Povračila, nadomestila

Zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva so (veljajo do sprememb):

 

1. regres za prehrano med delom (od 1. januarja 2021 dalje) 3,99 EUR na dan
(Uradni list št. 45/2019, 12. 7. 2019, stran 5576)
2. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
- z javnim prevozom stroški prevoza
- če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc. - 95 okt.), od 7. aprila 2020 (do spremembe cene) dalje. 0,08 EUR/km *

*za podatek o ceni se uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajali energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/ (drugi člen Aneksa h KPND št. 160/20 z dne 4. 11. 2020)

3. dnevnica za službeno potovanje v RS (1. julija 2012 dalje), ki traja:
nad 12 ur 16,00 EUR

Če je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplačnem zajtrku se odšteje 20%, ob brezplačnem kosilu oz. večerji pa za vsak obrok 40% vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

4. nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list 40/2012, 30. maj 2012):
- višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 EUR
5. povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju:
znesek predloženega računa za prenočevanje v hotelu, ki ga predhodno odobri delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki predstavlja 30% vrednosti dnevnice. znesek računa
6. kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi:
- z javnim prevozom znesek računa (EUR/km)
- kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 18 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi kilometer;
od 7. aprila 2020 (do spremembe cene) dalje.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi km.
0,18 EUR/km *

*za podatek o ceni se uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajali energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/ (drugi člen Aneksa h KPND št. 160/20 z dne 4. 11. 2020)

7. terenski dodatek - višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi.
* Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta. 3,36 EUR
8. minimalna plača
od 1. januarja 2021 dalje (bruto znesek)

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 eura (Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021)
1.024,24 EUR
9. osnovna plača za 1. plačni razred za javni sektor
od 1. januarja 2011 dalje 430,80 EUR
10. zajamčena plača od 1. avgusta 2006
(Ur. l. št. 114/2006) dalje
237,73 EUR
11. odpravnina ob upokojitvi
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za prete­kle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi po­novno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
12. regres za letni dopust za leto 2020 v javnem sektorju
Regres za letni dopust za javne uslužbence je določen v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1) in znaša 940,58 evrov.
Zaposleni do vključno 20. plačnega razreda bodo skladno z dogovorom, doseženim ter 7. julija 2020 podpisanim med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, prejeli 1.050 evrov.
13. jubilejne nagrade:
Javnemu uslužbencu* pripada jubilejna nagrada v višini:

za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,

za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,

za 30 let delovne dobe 577,51 evrov,

za 40 let delovne dobe (Uradni list RS, št. 80/2018, 7. 12. 2018) 577,51 evrov.

Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogo­jev.
Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
Kot delodajalec v javnem sektorju se za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje: 
1. delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002 dalje;
2. delodajalec, ki po vsebini in statusu ustreza deloda­jalcu v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in sicer:
– v celotni SFRJ do vključno 24. 6. 1991,
– v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 dalje do vključno 12. 7. 2002,
– v državi članici EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU in
– v državi, ki ni članica EU, če je javnega uslužbenca na delo v državo, ki ni članica EU, napotil delodajalec; 
3. institucija EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.

Kot delovna doba po tem členu šteje tudi delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri mednarodni orga­nizaciji, v kateri se je zaposlil s podporo Republike Slovenije.

*Članu reprezentativnega sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat (zavoda), na predlog člana (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013). Obrazci so dostopni na naši spletni strani.
 
14. solidarnostna pomoč (za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika Aneksa h KPVIZ iz leta 2013):
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa h KPVIZ iz leta 2013, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč. SVIZ je podpisnik omenjenega aneksa.

Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, ki je podpisnik aneksa h KPVIZ (2013), če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 % minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči vloži sindikat zavoda, na predlog člana, in sicer najkasneje v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec (član) zmožen vložiti predlog.
15. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, sestavljeni iz minimalne in dodatne premije za KDPZ, po premijskih razredih od 1. januarja 2021 dalje
Premijski razred Minimalna premija Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija
od 1. januar 2020
od 1. januarja 2020
zap.št. v EUR Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 32,18 0 0,00 32,18
2 32,18 1 0,69 32,87
3 32,18 2 1,38 33,56
4 32,18 3 2,07 34,25
5 32,18 4 2,76 34,94
6 32,18 5 3,44 35,62
7 32,18 6 4,12 36,30
8 32,18 7 4,81 36,99
9 32,18 8 5,51 37,69
10 32,18 9 6,19 38,37
11 32,18 10 6,88 39,06
12 32,18 11 7,56 39,74
13 32,18 12 8,26 40,44
14 32,18 13 8,92 41,10
15 32,18 14 9,62 41,80
16 32,18 15 10,32 42,50
17 32,18 16 11,00 43,18
18 32,18 17 11,69 43,87
19 32,18 18 12,38 44,56
20 32,18 19 13,07 45,25
21 32,18 20 13,85 46,03
22 32,18 21 14,62 46,80
23 32,18 22 15,40 47,58
24 32,18 23 16,26 48,44
25 32,18 24 17,13 49,31
26 32,18 25 18,00 50,18
27 32,18 26 18,97 51,15
28 32,18 27 19,95 52,13
29 32,18 28 20,90 53,08
30 32,18 29 22,01 54,19
31 32,18 30 23,15 55,33
32 32,18 31 24,25 56,43
33 32,18 32 25,52 57,70
34 32,18 33 26,76 58,94
35 32,18 34 28,03 60,21
36 32,18 35 in več 29,44 61,62

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.