Ljubljana, 2. 4. 2019

Položaj sindikalnih zaupnikov

Medtem ko se je prvi dan izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah zaključil s prijetnim obiskom in ogledom bližnje Radovljice ter njenih številnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti, so drugi dan zaupniki uvodoma prisluhnili strokovni sodelavki sindikata za pravne zadeve Anji Korošec. Predstavila je delovnopravne teme in dileme, s katerimi se zaupniki oziroma vsi zaposleni najpogosteje srečujejo. Podrobneje je spregovorila o namenu, posebnostih in obveznih sestavinah pogodbe o zaposlitvi ter spremembi le-te (aneks, sklenitev nove pogodbe). Druga pomembna tema je plačilo za delo, kar zajema plače in druge vrste plačil. Plačo sestavljajo osnovna plača, del za delovno uspešnost in dodatki, medtem ko Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa še nekatera druga plačila (povračilo stroškov, regres za letni dopust, odpravnino ob upokojitvi in nadomestilo plače). ZDR v členih od 159 do 164 določa tudi pravico do letnega dopusta za vse delavce, medtem ko Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti to pravico v svojih 38. in 39. členu določa ugodneje. Se je moč odreči pravici do letnega dopusta v zameno za nadomestilo? Tudi na to vprašanje je SVIZ-ova pravnica odgovorila v svoji predstavitvi. Zadnja tema, ki so ji zbrani prisluhnili, pa je o položaju in varstvu sindikalnega zaupnika. Skladno s 112. členom ZDR sindikalni zaupniki uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo, prav tako pa sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ni možno oziroma dopustno znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postaviti v manj ugoden ali podrejen položaj. Zakonodaja določa tudi, kaj mora biti zagotovljeno za delo sindikata oziroma sindikalnih predstavnikov. Podrobnosti obravnavanih tem, torej najpogostejša delovnopravno vprašanja, najdete v predstavitvi Anje Korošec na tej povezavi.

Kolegom je v nadaljevanju sindikalna zaupnica z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj dr. Renata Pamić spregovorila o komuniciranju med zaposlenimi v kolektivu. Pri svoji predstavitvi je izhajala iz lastnih, konkretnih izkušenj in tudi s položaja predstavnice zaposlenih. Pri komuniciranju je treba vedeti, kdo sem, kje sem in kaj počnem. Opozorila je na nekatera pravila formalnega in neformalnega komuniciranja ter to, da se moramo vsi zavedati moči in posledic besed. »Z besedo se lahko veliko doseže ali pa poruši«. In še – kaj je namen komuniciranja? Predvsem izboljševanje delovnih procesov in odnosov med zaposlenimi, reševanje konfliktnih situacij, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in pogojev za zadovoljstvo zaposlenih.

V zaključku izobraževalnega seminarja in pred zborom Sindikalne konference kulturnih organizacij je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič v okviru svoje predstavitve Varstvo osebnih podatkov in sindikalni zaupniki pojasnil, kaj sploh so osebni podatki, predstavil temeljne principe varovanja osebnih podatkov, zakonitosti podatka o članstvu v sindikatu, vsebino pristopne izjave, navodila za vodenje ter hranjenje evidence članstva, dotaknil pa se je tudi vprašanj pošiljanja e-pošte, obračuna sindikalne članarine ter časa hrambe pristopnih izjav in drugih s članstvom povezanih dokumentov.