Ljubljana, 19. 6. 2020

Poziv ministru za kulturo

Sorodne objave

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je izplačilo nadomestila delavcu za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu zakonska obveznost delodajalca. Nadomestilo se ne plačuje zgolj za tista delovna sredstva, ki jih zagotovi delodajalec. ZDR-1 v svojem 70. členu jasno opredeljuje, da ima delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, medtem ko samo višino nadomestila določita delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi. Določba ZDR-1 je torej jasna in delodajalcu nalaga izplačilo nadomestila delavcu za uporabo njegovih sredstev pri delu na domu. Ne glede na dejstvo, da morda delavec in delodajalec tega elementa nista posebej in vnaprej uredila v pogodbi o zaposlitvi oz. na to delodajalec delavca ni opozoril oziroma ga seznanil s to pravico v odredbi o napotitvi na delo na domu, nadomestilo delavcu pripada.

SVIZ je že ob razglasitvi epidemije covid-19 na Ministrstvo za kulturo (MK) naslovil vprašanje, ali je ministrstvo javnim zavodom s področja kulture podalo navodila ali delodajalcem posredovalo okrožnico v zvezi z izplačilom nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu oziroma kakšno stališče MK zavzema glede omenjenega vprašanja. V začetku aprila smo z ministrstva prejeli odgovor, da po njihovem mnenju izdaja splošnih enotnih navodil, kako naj zavodi z zaposlenimi uredijo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, ni smiselna.

Ker na sindikat v teh dneh s strani naših članic in članov prejemamo številna opozorila glede kršenja uvodoma omenjene zakonske obveznosti delodajalca, smo s posebnim dopisom ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija znova opozorili na potrebo oz. zahtevo po spoštovanju zakonodaje, kjer od ministra oziroma MK pričakujemo, da bo javne kulturne zavode oziroma njihova vodstva seznanil z zakonodajo in jih pozval k njenemu spoštovanju ter sklenitvi dogovora glede višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Po večini javni kulturni zavodi svojim zaposlenim, ki so delo v času epidemije opravljali na domu, nadomestila za uporabo lastnih sredstev namreč sploh niso izplačali, izjema so nekaterih zavodi, kjer pa so zaposleni prejeli izplačila v višini 50 centov na delovni dan oz. 10 evrov na mesec, kar je občutno manj kot v ostalih sektorjih (vzgoja in izobraževanje, znanost, državna uprava,…). Po naši oceni in tudi pogovorih z nekaterimi delodajalci je razlog neizplačila nadomestila oz. izplačilo nizkega zneska predvsem v umanjkanju jasnih napotkov o tem s strani ministrstva za kulturo. Težava je, da delodajalci pravno niso najbolje podkovani, a si tudi po tem, ko smo jih iz sindikata seznanili z zakonskimi predpisi in njihovimi obvezami, brez potrditve resornega ministrstva bojijo deliti sredstva in posledično svojo zakonsko obveznost raje ignorirajo.

Skladno z vsem opisanim smo torej iz SVIZ-a ministra za kulturo znova pozvali, naj kot pristojni minister – tudi v izogib nadaljnjim nepotrebnim zapletom in sprožanju pravnih postopkov – javne kulturne zavode oziroma njihova vodstva v najkrajšem času seznani z zakonodajo in jih pozove k njenemu spoštovanju ter sklenitvi dogovora z zaposlenimi glede višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Naš predlog ministrstvu za kulturo je, naj pripravi enotna izhodišča za vse zaposlene v kulturi, ki so svoje delo opravljali na domu, razen v izjemnih primerih na specifičnih delovnih mestih, upoštevaje konkretne okoliščine, kjer je višje stroške terjala narava dela (npr. računalničarji, informatiki ipd.). Ministrstvu svetujemo, naj v navodilih poda tudi jasno priporočilo višine zneska nadomestila kot priporočilo resornega ministrstva, in sicer na smiselno enak način, kot je to denimo že storilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (okrožnica MIZŠ z dne 26. 5. 2020, točka 2, v prilogi), ter delodajalce pozove k izplačilu.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar