Ljubljana, 10. 4. 2020

Izraba letnega dopusta med epidemijo

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom


Ljubljana, 10. aprila 2020


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 

IZRABA LETNEGA DOPUSTA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Vse od začetka epidemije covid-19 v pravni službi SVIZ prejemamo številna vprašanja, povezana z enostranskim odrejanjem letnega dopusta in izrabo letnega dopusta v času epidemije covid-19 nasploh. V nadaljevanju vam posredujemo zbir dejstev in pravnih podlag, da na omenjenem področju ne bi (več) prihajalo do nezakonitega ravnanja vodstev.

Splošno o izrabi (lanskega in letošnjega) letnega dopusta – dogovor o izrabi

Glede letnega dopusta velja osnovno pravilo, da se ta praviloma izrabi v koledarskem letu, v katerem je bil odmerjen, saj je namen letnega dopusta prekiniti opravljanje delovnih obveznosti z namenom regeneracije delavčevega zdravja in delovnih zmožnosti za delo v prihodnjem obdobju. Zakon o delovnih razmerjih v 1. odstavku 163. člena določa, da morata delavec in delodajalec pri dogovoru o pri izrabi letnega dopusta upoštevati želje in obveznosti drug drugega, saj se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Tudi v trenutnih razmerah.

Enostranska odreditev letnega dopusta (lanskega ali letošnjega) zaradi poslovnih razlogov (nedelovanja zavoda) – kar pomeni tudi v času, ko so lahko podani razlogi za odreditev začasnega čakanja na delo oziroma je odrejena karantena – ni dopustna oziroma zanjo ne obstaja pravna podlaga. Lahko pa se v dogovoru z delavcem delodajalec dogovori tudi za izrabo (lanskega ali letošnjega) letnega dopusta. Pri tem mora delodajalec upoštevati, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom, kar pomeni, da delavcu tedaj nikakor ne sme odrejati kakršnegakoli dela.

Menimo, da je smiselno, da se delavec in delodajalec v času razglašene epidemije, ko delo delavca zaradi razmer ni potrebno, dogovorita za izrabo preostanka letnega dopusta, prenešenega iz leta 2019. Zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja morajo namreč letni dopust iz leta 2019 izrabiti do 30. 6. 2020 oziroma do 31. 8. 2020 (strokovni delavci v javnih šolah). Povsem možno je, da delodajalec delavcu ne bo mogel omogočiti izrabe prenesenega letnega dopusta do navedenih rokov, če bodo to terjale potrebe delovnega procesa v trenutnih izrednih razmerah (to še toliko bolj velja v primeru izrabe do 30. 6. 2020). Posledično bi delavci v trenutnih razmerah lahko upravičeno ostali brez možnosti izrabe prenesenega letnega dopusta iz leta 2019.

Kljub navedenemu poudarjamo, da je izraba letnega dopusta možna zgolj na podlagi  dogovora. To pomeni, da mora biti predmet dogovora tudi obseg oziroma število dni izrabe letnega dopusta (bodisi lanskega, bodisi letošnjega). Menimo še, da bi bilo pri izrabi letnega dopusta v trenutnih razmerah (predvsem s strani delodajalcev) primerno upoštevati tudi razlike med zaposlenimi, saj imajo lahko le-ti pri istem delodajalcu bistveno različno število dni letnega dopusta ter različne možnosti oziroma čas za izrabo letnega dopusta (npr. administrativno, računovodsko in tehnično osebje), pa tudi različne družinske obveznosti.   

Na podlagi 48. člena KPVIZ ima delavec pravico izrabiti dva dneva letnega dopusta na tista dneva, ki ju določi sam (vendar ne v istem tednu), pri čemer pa mora o tem obvestiti delodajalca tri delovne dni pred predvideno izrabo. V dejavnosti kulture to pravico ureja 39. člen KPK v obsegu 3 dni, na področju raziskovanja 29. člen KPRD v obsegu 1 dne, na področju socialnega varstva pa 37. člen KPDZSV prav tako v obsegu 1 dne.

Možnost odrejanja kolektivnih letnih dopustov

V SVIZ smo mnenja, da uporaba instituta kolektivnega letnega dopusta za vzgojo in izobraževanje ni možna. KPVIZ že v 45. členu na svojevrsten način določa izrabo letnega dopusta s tem, ko določa, da morajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih večino letnega dopusta praviloma izrabiti v času šolskih počitnic. Še več: v skladu s posameznimi pravilniki, ki določajo šolski koledar, lahko strokovni delavci v javnih šolah letni dopust izrabljajo le v času šolskih počitnic, večino v času poletnih. Predpisi na področju vzgoje in izobraževanja tako že v normalnih razmerah bistveno omejujejo možnosti dogovora o izrabi letnega dopusta zaradi upoštevanja potreb delovnega procesa pri delodajalcih, zato tega ni mogoče še dodatno omejevati z enostransko določitvijo kolektivnega letnega dopusta na strani delodajalca.

V ostalih dejavnostih, kjer deluje SVIZ, je za določanje kolektivnih dopustov po našem mnenju potrebno soglasje zadevnih delavcev ali reprezentativnih sindikatov v zavodu (kot to določa npr. 29. člen KPRD). Prav tako delodajalec pri določitvi kolektivnega dopusta ne sme spregledati drugega odstavka 148. člena ZDR-1, ki določa, da se kolektivni dopust smiselno določi v letnem razporedu delovnega časa. Navedeno pomeni, da mora delodajalec že pred začetkom poslovnega leta kolektivni dopust določiti v letnem razporedu delovnega časa in o tem na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) pisno obvestiti delavce in tudi sindikate pri delodajalcu.

Poskusi nekaterih vodstev javnih zavodov s področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, da bi v času razglašene epidemije covid-19 odrejali kolektivne dopuste, glede na navedeno torej nimajo pravne podlage (če kolektivnih dopustov, ko gre dejavnosti znanosti in kulture, niso odredili že v letnih razporedih delovnega časa pred 1. 1. 2020).

S prijaznimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar