Ljubljana, 3. 1. 2018

Polne premije DPZ in višje plače za del zaposlenih na univerzah

sporočilo za medije!

POLNE PREMIJE DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IN VIŠJE PLAČE ZA DEL ZAPOSLENIH NA UNIVERZAH

SVIZ se je v preteklih letih postavil na čelo redkih sindikatov, ki smo vztrajali, da premij dodatnega pokojninskega varčevanja ni sprejemljivo popolnoma ukiniti.

Ljubljana, 3. januarja 2018 – S 1. januarjem 2018 se po petih letih varčevalnih ukrepov na tem področju premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 150.000 javnih uslužbenk in uslužbencev vračajo na polno višino, kot je veljala pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v letu 2012. O prenehanju izplačevanja znižanih premij z iztekom preteklega leta smo se sindikati javnega sektorja dogovorili z Vlado RS leta 2016.

Ker novega dogovora ni, od 1. januarja 2018 veljajo polne in revalorizirane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pristankom na znižano premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja so javni uslužbenci in uslužbenke državi v zadnjih petih letih privarčevali več kot 250 milijonov evrov. Od 1. januarja 2018  je mesečna premija za najnižji premijski razred 28,1 evra, za najvišjega pa 57,75 evra. Polne pokojninske premije se izplačajo pri januarski plači. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je v preteklih letih postavil na čelo redkih sindikatov, ki smo tudi v času največje varčevalne histerije vztrajali, da premij dodatnega pokojninskega varčevanja ni sprejemljivo – niti začasno – popolnoma ukiniti. Prepričani smo bili namreč, da bi jih bilo izjemno težko obnoviti, če bi se izplačevanje prekinilo za nekaj let.

Z letošnjim letom se za vse zaposlene – tudi tiste z višjimi plačami – uveljavi regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma. Letos preneha veljati tudi omejitev pri številu dni dopusta, ki je bila uveljavljena z ZUJF. Veljati preneha tudi t. i. prisilna upokojitev za vse, ki bodo polne pogoje za upokojitev izpolnili v letu 2018, prav tako pa neha veljati prepoved sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v javnem sektorju.

S 1. januarjem 2018 se v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja zvišujejo osnovne plače delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Gre za dogovor, ki smo ga leta 2015 podpisali SVIZ, Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze (NSDLU) in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), ne pa tudi Visokošolski sindikat Slovenije (VSS), da se osnovne plače asistentom brez doktorata znanosti, visokošolskim učiteljem lektorjem, bibliotekarjem, organizatorjem praktičnega usposabljanja, učiteljem veščin, visokošolskim učiteljem predavateljem ter učiteljem slovenščine na tujih univerzah letos zvišajo plače za en ali dva plačna razreda. Gre za uveljavitev drugega dela plačnih korekcij, ki je bil z nami dogovorjen v letu 2015.