Odbor za enakost

V okviru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) od januarja 2015 deluje Odbor za enakost SVIZ Slovenije, v katerem si zainteresirane članice in člani sindikata tudi po vzoru Evropskega združenja učiteljskih sindikatov (ETUCE) in številnih posameznih evropskih in svetovnih sindikatov v sklopu svojega delovanja prizadevajo spodbujati širše zavedanje o različnih vprašanjih, povezanih z (ne)enakostjo – ne(enakostjo) zaradi spola in drugih osebnih okoliščin posameznika ali skupin, ter o enakovredni zastopanosti obeh spolov na vseh ravneh družbe.

Odbor za enakost SVIZ v skladu s svojimi smernicami delovanja pripravlja za članice in člane sindikata ter druge zainteresirane dogodke o različnih aktualnih temah:

Omizje »Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti« (26. marec 2015). Avtorice in avtor dela Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti (Filozofska fakulteta, Ljubljana) – dr. Milica Antić Gaber, dr. Veronika Tašner, dr. Jasna Podreka in dr. Pavel Zgaga – so ob delu spregovorili o enakosti spolov na posameznih ravneh slovenske družbe, s poudarkom na izobraževanju in trgu dela.

»Omizje Spolno občutljiva raba jezika« (18. junij 2015) Predavateljica in raziskovalka na področju kulturne in socialne antropologije in sociologije ter tudi članica Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Renata Šribar o tem, kako se spol in spolna razlika konstruirata skozi slovnična pravila in njihovo rabo ter besedišče. V ospredju razprave so bili moč jezika vplivati na strukturiranje družbenega mišljenja, napotki za t. i. jezikovno spolno pravičnost ali spolno vključujoči jezik ter tudi smernice Unesca za neseksistično rabo jezika.

Predavanje »Kako z naturopatijo krepiti kognitivne zmožnosti, koncentracijo, delovno storilnost in vnemo« (26. november 2015) z naturopatinjo Eriko Brajnik, ki vodi prvi naturopatski center v Sloveniji.

Predavanje »Aktivno državljanstvo, enakost spolov in mediji« (19. januar 2016) mag. Nataša Briški, nekdanja novinarka, dopisnica iz ZDA, urednica spletne postaje Metina lista o njenem delu, aktivnem državljanstvu kot protipolu večinski pasivnosti, enakosti spolov in udejanjanju le-te v tradicionalnih slovenskih medijih.

Omizje »Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem« (30. marec 2016) Namen Odbora za enakost SVIZ je bil z dogodkom pokazati na multikulturno realnost v vzgoji in izobraževanju, prikazati dejavnosti šolskega ministrstva na področju vključevanja otrok priseljencev v šole in vrtce ter učinkovite vzgojno-izobraževalne prakse. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je izpostavil soodgovornost sindikata, da s tovrstnimi razpravami in drugimi aktivnostmi pripomore k zmanjševanju predsodkov o beguncih in migrantih, ki smo jim bili tedaj v potencirani obliki priča tudi v Sloveniji. Dr. Mitja Sardoč s Pedagoškega inštituta v Ljubljani je v svojem prispevku spregovoril o nujnosti in aktualnosti vključevanja in sprejemanja različnosti v proces javnega šolanja. Zastopnici šolskega ministrstva dr. Andreja Barle Lakota in dr. Stanka Lunder Verlič sta predstavili pripravljalne ukrepe MIZŠ na tem področju, predstavili spletno podstran, namenjeno vključevanju priseljencev, napovedali program opismenjevanja za mladoletnike ter razpis za opolnomočenje strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok v vzgojno-izobraževalno okolje. Z zgledi dobre prakse in težavami, s katerimi se šole spoprijemajo pri vključevanju otrok priseljencev, sta omizje sklenili pomočnica ravnatelja jeseniške osnovne šole Prežihovega Voranca Jelka Kusterle in mag. Zala Bojović, učiteljica nemščine na berlinski osnovni šoli Möwensee-Grundschule.

Omizje in delavnica »Življenjske zgodbe otrok priseljencev in beguncev v vrtcih in šolah« (6. junij 2016) Z namenom ozaveščati o večkulturni realnosti, prispevati k sodelovanju in odpravljanju apriornih strahov pred priseljenci, prikazati učinkovite vzgojno-izobraževalne prakse ter, seveda, z namenom podpreti zaposlene v vrtcih in šolah pri celostnem vključevanju otrok priseljencev v naš vzgojno-izobraževalni sistem, so bili z nami: dr. Marijanca Ajša Vižintin, raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU; Arbnore Avdylaj, študentka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, podpredsednica mladinske sekcije in članica upravnega odbora Društva za Združene narode za Slovenijo; Vael Hanuna, prevajalec iz arabščine za Ministrstvo za notranje zadeve v begunskem sprejemnem centru v Dobovi, in Simona Lečnik Očko, avtorica knjige Slovenština in jaz (2013), Študentska organizacija Univerze v Mariboru.

Omizje »Revščina zaposlenih ter tveganje revščine in socialne izključenosti po upokojitvi« (10. 1. 2017) Z dr. Vesno Leskošek, izredno profesorico na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se raziskovalno ukvarja s spolom, socialno državo, družbenimi neenakostmi, revščino in mladino, ter dr. Majdo Hrženjak, višjo znanstveno sodelavko in raziskovalko na Mirovnem inštitutu v Ljubljani, katere raziskovalno področje so socialne politike, študije spolov in kulturne študije, o problematiki revščine ter tveganju revščine in socialne izključenosti po upokojitvi, in sicer predvsem med ženskami.

Omizje »Vprašanja LGBTI v vzgoji in izobraževanju« (19. 4. 2017) O različnih vidikih tematike LGBTI v vzgoji in izobraževanju, izzivih in težavah, s katerimi se srečujejo LGBTI posameznice in posamezniki (lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interseksualne osebe) v vzgoji in izobraževanju (tako šolajoči se kot zaposleni), ter izboljšati vedenje o področju LGBTI tematik med zaposlenimi v vrtcih in šolah ter drugimi zainteresiranimi. Na omizju so o svojem delu in izkušnjah iz prakse navzočim spregovorili dr. Mirjana Ule, socialna psihologinja in redna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, dr. Roman Kuhar, redni profesor na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Melani Centrih, ravnateljica Gimnazije Ptuj in dr. Matjaž Konvalinka, izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Predvanje »Učna motivacija in delo z nadarjenimi v vrtcu in šoli« (29. 11. 2017) SVIZ je v organizaciji svojega odbora za enakost 29. 11. 2017 gostil predavanje »Učna motivacija in delo z nadarjenimi v vrtcu in šoli«. Dr. Mojca Juriševič, izredna profesorica za pedagoško psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, je zbranim spregovorila o tem, kako otroci in mladi mislijo in se učijo, kaj jih motivira ter zakaj so socialni kontekst, medosebni odnosi in dobro čustveno počutje pomembni za učenje. Izpostavila je, da nas večino od rojstva spremlja močna želja po znanju ter da tudi v šolo vstopimo zelo radovedni, optimistični in navdušeni za učenje, a ta motivacija nato skozi šolska leta upada. To med drugim potrjujejo tudi mednarodne raziskave znanja, kot je PISA, ki preverja matematično, naravoslovno in bralno pismenost. Slovenski šolarji, denimo, so na vseh omenjenih področjih v primerjavi z vrstniki iz drugih držav nadpovprečno uspešni, a so rezultati pokazali tudi, da jim šola in šolsko delo v več njunih vidikih nista všeč.  Strokovnjakinja se je vprašala, ali je iz tega mogoče izpeljati poenostavljen in hiter sklep, da so šola in učitelji slabi, in v nadaljevanju predavanja nanizala še številne dejavnike, ki vplivajo na to, koliko je posameznik motiviran za učenje. V sklepnem delu predavanja je dr. Mojca Juriševič ob vprašanjih navzočih namenila pozornost nadarjenosti in predstavila publikacijo o dvajsetih najpomembnejših psiholoških načelih za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole, ki se naslanjajo na spoznanja dolgoletnega dela Združenja ameriških psihologov (APA) in so jo prevedli pod okriljem Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, ki pod njenim vodstvom deluje pri Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pogovor ob knjigi »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (29. 5. 2018) - Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo 29. maja 2018 ob sodelovanju z raziskovalko dr. Marijanco Ajšo Vižintin z Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravili srečanje na temo vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem. V pogovoru ob znanstveni monografiji »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« sta se njena avtorica in predsednica SVIZ Jelka Velički, ki je dogodek povezovala, dotaknili številnih vidikov omenjene teme, razpravo pa so s svojimi izkušnjami iz pedagoške prakse pomembno obogatili tudi drugi udeleženke in udeleženci.

1. sestanek Odbora za enakost SVIZ v mandatnem obdobju 2018-2022 (24. januar 2019): vabilo na sestanek, poročilo s sestanka

Skotopični sindrom: Ko barve spremenijo svet, predavanje in delavnica z dr. Polono Kelava (21. marec 2019) Odbor za enakost SVIZ je na sedežu glavnega odbora na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani 21. 3. 2019 pripravil predavanje in delavnico o skotopičnem sindromu z dr. Polono Kelava z Inštituta za skotopični sindrom, Irlen Klinike Slovenija. Na približno triurnem dogodku, za katerega so zaposleni v vzgoji in izobraževanju pokazali velik interes, je strokovnjakinja spregovorila o pogostem, a obenem precej malo znanem  sindromu, ki je po  utemeljiteljici Helen Irlen imenovan tudi sindrom Irlen in pomeni težavo v vidnem zaznavanju. Kot tak se še posebno izrazi v šolskem okolju, saj pogosto povzroča težave prav pri branju črk, zapisanih na beli podlagi (tj. na belem papirju, na beli tabli ...). Več na tej povezavi - klik.

Šola po meri, študijski obisk Odbora za enakost v Beogradu (7. in 8. november 2019) V začetku novembra 2019, 7. in 8. 11. 2019, smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Odbor za enakost SVIZ, organizirali študijski obisk v Sindikatu izobraževanja Srbije (Sindikat obrazovanja Srbije) in na Osnovni šoli Branka Pešića v Beogradu. Tu smo srbskim kolegicam in kolegom predali sredstva nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za njihove učenke in učence, denar - skupno 6.008 evrov - pa je naš sindikat s pomočjo članstva in nekaj drugih posameznikov zbral v zadnji dobrodelni akciji. V beograjski šoli zaradi njenih specifik učenke in učenci ne kupujejo učbenikov, zvezkov, svinčnikov in drugih učnih pripomočkov, temveč jim jih na različne načine zagotovi šola. Velika večina tamkajšnjih šolarjev namreč prihaja iz socialno-ekonomsko zelo prikrajšanih okolij, številčni so tudi učenke in učenci priseljencev, za katere je Srbija ena izmed držav na begunski poti, kjer se lahko šolajo. Za več - klik!

Fraktalna risba: "Spregledaš, ko zapreš oči ...", delavnica o metodi fraktalne risbe z dr. Dejo Muck, 11. februar 2020 V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) smo pod okriljem našega odbora za enakost 11. februarja 2020 gostili dr. Dejo Muck, ki je na delavnici Fraktalna risba: »Spregledaš, ko zapreš oči …« zbranim predstavila metodo izdelave fraktalne risbe, ki predstavlja metodo pomoči z umetnostjo. Metoda je, kot zapisano, tudi odlično orodje za celostni razvoj otroka ter njegove kognitivne, čustvene in socialne inteligence; risanje raznovrstnih oblik in barvanje vplivata na razvoj možganov in vzpostavitev čustvene stabilnosti. Otroci od četrtega leta naprej lahko s pomočjo staršev ali sami izdelajo fraktalne risbe, pri čemer se naloge prilagodijo starosti in risarskim sposobnostim otroka. Izdelava cikla fraktalnih risb je lahko za predšolske otroke odlična priprava na osnovno šolo. V osnovnih šolah uporaba metode pripomore k razvoju otrokovih možganov, izboljšanju spomina, pozornosti, koncentracije in učnih sposobnosti. Z risanjem linij in barvanjem se v otrocih krepijo samozavest, čustvena stabilnost in občutek lastne vrednosti, pa tudi kreativnost in inovativnost, kar je predpogoj za uspešnost vsakršnega nadaljnjega izobraževanja. Več in fotografije – na tej povezavi!