Ljubljana, 16. 4. 2019

Izpeljan še zadnji izobraževalni seminar

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je 16. aprila 2019 v Strunjanu nadaljeval dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti.

Drugi dan so zbrani na izobraževalnem seminarju najprej prisluhnili predavanju Doroteje Lešnik Mugnaioni o trpinčenju na delovnem mestu. Strokovnjakinja je v svoji predstavitvi namenila osrednjo pozornost praktičnim primerom, s katerimi se zaposleni lahko soočajo v delovnih okoljih. Ob teh primerih je podrobneje spregovorila o definiciji nasilja na delovnem mestu in med drugim izpostavila, da so nasilna dejanja lahko posamezna, lahko pa je nasilje sistematično, dolgotrajno in namerno in gre za nadlegovanje, trpinčenje oziroma mobing. Poudarila je, da je v vseh primerih nasilja navzoča zloraba moči, in pojasnila razlike med afektivno in instrumentalno agresivnostjo ter med pravno in psihološko opredelitvijo nasilja. V nadaljevanju je ob zakonskih podlagah podrobno predstavila obveznosti delodajalca ob pojavu nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih. V pogovoru z navzočimi je Doroteja Mugnaioni pretresla tudi posamezne konkretne izkušnje s konflikti in nasiljem v delovnih okoljih ter nakazala nekaj strategij, ki pripomorejo, da lahko posameznik iz nasilja izstopi.  

Dopoldanski del drugega dneva izobraževanja za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti se je nadaljeval s predavanjem strokovne sodelavke SVIZ za pravne zadeve Anje Korošec, ki je ob posameznih zakonskih členih podrobno predstavila pravice in obveznosti sindikalnega zaupnika. Spregovorila je o obveznosti delodajalca do sindikata, položaju sindikalnih zaupnikov, nalogah in pristojnostih sindikata, pisnem obveščanju sindikata, varstvu sindikalnega zaupnika in v okviru le-tega o posebnem varstvu pred odpovedjo, o pogojih za delovanje sindikata, pravici do pridobivanja podatkov, sodelovanju v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja ter se dotaknila tudi plačila ur za sindikalno delo. Drsnice o pravicah in obveznostih sindikalnega zaupnika so dostopne s klikom na to povezavo.

V povsem zadnjem delu izobraževalnega seminarja je bil izpeljan še zbor Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti, ki je bil namenjen razpravi in oblikovanju sklepov o temah, ki so v visokem šolstvu in znanosti trenutno najbolj aktualne. Predsednik konference dr. Jože Pungerčar je predstavil osnutek novega raziskovalnega zakona, Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID), po razpravi pa so sindikalni zaupniki sprejeli sklep, da bodo k besedilu osnutka podali pripombe, na osnovi le-teh pa bo nato konferenca pripravila skupno stališče sindikata. Zbor konference se je seznanil tudi s samim potekom postopka za sprejem novega raziskovalnega zakona. Pri vseh ključnih pripombah k osnutku ZZRID je zbor izrazil podporo kritičnemu mnenju in prizadevanju predsedstva sindikalne konference in predstavnika SVIZ v delovni skupini MIZŠ za pripravo tega zakona. Pri tem zbor še zlasti zagovarja, da se v besedilo zakona jasno zapiše zaveza po čimprejšnjem, postopnem dvigu deleža državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost v višini najmanj enega odstotka bruto domačega proizvoda. Sindikalni zaupnice in zaupniki so se seznanili še s pripravo novele Zakona o visokem šolstvu, ob čemer je konferenca ob poudarku predsednika sindikalne konference, da je pomembno, da se SVIZ s svojim predstavnikom vključi v delovno skupino ministrstva za pripravo omenjenega zakona, tega predstavnika tudi imenovala.