Ljubljana, 14. 7. 2020

Posebna obvestila GO SVIZ

Ljubljana, 14. julija 2020

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

KLJUČNI UKREPI ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19

Državni zbor RS je ob koncu minulega tedna, 9. julija 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), s katerim se določajo začasni ukrepi na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialnovarstvenih zavodov. Nekaj sprememb je pomembnih tudi članstvo SVIZ in jih navajamo v nadaljevanju.

1.       Podaljšanje roka za podajo zahtevkov za izplačilo dodatkov

Zakon v 35. členu podaljšuje rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve (71. člen ZIUZEOP) in dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), in sicer s 30. junija 2020 na 31. avgust 2020. O tem, da je zaposleni lahko upravičen do obeh omenjenih dodatkov, pri čemer pa je treba podati ustrezne zahtevke ustanovitelju, smo vas pretekli mesec že podrobno seznanili v posebnih obvestilih (https://www.sviz.si/posebna-obvestila-go-sviz_2/).

Prosimo vas, da svojega delodajalca obvestite o podaljšanju roka in ga ponovno pozovete – seveda, če prejem sredstev z ustanoviteljem še ni dogovorjen –, naj  ustanovitelju poda ustrezen zahtevek za pridobitev sredstev za izplačilo obeh dodatkov.  

2.       Nadomestila plače v primeru odrejene karantene

Zakon določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % plače (kot v primeru začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih-1), ko mu je ob vrnitvi v Slovenijo odrejena karantena, vendar je bila ob odhodu v drugo državo le-ta uvrščena na zeleni ali rumeni seznam, ali pa če mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela iz zaposlitve. Do nadomestila plače v višini, kot če bi delal, pa je upravičen delavec, ko mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo pri opravljanju dela iz zaposlitve ali zaradi napotitve oziroma premestitve na delo v tujino. Delavec do nadomestila plače ni upravičen, če mu je odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je tedaj že bila na rdečem seznamu. Slednje ne velja za primere odhoda zaradi smrti staršev, otrok ter zakonca, zunajzakonskega partnerja ali njegovega otroka – v tem primeru je višina nadomestila kot v primeru višje sile (50 % plače, a ne manj od 70 % minimalne plače). 

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora o tem obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe, odločbo pa mu mora tudi posredovati. Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače pri Zavodu RS za zaposlovanje.

3.       Financiranje dodatnih kadrov v socialnih zavodih (le za CUDV-je)

Zakon v 37. členu določa začasno zagotavljanje sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene in zdravstvene storitve. Vlada RS bo morala sprejeti uredbo, s katero bodo podrobneje predpisani metodologija ocenjevanja potreb, pogoji in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let (v višini 31 milijonov evrov), zagotavljal pa jih bo Zavod RS za zaposlovanje. Ta ukrep se nanaša tudi na centre za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV-je), kjer deluje tudi SVIZ. To, v kakšnem obsegu bodo omenjeni zavodi prejeli sredstva za dodatne zaposlitve, je odvisno od vladne uredbe.

SPREMEMBE PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

Seznanili smo vas že, da je SVIZ zavrnil spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki jih je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in  ukinjajo vrednotenje mednarodnih konferenc, omejujejo organizacijo konferenc na državni ravni ter v še drugih točkah omejujejo napredovanje strokovnih delavk in delavcev. V zavrnitvenem stališču smo vztrajali, da se spremembe pravilnika omejijo na tiste elemente, ki so bili na podlagi stavkovnega sporazuma opredeljeni januarja letos v dogovoru o izvedbi stavkovnega sporazuma, poudarili smo, da SVIZ ne bo pristal na t. i. črtanje mednarodnih konferenc, hkrati pa smo dopustili možnost usklajevanja o posameznih formulacijah, za katere je MIZŠ trdilo, da so preveč ohlapne.

Pogajalska skupina sindikata, ki jo je Glavni odbor SVIZ imenoval za usklajevanje o spremembah pravilnika, se je na predlog ministrice prof. dr. Simone Kustec Lipicer 14. 7. 2020 udeležila sestanka s predstavniki ministrstva. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bodo do konca tega tedna potekala usklajevanja pravilnika na tehnični ravni, prihodnji teden, v ponedeljek, 20. 7. 2020, pa se bomo z ministrico ponovno sestali, da bi ugotovili, ali obstaja soglasje o spremembah. Tudi o poteku teh nadaljnjih pogajanj vas bomo obvestili.

Na tem mestu vas opozarjamo, da je ne glede na zgoraj zapisano do 31. 8. 2020 še vedno mogoče podati vlogo za napredovanje v naziv v skladu z zdajšnjim pravilnikom. Trenutno veljavni pravilnik v prvem odstavku 5. člena določa, da ravnatelj oziroma direktor zavoda lahko vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, tekom celega leta. Če bo ravnatelj podal vlogo za napredovanje za strokovnega delavca (ali svet zavoda za ravnatelja) tako, da jo ministrstvo prejme do vključno 31. 8. 2020 (tudi priporočeno po pošti na navedeni datum), se bo štelo, da se je postopek začel, preden so bile uveljavljene spremembe pravilnika. To na podlagi predlaganih prehodnih določb sprememb pravilnika pomeni, da bodo te vloge obravnavane po trenutno še veljavnih določbah pravilnika, skupaj z zdaj ovrednotenimi dodatnimi deli in nalogami (mednarodne konference in druge naloge, ki jih MIZŠ črta oz. omejuje). Prosimo vas, da s tem seznanite ravnatelje v svojih zavodih ter članstvo, da bo vsem tistim, ki bi do omenjenega roka izpolnili vse zahtevane pogoje za napredovanje, le-to omogočeno. Do takrat je treba izglasovati še mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora o predlogih, ravnatelj pa naj poskuša podati oceno o delovni uspešnosti delavca ter skupaj z mnenjem in vsemi drugimi potrebnimi prilogami poda vlogo za napredovanje na MIZŠ.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