Ljubljana, 25. 11. 2022

Podeljena posebna priznanja

Na 11. kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki smo ga sklenili v začetku tega tedna, nam je bilo v izjemno čast, da smo se lahko s podelitvijo posebnih priznanj zahvalili svojim kolegicam in kolegom, ki so skozi leta s svojim delom, energijo in predanostjo pomembno soustvarjali uspešno pot našega sindikata.

Komisija za priznanja SVIZ Slovenije, v katero so bili imenovani: Vili Kranjc kot predsednik ter Alenka Rus, Meta Fekonja, Mojca Klavžar in Petra Koritnik kot članice, je po pregledu vlog na svoji seji 17. oktobra letos in ob soglasju glavnega odbora sprejela sklep, da se na 11. kongresu posebna priznanja za dolgoletno aktivno, prizadevno delo v vlogi sindikalnih zaupnic in zaupnikov, predsednic in predsednikov območnih odborov, sindikalnih konferenc, sekcij oziroma kot članice in člani izvršilnega in glavnega odbora podeli:                                          

Jelki Velički, z Območnega odbora SVIZ Velenje

Majdi Anzelc, z območnega odbora Ptuj

Jožetu Brezavščku, z območnega odbora Radovljica

Darinki Dekleva, z območnega odbora Ilirska Bistrica

Jožici Derganc, z območnega odbora Novo mesto

mag. Mojci Jenko, z območnega odbora Ljubljane in okolice

Tatjani Kraner, z območnega odbora Lenart

Srečku Lešku, z območnega odbora Celje

Ireni Lipovec, z območnega odbora Ljubljane in okolice

Davorki Pregl, z območnega odbora Podravje 

mag. Borisu Radosavljeviču, prav tako z območnega odbora Podravje  

Vlasti Sagadin, z območnega odbora Kranj

Bojani Stopar, z območnega odbora Ajdovščina, in

Cvetki Ženko, z območnega odbora Postojna

 

 

Nagrajenim so priznanja na kongresu predali glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički, ki je bila tudi med nagrajenimi, in strokovna sodelavka GO SVIZ mag. Nina Štangl.

 

Jelka Velički / Jelka je kot dolgoletna članica in zatem predsednica Glavnega odbora SVIZ, predsednica Sindikalne konference, osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ, predsednica Območnega odbora SVIZ Velenje, sindikalna zaupnica ter članica izvršilnega odbora nedvomno bistveno pripomogla k izboljšanju kakovosti dela našega skupnega sindikata, k uspešnejšemu uresničevanju ciljev le-tega in s tem k izboljšanju položaja članic in članov SVIZ ter vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v celoti. V vlogi predsednice Glavnega odbora SVIZ je Jelki uspelo ob zanesljivem vodenju zahtevnih in dolgih sej vsakokrat ustvariti ozračje, v katerem je lahko vsak od udeleženih predstavil svoje mnenje, dragoceno pa je bilo, da je znala sprejeta skupna stališča mirno, strnjeno in argumentirano predstaviti v javnosti. Tako je nedvomno veliko prispevala k ugledu sindikata in zaposlenih v dejavnostih, ki jih SVIZ predstavlja, v širši družbi. Njena sposobnost povezovanja in ohranjanja spoštljivega dialoga se je odrazila tudi na ravni delovanja v območnem odboru Velenje, saj so se tam članice in člani združili ob številnih dejavnostih ter to prenesli na višje ravni sindikata. Pod njihovim okriljem so se ob športnih igrah SVIZ v minulih letih zelo uveljavile tudi zimske športne igre, na katerih se naši članice in člani z veseljem srečujejo ob tekmovanju v veleslalomu. S svojo predanostjo sindikalnim aktivnostim je ob številnih zadolžitvah, ki so polnile njene dneve, vsakokrat podprla tudi delo Odbora za enakost SVIZ. Zelo nas veseli, da bo Jelka s svojim znanjem in izkušnjami še naprej ostala del našega sindikata ter ne dvomimo, da bo odlično povezovala članice in člane tudi v vlogi novoimenovane predsednice Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ.

 

Majda Anzelc / Majda je bila dve mandatni obdobji predsednica Območnega odbora SVIZ Ptuj. V tem času se je izkazala kot zelo odgovorna, aktivna, solidarna in povezovalna predsednica. Korektno je predlagala ukrepe in predstavljala ter zastopala mnenja članov in sindikalnih zaupnikov območja tudi kot članica Glavnega odbora SVIZ ter člane in sindikalne zaupnike območja seznanjala o sklepih, delovanju in aktivnostih glavnega odbora. Uspešno je vodila sestanke zbora in predsedstva območnega odbora. Na območju je vodila akcije in stavkovne aktivnosti, ki so vodile k izboljšanju delovnih pogojev in plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter kulturi. V skladu s Pravilnikom o solidarnostnih in finančnih pomočeh se je zavzemala za podelitev solidarnostne in finančne pomoči članom, ki so takšno pomoč potrebovali, in s tem veliko pripomogla k blaženju socialnih stisk na območju. Uspešno je vzpostavljala stike območnega odbora z institucijami in organizacijami na ravni občin območja ter aktivno sodelovala z novinarji, ki so poročali o sindikalnem delu, ter z ravnatelji osnovnih in srednjih šol spodnjega Podravja. Organizirala je veliko kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, predavanj ter ekskurzij, ki so članom in članicam popestrile delovnike, praznike in konce tedna ter jim omogočile strokovno spopolnjevanje, sprostitev in povezovanje. Za dan žena in tudi ob drugih praznikih je organizirala oglede gledaliških predstav v ptujskem in mariborskem gledališču, za dan učiteljev pa vsako leto skupaj z Društvom ravnateljev organizirala prireditev in podelitev Žgečevih nagrad in plaket za dosežke in uspešno delo učiteljev in vzgojiteljev. V svojem polnem delovniku si je vedno vzela čas za vsakega člana in vsakega sindikalnega zaupnika, ki se je želel pogovoriti o težavah in izzivih, s katerimi so se srečali na delovnem mestu ali pri sindikalnem delu, in z veliko pozitivne energije iskala rešitve in kompromise. Območni odbor SVIZ Ptuj je v času, ko je bila njegova predsednica Majda, veliko pridobil na ugledu, na povezovanju in solidarnosti. Pridobil je tudi nove prostore za sindikalno delo. Še največ pa so pridobili člani in članice območja, ker se je Majda na vsakem koraku, z vsako besedo in z vsako dejavnostjo zavzemala za njihovo dobro.

 

Jože Brezavšček / Jože je leta 2000 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici, kjer je bil pred tem že dve leti zaposlen, opravil vse potrebne formalnosti za ustanovitev sindikata v zavodu. Vsakokrat zatem je bil na šoli izvoljen za sindikalnega zaupnika. Z vso potrebno empatijo je pravočasno zaznal stisko pri članstvu in odreagiral z nudenjem solidarnostnih pomoči. Leta 2002 je prvič postal predsednik Območnega odbora SVIZ Radovljica. Na to funkcijo je bil nato izvoljen še petkrat in jo je opravljal do letošnjega leta. Vseh 22 let je bil kot predsednik območja član Glavnega odbora SVIZ in tako soodločal o smernicah in aktivnostih, povezanih z delovanjem sindikata. Leta 2010 je postal predsednik sindikalne konference Srednjih, višjih šol in dijaških domov. Na to funkcijo je bil izvoljen trikrat in jo prav tako zaključil z mandatnim obdobjem 2018–2022. Kot član Izvršilnega odbora SVIZ je dvanajst let poročal o delovanju konference in soodločal pri izvrševanju sprejetih sklepov. Kot predsednik območja je organiziral številne večdnevne strokovne ekskurzije in jesenske izlete. Zelo dobra je bila udeležba članstva na prav tako številnih enodnevnih smučarskih izletih na eno izmed smučišč na avstrijskem Koroškem. Od leta 2007 je Jože vsako leto prijavljal na Ljubljanski maraton ekipo tekačev območnega odbora Radovljica. Za članstvo je vsa leta organiziral vodeno športno vadbo in rekreativno plavanje v pokritem bazenu. Prav tako je bila ekipa območja redna udeleženka športnih iger SVIZ. Jože je za članice in člane območja organiziral gledališke predstave, obiske koncertov, glasbenih prireditev. Jože je 23. maja 2009 v Radovljici z majhno ekipo sodelavcev organiziral prve prave športne igre SVIZ, na katerih se je v osmih športnih panogah takrat pomerilo 450 tekmovalk in tekmovalcev z 21 območnih odborov.

