Ljubljana, 13. 2. 2019

Posege v vzgojno-izobraževalno polje temeljito premisliti

sporočilo za medije!

POSEGE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO POLJE TEMELJITO PREMISLITI

SVIZ se bo v razpravah o prihodnosti slovenskega šolskega prostora zavzemal za spremembe, ki bodo utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki bodo znatno okrepile strokovno avtonomijo učiteljstva ter izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
 

Ljubljana, 13. februarja 2019 – Sindikalni zaupnice in zaupniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih so v zaključku dvodnevnega izobraževalnega seminarja, ki je 11. in 12. februarja letos potekal v Portorožu, sprejeli nekatere pomembne sklepe ob napovedanih spremembah zakonodaje in oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega izobraževalnega sistema ter potrdili stališča o veljavni ureditvi delovnega časa učiteljev, prenovi kariernega sistema in spletnem nasilju, ki v zadnjem obdobju vse pogosteje vstopa tudi v šolski prostor. 

Skoraj 360 zaupnic in zaupnikov je že prvi dan seminarja na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovilo pričakovanje, da bodo sindikat in praktiki ob napovedanih spremembah zakonodaje ter oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega izobraževalnega sistema polno vključeni v razprave. V SVIZ je namreč včlanjenih več kot 70 odstotkov vseh izobraževalcev in izobraževalk v državi, ki ob uveljavljanju interesov v notranjih demokratičnih razprav sindikata obenem izražajo tudi večinska stališča praktikov o ustreznosti delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema. Od šolske oblasti pričakujejo, da jim bo zagotovila enakopravno sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. SVIZ se strinja, da je treba po več kot dvajsetih letih od uveljavitve zadnje reforme analizirati učinke, opredeliti pomanjkljivosti in temeljito premisliti spremembe, ki jih sistem potrebuje. V razpravi se bo sindikat zavzemal za spremembe, ki bodo utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki bodo znatno okrepile strokovno avtonomijo učiteljstva in izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz. Zaupnice in zaupniki so pozdravili zagotovila šolskega ministra, da bo bodo pri prenovi Bele knjige lahko sodelovali vsi, ki ustvarjajo šolski prostor, zlasti še strokovni delavci in učitelji praktiki.

V razpravi o novi ureditvi delovnega časa učiteljev je velika večina zaupnikov izrazila podporo sistemu, ki je v veljavi od začetka tega šolskega leta, ob tem pa so se strinjali, da ureditev potrebuje nekatere izboljšave. Obenem so menili, da bo treba v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja urediti tudi posebnosti v organizaciji delovnega časa in delovne obveznosti strokovnih delavcev v glasbenih šolah.

Minister je ob vprašanju o prenovi kariernega sistema v vzgoji in izobraževanju podprl stališča sindikata o tej temi. SVIZ bo vztrajal pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo vlada v sode­lovanju s predstavniki sindikata prenovila karierni razvoj strokov­nih delavcev – predvsem napredovanje strokovnih delavcev v nazive – ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. SVIZ bo pripravil svoj predlog prenove kariernega sistema, ki mora zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz omenjenega dokumenta uvede četrti strokovni naziv ter hkrati omogoči lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive.

Sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ so na seminarju spregovorili tudi o vse bolj pereči problematiki spletnega nasilja in skladno z načeli delovanja SVIZ, ki zavrača in ostro obsoja vsakršno obliko nasilja ter zastopa trdno stališče ničelne tolerance do različnih pojavnih oblik nasilja, med drugim sprejeli tudi poziv MIZŠ k odločnemu in učinkovitemu ukrepanju ob povečanem vstopanju spletnega nasilja v vzgojno-izobraževalni prostor. SVIZ je namreč v zadnjem obdobju prejel številna zaskrbljujoča vprašanja članic in članov, povezana z omenjeno perečo problematiko, in je prepričan, da slednje nikakor ni več sprejemljivo prepuščati posameznim deležnikom in zavodom, ki so na tem področju sicer opravili že ogromno pomembnega dela. Od MIZŠ zato sindikat pričakuje, da bo tudi na področju preprečevanja in obravnave spletnega nasilja nemudoma zavzelo proaktivno in preventivno vlogo ter z oblikovanjem ustrezne zakonodaje zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočilo, da bodo lahko vztrajali pri ničelni toleranci do nasilja oziroma da se bodo lahko ustrezno odzvali na vsakršno obliko pojavnosti le-tega.

Predsednica Sekcije svetovalnih delavcev pri SVIZ Darinka Dekleva je ministru dr. Jerneju Pikalu prenesla še pobudo za sestanek, da bi pristojnim na ministrstvu predstavili kompleksno delo svetovalnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju ter sam poklic, ki je mnogokrat spregledan ter ob poslabšanih socialnih in ekonomskih razmerah v zadnjih letih še posebno močno na udaru. Minister je argumentom z razumevanjem prisluhnil in na seminarju zagotovil, da bo predstavnike šolske svetovalne službe tudi sprejel na sestanku.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar