Ljubljana, 20. 3. 2020

Podpora samozaposlenim v kulturi

sporočilo za medije!

 

 

SVIZ PODPIRA SAMOZAPOSLENE V KULTURI

Sindikat ob tem poziva, naj se interventne ukrepe s potrebnimi oblikami pomoči tudi za samozaposlene v kulturi sprejme v čim krajšem času.

Ljubljana, 20. marca 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se pridružuje stališču Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) o položaju samozaposlenih v kulturi ob sprejetih vladnih uredbah, prav tako pa se pridružuje tudi opozorilom vseh drugih, ki v teh dneh utemeljeno izpostavljajo perečo problematiko samozaposlenih v tej dejavnosti. SVIZ ob tem poziva, naj se interventne ukrepe s potrebnimi oblikami pomoči tudi za samozaposlene v kulturi sprejme v čim krajšem času, le-ti pa naj veljajo za čas od 1. marca do uradne razglasitve konca epidemije.

Številni samozaposleni so se v danih razmerah znašli v resni nevarnosti, da ostanejo brez vseh sredstev za preživetje, samozaposleni na področju kulture pa so že sicer prekarizirani, zato je nujno poskrbeti, da bodo ustvarjalci in ustvarjalke, ki so socialno ogroženi in na robu preživetja, prejeli potrebno pomoč. Država je že opredelila, kako bo pomagala podjetjem in gospodarstvu, medtem ko na samozaposlene povsem pozablja ter niso zaenkrat vključeni v nobenega od interventnih ukrepov.

SVIZ izraža tudi podporo javnemu pismu Skupine za pomoč samozaposlenim v kulturi, s katerim ta  novega ministra za kulturo poziva, naj poskrbi, da bodo samozaposleni v kulturi oproščeni plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja, in za finančno pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela. Sindikat obenem opozarja, naj se v času epidemije za samozaposlene začasno uredi bolniško nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije tudi v primeru, ko oseba ni potrjeno okužena s koronavirusom (saj se tistih, ki nimajo dovolj hudih simptomov – v nasprotju z navodilom WHO – ne testira več), a je po presoji zdravnika obolela. Obstoječi predpisi namreč določajo, da pravica do nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni za samozaposlene na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije velja od 31. delovnega dne bolezni dalje, kar je v trenutnih razmerah povsem nerealno. Ob tem sicer SVIZ navaja izjemo, ki je določena z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), da samozaposleni v kulturi lahko zaradi bolezni, prejme dnevno nadomestilo (25 evrov) za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni v breme Ministrstva za kulturo, vendar pa je to omejeno na največ enkratno zadržanost z dela zaradi bolezni v posameznem letu, ob dodatnem pogoju, da bolezen traja najmanj 31 delovnih dni.

SVIZ podpira tudi predlog pospešitve izplačila delovnih štipendij in vnaprejšnjega izplačila sredstev za že odobrena projektna sredstva, ter soglaša s pozivom, naj javni zavodi zaradi odpovedi programa ne prenehajo s plačevanjem zunanjih sodelavcev, temveč sodelovanje nadaljujejo v prilagojeni obliki. V tem kontekstu bi se veljalo zgledovati po Italiji, ki je samozaposlenim za mesec marec že namenila po 600 evrov za blažitev posledic izpada dohodka, ob tem pa so tako samozaposlene kot samostojne umetnike oprostili plačevanje prispevkov za socialno varstvo vse do 18 mesecev, pod pogojem, da so se njihovi prihodki zmanjšali najmanj za tretjino.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije