Ljubljana, 7. 6. 2023

Po koncu usklajevanja o spremembah standardov in normativov v VIZ


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ v vzgoji in izobraževanju
 

Ljubljana, 6. junija 2023

 


POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 
KONČANO USKLAJEVANJE O SPREMEMBAH NORMATIVOV IN STANDARDOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

V drugi polovici minulega meseca smo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) končali usklajevanje o spremembah standardov in normativov. Ministrstvo je 18. maja 2023 objavilo v javni razpravi na portalu E-demokracija zgolj del vseh usklajenih sprememb, tj. tiste, katerih uveljavitev je predvidena 1. septembra 2023. A resorni minister dr. Darjo Felda in predsednica glavnega odbora Sviza Marjana Kolar sta 24. maja 2023 podpisala izjavo o usklajenosti predlogov sprememb in dopolnitev pravilnikov, ki urejajo normative in standarde na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenih šol, na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in srednješolskega izobraževanja, pri čemer so v izjavo vključene tudi zaveze o uresničitvi vsega, kar je bilo v usklajevanjih dogovorjeno. Naj na tem mestu poudarimo, da je bilo takšno vsebinsko usklajevanje o spremembah standardov in normativov z reprezentativnimi predstavniki zaposlenih, torej našim sindikatom, izvedeno sploh prvikrat do zdaj. V nadaljevanju teh obvestil sta kratko pojasnjena začetek in potek usklajevanja, predstavljene dogovorjene spremembe in nadaljnji koraki do njihove uresničitve.
Pot do usklajenih predlogov sprememb normativov in standardov

1.
Iz Sviza smo decembra 2021 (z dopolnitvami februarja 2022) ministrstvu za izobraževanje posredovali celostne predloge sprememb standardov in normativov (od vrtcev do srednjih šol in dijaških domov).

2. Takratno vodstvo ministrstva se ni odzvalo, zato je postalo usklajevanje o spremembah standardov in normativov ena izmed stavkovnih zahtev SVIZ v stavki, ki smo jo Vladi RS napovedali februarja 2022.

3.
V procesu pogajanj o stavkovnih zahtevah z Vlado RS so bile oktobra 2022 s sklepi resornega ministra za vzgojo in izobraževanje oblikovane štiri področne delovne skupine za usklajevanje standardov in normativov na posameznih ravneh vzgoje in izobraževanja. V njih so aktivno sodelovali tudi predstavnice in predstavniki Sviza – izvoljeni članice in člani predsedstev področnih sindikalnih konferenc (povezava).

4. Delovne skupine so po večmesečnem intenzivnem delu do aprila oziroma začetka maja letos pripravile usklajene predloge sprememb standardov in normativov, praviloma skupaj s časovnicami, ko naj bi bile spremembe uveljavljene.

5.
Na ravni vodstev ministrstva in sindikata sta bili zatem izpeljani dve srečanji o razreševanju neusklajene vsebine ter času in načinu uveljavitve sprememb, ki so bile usklajene.

6. Predsednica glavnega odbora Sviza in resorni minister sta podpisala izjavo o usklajenosti, ki se nanaša na spremembe standardov in normativov na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenih šol, na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in srednješolskega izobraževanja ter njihovo uveljavitev.

7.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je glede na finančne zmožnosti in upoštevaje omenjeno izjavo o usklajenosti posredovalo v javno obravnavo zgolj tiste spremembe, za katere so v proračunu zagotovljena finančna sredstva in se lahko uveljavijo 1. septembra 2023. Po zaključku javne obravnave so za formalno mnenje zaprosili še Sviz.

 


Kakšni so (vsi) usklajeni predlogi sprememb standardov in normativov

V delovnih skupinah za usklajevanje standardov in normativov so ob predstavnikih Sviza sodelovali predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v nekaterih pa tudi ravnateljice in ravnatelji. Vsi predlogi sprememb, ki smo jih podali v Svizu, niso bili upoštevani, a so usklajevanja potekala konstruktivno, delovne skupine pa so uskladile veliko večino vsebin standardov in normativov.

Vsaka od delovnih skupin je pripravila poročilo s povzetkom ugotovitev in predlogov. V nekaj delovnih skupinah je bil zaradi večjega števila sprememb oblikovan predlog novih pravilnikov v celoti:


Nekatere vsebine v delovnih skupinah niso bile dokončno usklajene in so bile predmet usklajevanj na omenjenih dveh srečanjih med vodstvoma sindikata in ministrstva. Posamezne točke, ki so ostale neusklajene tudi na tej ravni, bodo lahko predmet usklajevanj v prihodnje (več v nadaljevanju).

Kaj prinaša izjava o usklajenosti in kako bodo usklajene spremembe vpeljane

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je odločilo, da bo zaradi finančnih posledic, ki bi jih imele dogovorjene spremembe, in s tem povezanega manka podpore Vlade RS zdaj objavilo in sprejelo zgolj nekatere od usklajenih sprememb, ki se bodo uveljavile 1. septembra 2023. Zgolj te je tudi podalo v javno obravnavo na portalu E-demokracija.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Sviz pa sta, kot omenjeno, 24. maja 2023, podpisala Izjavo o usklajenosti vseh sprememb in dopolnitev pravilnikov, ki urejajo normative in standarde na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenih šol, na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in srednješolskega izobraževanja. Izjava in priloge k le-tej vsebujejo:

  • - usklajeni nabor vseh predlogov sprememb (povezave iz prejšnjega razdelka teh obvestil);
  • - okrnjeni nabor usklajenih sprememb, ki jih bo ministrstvo sprejelo za prihajajoče šolsko leto in jih je objavilo na spletnem portalu E-demokracija (povezava zgoraj);
  • - nabor usklajenih sprememb, ki trenutno ne bodo vpeljane in za katere bo treba še določiti datum, s katerim bodo začele veljati; ministrstvo se je v izjavi o usklajenosti zavezalo, da bo do 15. julija 2023 obvestilo Sviz o časovnici uveljavitve preostalih sprememb normativov in standardov, ki so bile usklajene;
  • - seznam predlogov sprememb, ki so ostali neusklajeni (povezava);
  • - zavezo MVI v smeri izboljšanja normativov, ki terjajo predhodne spremembe Zakona o vrtcih (priprava predloga v smeri ukinjanja možnosti določitve dveh dodatnih 'občinskih' otrok, financiranje svetovalne službe iz državnega proračuna ipd.) ter v smeri izvedbe nekaj analiz delovnih pogojev zaposlenih.


Kdaj bodo uveljavljene usklajene spremembe, ki jih ministrstvo trenutno ne bo sprejelo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je, kot je bilo omenjeno, v izjavi o usklajenosti zavezalo, da bo Svizu do sredine julija 2023 posredovalo pisno pojasnilo o nadaljnjem uveljavljanju sprememb normativov in standardov. V Svizu bomo še naprej vztrajali pri uveljavitvi vseh preostalih usklajenih sprememb, pri čemer bomo zagovarjali, da bi bile te skladno s predlogi delovnih skupin uveljavljene čim hitreje.

Na to smo opozorili tudi v formalnih mnenjih Sviza k predlogom sprememb standardov in normativov, ki nam jih je ministrstvo posredovalo 31. maja 2023, torej po koncu javne obravnave. V mnenjih smo se odzvali predvsem na nekaj sprememb, ki so vsebinsko odstopale od predloga, ki smo ga dogovorili z ministrstvom ob podpisu izjave o usklajenosti:Pripravila:
Strokovna služba GO SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar