri plačne razrede in z obstoječimi napredovanji presegli minimalno plačo. Kritike, da se položaj čistilk ne bo izboljšal, ne držijo: tistim, ki so v višjih plačnih razredih in bodo z zvišanjem za tri plačne razrede presegle minimalno plačo, se bo to pri plači poznalo. Po naših podatkih bo takih ena četrtina.

Glede na dogovor bodo morali delodajalci po uveljavitvi aneksov v roku 30 dni sprejeti ustrezne spremembe aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, nato pa najpozneje v nadaljnjih 30 dneh javnim uslužbenkam in uslužbencem predložiti v podpis nove anekse k pogodbam o zaposlitvi. Upoštevaje navedeno predvidevamo, da je prva izplačila višjih plač in poračuna za nazaj (od 1. 7. 2017) pričakovati 5. oktobra 2017, tj. pri plači za mesec september. Na tem mestu prav tako ni odveč opozorilo, da bo dogovorjeno v pogajanjih oziroma v posameznih aneksih dejavnosti uveljavljeno le, če bo pristopila k podpisu aneksa h krovni kolektivni pogodbi za javni sektor potrebna večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Kot prilogo vam k zgornji strnjeni obrazložitvi dogovora dodatno posredujemo tudi tabelo s podrobnejšimi podatki o višjih uvrstitvah izbranih najznačilnejših in najpogostejših delovnih mest v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Na izredni seji so se članice in člani GO SVIZ seznanili še s predvidenimi sindikalnimi aktivnostmi v jeseni, ko se bodo nadaljevala pogajanja sindikatov javnega sektorja in vlade o odpravi plačnih anomalij za javne uslužbenke in uslužbence na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, in sicer tudi v delu, ki se veže na vrednotenje primerljivih delovnih mest z zahtevano visokošolsko izobrazbo v različnih delih javnega sektorja.


SKLENJENA POGAJANJA O UREDITVI DELOVNEGA ČASA UČITELJEV
Na julijski izredni seji GO SVIZ so se njegovi članice in člani izrekli tudi za podpis sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje, s katerimi se zapirajo pogajanja o določitvi delovnega časa učiteljic in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki so potekala med reprezentativnimi sindikati v vzgoji in izobraževanju ter Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. Zatem ko je Računsko sodišče RS januarja lani v revizijskem poročilu o delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah ugotovilo nadvse raznoliko urejenost tega področja ter tako pritrdilo nekajletnemu vztrajnemu opozarjanju SVIZ na nedopustnost neenakih praks šol pri beleženju delovnega časa in delovnih nalog za opravljanje istovrstnega dela, je namreč resornemu ministrstvu naložilo, naj oblikuje enotna merila za vrednotenje posameznih vrst del, ki spadajo v delovno obveznost učiteljev.

Skozi pogajanja je bil v minulih mesecih dosežen temeljni cilj pogajanj, ki je bil na sistemski ravni zagotoviti celostno ureditev delovnega časa učiteljev v slovenskih javnih šolah, izjemen dosežek ob tem pa je, da je problematika, ki jo je v minulih 20 letih v šolah spremljalo stopnjujoče se nezadovoljstvo, končno dogovorjena s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. To pomeni, da delodajalec dogovorjene opredelitve delovnega časa učiteljev ne bo mogel spreminjati enostransko, brez soglasja sindikatov. Zelo pomembno je tudi, da se v skladu z dogovorom v sklopu tedenske delovne obveznosti učitelja, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, za izvedbo pouka, priprav na pouk ter popravljanja in ocenjevanja izdelkov namenja več kot 80 odstotkov celotnega delovnega časa, s formalno opredelitvijo, da lahko opravlja učitelj svoje delo tudi zunaj zavoda, pa je končno ustrezno priznana specifika pedagoškega dela in se končujejo poskusi predpisovanja obvezne 40-urne tedenske prisotnosti učiteljic in učiteljev na delovnem mestu. Z aneksom h kolektivni pogodbi so v skladu z zakonodajo, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev, spet vzpostavljene tudi ustrezne pravne podlage za uvedbo dodatnega plačila ur morebitne dodatne tedenske učne obveznosti učitelja, denimo, ob spremenjeni organizaciji pouka zaradi nadomeščanja začasno odsotnega učitelja. Za področje poklicnega izobraževanja je bila zaradi izvedbe praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu usklajena nekoliko bolj fleksibilna možnost razporejanja delovnega časa in učne obveznosti. Le-ta je dogovorjena najprej za obdobje poskusnega preverjanja ureditve, a z ambicijo, da se za šolsko leto 2018/19 sprejme trajna ureditev.

Dogovorjene spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje bodo objavljene v Uradnem listu RS prihodnji mesec (o objavi in dostopnosti bomo članstvo takrat seznanili) in bodo začele veljati z začetkom tega šolskega leta. Usklajeno na pogajanjih bo v šolskem letu 2017/2018 najprej pilotno preizkušeno v praksi na nekaj izbranih šolah, sindikati in ministrstvo pa bomo lahko spremljali učinke preizkusnega udejanjanja ureditve delovnega časa učiteljev. Za vse osnovne in srednje šole se bodo začele spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019. V posebnem dogovoru, ki smo ga socialni partnerji sklenili hkrati s spremembami kolektivne pogodbe, smo se Vlada RS in sindikati zavezali še, da bomo takoj po uveljavitvi sprememb začeli s pogajanji o normativni ureditvi delovnega časa in delovne obveznosti ostalih strokovnih delavcev oziroma zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.


S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Priloga: Tabela s podrobnejšimi podatki o višjih uvrstitvah izbranih najznačilnejših in najpogostejših delovnih mest v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture