Ljubljana, 5. 10. 2020

Pravnomočno: odpoved je bila nezakonita

sporočilo za medije!

 

PRAVNOMOČNO: ODPOVED SINDIKALNEMU ZAUPNIKU JE BILA NEZAKONITA

SVIZ uspešen pri zaščiti svojega člana in sindikalnega zaupnika.
 

Ljubljana, 5. oktobra 2020 – Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo sodbo Delovnega sodišča v Mariboru o nezakonitosti odpovedi učitelju in sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski. Mariborsko sodišče je spomladi letos v delovnem sporu, ki ga je za zaščito svojega odpuščenega sindikalnega zaupnika prek odvetnika Dina Bauka vodil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), odločilo, da je bila odpoved delovnega razmerja učitelju in sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM) nezakonita. Sodba je tako še s potrditvijo na ljubljanskem višjem sodišču postala pravnomočna, ravnateljica SŠOM Nadja Jager Popović pa je dolžna Dejana Pasko pozvati nazaj na delo ter mu ustrezno obračunati tudi vse potrebne prejemke.

SVIZ je vse od uvedbe postopka zoper svojega sindikalnega zaupnika ugovarjal, da je bil kolega Paska odstranjen iz šole le zato, ker je bil zgolj zaradi korektnega opravljanja funkcije sindikalnega zaupnika preprosto moteč za ravnateljico, ki očitno ne razume niti vloge sindikata niti pravice zaposlenih do izrekanja mnenj. Že mariborsko sodišče je v obrazložitvi svoje sodbe maja letos posebej izpostavilo, da je naloga sindikalnega zaupnika, da varuje pravice in interese delavcev pri delodajalcu, zaradi česar sindikalni zaupnik tudi uživa posebno zakonsko varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pomemben je še poudarek sodišča, da ima tako sindikalni zaupnik kot tudi vsak zaposleni pravico izraziti svoje mnenje o tem, da vodstvo šole ne dela dobro, in zaradi takšne izjave ne sme trpeti kakršnih koli negativnih posledic.

Ljubljansko višje sodišče je torej s tokratno sodbo v celoti potrdilo ugotovitve mariborskega Delovnega sodišča, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – v njej je sicer ravnateljica SŠOM Nadja Jager Popović sindikalnemu zaupniku očitala, da naj bi zlorabljal sestanke sindikata in svoje sodelavce nagovarjal, naj s svojimi ravnanji škodijo ravnateljici oziroma ji otežijo vodenje šole – neutemeljena (nezakonita), in sicer iz kar dveh razlogov. SŠOM mora skladno s sodbo Dejana Pasko pozvati nazaj na delo ter mu, za vmesno obdobje med odpovedjo in vrnitvijo na delo, vpisati delovno dobo ter obračunati bruto plače in druge prejemke ter izplačati pripadajoče zneske neto plač. Z nezakonito izredno odpovedjo je tako ravnateljica (čeprav je bila na očitno nezakonitost jasno in dovolj zgodaj opozorjena) Srednji šoli za oblikovanje Maribor povzročila za več kot 25.000 evrov (povsem nepotrebnih) stroškov, pri čemer v ta znesek še niso všteti stroški, ki jih je imela šola s svojimi odvetniki in pravnimi svetovalci.

Omeniti sicer velja še, da je SVIZ spomladi letos tudi ministrico za izobraževanje dr. Simono Kustec opozoril na nezakonita dogajanja na šoli in jo pozval, naj poda negativno mnenje k imenovanju kandidatke za ravnateljico SŠOM Nadje Jager Popović. Svet zavoda jo je namreč ravno v tistem času imenoval za še en mandat, a je bil postopek glasovanja po mnenju Inšpektorata za šolstvo izpeljan na nezakonit način. Inšpektorat je Svetu zavoda ustrezno svetoval, naj postopek izpelje ponovno in skladno z zakonodajo, vendar Svet zavoda tega ni upošteval in je postopek ob očitnih kršitvah samovoljno izpeljal do konca. SVIZ je zato ministrico takrat pozval tudi, naj skladno s svojimi pristojnostmi predlaga razrešitev predsednika Sveta zavoda in člana Sveta, ki je imenovan s strani Vlade RS, saj sta očitno načrtno ravnala v nasprotju z zakonodajo.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
roza
09.10.2020

Se je ministrica odzvala?

Vse je igra
05.10.2020

Bravo, čestitke vsem "vpletenim" za zmago, ki je vzpodbuda za vse, ki se ne borijo za svoj prav v strahu pred avtoritetami ...
Dejan, spočij se, potem pa veselo na delo!

Vaš komentar