Ljubljana, 19. 4. 2023

Pod streho še en seminar

V ponedeljek in torek, 17. in 18. aprila, je bil v Portorožu izpeljan še predzadnji v nizu letošnjih spomladanskih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ. Na tokratnem dogodku je sodelovalo 35 zaupnikov sindikata v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.


 

Uvodoma je Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ, povzela dnevni red in predstavila nekaj najpomembnejših informacij, pomembnih za področje konference oziroma zaupnike ter zaposlene. Tokratno srečanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov je bilo prvo po lanskem volilnem zboru. V tem času je sindikat uspel skleniti pogajanja o stavkovnem sporazumu, v teku oziroma pred samim zaključkom pa so tudi usklajevanja za prilagoditev standardov in normativov ter usklajevanje sprememb pravilnika o napredovanju v nazive (to neposredno zadeva Svizovo stavkovno zahtevo glede uvedbe četrtega strokovnega naziva). Predsednica sindikalne konference je po kratkem uvodu zbranim zaželela, da bi jim bile na seminarju slišane vsebine in zbrane informacije ter tudi s preostalimi kolegi izmenjane izkušnje zanimive, uporabne ter jih bodo prepoznali kot pomembne in delili s svojimi kolegi v zavodih po vrnitvi s seminarja.


ZA ČLANSTVO SVIZ POMEMBNA AKTUALNA DOGAJANJA

Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj se je v svojem prispevku osredinil predvsem na dve temi – marčevsko sklenitev stavkovnega dogovora Sviza z Vlado RS in prenovo plačnega sistema v javnem sektorju oziroma začetek tega zahtevnega procesa. Že nedavni 11. kongres Sviza je konec novembra lani kot eno od prednostnih nalog in aktivnosti sindikata opredelil področje urejanja plač. V ta okvir ne spada le aktualna pravkar začeta plačna reforma, temveč tudi ali predvsem zahteva Sviza za odpravo zaostajanj plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi poklici v preostanku javnega sektorja. Ta proces se je začel že pred več kot enim letom z izglasovanjem splošne stavke v vzgoji in izobraževanju in postavitvijo zahtev po ustreznem vrednotenju dela v vrtcih in šolah. Da so (bile) le-te upravičene, je glavni tajnik pojasnil tudi zbranim na tokratnem seminarju in to utemeljil s predstavitvijo podatkov o povprečnih plačnih razredih in povprečnih bruto plačah na posameznih primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Nedavni dogovor sindikata o sklenitvi stavkovnega sporazuma z Vlado RS se je v okoliščinah oblikovanja novega plačnega sistema v javnem sektorju izkazal kot ključen za prihodnji položaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter za ustreznejše vrednotenje strokovnega, administrativnega in tehničnega dela v teh dejavnostih.

V nadaljevanju svojega nastopa pred zaupnicami in zaupniki je glavni tajnik na kratko orisal še zadnja dogajanja v povezavi z vzpostavljanjem plačnih stebrov, usklajevanjem osnutka zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, terminskim načrtom za uveljavitev teh sprememb in pa pričakovanja ter zahteve Sviza glede tega. Predstavil je glavne, najpomembnejše in tudi najbolj specifične predlagane rešitve novega sistema ter osnovne pogoje, pod katerimi bi bil ta sprejemljiv tudi za Sviz: le če bo boljši in pravičnejši od obstoječega ter ne bo poslabševal položaja zaposlenih.

V zaključku te točke dnevnega reda je glavni tajnik pojasnil še, zakaj je predlagani zakon o zavodih, ki naj bi ga v kratkem obravnavali poslanci v Državnem zboru, problematičen in kot tak tudi nesprejemljiv. Sindikalne zaupnice in zaupnike na seminarju je pozval k sodelovanju pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum v primeru, če bi bil zakon v trenutno predlagani vsebini, kljub s številnimi argumenti podprtemu nasprotovanju, vseeno sprejet.


PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Dr. Boris Černilec, državni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, je bil na izobraževalni seminar povabljen, da predstavi aktivnosti in načrte ministrstva na področju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zlasti v okviru nastajajočega nacionalnega programa za vzgojo in izobraževanje 2023–2033, sprememb kurikulumov in učnih načrtov.Zbrane je zanimalo tudi, ali ministrstvo morebiti pripravlja spremembe področnih predpisov ter kako namerava nasloviti kadrovsko problematiko oziroma pomanjkanje zaposlenih. Državni sekretar je napovedal in v grobem predstavil nekatere zakonske novosti, kjer ima ministrstvo za cilj, da bi začele veljati oziroma se uporabljati že z novim šolskim letom. Dotaknil se je tudi področja normativov in standardov in pojasnil, da ministrstvo ta vprašanja rešuje skupaj s sindikatom ter skladno s stavkovnim dogovorom išče najustreznejše rešitve in bi jih želelo čimprej uveljaviti v praksi. Dobršen del enournega druženja sindikalnih zaupnikov iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami z državnim sekretarjem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa je bil namenjen izmenjavi vprašanj, dilem in opisu konkretnih težav na posameznih zavodih. Sodelujoči so dr. Černilca posebej opozorili na kritično pomanjkanje zaposlenih, izpostavili pa tudi (zaenkrat še neurejeno) problematiko počitniškega varstva za otroke. Državni sekretar je izpostavil, da bo pri iskanju rešitev treba prednostno slediti cilju koristi otrok.


AKTUALNA VPRAŠANJA NA TEMO PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

V popoldanskem delu prvega dne srečanja je pomočnica glavnega tajnika Sviza Nadja Götz podrobneje predstavila izhodišča Vlade RS za prenovo plačnega sistema javnega sektorja in odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, predlagane rešitve in dosedanji potek aktivnosti sindikatov in vlade v tej zvezi. Sindikalne zaupnice in zaupnike je opozorila na glavne nejasnosti in zadržke Sviza ter zahteve, pri katerih bo sindikat vztrajal v nadaljnjih pogajanjih in ob uveljavljanju plačne reforme.


EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA V PRAKSI

Povsem v zaključku prvega dne izobraževalnega seminarja pa je Jernej Zupančič, strokovni sodelavec za pravne zadeve na sindikatu, ob pomoči sindikalnega zaupnika z ene od osnovnih šol s prilagojenim programom za zbrane pripravil še (praktično) predavanje o evidentiranju delovnega časa v praksi. Medtem ko je pravnik Sviza pojasnil pravni vidik obravnavanega vprašanja (denimo, kaj sploh je delovni čas in zakaj ga je treba beležiti ter katere pravice zaposlenih morajo biti pri tem spoštovane), je sindikalni zaupnik prikazal, kako si najučinkoviteje omenjene predpise prilagoditi glede na ureditve na posameznih zavodih in kako jih uporabiti v praksi, izpostavil pa je še napake in napačno razumevanje posameznih določb ter kolegicam in kolegom na konkretnem primeru svojega zavoda predstavil primer dobre prakse in smiselne uporabe zakonskih predpisov.


ZBOR SINDIKALNE KONFERENCE

Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom sindikalne konference. V skladu s potrjenim dnevnim redom jih je predsednica sindikalne konference Jelka Horvat najprej na kratko seznanila z delom in številnimi aktivnostmi konference v minulih nekaj mesecih. Strokovni sodelavec sindikata za pravne zadeve Jernej Zupančič je v nadaljevanju pripravil podroben pregled dosedanjega rezultata usklajevanj med sindikatom in pristojnim ministrstvom o spremembah standardov in normativov.

V nadaljevanju so zbrani razpravljali še o uveljavljanju stavkovnega sporazuma in nadaljnjih pogajanjih z Vlado RS, zlasti glede plačila delovne obveznosti zaradi povečanega obsega dela, glede ureditve plačila šole v naravi in s tem povezanih pravic in obveznosti zaposlenih ter še o nekaterih drugih perečih vprašanjih (o plačilu za delo, dodatkih, letnem dopustu …). Svizov pravnik je ob tem podal več pojasnil in dilem glede v povezavi s predlogom sindikata pristojnemu ministrstvu glede izvajanja šol v naravi oziroma tudi drugih večdnevnih odsotnosti.


OBVEZNOSTI SINDIKALNIH ZAUPNIKOV S PODROČJA FINANČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA SINDIKATA ZAVODA

Izobraževalni seminar se je zaključil s predavanjem Majde Gominšek, svetovalke in predavateljice za področje davčne zakonodaje in računovodstva iz Svetovalne hiše Gominšek, ki je podala informacije in bila na voljo za vsa vprašanja o tem, kakšne so obveznosti sindikata zavoda oziroma njegovega zakonitega zastopnika glede izdelave poročil, zakonskih predpisov za računovodstvo na davčnem področju, programa dela in finančnega načrta. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom je predala številne koristne napotke glede poslovanja sindikata zavoda, odgovorila pa tudi na nekaj njihovih dilem.

 

Do konca letošnjega niza dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike ostaja le še en, in sicer bo 15. in 16. maja v Portorožu izveden seminar za zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar