Ljubljana, 22. 7. 2020

Posebna obvestila GO SVIZ

 

 

Ljubljana, 22. julija 2020

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 

SPREMEMBA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU V NAZIVE – REALIAZCIJA DOGOVORA V DELU NAPREDOVANJA V NAZIV SVETNIK

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je na podlagi stavkovnega sporazuma iz decembra 2018 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) januarja letos sklenil dogovor, v katerem se je ministrstvo med drugim zavezalo k spremembi Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive v delu, ki ureja napredovanje v naziv svetnik. Spremembe bi se morale začeti uporabljati s 1. 9. 2020.

Predlog spremembe pravilnika o napredovanju v javni obravnavi

Kljub večkratnim pozivom SVIZ k realizaciji omenjenega dogovora je ministrstvo predlog spremembe pravilnika o napredovanju javno objavilo šele 29. 6. 2020. A v predlogu niso bile predlagane zgolj dogovorjene spremembe pogojev za napredovanje v naziv svetnik, temveč tudi spremembe, ki bi zelo omejile oziroma onemogočile vrednotenje nekaterih dodatnih del in nalog, na podlagi katerih je mogoče napredovati v višje nazive (npr. neupoštevanje prispevkov na mednarodnih konferencah, omejevanje prispevkov na državnih konferencah – če so te organizirane s strani institucij, ustanovljenih s strani države ipd. –, vrednotenje mentorstva otrok in učencev oziroma nastopov le, če le-ti predstavljajo vzgojno-izobraževalni zavod, iz katerega prihajajo ipd.). Vse navedene omejitve bi veljale tudi za že opravljene naloge in jih po 1. 9. 2020 sploh ne bi bilo več mogoče uveljavljati. Ministrstvo prav tako ni znižalo števila točk dodatnih strokovnih del za t. i. izredno napredovanje v naziv svetnik.

Usklajevanje o spremembah pravilnika

V SVIZ smo omenjeni predlog MIZŠ ostro zavrnili in ga opredelili kot kršitev že sklenjenega dogovora, hkrati pa smo svoje članice in člane pozvali, naj aktivno sodelujejo v javni razpravi in podajo k dokumentu svoje strokovne pripombe. Predvsem ob odločnem pozivu SVIZ-a in na podlagi komentarjev, ki ste jih k predlogu pravilnika podali naši članice in člani ter drugi strokovni delavke in delavci v vzgoji in izobraževanju, je ministrstvo pristalo, da se bo o vsebini sprememb pravilnika uskladilo s sindikatom. V teh usklajevanjih smo v SVIZ kot cilj zasledovali spoštovanje dogovora, čim manjši poseg v vrednotenje dodatnih strokovnih del ter zapis predhodnih določb, ki bi v čim večji meri omogočile vrednotenje nalog, ki bi se spremenile, tudi pri prihodnjih napredovanjih. S predstavniki MIZŠ smo se usklajevali na podlagi opredeljenih izhodišč in sprotnih dogovorov v pogajalski skupini praktikov, v katero so bili imenovani članice in člani predsedstva vsake od zadevnih sindikalnih konferenc. Pogajalska skupina se je o vsebini sprememb pravilnika o napredovanju, ki je bila dogovorjena z MIZŠ, ob koncu izrekla tudi z glasovanjem in jo soglasno potrdila. 

Usklajene spremembe pravilnika o napredovanju v nazive

V začetku tega tedna, 20. 7. 2020, smo z MIZŠ podpisali izjavo o usklajenosti sprememb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V nadaljevanju navajamo ključno iz vsebine:

-          Realizacija že dogovorjenega znižanja števila točk iz naslova dodatnih strokovnih del pri napredovanju v naziv svetnik, tudi pri t. i. izrednem napredovanju.

 

-          Vrednotenje prispevkov na mednarodnih konferencah se ohranja, a pod pogoji – tako za organizatorja kot tudi za podani prispevek –, ki sledijo vrednotenju te naloge (vsebinski del konference v obsegu vsaj 6 ur, z najmanj 1/3 aktivnih udeležencev iz vsaj 3 tujih držav, izvedba prispevka vsaj 20 minut, objava celotnega prispevka v zborniku s povzetkom v tujem jeziku).

 

-          Vrednotenje prispevkov na konferencah na državni ravni se ne omeji na konference organizatorjev, ki jih ustanovi RS, ampak se ohrani veljavna ureditev; torej vrednotenje samostojnega referata na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju. V praksi bo MIZŠ za opredelitev institucije na državnem nivoju še naprej uporabljalo kriterij ustanovitelja institucije (konkretno RS), vrednotili pa naj bi se tudi referati, ki jih strokovni delavci izvedejo na letnem posvetu ali konferenci različnih stanovskih združenj in združenj strokovnih delavcev na nacionalni ravni. 

 

-          Vrednotenje umetniških nastopov strokovnih delavcev se na predlog MIZŠ omeji na en tak nastop letno, dosežki strokovnega delavca na mednarodnem tekmovanju pa so natančneje opredeljeni. Pri obeh mora strokovni delavec ustrezno utemeljiti prispevek naloge k vzgojno-izobraževalnemu procesu.

 

-          Prehodna določba omogoča, da bodo vsi strokovni delavci, ki so podali svoj prispevek na mednarodni konferenci do 31. 8. 2020, to nalogo lahko uveljavljali tudi pri napredovanju v nazive v prihodnje, torej tudi zatem, ko bodo spremembe pravilnika uveljavljene. Spremembe pravilnika so za SVIZ usklajene zgolj, če ta določba obstaja v spremembah pravilnika.

Spremembe pravilnika mora ministrstvo še formalno sprejeti, zatem morajo biti objavljene v Uradnem listu RS. Pričakujemo, da se bo to zgodilo najpozneje do sredine letošnjega avgusta, spremenjeni pravilnik pa bi se moral uporabljati od 1. 9. 2020 naprej, ko bo že mogoče podati vlogo za napredovanje v nazive, upoštevaje omenjene spremembe. Do takrat se vlogo za napredovanje v naziv oddaja v skladu s trenutno veljavnim pravilnikom. Te vloge, četudi bo MIZŠ o njih odločalo po 1. 9. 2020, bo treba presojati na podlagi zdaj veljavnega pravilnika (torej brez omenjenih sprememb).

Realizacija ostalih delov dogovora

S spremembo pravilnika dogovor, ki smo ga z resornim ministrstvom, kot omenjeno, sklenili januarja letos, ni v celoti realiziran. Dogovor MIZŠ zavezuje, da ob prihodnjem predlogu sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) predlaga tudi določitev novega najvišjega naziva, ob njegovi uzakonitvi pa tudi začetek ureditve tega naziva – tako določitev plače kot tudi  natančnejših pogojev za napredovanje v nov naziv v pravilniku, upoštevaje določila iz dogovora. Slednji določa še, da MIZŠ in SVIZ sodelujeta pri spremembah pravilnika, ki bi implementirale strokovna izhodišča, pridobljena v posebnem projektu, ki ga je pravkar začel izvajati Zavod RS za šolstvo. Prav tako nas zavezuje, da bomo skupaj z MIZŠ preučili možnosti napredovanja vzgojiteljic-pomočnic v nazive. V skladu s tem je SVIZ oziroma predsedstvo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ že začelo z aktivnostmi v smeri pridobivanja izhodišč za medsebojna usklajevanja (enako naj bi veljalo tudi za MIZŠ), vendar so te zaradi posledic epidemije covid-19 zatem začasno, žal, zastale (odložili smo tudi načrtovani širši posvet s predstavniki zaposlenih) in bomo z njimi nadaljevali v novem šolskem letu.

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar