Ljubljana, 14. 5. 2020

Pred ponovnim odprtjem vrtcev in šol

sindikalnim zaupnicam in zaupnikomLjubljana, 14. maja 2020

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 

PRELAGANJE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNO ŠIRITEV EPIDEMIJE V VRTCIH, ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH NA ZAPOSLENE NESPREJEMLJIVO

Spoštovane članice, spoštovani člani,

z začetkom prihodnjega tedna, tj. v ponedeljek, 18. 5. 2020, se ponovno odpirajo vrtci in šole. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je vse od razglasitve epidemije naprej zahteval, naj nas vlada enakopravno vključi v razprave o izobraževanju na daljavo, o izvedbi letošnje mature ter o ponovnem odpiranju vrtcev, šol in dijaških domov.

Ko je bila oblikovana skupina za pripravo za maturo, sindikata k pogovorom sprva niso povabili. To se je zgodilo šele, ko smo začeli tudi javno opozarjati, da mature ni mogoče pripravljati brez učiteljev, ki jo bomo izvedli in bomo pri tem tudi najbolj izpostavljeni. Z nekaj zamika oziroma zamude so nas ob ravnateljih, skupnosti vrtcev in šol, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vključili tudi v skupine, ki so lahko vplivale na oblikovanje protokolov za obnovitev delovanja vrtcev in šol. Ključna pripomba SVIZ se je vseskozi nanašala na status priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), s katerimi je bila v resnici ter ob soglasju MIZŠ in ministrice dr. Simone Kustec vsa odgovornost za obvladovanje epidemije preložena na vodstva in zaposlene v šolah in vrtcih. S presenetljivim soglasjem ministrice so ravnatelji, ravnateljice in zaposleni po mnenju SVIZ postavljeni v nemogočo situacijo – če se ne bodo držali priporočil NIJZ, ki jih v nekaterih delih ni mogoče izvesti tako, kot so zapisana, bodo nosili odgovornost; če se bodo priporočil NIJZ držali, pa v vrtcih in šolah ne bodo mogli izvesti vzgojnega in pedagoškega procesa. Menimo, da ministrica dr. Simona Kustec na takšno prenašanje odgovornosti na ravnatelje, ravnateljice in zaposlene v vzgoji in izobraževanju ne bi smela pristati, temveč bi morala vztrajati, da mora odgovornost za odprtje vrtcev in šol na podlagi priporočil zdravstvene stroke v celoti prevzeti država. SVIZ se je načeloma strinjal s tem, da se delovanje vrtcev in šol ponovno vzpostavi, a ob pogoju, da bo to »v največji možni meri« varno za zaposlene, otroke, učence in dijake ter da bodo zdravstvene omejitve izvedljive, nikakor pa ne na način, da je vsa odgovornost preložena na izobraževalke in izobraževalce.

Prepričani smo tudi, da so se priprave na odprtje vrtcev in šol glede na predvideni datum ponovne vzpostavitve njihove dejavnosti začele mnogo prepozno, številna vprašanja, ki lahko ogrozijo izvedbo ponovnega zagona, pa so zato ostala brez odgovorov in nerazrešena. Ob pojasnilih ministrstva, da je treba posamezna organizacijska vprašanja prepustiti vrtcem in šolam, tudi ni bilo mogoče prezreti, da ne gre toliko za avtonomijo šol in vrtcev kot predvsem za prelaganje odgovornosti za razrešitev zahtevnih vprašanj z ministrstva na vodstva zavodov in zaposlene. V SVIZ smo pravočasno izpostavili in vztrajno ponavljali vprašanja, povezana z izvedbo dela v vrtcih in pouka v šolah zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev. Skupaj z ravnatelji in ravnateljicami smo problematizirali izvedljivost izoliranja posameznih skupin otrok v vrtcih in v osnovnih šolah, omejevanje stikov ene odrasle osebe na posamezno skupino otrok, izvedljivost priporočila o vzdrževanju varnostne razdalje in nošenju mask, kritični smo bili tudi do protokola o zdravstvenih potrdilih za zaposlene (v ilustracijo kot priloge tem obvestilom dodajamo dokumente (nelektorirane, za vrtce, za OŠ in za SŠ ter maturo), v katerih so zapisane dileme, ki smo jih na MIZŠ naslovili, še preden je slednje v vrtce in šole 8. 5. 2020 poslalo okrožnice). Pisnih odgovorov na naše pomisleke do zdaj še nismo prejeli.

SVIZ ZAHTEVA SKLENITEV DOGOVORA O PLAČILU ZA POVEČANE OBREMENITVE IN IZPLAČILO DODATKOV ZAPOSLENIM V VRTCIH IN ŠOLAH V ČASU EPIDEMIJE

V SVIZ smo ves čas posebej izpostavljali dileme, ki se neposredno vežejo na položaj zaposlenih in na vaše obremenitve – od preseganja neposredne zakonsko dopustne prisotnosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelkih, vzporednosti izobraževanja na daljavo in pouka v šolah pri posameznih učiteljih in učiteljicah, nalog svetovalnih delavcev in knjižničarjev, opredeljevanja in dokazovanja pripadnosti rizičnim skupinam zaposlenih in pravici, da še naprej delajo od doma, do obremenitev in izpostavljenosti čistilcev, hišnikov, računovodij, kuharjev in poslovnih sekretarjev. Naša vprašanja o načinu in višini plačila verjetnih dodatnih obremenitev so ostala brez odgovorov, zato smo na ministrico naslovili zahtevo za nujni sestanek. Zahtevali smo, da SVIZ in MIZŠ do petka, 15. 5. 2020, o izpostavljeni problematiki protokolirata pisni dogovor. Dogovor o načinu vrednotenja in plačila dodatnih delovnih in pedagoških obremenitev potrebujemo tudi zato, da bi preprečili neenotno ravnanje po posameznih vrtcih in šolah. Kot smo se dogovorili na sestanku z MIZŠ, je SVIZ danes, 14. 5. 2020, ministrici dr. Simoni Kustec posredoval predlog dogovora o ustreznem vrednotenju povečanega obsega dela zaposlenih in upravičenosti do izplačila dodatkov na podlagi 39. člena KPJS in 71. člena ZIUZEOP. Zagotovila, da bomo dogovor sklenili, nimamo, se bomo pa jutri, 15. 5. 2020, z ministrstvom ponovno sestali. O poteku srečanja vas bomo obvestili najpozneje v ponedeljek, 18. 5. 2020, zjutraj.

Najbolj polemično je bila na MIZŠ sprejeta naša utemeljitev, da so zaposleni, ki v ponedeljek začnejo delati v vrtcih, šolah in dijaških domovih, upravičeni do ustreznih dodatkov oziroma njihovega deleža za delo v rizičnih razmerah po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor ter do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu interventnega zakona (ZIUZEOP). Obstoj rizičnih razmer in nevarnosti smo utemeljili z opozorilom, ki so ga pri NIJZ sicer zapisali v uvodu v priporočila za šole in se glasi: »Pri odpiranju šol se odločamo za številne koristi, ki jih prinašajo šole otrokom in zaposlenim staršem, odločamo pa se tudi za večje tveganje za prenos bolezni.« Če se z odpiranjem vzgojno-izobraževalnih zavodov tveganje za prenos bolezni povečuje, so temu tveganju, ob otrocih, učencih in dijakih, v prvi vrsti izpostavljeni zaposleni v omenjenih ustanovah. Za SVIZ je odgovor na vprašanje, ali ste zaposleni upravičeni do dodatka za rizične razmere ali ne, na dlani – vsekakor ste! Vprašanje je, ali je Vlada RS pripravljena priznati tveganja za čas, ko je razglašena epidemija, ali jih bo ignorirala? Še eno vprašanje je tudi, kaj smo vsi skupaj pripravljeni storiti, če bi bili vseeno priča slednjemu?!


ODPOVED SINDIKALNEMU ZAUPNIKU JE BILA NEZAKONITA

Obveščamo vas še, da je Mariborsko delovno sodišče razsodilo, da je bila odpoved delovnega razmerja učitelju in sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor nezakonita (SŠOM). Šola mora našega kolego Dejana Pasko pozvati nazaj na delo ter mu za čas med odpovedjo in vrnitvijo na delo vpisati delovno dobo, obračunati bruto plače in druge prejemke ter izplačati pripadajoče zneske neto plač. SŠOM se sicer zoper sodbo lahko pritoži, vendar pritožba po oceni SVIZ-ovega odvetnika (glede na temeljito izveden dokazni postopek ter podrobno in konsistentno ter s sodno prakso skladno obrazložitvijo sodbe) nima resnih možnosti za uspeh in bi pomenila zgolj nepotrebno zavlačevanje v še dodatno škodo javnih sredstev, ki je zaradi samovoljnega ravnanja ravnateljice – tej je oporo nudila tudi večina članov sveta zavoda – že sedaj precejšnja.

Med pojasnili sodbe je za SVIZ – in tudi širše za sindikate ter prihodnje morebitne podobne primere – pomembna obrazložitev sodnice, da je »naloga sindikalnega zaupnika, da sindikat preko njega varuje pravice in interese delavcev pri delodajalcu, zaradi česar ima sindikalni zaupnik tudi posebno varstvo pred odpovedjo in drugim manj ugodnim obravnavanjem zaradi sindikalnega delovanja. Sindikalni zaupnik ima skladno z zakonom tudi pravico zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu.«Z lepimi pozdravi,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Tanja Hršak
16.05.2020

Imamo najslabšo vlado v zgodovini Slovenije, ki je prišla na oblast s prevaro. Že v preteklosti so dokazali, da z njimi ni možno skleniti dogovora. Po mojem mnenju bi morali maturo v tem šolskem letu odpovedati in prilagoditi pravila vpisa na fakultete. Njihov namen je preprečiti čim več mladim vpis na fakultete, saj bo rezultat zagotovo slabši, ker dijakov niso vodili učitelji. Pa še več se jih bo odločilo, da gredo delat. Manj izobražene pa je lažje voditi in jim manj plačati.

Maja Veršnjak
14.05.2020

Imam maturantko .V šolo gre zaradi dveh predmetov, ostalo enako, na zahtevo učitelja. Po že tako najslabšem letu, je to, da jih pojajo na, kakor, predmarutetne priprave, ni jasno ne meni, kaj šele njej, ki je vpeta v učenje 24 ur. In zdaj bo šla za en teden v šolo, da bo upravičena fizična priprava na maturo.
Kako lahko živimo v taki državi in si ne moremo biti složni za boljši in produktivnejši jutri?
Lp

Vaš komentar