Ljubljana, 28. 6. 2023

Podatki o zaposlenih v formalnem izobraževanju

Statistični urad Slovenije (SURS) je pred nekaj dnevi objavil podatke o zaposlenih v formalnem izobraževanju (za šolsko leto 2022/2023). Njihovo objavo s spletne strani (vir) objavljamo v nadaljevanju.

Zaposleni v formalnem izobraževanju, šolsko leto 2022/2023

V osnovnih šolah več učencev, manj učiteljev

V šolskem oz. študijskem letu 2022/23 je bilo v vrtcih zaposlenih 13.177 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 21.577, v srednjih šolah 7.316 ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.613 strokovnih delavk in delavcev.

V vrtcih več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

V vrtcih je bilo zaposlenih 12.593 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov oz. za 1 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 % (za 1,2 odstotne točke manj). 6,2 % izmed vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju. Ena vzgojiteljica oz. vzgojitelj je skrbel povprečno za sedem otrok.

Število učencev v osnovnih šolah narašča, učiteljev je manj

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo zaposlenih 18.610 učiteljev in učiteljic, od tega 2.177 moških in 16.433 žensk. Med njimi jih je 1.069 poleg poučevanja opravljalo tudi delo vodstvenega, svetovalnega ali drugega strokovnega delavca. Čeprav se je število osnovnošolcev v primerjavi s prejšnjim letom povečalo, se je skupno število zaposlenih zmanjšalo za 7,8 %. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških nekaj manj kot 12 %, med vodstvenimi delavci pa 24 %.

Tudi število srednješolskih učiteljev nekoliko manjše

V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo zaposlenih 7.318 strokovnih delavcev ali za 0,2 % manj kot v prejšnjem šolskem letu. Med njimi je bilo 6.226 učiteljev (od tega 67 % žensk), 259 vodstvenih delavcev (od tega 61 % žensk) in 255 svetovalnih delavcev (od tega 94 % žensk). 811 učiteljev je poleg poučevanja opravljalo tudi delo vodstvenega, svetovalnega ali drugega strokovnega delavca.

Izobrazba moškega dela strokovnega osebja na terciarni ravni v povprečju višja od izobrazbe njihovih kolegic

V ustanovah na terciarni ravni izobraževanja je bilo zaposlenih 5.613 strokovnih delavcev ali za 1,3 % več kot v prejšnjem študijskem letu. Število moških in žensk je bilo skoraj izenačeno (v 2021/2022 je bilo 54,9 % moških in 45,1 % žensk. Po stopnji izobrazbe so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 85,5 % zaposlenih, med ženskami pa 75,0 %. Tudi delež tistih, ki so bili stari 50 let ali več, je bil med moškimi večji (45 %) kot med ženskami (40 %).

Strokovno osebje s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe na vseh ravneh izobraževanja

Pri pedagoških delavcih (redni in izredni profesor, docent) na terciarni ravni izobraževanja je 3. stopnja visokošolske izobrazbe zakonsko predpisana. Na tej ravni izobraževanja je imelo v opazovanem študijskem letu to stopnjo izobrazbe 80,6 % zaposlenih. Vendar zaposlene s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe najdemo tudi na preostalih ravneh izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole). Njihov delež se je v zadnjih nekaj letih zmanjšal.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
 
Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje, Slovenija
 
 
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, Slovenija, šolsko leto 2022/23

 

 
 
 
Zaposleni na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah, Slovenija
  Zaposleni v šolskem letu 2021/22 Zaposleni v šolskem letu 2022/23
skupaj moški ženske skupaj moški ženske
Vrtci 13.200 506 12.694 13.564 387 13.177
  javni 12.390 471 11.919 12.730 350 12.380
  zasebni 810 35 775 834 37 797
Osnovne šole 22.795 2.951 19.844 21.721 2.799 18.922
  javne 22.613 2.920 19.693 21.577 2.768 18.809
  zasebne 182 31 151 144 31 113
Srednje šole 7.470 2.407 5.063 7.316 2.291 5
  javne 7.129 2.299 4.830 7.009 2.193 4.816
  zasebne 341 108 233 307 98 209
 
Strokovno osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih s pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega, Slovenija, študijski leti 2021/22 in 2022/23
  Študijsko leto 2021/22 Študijsko leto 2022/23
skupaj moški ženske skupaj moški ženske
Visokošolski zavodi in višje strokovne šole 5.540 3.041 2.499 5.613 2.981 2.632
Visokošolski zavodi 5.069 2.734 2.335 5.227 2.826 2.401
  visokošolski učitelji 3.282 1.802 1.480 3.168 1.692 1.476
  visokošolski sodelavci 1.531 786 745 1.679 890 789
  znanstveni delavci 256 146 110 380 244 136
Višje strokovne šole 471 307 164 386 155 231
  predavatelji višje šole 449 297 152 307 130 177
  inštruktorji pri vajah 15 7 8 20 10 10
  laboranti in knjižničarji 7 3 4 59 15 44
 
 
Vir podatkov in informacij: SURS