 

Darinka Dekleva / Darinka je bila v SVIZ zelo aktivna ves čas, odkar je leta 1998 postala naša članica. Kot predsednica Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ dva mandata in tri mandate kot predsednica Območnega odbora SVIZ Ilirska Bistrica je redno skrbela za povezavo med člani SVIZ, organizirala in vodila različna srečanja ter skrbela za blaginjo območnega odbora in širše celotnega sindikata. S svojim čutom za soljudi in dobro je bila pobudnica številnih akcij, s svojimi povezovalnimi sposobnostmi, vztrajnostjo in zaupanjem, da tudi povsem majhni koraki tlakujejo pot do velikega cilja, pa primaknila številne pomembne kamenčke v mozaik uspešnega delovanja sindikata. Na vsa področja, kjer je sodelovala, je prinesla svojo toplino, prodorno energijo, odprtost za različnost, spoštljivost ter ob vsaki priložnosti izpostavila pomembno vlogo svetovalnih delavk in delavcev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu.  

Jožica Derganc / Jožica je vstopila v SVIZ leta 1990. Najprej je bila zelo aktivna članica v zavodu, kjer je bila zaposlena, zatem namestnica sindikalne zaupnice. Sindikalna zaupnica je postala leta 2010, isto leto je bila izvoljena kot namestnica predsednice Območnega odbora SVIZ Novo mesto in imenovana za predstavnico območja v glavnem odboru. Leta 2014 je bila izvoljena za predsednico novomeškega območja. Delo je zelo dobro in vestno opravljala, zato so ji sindikalni zaupniki to mesto namenili tudi v mandatnem obdobju 2018–2022. Želeli so, da bi jih vodila tudi v naslednjih štirih letih, a je z mnenjem, da bo tako lahko še več storila za dobrobit članov SVIZ in nasploh, sprejela kandidaturo za poslanko državnega zbora ter bila pozneje tudi izvoljena. Jožica si je zelo prizadevala za izboljšanje položaja članic in članov na območju, ki ga je vodila, še posebno se je zavzemala za to, da so lahko obdržali svoje delovno mesto in zaposlitev, ter jih v povezavi s tem spodbujala k izobraževanju in pomagala pri pridobivanju subvencije v ta namen. Njen čut za pravičnost in poštenost je prišel do izraza pri dodeljevanju nepovratnih in povratnih denarnih pomoči najranljivejšim članicam in članom. Zelo opazna je bila tudi njena vloga pri povezovanju generacij, po njeni zaslugi je bilo za zgled sodelovanje med aktivnimi in upokojenimi člani. Vzpostavila je tesno sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi zavodi na območju, njena povezovalna sposobnost pa je še posebno prišla do izraza ob organizaciji jubilejnih 10. športnih iger SVIZ, ki so bile maja 2017 izpeljane v Novem mestu.  


 

mag. Mojca Jenko / Mojca je dolgoletna članica SVIZ, sindikalna zaupnica, v več mandatih predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ, članica Izvršilnega odbora SVIZ, članica glavnega odbora, delegatka na štirih kongresih SVIZ. Več let je torej aktivno delovala na državni ravni SVIZ ter si prizadevala za ureditev in izboljšanje položaja zaposlenih v kulturi. V razpravah je vztrajno opozarjala na položaj kulture in zaposlenih v njej ter s svojo odločnostjo poskrbela, da je področje zmeraj dobilo svoj del prostora in pozornosti. V svojem delovanju je izstopala tudi v povezovanju sindikalnih zaupnic in zaupnikov s področja kulture ob pomembnih vprašanjih ter tudi sicer skrbela, da so stalno ohranjali tesen stik v konstruktivni komunikaciji.  

 

Tatjana Kraner / Tatjana je bila dolgoletna sindikalna zaupnica na Osnovni šoli Lenart, predsednica Območnega odbora SVIZ Lenart in članica glavnega odbora. Kot so izpostavili kolegi, ki so jo predlagali komisiji za podelitev priznanj, »si res zasluži to posebno priznanje, saj je vodila območni odbor v najbolj turbulentnih časih z mirnostjo in bila opora ter skala vsem nam«. Tudi kot članica glavnega odbora je Tatjana zastopala svoja stališča mirno, a argumentirano in odločno, ter tako pomembno prispevala k temu, da so bile rešitve, ki jih je sindikat sprejemal v zahtevnih okoliščinah, v največje možno dobro članstva.


 

Srečko Lešek / Srečko je bil dve mandatni obdobji predsednik Območnega odbora SVIZ Celje, dolgoletni sindikalni zaupnik in član glavnega odbora. Leta 2018 je bil glavni organizator športnih iger, ki so bile izpeljane v knežjem mestu. Uspešno je organiziral množično udeležbo zavodov celjskega območja na stavkovnem shodu v Ljubljani leta 2018. V glavnem odboru se je še posebno angažiral na področju poklicnega in strokovnega šolstva. Zatem ko je bil aktiven član SVIZ več kot 25 let, se je bil zaradi zdravstvenih težav primoran predčasno upokojiti. Na celjskem območju in na ravni celotnega sindikata je pustil pomemben pečat in smo mu za to zelo hvaležni.

 

Irena Lipovec / Irena je članica SVIZ od ustanovitve, bila je dolgoletna sindikalna zaupnica, predsednica Sindikalne konference, osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih na Območnem odboru Ljubljane in okolice, članica predsedstva območnega odbora, predsednica Območnega odbora Ljubljane in okolice, dolgoletna članica glavnega odbora, predsednica Sindikalne konference, osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, članica Izvršilnega odbora SVIZ. V glavnem odboru je vedno odločno prenesla stališča članstva in svoje poglede na vprašanja, ki jih je ta najvišji organ sindikata med kongresoma obravnaval. Njeno dolgoletno aktivno delovanje na vseh ravneh SVIZ je bilo še zlasti opazno na področju urejanja vprašanj nacionalnega preverjanja znanja in podaljšanega bivanja, intenzivno pa je med drugim sodelovala tudi v začetkih oblikovanja okvira delovnega časa učiteljev.

 

Davorka Pregl / Davorka je članica sindikata že več kot 32 let, dolgoletna sindikalna zaupnica, predsednica sindikalnih konferenc osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na Območnem odboru SVIZ Podravja, članica glavnega odbora, članica predsedstva osnovnošolske sindikalne konference, večkratna delegatka na kongresih. Zmeraj je delovala zelo povezovalno, sindikalne zaupnike območja obveščala o akcijah SVIZ, jim podajala pojasnila, jih spodbujala k aktivnostim na vseh ravneh organiziranosti. Njen izraziti čut za sodelovanje, medsebojno pomoč je še posebno prišel do izraza v času covida-19, ko je znala nadvse lepo povezati zaupnike z območnega odbora Podravje, jim nudila moralno in strokovno pomoč pri urejanju zadev za člane sindikata v zavodu, saj so bile stiske v tistem času velike. Zmeraj je kratko in jedrnato povzela bistvo izzivov, s katerimi smo se spoprijemali v SVIZ. Vse svoje funkcije v SVIZ-u je opravljala do konca svoje kariere učiteljice v osnovni šoli, trenutno pa se že pripravlja na upokojitev. Njeno srčnost, odkritost in jedrnatost cenimo prav vsi, ki se z njo srečamo. Če delaš z ljubeznijo, je zmeraj prisotna dobra čarovnija, kajne Davorka? S svojo predanostjo sindikalizmu in s svojo pozitivnostjo zagotovo pušča v SVIZ-u velik in trajen pečat.


 

mag. Boris Radosavljevič / Boris je vstopil v SVIZ, ko se je leta 2004 kot učitelj sociologije in zgodovine zaposlil na III. gimnaziji Maribor. Kolegi so takoj prepoznali njegovo zagnanost za sindikalno delo, zato so ga izvolili za sindikalnega zaupnika, to funkcijo pa je opravljal vse do leta 2022, ko se ni več odločil kandidirati za nov mandat. Prav tako so njegovo zagnanost in delo prepoznali sindikalni zaupniki na Območnem odboru SVIZ Podravje, ki so ga nagovorili, naj kandidira za funkcijo predsednika območja. Prvikrat je bil izvoljen za mandatno obdobje 2006–2010, zatem pa je to funkcijo opravljal še trikrat, kar pomeni, da je bil predsednik drugega največjega območnega odbora v SVIZ skupno 16 let, vse do leta 2022. Območje je uspešno vodil in organiziral udeležbo na več protestnih shodih, na shod ob stavki leta 2018 pa je v Ljubljano pripeljal trideset avtobusov članic in članov. Vešč nastopanja pred kamerami je za medije pogosto predstavil stališča sindikata. Kot predsednik območnega odbora je vodil predsedstvo OO SVIZ Podravja in stališča predstavljal na sejah glavnega odbora. Vseskozi se je zavzemal za izboljšanje normativov na ravni srednjih šol, strokovno sledil razvoju in spremembam, tri mandate je bil tudi član predsedstva srednješolske sindikalne konference. Na ravni SVIZ je deloval v različnih komisijah, prav tako je bil delegat na vseh kongresih SVIZ in Konfederacije sindikatov javnega sektorja od leta 2006 do 2018. Območni odbor SVIZ Podravja je leta 2022 v dobri finančni kondiciji zapustil nasledniku, še vedno pa se vključuje v delo kot član območja v zavodu, kjer stoji ob strani sindikalni zaupnici ter nudi pomoč članom, ki se še zmeraj obračajo nanj. Prav tako bo v sindikatu še deloval na državni ravni kot član nadzornega odbora. Po vseh letih dela v SVIZ-u ga sindikalno delo še naprej veseli in mu je predan.   

