Ljubljana, 5. 4. 2024

Pred evropskimi volitvami

Pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale 9. junija letos, sta na izjemen pomen le-teh in na nujnost, da se jih kot volivci udeležimo, opozorila tudi evropska socialna partnerja v izobraževanju – Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) in Evropska federacija delodajalcev v izobraževanju (EFEE). Kot poudarjata, bodo te volitve ključno vplivale na to, kakšno izobraževanje bomo v prihodnje imeli v Evropi.

ETUCE predstavlja 123 sindikatov – tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) – s področja izobraževanja in več kot 11 milijonov vzgojiteljev, učiteljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Evropi. ETUCE je priznan kot reprezentativni socialni partner v izobraževanje na ravni in je kot evropska sindikalna federacija tudi član Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). ETUCE je evropska regija Izobraževalne internacionale (Education International), svetovnega učiteljske organizacije.

Večina evropskih držav se sooča z velikim pomanjkanjem učiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (za več: Monitor izobraževanja in usposabljanja 2023). ETUCE in EFEE izpostavljata, da moramo, da bi se lahko z omenjenim izzivom učinkovito in uspešno spoprijeli, poglobljeno razmisliti o prihodnosti učiteljskega poklica, pri tem pa nujno upoštevati tudi trenutne demografske spremembe v populaciji učiteljev in učencev ter druge vplive, kot so družbeni, gospodarski, digitalni in okoljski prehodi. Poiskati moramo tudi ustrezne pristope, kako izboljšati delovne pogoje, urediti delovni čas, področje plač in pokojnin, zmanjšati delovne obremenitve, z delom povezani stres in psihosocialna tveganja. Ob naštetem je treba po mnenju evropskih socialnih partnerjev v izobraževanju poskrbeti za privlačnost karierne poti in napredovanj. Vsi našteti dejavniki namreč neizprosno vplivajo na zmanjšanje privlačnosti pedagoškega dela in na pomanjkanje kadra, kar se zatem odraža v kakovosti izobraževanja in vključenosti mladih evropskih državljanov in študentov v izobraževalni sistem po vsej Evropski uniji.

Evropska federacija delodajalcev v izobraževanju (EFEE) je bila ustanovljena leta 2009 in zastopa interese delodajalcev v strateškem in zelo raznolikem evropskem izobraževalnem sektorju. Zastopa delodajalce s področja izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja in raziskovanja. Vključuje 62 različnih nacionalnih organizacij, kot so sveti za izobraževanje in ministrstva za izobraževanje, združenja višjih strokovnih šol in univerz ter organizacije delodajalcev lokalnih in regionalnih oblasti. EFEE si prizadeva zastopati celoten raznolik izobraževalni sektor, Evropska komisija pa ga priznava kot uradnega evropskega socialnega partnerja.

V luči Evropskega stebra socialnih pravic in Evropskega izobraževalnega prostora 2025 ter Ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 bodo morali prihodnji poslanci Evropskega parlamenta kot prednostne okrepiti prizadevanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti izobraževanja in zagotavljanje enakih možnosti dostopa do izobraževanja po vsej Evropi. ETUCE in EFEE v povezavi s tem pozivata prihodnje poslance Evropskega parlamenta, naj se s temi izzivi spoprimejo tudi tako, da bodo odločno podprli pobude za povečanje privlačnosti učiteljskega poklica in okrepitev družbene vloge pedagoških delavcev. Skupaj si morajo prizadevati, da bodo omogočili zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev v vzgoji in izobraževanju, seveda ob hkratni skrbi za zdravje in varnost pri delu.

Evropska unija in države članice morajo poglobiti sodelovanje in doseči bistvene izboljšave v okviru bolonjskega procesa in Evropskega programa za spremljanje in razvoj visokošolskega prostora. Vlade morajo zagotoviti varovanje akademske svobode, povečanje priznavanja poučevanja v visokošolskem izobraževanju in na raziskovalnem področju ter ustvarjati in spodbujati takšno okolje, ki bo podpiralo izmenjavo in sodelovanje.

ETUCE in EFEE pričakujeta, da bodo prihodnji poslanci Evropskega parlamenta pokazali trdno zavezanost zaščititi visokokakovostno izobraževanje pred vplivom interesov, ki temeljijo na dobičku.

