Do splošne stavke v vzgoji in izobraževanju še

Povračila, nadomestila

Zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva so (veljajo do sprememb):

 

1. regres za prehrano med delom (od 1. januarja 2018 dalje) 3,79 EUR na dan
2. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
- z javnim prevozom stroški prevoza
- če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc. - 95 okt.), od 16. januarja 2018 (do spremembe cene) dalje. 0,1046 EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, st. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne vštevajo stroški prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer.

3. dnevnica za službeno potovanje v RS (1. julija 2012 dalje), ki traja:
nad 12 ur 16,00 EUR

Če je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplačnem zajtrku se odšteje 20%, ob brezplačnem kosilu oz. večerji pa za vsak obrok 40% vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

4. nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list 40/2012, 30. maj 2012):
- višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 EUR
5. povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju:
znesek predloženega računa za prenočevanje v hotelu, ki ga predhodno odobri delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki predstavlja 30% vrednosti dnevnice. znesek računa
6. kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi:
- z javnim prevozom znesek računa (EUR/km)
- kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 18 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi kilometer;
od 16. januarja 2018 (do spremembe cene) dalje.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina za prevoženi km.
0,2353 EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, str. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine 0,37 eura za vsak prevoženi kilometer.

7. terenski dodatek - višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi.
* Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta. 3,36 EUR
8. minimalna plača
od 1. januarja 2017 dalje (bruto znesek)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skladno z zakonskimi pristojnostmi uskladilo znesek minimalne plače. Ta v letu 2017 znaša 804,96 evra bruto.
804,96 EUR
9. osnovna plača za 1. plačni razred za javni sektor
od 1. januarja 2011 dalje 430,80 EUR
10. zajamčena plača od 1. avgusta 2006
(Ur. l. št. 114/2006) dalje
237,73 EUR
11. odpravnina ob upokojitvi
2 povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
(2) Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.
(4) V primeru, da zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
12. regres za letni dopust za leto 2017 v javnem sektorju
5. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) o regresu in njegovi višini za leto 2017 določa:

Javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2017, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1.000 eurov;

- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;

- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;

- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2017.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2017.
13. jubilejne nagrade:
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,

za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,

za 30 let delovne dobe 577,51 evrov.

Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.
14. solidarnostna pomoč:
Delodajalec je dolžan izplačalti javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi.

Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.
15. Usklajeni zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po premijskih razredih od 1. januarja 2018 dalje
Premijski razred Minimalna premija Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija
od 1. januar 2018
od 1. januarja 2018
zap.št. v EUR Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 28,31 0 28,31
2 28,31 1 0,69 29
3 28,31 2 1,38 29,69
4 28,31 3 2,07 30,38
5 28,31 4 2,76 31,07
6 28,31 5 3,44 31,75
7 28,31 6 4,12 32,43
8 28,31 7 4,81 33,12
9 28,31 8 5,51 33,82
10 28,31 9 6,19 34,5
11 28,31 10 6,88 35,19
12 28,31 11 7,56 35,87
13 28,31 12 8,26 36,57
14 28,31 13 8,92 37,23
15 28,31 14 9,62 37,93
16 28,31 15 10,32 38,63
17 28,31 16 11 39,31
18 28,31 17 11,69 40
19 28,31 18 12,38 40,69
20 28,31 19 13,07 41,38
21 28,31 20 13,85 42,16
22 28,31 21 14,62 42,93
23 28,31 22 15,4 43,71
24 28,31 23 16,26 44,57
25 28,31 24 17,13 45,44
26 28,31 25 18 46,31
27 28,31 26 18,97 47,28
28 28,31 27 19,95 48,26
29 28,31 28 20,9 49,21
30 28,31 29 22,01 50,32
31 28,31 30 23,15 51,46
32 28,31 31 24,25 52,56
33 28,31 32 25,52 53,83
34 28,31 33 26,76 55,07
35 28,31 34 28,03 56,34
36 28,31 35 in več 29,44 57,75

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.