Ljubljana, 9. 10. 2023

Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi

Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev so v evropskem informacijskem omrežju za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice objavili letno posodobitev podatkov o plačah in dodatkih učiteljev in ravnateljev šol v Evropi, (Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2021/2022).

Kot so objavo poročila pospremili pri Eurydice, je plačilo za delo eden ključnih elementov pri zagotavljanju privlačnosti učiteljskega poklica. V tokratni objavi primerjalne analize zajemajo 39 evropskih sistemov izobraževanja v javnih šolah in vrtcih na predprimarni, primarni in sekundarni ravni. Preučujejo zakonsko določene začetne plače učiteljev in možnosti zviševanja v celotni karieri ter glavne spremembe v zadnjih letih. Analizirajo povprečne dejansko izplačane plače učiteljev, starih 25–64 let, vključno z dodatki glede na BDP (bruto domači proizvod) na prebivalca in letne bruto zakonsko določene minimalne plače ravnateljev v primerjavi z zakonsko določenimi plačami učiteljev s 15 letnimi izkušnjami dela v izobraževanju (v partitetah kupne moči).

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 40 nacionalnih enot v 37 državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru EACEA (Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo do 2021, od leta 2021 Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo). Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

Izpostavljene ugotovitve iz letošnjega poročila o plačah in dodatkih učiteljev in ravnateljev v Evropi so:

·         Med evropskimi državami obstajajo precejšnje razlike v zakonsko določenih plačah učiteljev začetnikov, ki vstopajo v poklic. Bruto zakonsko določene začetne plače lahko tako znašajo od približno 11.000 PPS (paritete kupne moči) do približno 59.000 PPS na leto. V osmih državah članicah EU (v Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Latviji, Romuniji, na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem) je bila letna bruto zakonsko določena začetna plača učiteljev/ vzgojiteljev manj kot 20.000 EUR, v Sloveniji je v šolskem letu 2021/22 znašala začetna zakonsko določena plača v vzgoji in izobraževanju 22.819 PPS.

Plačilo je ob nekaterih drugih dejavnikih, kot so delovni pogoji, karierne možnosti, možnosti poklicnega razvoja, ugled poklica, intelektualna in socialna motivacija, ključni element za to, da bi postalo poučevanje privlačna ali privlačnejša poklicna izbira. Plačilo igra pomembno vlogo za privabljanje posameznikov v poklic in pri zagotavljanju, da se učitelji, ki že delajo, počutijo cenjene in dovolj zagnane zagotoviti kakovostno poučevanje ter tako prispevati k uspešnosti izobraževalnih sistemov (Evropska komisija, 2014; Evropska komisija, 2019; OECD, 2019; OECD, 2020; EACEA, Eurydice, 2021; EACEA, Eurydice, 2022). To vprašanje postaja vse pomembnejše, saj se izobraževanje v številnih evropskih državah sooča s pomanjkanjem učiteljev in staranjem učiteljske populacije. Vprašanje, kako zagotoviti boljše plačilo zaposlenim v izobraževalnem sektorju, bi zato moralo biti sestavni del celovitih in trajnostnih strategij za izboljšanje privlačnosti poučevanja – da bi obdržali zdajšnje zaposlene in v poklic privabili mlade.

·         V povprečju predšolski učitelji ponavadi zaslužijo manj, srednješolski učitelji pa na splošno zaslužijo več. V večini držav so razlike v plačah med stopnjami izobrazbe povezane z razlikami v minimalnih zahtevah glede kvalifikacij. V 10 državah imajo vsi učitelji začetniki enako zakonsko določeno plačo ne glede na stopnjo izobrazbe, na kateri poučujejo (to velja tudi za Slovenijo).

·         Zakonsko predpisane plače se lahko skozi učiteljevo kariero v posameznih državah zvišujejo zelo različno, tj. od 14 % v Albaniji do 143 % na Cipru (razlika med začetno plačo in plačo na vrhu kariere). V Sloveniji je bila zakonsko določena plača učiteljev v osnovni šoli na vrhu plačne lestvice za 85 % višja od začetne plače. Na Irskem, Cipru, Nizozemskem in Poljskem se lahko zakonsko določene izhodiščne plače učiteljev v prvih 15 letih poučevanja zvišajo za več kot 60 %, v naslednjih letih pa še več.

Slovenija se umešča v skupino sedmih sistemov izobraževanja (skupaj s francosko govorečo skupnostjo Belgije, flamsko skupnostjo Belgije, Irsko, Ciprom, Nizozemsko, Avstrijo in Poljsko) z možnostjo za vsaj 60 % dviga plače v karieri in 40 % dviga plače že v prvih 15 letih dela v izobraževanju. Po podatkih Eurydice je zakonsko določena plača slovenskih osnovnošolskih učiteljev po 15 letih dela v izobraževanju tipično 54 % višja od začetne

·         Povprečno število let, ki so potrebna, da učitelj doseže vrh na karierni lestvici, sega od 12 let na Danskem in Nizozemskem do 42 let na Madžarskem. Slovenski (osnovnošolski) učitelji po podatkih Eurydice v povprečju lahko dosežejo vrh plačne lestvice po 25 letih dela v izobraževanju.

·         V devetih državah so se letne začetne plače učiteljev (prilagojene glede na inflacijo) v obdobju od šolskega leta 2014/2015 do 2021/2022 znižale za vse ravni izobraževanja v Belgiji, Grčiji, Španiji, Italiji, na Cipru, Portugalskem, Finskem, Norveškem in v Turčiji. V treh državah – poleg Francije in Poljske tudi v Sloveniji – so ostale plače v omenjenem obdobju stabilne (povišanje 2,2 % pri stalnih cenah).

Plače so se medtem v enakem obdobju najbolj, tj. za več kot 30 %, zvišale v Bolgariji, Latviji, Litvi in Srbiji.

·         Povprečna dejansko izplačana plača je močno povezana z bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca države, tj. višji kot je BDP na prebivalca, višja je povprečna letna izplačana plača. Višje plače, kot je BDP na prebivalca, imajo učitelji v 13 vzgojno-izobraževalnih sistemih (na vseh ravneh ali na večini), pod BDP na prebivalca pa so plače v 10 državah – v Estoniji, na Irskem, Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, Švedskem, Norveškem, v Grčiji, Latviji in Romuniji.

Povprečne dejansko izplačane plače slovenskih učiteljev/vzgojiteljev so bile na vseh ravneh izobraževanja višje od BDP na prebivalca za leto 2021 in so znašale od 24.844 EUR na ravni predšolske vzgoje do 31.707 EUR v gimnazijskem izobraževanju

·         Minimalne zakonsko določene plače ravnateljev (v partitetah kupne moči) so bile na vseh ravneh izobraževanja višje od  zakonsko določenih plač učiteljev s 15 leti dela v izobraževanju v 21 sistemih izobraževanja, tudi v Sloveniji.

 

Vir: Eurydice Slovenija, https://www.eurydice.si/aktualno/place-uciteljev-in-ravnateljev-v-evropi-2021-22/ , naslovna fotografija: Pixabay.