Socialna partnerja v izobraževanju ETUCE in EFEE pozivata poslance prihodnjega sklica Evropskega parlamenta, naj zagovarjajo načela socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, ki so temeljni stebri demokratičnega sodelovanja pri oblikovanju izobraževalne politike. Erozija teh načel ogroža integriteto demokratičnega upravljanja v izobraževalnem sektorju in proti temu se je treba odločno boriti, poudarjata. Podpora socialnemu dialogu v izobraževanju v državah članicah EU in državah kandidatkah je izjemnega pomena, saj spodbuja sodelovanje med socialnimi partnerji pri oblikovanju izobraževalnih politik in praks. Z zagotavljanjem aktivnega sodelovanja vseh strani socialni dialog spodbuja vključenost, pravičnost in preglednost v procesih odločanja, kar pripomore k večji kakovosti izobraževalnih sistemov.

Prav tako ETUCE in EFEE izpostavljata, da trenutna reforma gospodarskega upravljanja EU ogroža sposobnost držav članic, da bi ustrezno vlagale v izobraževanje, to pa ogroža temeljno načelo splošnega dostopa do izobraževanja. ETUCE in EFEE pričakujeta, da bodo prihodnji poslanci Evropskega parlamenta pokazali trdno zavezanost zaščititi visokokakovostno izobraževanje pred vplivom interesov, ki temeljijo na dobičku.

Z zagotavljanjem enakopravnega dostopa do kakovostnega izobraževanja ne glede na spol, spolno usmerjenost, sposobnosti in izobraževalne potrebe, ekonomski status, etnično poreklo, jezik, vero ter migracijski in državljanski status, vključujoče izobraževanje spodbuja raznolikost, strpnost in medsebojno spoštovanje v družbi.

Hkrati ETUCE in EFEE pozivata prihodnje poslance Evropskega parlamenta, naj spodbujajo vključujoče izobraževanje za posameznike, ki prihajajo iz socialno, ekonomsko in kulturno manj spodbudnih okolij, saj je to bistveno za okrepitev socialne povezanosti, zmanjševanje neenakosti in izkoriščanje celotnega potenciala vsakega posameznega učenca. Z zagotavljanjem enakopravnega dostopa do kakovostnega izobraževanja ne glede na spol, spolno usmerjenost, sposobnosti in izobraževalne potrebe, ekonomski status, etnično poreklo, jezik, vero ter migracijski in državljanski status, vključujoče izobraževanje spodbuja raznolikost, strpnost in medsebojno spoštovanje v družbi. Posameznike opremlja z znanjem, spretnostmi in priložnostmi, ki so potrebni za uspeh in pozitiven prispevek k njihovim skupnostim, s čimer gradi pravičnejšo in bolj vključujočo družbo za vse. V trenutnem zgodovinskem kontekstu v Evropi je še posebej pomembno, da se osredotočimo na oblikovanje vključujočih in varnih učnih in poučevalnih okolij z demokratično kulturo miru, strpnosti in sodelovanja, ki bi spodbujala izobraževanje za gradnjo miroljubnih in vključujočih družb. Demokratično upravljanje procesov digitalnega in zelenega prehoda ob vključevanju socialnih partnerjev je še vedno nujno, da bi bili lahko ti procesi preobrazbe pravični, trajnostni in v korist vseh. Ta participativni pristop ne le povečuje legitimnost in učinkovitost prizadevanj za prehod, temveč tudi spodbuja socialno kohezijo in odpornost na zapletene izzive, ki jih prinašajo digitalizacija in podnebne spremembe. Le z usklajenimi in skupnimi prizadevanji, povzemata ETUCE in EFEE, lahko ustvarimo svetlejšo in bolj vključujočo prihodnost za vse.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob obisku Slovenije minuli mesec pozvala k udeležbi na evropskih volitvah 9. junija. Poudarila je, da bodo volivci takrat odločali o usmeritvi Slovenije in Evrope v prihodnjih letih, zato je pomembno, da gredo na volišča. Prihodnji sklic Evropskega parlamenta bo namreč odločal o zadevah, ki bodo odločilno vplivale na življenje vsakega državljana in državljanke, je poudarila.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar