Pogoji

Članstvo v SVIZ je prostovoljno. Sindikatu se lahko pridružijo zaposleni v: predšolski vzgoji, osnovnošolskem izobraževanju, glasbenem izobraževanju, srednješolskem splo šnem, strokovnem in poklicnem izobraževanju, dijaških domovih, višjem strokovnem izobraževanju, vzgoji, izob raževanju, usposabljanju in socialnem varstvu oseb s posebnimi potrebami, visokošolskem izob ra ževanju in študentskih domovih, na ljudskih univerzah in v organizacijah za izobraževanje odraslih in mladine, znanstveni in raziskovalni dejavnosti, knjižnicah, arhivih, muzejih, galerijah, varstvu kulturne dediščine, poustvarjalni in ustvarjalni umetnosti.

Zaposleni v omenjenih dejavnostih lahko ostanejo člani SVIZ tudi po upokojitvi ali ob morebitni izgubi zaposlitve.