Povračila, nadomestila

Zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva so (veljajo do sprememb):

 

1. regres za prehrano med delom (od 1. julija 2018 dalje) 3,88 EUR na dan
2. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
- z javnim prevozom stroški prevoza
- če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc. - 95 okt.), od 18. decembra 2018 (do spremembe cene) dalje. 0,0974 EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, st. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne vštevajo stroški prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer.

3. dnevnica za službeno potovanje v RS (1. julija 2012 dalje), ki traja:
nad 12 ur 16,00 EUR

Če je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplačnem zajtrku se odšteje 20%, ob brezplačnem kosilu oz. večerji pa za vsak obrok 40% vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

4. nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list 40/2012, 30. maj 2012):
- višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 EUR
5. povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju:
znesek predloženega računa za prenočevanje v hotelu, ki ga predhodno odobri delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki predstavlja 30% vrednosti dnevnice. znesek računa
6. kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi:
- z javnim prevozom znesek računa (EUR/km)
- kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 18 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi kilometer;
od 18. decembra 2018 (do spremembe cene) dalje.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi km.
0,2192 EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, str. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine 0,37 eura za vsak prevoženi kilometer.

7. terenski dodatek - višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi.
* Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta. 3,36 EUR
8. minimalna plača
od 1. januarja 2018 dalje (bruto znesek)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skladno z zakonskimi pristojnostmi uskladilo znesek minimalne plače. Ta v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto.
842,79 EUR
9. osnovna plača za 1. plačni razred za javni sektor
od 1. januarja 2011 dalje 430,80 EUR
10. zajamčena plača od 1. avgusta 2006
(Ur. l. št. 114/2006) dalje
237,73 EUR
11. odpravnina ob upokojitvi
2 povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
(2) Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.
(4) V primeru, da zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
12. regres za letni dopust za leto 2018 v javnem sektorju
Z letom 2018 se za vse zaposlene, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavi regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma (znesek regresa v višini minimalne plače; ta znaša 842,79 evra bruto).
13. jubilejne nagrade:
Javnemu uslužbencu* pripada jubilejna nagrada v višini:

za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,

za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,

za 30 let delovne dobe 577,51 evrov,

za 40 let delovne dobe (Uradni list RS, št. 80/2018, 7. 12. 2018) 577,51 evrov.

Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.
*Članu reprezentativnega sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat (zavoda), na predlog člana (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013). Obrazci so dostopni na naši spletni strani.
14. solidarnostna pomoč (za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika Aneksa h KPVIZ iz leta 2013):
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa h KPVIZ iz leta 2013, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč. SVIZ je podpisnik omenjenega aneksa.

Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, ki je podpisnik aneksa h KPVIZ (2013), če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 % minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči vloži sindikat zavoda, na predlog člana, in sicer najkasneje v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec (član) zmožen vložiti predlog.
15. Usklajeni zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po premijskih razredih od 1. januarja 2018 dalje
Premijski razred Minimalna premija Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija
od 1. januar 2018
od 1. januarja 2018
zap.št. v EUR Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 28,31 0 28,31
2 28,31 1 0,69 29
3 28,31 2 1,38 29,69
4 28,31 3 2,07 30,38
5 28,31 4 2,76 31,07
6 28,31 5 3,44 31,75
7 28,31 6 4,12 32,43
8 28,31 7 4,81 33,12
9 28,31 8 5,51 33,82
10 28,31 9 6,19 34,5
11 28,31 10 6,88 35,19
12 28,31 11 7,56 35,87
13 28,31 12 8,26 36,57
14 28,31 13 8,92 37,23
15 28,31 14 9,62 37,93
16 28,31 15 10,32 38,63
17 28,31 16 11 39,31
18 28,31 17 11,69 40
19 28,31 18 12,38 40,69
20 28,31 19 13,07 41,38
21 28,31 20 13,85 42,16
22 28,31 21 14,62 42,93
23 28,31 22 15,4 43,71
24 28,31 23 16,26 44,57
25 28,31 24 17,13 45,44
26 28,31 25 18 46,31
27 28,31 26 18,97 47,28
28 28,31 27 19,95 48,26
29 28,31 28 20,9 49,21
30 28,31 29 22,01 50,32
31 28,31 30 23,15 51,46
32 28,31 31 24,25 52,56
33 28,31 32 25,52 53,83
34 28,31 33 26,76 55,07
35 28,31 34 28,03 56,34
36 28,31 35 in več 29,44 57,75

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.