Ljubljana, 25. 3. 2020

Organizacija dela v vrtcih v času izrednih razmer

Skupnost vrtcev Slovenije
e-pošta: skupnost@skupnostvrtcev.si, janja.bogataj@vrtec-skofjaloka.si

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
e-pošta: info@ravnateljivrtcev.si, romana.epih@vrtec-medvode.si

Združenje občin Slovenije
e-pošta: info@zdruzenjeobcin.si

Ljubljana, 25. marca 2020
 

Zadeva: Organizacija dela v vrtcih v času izrednih razmer


Spoštovani,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo v minulih dneh prejeli veliko pisem in pobud, povezanih z različnimi načini trenutne organizacije dela zaposlenih v predšolski vzgoji. Opozorila se nanašajo na neenak položaj med zaposlenimi v posameznih vrtcih, na različne ureditve organizacije dela med vrtci pri izvajanju strokovnega in drugega dela na domu, prav tako pa na problematiko opravljanja dela v prostorih zavoda, kljub temu da so ti sicer zaprti.

Vemo, da občine kot ustanoviteljice vrtcev in vrtci sami nosijo veliko odgovornost pri izvajanju nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Tudi SVIZ je že formalno potrdil odločitev, da je prva naloga in dolžnost tako vodstva sindikata kot tudi celotnega članstva, ki se ji mora podrediti vse drugo, da vsak zase in vsi skupaj prispevamo k omejevanju širitve okužb z virusom covid-19. Ker je pomembno, da se tudi v trenutnih izrednih razmerah poskuša poskrbeti za izvajanje največje možne ravni predšolske vzgoje ter da se ob tem obenem spoštuje pravice delavk in delavcev, vam posredujemo predloge in stališča SVIZ, za katere upamo, da jih boste v čim večji možni meri poskušali upoštevati pri organizaciji dela zaposlenih v vrtcih.  

Izvajanje dela, ki ni nujno in neodložljivo, v prostorih zavoda ter spoštovanje varstva in zdravja pri delu

Naši članice in člani nas obveščajo, da se, kljub temu da je zaradi virusa covid-19 razglašena epidemija, vsaj občasno več zaposlenim še vedno odreja opravljanje dela v zavodu, četudi naj to delo trenutno ne bi bilo ne nujno niti neodložljivo. Posebej naj izpostavimo, da naj se zaposlenim (najsi gre za strokovne delavce ali za druge administrativno-tehnične delavce) v prostorih zavodov ne nalaga opravljanja del takšnih del, kot je urejanje okolice zavoda, opravljanje administrativnih del, ki se lahko opravijo doma, razkuževanje prostorov ipd. Primarna naloga vseh delodajalcev v naših dejavnostih je, da se zagotovi varovanje zdravja zaposlenih, udeležencev procesa in širše javnosti.  Če je delo mogoče organizirati v obliki dela na domu, pozivamo, naj se le-to na ta način tudi izvaja.

Za dela v prostorih zavoda, ki so nujna in neodložljiva ter jih morajo izvajati zaposleni, bi bilo treba določiti krizno skupino zaposlenih, iz katere naj bodo absolutno izključeni tisti delavke in delavci, ki spadajo v rizično skupino (tj. starejši, kronični bolniki, zaposleni, ki sobivajo z osebo, ki je v rizični skupini, invalidi, nosečnice). Zaposlenim, ki niso v rizični skupini in katerih delo je ocenjeno kot nujno in neodložljivo ter ga morajo obenem opravljati v prostorih zavoda, mora delodajalec skladno z navodili NIJZ zagotoviti vso ustrezno zaščitno opremo (maske, razkužila, rokavice …). Prav tako mora delodajalec upoštevati zakonsko določene obveznosti pri zagotavljanju varstva in zdravja pri delu, kar je v času epidemije še posebnega pomena.

Upoštevaje Zakon o varstvu in zdravju pri delu-1 (ZVZD-1; med drugimi  13., 46., 49, 52., 53. člen), je delodajalec dolžan poznati vsa relevantna tveganja ter šele na podlagi podane ocene tveganja organizirati morebitno nujno delo v prostorih zavoda. Posvetovati se mora z usposobljenimi strokovnimi delavci, zaposlene pa obvestiti o vrsti tveganja in sprejetih varnostnih ukrepih za zmanjševanje teh tveganj (npr. obvezno držanje varne razdalje, izogibanje stikom, delo po različnih nadstropjih, če je to mogoče, uporaba različnih sanitarij, različnih delovnih sredstev, različnih vhodov, prezračevanje ipd.). Če delodajalec ne sprejme ustreznih ukrepov in tako ne zniža tveganj v največji možni meri, lahko delavci v primeru neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delo odklonijo oziroma celo zapustijo nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje (52. in  53. člen ZVZD-1). Če se zaradi pomanjkanja omenjenih ukrepov nalezljiva bolezen razširi ali pa pride celo do s tem povezanega poslabšanja zdravja in s tem tudi škode (telesnih bolečin oziroma pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali smrti bližnjega), pa se postavlja celo vprašanje kazenske in odškodninske odgovornosti delodajalca (177. člen KZ-1 ter 179. in 180. člen OZ).

Prav v izogib vsemu omenjenemu in predvsem nepotrebnemu širjenju virusa vas torej pozivamo, da se zaposlenim ne odreja dela v prostorih zavoda, če le-to resnično ni nujno in neodložljivo. Če je, pa je treba, kot rečeno, nujno izvajati navedene ukrepe za preprečevanje okužb ter zaposlenim zagotoviti čim večjo možno varnost in zdravje pri delu.

 

Organiziranje dela na domu

Dela in naloge zaposlenih v vrtcih se glede na sprejete ukrepe praviloma ne izvajajo v prostorih zavoda.

V SVIZ menimo, da naj se vsem zaposlenim (administrativnim in tehničnim delavcem ter strokovnim delavcem v oddelkih) poskuša omogočiti opravljanje dela na domu v čim večji možni meri, pri čemer je treba upoštevati relevantne predpise in navodila pristojnih institucij (ministrstva, pristojnega za delo, inšpektorata RS za delo ipd.).

Predlagamo, da se poskuša tudi strokovnim delavcem vrtca, ki opravljajo neposredno delo z otroki, v čim večji meri omogočiti opravljanje dela na domu, saj ti tudi sicer določeni obseg del in nalog, povezanih z delovnim procesom vzgoje otrok, opravljajo izven oddelka. Izvajanje teh nalog tudi v času zaprtja vrtcev lahko pomembno pripomore k zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega dela z otroki v vmesnem času ter k temu, da bo delo tudi pozneje potekalo nemoteno.  

Poudarjamo, da je treba pri odrejanju dela na domu zagotavljati enako obravnavo oziroma takšen način izvajanja dela omogočiti vsem strokovnim delavcem vrtca, ki delajo z otroki (vzgojiteljici kot tudi vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice)! Bistveno je še, da se  tudi pri pripravi vsebin, ki naj bodo prilagojene trenutnih razmeram, ohranja sicer visoko raven strokovnega dela delavcev, upoštevaje kurikulum. Pomembno pa je, da delodajalci delo zaposlenih v trenutnih razmerah organizirajo na ustrezen način oziroma vnaprej ter vse potrebno ustrezno obrazložijo zaposlenim (npr. pri odrejanju dela na domu o vsebini dela, načinu dela, morebitnem obveščanju o njegovi vsebini, vodenje evidence, sodelovanju s starši ipd.). V zvezi s tem bi radi izpostavili dobro prakso, ki jo uvajajo vrtci Mestne občine Ljubljana.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ


V vednost:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si)
- Združenje mestnih občin Slovenije (zmos@koper.si) 

 

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar