Ljubljana, 30. 3. 2018

Odgovor SVIZ-a na zavajanja in izmišljotine VSS

Ljubljana, 30. marca 2018

Spoštovani članice in člani SVIZ, zaposleni na univerzah,

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) poskuša v dopisu zaposlenim z dne 23. 3. 2018 z zavajajočimi in povsem izmišljeni trditvami o naših zahtevah in ravnanju v pogajanjih ponovno nabirati članstvo. VSS pri zavajanju zaposlenih uporablja preizkušeno tehniko, tj. najprej izreče neresnično trditev o našem ravnanju, ki jo zatem »ostro« kritizira. Je pa mogoče najti med podtikanji tudi odkritosrčno priznanje, da so sindikati iz skupine poklicnih sindikatov in sindikatov dejavnosti z majhnim številom članstva blokirali zahteve SVIZ-a. Skupina sindikatov, vključno z VSS, je zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, preprečila, da bi si izboljšali plače. Za ceno, da so hkrati blokirali zvišanja tudi za zaposlene, ki jih sami zastopajo! In zakaj so VSS in drugi blokirali izboljšanje plač večine v javnem sektorju? Zato, ker je SVIZ vztrajal, da se oblikuje posebno delovno mesto razrednika, ki bi bilo uvrščeno za 1 plačni razred višje kot delovna mesta učiteljev, ki niso razredniki. Razrednikov  je 40 % od vseh učiteljev, to pa je VSS potvoril v splošni dvig vseh. Enako »tehniko« je VSS uporabil pri naši zahtevi po podaljšanju kariernega napredovanja strokovnih delavcev za 1 plačni razred, ki bi veljala za strokovne delavce v nazivih svetovalec in svetnik. Ne vseh učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki jih je skupaj manj kot 50 %, ampak le manjšinskega dela od vseh strokovnih delavcev. Skratka, zaradi dviga posameznim skupinam učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki jih je manj kot polovica, za en samcat plačni razred je po navedbah VSS sindikalna skupina 16 sindikatov blokirala SVIZ in posledično še vse druge zaposlene v javnem sektorju. Izjemen dosežek!

Dejstva:

Z vladno pogajalsko skupino smo se dogovorili za zvišanje za 1 PR na novem DM vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, zvišanje za 2 PR na DM vzgojitelj, učitelj ter pri drugih strokovnih delavcih v VIZ, uvedbo novega DM učitelj razrednik, ki bi bil za 1 PR višji od učitelja po zvišanjih. Dogovorjen je bil regres za letni dopust za zaposlene pod minimalno plačo (1.050 evrov bruto).

Za visoko šolstvo in zrcalno za znanost smo se dogovorili za zvišanje na DM visokošolski učitelj in na vseh ostalih delovnih mestih z VIII. in IX. TR za 3 PR, za zvišanje na delovnih mestih, na katerih je zahtevana univerzitetna izobrazba (VII/2) pa se nam ni uspelo uskladiti. Na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo (VII/2) do uskladitve med vladno in pogajalsko skupino SVIZ ni prišlo! Za delovna mesta asistent, bibliotekar, organizator praktičnega usposabljanja, lektor, strokovni sodelavec, učitelj slovenščine na tuji univerzi, učitelj veščin, predavatelj je SVIZ zahteval zvišanje za 3 plačne razrede, vlada je vztrajala na dveh, zato so uvrstitve ostale neusklajene. Poleg datumov za izplačilo dogovorjenih zvišanj so bila našteta delovna mesta edina, za katera se nam ni uspelo dogovoriti. Tudi zato, ker je skupina sindikatov, v kateri je VSS, pristala na zvišanja za 2 plačna razreda za vse z univerzitetno izobrazbo, čeprav je bilo tudi VSS, ki je sicer s številkami šibek, jasno, da so ta dela slabše vrednotena.

Podtikanja in izmišljotine VSS:

1. VSS ugotavlja, da je vlada porušila plačna razmerja s privilegijem zdravnikom, kar je zdaj hotela ponoviti s privilegiji učiteljem.

Odgovor SVIZ: Primerjava nima nikakršne podlage v dejstvih in je zavestno neustrezna. Zdravniki so si zagotovili znatna zvišanja plač, ki so bile že pred tem najvišje v javnem sektorju, strokovni delavci in delavke v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, po vseh primerjavah zaostajajo za povprečnimi plačami na delovnih mestih z enako izobrazbo drugod v javnem sektorju. Povprečna plača v vzgoji in izobraževanju se je zadnje štiri leta zviševala 3-krat počasneje kot povprečna plača v državni upravi, 2-krat počasneje kot v zdravstvu in počasneje kot povprečna plača v državi. Povprečna plača učiteljev in drugih strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo je za 486 EUR nižja od povprečne plače na delovnih mestih z enako izobrazbo v državni upravi. Povprečna plača visokošolskega učitelja je za skoraj 600 EUR bruto nižja od povprečne plače zdravnika specialista, čeprav bi morali biti plači glede na aneks h KP VIZ enaki in izenačeni. Ko je VSS pristal, da se vsem z VIII. in IX. stopnjo izobrazbe zvišajo plače enako, se je odrekel odpravljanju razlik in potrdil slabše vrednotenje dela visokošolskih učiteljev. Vsem enako zvišanje pomeni strinjanje s slabšim vrednotenjem vrhunskih delovnih mest na univerzah!

 

2. VSS: SVIZ je zahteval višje plače za učitelje, kot jih imajo univerzitetni profesorji.

Odgovor SVIZ: VSS ve, da si je dr. Miro Cerar trditev izmislil, pa kljub temu izmišljotino uporablja v sveti vojni proti SVIZ-u. Cerar je, podobno kot VSS, poskušal s povsem neresnično trditvijo demonizirati zahteve SVIZ, ki so ciljale na odpravo zaostankov v vrednotenju strokovnega dela, od vrtcev do univerz, in jo »predelati« v zahtevo po zvišanju plač, ki bi presegalo vse druge. Če bi trditev vzeli zares, bi morali zahtevati za učitelje in druge strokovne delavce z univerzitetno izobrazbo od 12 do 15 plačnih razredov višje plače! Ampak, VSS pride vse prav.

 

3. VSS: Stavka SVIZ je bila poklicna stavka učiteljstva.

Odgovor SVIZ: Čista izmišljotina in laž, ki naj demonizira SVIZ. Predlog za odpravo zaostankov pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela spreminja plače 47.000 zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz. Pomočniki vzgojitelja, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, organizatorji, strokovni delavci, delavci na učnih posestvih, skupaj več kot 150 (!) različnih delavnih mest in nazivov, od vrtcev do univerz – to seveda ni in ne more biti poklicna stavka. A VSS verjame, da je dovoljeno za pridobivanje in krepitev sicer šibkega članstva uporabiti vsa sredstva.

 

4. VSS: MIZŠ je že pred uradno napovedjo Svizove stavke rezerviralo denar za zvišanje plačne mase učiteljev.

Odgovor SVIZ:  Čista izmišljotina in laž. Za izmišljotino ni bil naveden en sam, niti najmanjši dokaz. MIZŠ je trditev zanikalo. O popolnem nepoznavanju postopkov za alokacijo tako velikih vsot denarja znotraj proračuna ni vredno izgubljati besed.


V pričakovanju naslednje serije podtikanj in izmišljotin,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

Komentarji
Rudi
01.04.2018

Spoštovani.

Vaše pisanje je tako žalostno kot neposrečno vpitje na stavkah. Tako prosojno kot besedičenje g. Kuštrina. Tako vi kot on "vpijeta" v varnih zavetjih svojih "trdnjav". Pridite na Univerzo in pojasnite svoja stališča in argumente na soočenju z VSS.

Lep pozdrav,
Rudi.

Vaš komentar