 

Vlasta Sagadin / Vlasta je članica SVIZ 32 let, 26 let je bila predsednica Območnega odbora SVIZ Kranj, tudi po upokojitvi v letu 2019 ostaja članica in se aktivno vključuje v delo sindikata. Vsa leta si je prizadevala, da se je število članstva vidno povečevalo in da je bilo v območje vključenih vedno več zavodov s področja različnih sindikalnih konferenc, z njeno pomočjo je bil ustanovljen Območni odbor SVIZ Škofja Loka. Z neustavljivo energijo, idejami in pobudami si je prizadevala, da se je v SVIZ vključilo področje kulture. Bogate sindikalne izkušnje je vseskozi nesebično prenašala na zaupnice in zaupnike, njena zasluga je, da je članstvo na območnem odboru Kranj ob pomoči vodstva SVIZ leta 2012 dobilo lastne prostore za sindikalno delo. V mandatnem obdobju 1994–1998 je bila predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih. V petih mandatih je bila izvoljena tudi v predsedstvo te konference, do upokojitve pa je bila članica glavnega odbora. S svojimi mnenji in stališči, ki so se včasih razlikovala od večine, je prispevala k pluralnosti, kar je temelj demokracije. S svojim delom, jasnimi in odločnimi stališči je veliko doprinesla h kakovosti dela celotne organizacije, uresničevanju ciljev in ugledu SVIZ v lokalnem okolju in na državni ravni.

 

Bojana Stopar / Bojana, diplomirana psihologinja, ki na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina zaposlena v svetovalni službi, je članica SVIZ od leta 1990, torej vse od začetka. Tri mandate je bila tudi predsednica Območnega odbora SVIZ Ajdovščina. V tem obdobju je pomembno prispevala k ugledu sindikata Osnovne šole Šturje in ajdovskega območnega odbora v širši skupnosti. Pri svojem delu je vedno izžarevala neizmerno energijo in veliko vnemo. Udejstvovanju v SVIZ je posvetila velik del svojega življenja. Za ugled šolstva, učiteljskega poklica in pravice članov SVIZ je bila vselej pripravljena storiti vse, kar je bilo v njeni moči. To se je posebej videlo takrat, ko so bile članom SVIZ kratene njihove pravice in je bilo treba za zaščito le-teh izpeljati stavke. Prizadevno in uspešno je delovala tudi v organih SVIZ na državni ravni. Kot članica glavnega odbora je vedno delovala konstruktivno in nikoli ni oklevala pri izražanju lastnega mnenja. Tudi zaradi njenih jasno in glasno predstavljenih pobud in idej je SVIZ danes to, kar je – najštevilčnejši in najbolje organiziran sindikat v Sloveniji.


 

Cvetka Ženko / Cvetka je kot dolgoletna sindikalna zaupnica, predsednica Območnega odbora SVIZ Postojna in članica glavnega odbora s svojim delovanjem v SVIZ bistveno pripomogla k izboljšanju kakovosti dela celotne organizacije in k uspešnejšemu uresničevanju ciljev našega sindikata. Posebno opazno je bilo njeno delovanje na področju vprašanj predšolske vzgoje, nič manj zavzeto pa ni sodelovala pri vseh drugih sindikalnih aktivnostih – vedno z mislijo na izboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter širše v javnem sektorju. V razpravah je zmeraj znala povzeti bistveno, pomiriti  mnogokrat razgrete okoliščine ter predlagati kompromisne in spoštljive rešitve. Prepričani smo, da bo v dobro SVIZ-a prenesla te lastnosti tudi v delovanje nadzornega odbora sindikata, v katerega je bila za mandatno obdobje 2022–2026 imenovana na 11. kongresu.  

 

Vsem nagrajenim na tem mestu še enkrat čestitamo in jim želimo, da bi tako uspešno kot pri sindikalnem delu opravili tudi z vsemi izzivi, s katerimi se bodo srečali na poteh, na katere se bodo podajali v prihodnje. Najvišje priznanje sindikata naj bo v spomin na to, kako zelo cenimo njihovo predano delo, čas, energijo in izkušnje, ki so jih prispevali za SVIZ! Seveda se nadejamo, da bodo še naprej ostali povezani z nami in sindikalnim delom.